Nowe preferencje w VAT w związku z koronawirusem - objaśnienia podatkowe MF

Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjaśnia w nich wątpliwości, jakie powstały przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczących preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerność tych wyjaśnień będziemy je publikować we fragmentach. Dzisiaj część dotycząca podatku VAT.

PREFERENCJE W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

 

 1. STAWKA VAT 0% DLA DAROWIZN TOWARÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA
 2. STAWKA VAT 0% DAROWIZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 3. WYDAWANIE PARAGONU FISKALNEGO Z KASY REJESTRUJĄCEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (E-PARAGON)
 4. NOWY JPK_VAT – OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DLA WSZYSTKICH PODATNIKÓW
 5. STOSOWANIE STAWEK VAT - PRZESUNIĘCIE MATRYCY STAWEK VAT ORAZ STAWKI DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH ODPŁATNYCH DOSTAW W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM COVID-19
 6. WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA
 7. ZWOLNIENIE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) IMPORTU I WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW

 

1. STAWKA VAT 0% DLA DAROWIZN TOWARÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA


Punkt 1 Rozdziału II Objaśnień, dotyczy stosowania stawki VAT w wysokości 0% dla darowizn towarów związanych z ochroną zdrowia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych53, dalej „rozporządzenie z 25 marca 2020 r.”.

 

1.1. Darowizny towarów objęte stawką 0%

Mając na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia publicznego i zapewnienie sprawnego funkcjonowanie państwa w obliczu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wprowadzono możliwość stosowania – do 31 sierpnia 2020 r. – stawki 0% dla darowizn, których przedmiotem są54:

1) wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (diagnostyka – łac. In vitro – na szkle)55,

2) szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna,

3) produkty lecznicze oraz substancje czynne56,

4) produkty biobójcze57 – wyłącznie środki dezynfekujące,

5) specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie,

6) środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

 

1.2. Podmioty, na rzecz których przekazywane są darowizny objęte stawką 0%

Warunkiem skorzystania z preferencji jest nieodpłatne przekazanie ww. towarów na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na rzecz58:

 • Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazy Rezerw SanitarnoPrzeciwepidemicznych, czyli podmiotów zajmujących się centralną dystrybucją takich towarów,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tzw. ustawy COVID, czyli np. szpitali, podmiotów udzielających świadczeń w ramach ratownictwa medycznego czy transportu sanitarnego, które zostały wyznaczone do działań w zakresie zwalczania COVID-19,
 • określonych jednostek pomocy społecznej – tj. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej.

 

1.3. Okres obowiązywania preferencji

Początkowo, tj. w okresie od 1 lutego do 24 kwietnia br. – ze stawki 0% mogły skorzystać tylko darowizny dokonywane na rzecz: Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, które miały zapewnić zaopatrzenie w potrzebny sprzęt i materiały pozostałym placówkom oraz na rzecz tzw. szpitali jednoimiennych, na których miał spoczywać główny ciężar walki z COVID-19.

Z uwagi na rozwój epidemii i konieczność przyśpieszenia i zwiększenia zaopatrzenia odpowiednich służb w potrzebne do walki z COVID produkty od 25 kwietnia br., w związku z nowelizacją rozporządzenia z 25 marca 2020 r.59, preferencją objęto również darowizny dokonywane bezpośrednio na rzecz wszystkich placówek służby zdrowia wpisanych do ww. wykazu oraz wskazanych jednostek opieki społecznej. Rozszerzenie zakresu preferencji znacząco skróci proces dystrybucji i ułatwi zaopatrzenie w stosowne materiały dla najbardziej potrzebujących podmiotów.

Przykład 46

Podatnik VAT czynny przekazał w marcu nieodpłatnie maseczki na rzecz lokalnego domu pomocy społecznej. Darowiznę potwierdził protokołem przekazania. Czy skorzysta z preferencji?

NIE, od 1 lutego do 24 kwietnia br. darowizny na rzecz tego rodzaju podmiotów nie były objęte preferencją. Podatnik będzie obowiązany opodatkować darowiznę właściwą stawką VAT, jeżeli z tytułu zakupu maseczek przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego (patrz pkt 1.5.).

Uwaga!

W przypadku darowizn na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dla potrzeb stosowania stawki 0% istotne jest, aby podmiot ten posiadał odpowiedni status, którego potwierdzeniem jest wpis do wskazanego wykazu.

Mając na względzie wyjątkowość wprowadzonego rozwiązania i znaczenie zaangażowania przedsiębiorców (w różnych formach) w minimalizowanie negatywnych skutków epidemii, uznać należy, iż ww. warunek pozostaje spełniony również w sytuacji, gdy wpis danego podmiotu do wykazu placówek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nastąpił w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce darowizna na jego rzecz, nawet jeżeli darowizna poprzedzała uzyskanie tego wpisu.

Dotyczy to zarówno tzw. szpitali jednoimiennych, jak również pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do ww. wykazu.

Przykład 47

Podatnik VAT czynny (rozliczający się miesięcznie) przekazał nieodpłatnie maseczki na rzecz szpitala zakaźnego w dniu 15 kwietnia 2020 r. Szpital ten został wpisany do wykazu prowadzonego przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia jako placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 24 kwietnia 2020 r.

Czy podatnik skorzysta z preferencji?

TAK, w takiej sytuacji podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0%.

 

1.4. Warunki dokumentacyjne skorzystania z preferencji

Warunkiem zastosowania stawki 0% jest zawarcie pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem a obdarowanym podmiotem60, z której będzie wynikało, że towary będą przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARSCoV-2.

Warunek zawarcia umowy darowizny w formie pisemnej będzie również spełniony w przypadku użycia do celów dokumentacyjnych poczty elektronicznej (e-mail).

Umowa darowizny może mieć przykładowo postać podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu odręcznie podpisanej przez darczyńcę umowy, przesłanych mailem do podmiotu obdarowanego. Wystarczające również będzie zawarcie oświadczenia woli obu stron w zakresie przekazania i przyjęcia darowizny, wynikające z samej treści wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną. Ważne jest, aby z takiej korespondencji jasno wynikała wola dokonania darowizny przez darczyńcę oraz jej przyjęcia przez obdarowanego.

Przykład 48

Podatnik postanowił dokonać darowizny maseczek na rzecz domu pomocy społecznej w miejscowości X. Wysłał do dyrektora domu pomocy społecznej maila, do którego dołączył plik z umową darowizny. Na otrzymaną wiadomość dyrektor domu pomocy społecznej odpowiedział mailem o treści: „Zapoznałem się z umową i akceptuję jej warunki”.

Czy warunek zawarcia pisemnej umowy darowizny został spełniony?

TAK, w takiej sytuacji podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0%.

W przypadku dokonania darowizny przed opublikowaniem rozporządzenia z 25 marca 2020 r. (tj. w okresie od 1 lutego do 24 marca br.) wystarczające jest potwierdzenie na piśmie przez darczyńcę i obdarowanego dokonania darowizny61.

Przykład 49

Podatnik podarował w lutym Agencji Rezerw Materiałowych wyroby medyczne na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Darowiznę udokumentował protokołem przekazania towarów. Czy ma prawo do zastosowania stawki 0%?

TAK, spełnione zostały warunki dokumentacyjne wymienione w rozporządzeniu z 25 marca 2020 r.

 

1.5. Prawo do odliczenia

Uregulowania zawarte w ustawie VAT, przewidują, że opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług62. Jednakże na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny, stanowią odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W takim przypadku podatnik VAT czynny ma obowiązek opodatkować nieodpłatną dostawę stawką VAT właściwą dla towaru będącego przedmiotem darowizny.

Stosowanie do darowizn towarów związanych z ochroną zdrowia stawki 0% (przy zachowaniu wskazanych warunków) oznacza, że podatnik ma jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia/wytworzenia towarów będących przedmiotem darowizny.

Przykład 50

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami higienicznymi dokonał na początku roku nabycia środków dezynfekujących (spełniających wymagania dla środków biobójczych, określone w odrębnych przepisach). Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ww. zakupem.

W marcu podatnik postanowił podarować określoną liczbę tych środków na rzecz jednoimiennego szpitala zakaźnego działającego w pobliskiej miejscowości.

Czy podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0%? Czy podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

TAK, podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% przy spełnieniu warunków dokumentacyjnych, ma również prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu podarowanych towarów.

 

2. STAWKA VAT 0% DAROWIZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Punkt 2 Rozdziału II Objaśnień dotyczy stosowania stawki VAT 0% dla nieodpłatnych dostaw określonego rodzaju komputerów – laptopów i tabletów – dla placówek oświatowych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 715)63 wprowadziło regulacje dotyczące czasowego obniżenia stawki podatku do wysokości 0% dla niektórych dostaw towarów, w związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Uwaga!

Rozporządzenie przyznaje preferencję wyłącznie dla nieodpłatnych dostaw (darowizn) sprzętu komputerowego. Preferencyjna stawka 0% VAT nie obejmuje zatem odpłatnych dostaw (sprzedaży) tego sprzętu.

 

2.1. Podmioty, na rzecz których przekazywane są darowizny objęte stawką 0%

Przedmiotem preferencji jest stosowanie stawki 0% dla nieodpłatnych dostaw (darowizn) sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych, takich jak laptopy i tablety, dokonywanych na rzecz podmiotów, w których faktycznie realizowane jest nauczanie, czyli:

a) zdefiniowanych w rozporządzeniu w sprawie stawek placówek oświatowych64:

 • wskazane jednostki objęte systemem oświaty65:
  • szkoły i przedszkola,
  • placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 • uczelnie66,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze67.

b) organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE68 tj. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

c) organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy Prawo oświatowe – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Organami prowadzącymi szkołę lub placówkę mogą być: jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat), ministrowie (np. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zakłada i prowadzi publiczne szkoły artystyczne, Minister Środowiska, który może zakładać i prowadzić publiczne szkoły leśne, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który może zakładać i prowadzić publiczne szkoły morskie, Minister Sprawiedliwości, który może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich itd.), jak również inne osoby prawne oraz osoby fizyczne, które mogą prowadzić szkoły i placówki systemu oświaty na podstawie przepisów Prawa oświatowego.

 

2.2. Warunki dokumentacyjne skorzystania z preferencji

Stawkę 0% można zastosować pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem a jednym z ww. podmiotów, na którego rzecz dokonywana jest darowizna sprzętu komputerowego.

Dodatkowo, w przypadku dokonania darowizny na rzecz:

 • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – wymagane jest posiadanie przez podatnika kopii umowy darowizny tego sprzętu dokonanej przez te organizacje na rzecz placówek oświatowych,
 • organów prowadzących szkołę lub placówkę – wymagane jest, aby z umowy zawartej pomiędzy podatnikiem a tym podmiotem wynikało, że sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany do prowadzonej przez niego placówki oświatowej.

Warunek zawarcia umowy darowizny w formie pisemnej będzie również spełniony w przypadku użycia do celów dokumentacyjnych poczty elektronicznej (e-mail).

Umowa darowizny może mieć przykładowo postać podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu odręcznie podpisanej przez darczyńcę umowy, przesłanych mailem do podmiotu obdarowanego. Wystarczające również będzie zawarcie oświadczenia woli obu stron w zakresie przekazania i przyjęcia darowizny, wynikające z samej treści wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną.

Ważne jest, aby z takiej korespondencji jasno wynikała wola dokonania darowizny przez darczyńcę oraz jej przyjęcia przez obdarowanego.

Przykład 51

Podatnik postanowił dokonać darowizny laptopów na rzecz uczelni w miejscowości X.

Wysłał do rektora uczelni maila, do którego dołączył plik z umową darowizny. Na otrzymaną wiadomość rektor odpowiedział mailem o treści: „Zapoznałem się z umową i akceptuję jej warunki”.

Czy warunek zawarcia pisemnej umowy darowizny został spełniony?

TAK, w takiej sytuacji podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0%.

Uwaga!

Obowiązek sporządzenia umowy darowizny dotyczy darowizn dokonywanych bezpośrednio na rzecz placówek oświatowych lub też darowizn na rzecz ich organów prowadzących (pod warunkiem, że przekażą dalej nieodpłatnie sprzęt prowadzonym przez siebie placówkom).

Na potrzeby stosowania stawki 0% nie sporządza się umowy darowizny pomiędzy organem prowadzącym placówkę oświatową, a tą placówką.

Co istotne, dla skorzystania z preferencji nie jest wymagane przekazanie kopii umowy do właściwego urzędu skarbowego (taki obowiązek natomiast występuje w przypadku dostaw sprzętu komputerowego dla szkół objętych stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26, ust. 13-15 ustawy o podatku od towarów i usług69- patrz pkt 2.4.).

 

2.3. Okres obowiązywania preferencji 0% stawki

Stawka 0% może być stosowana do darowizn dokonanych w okresie od 22 kwietnia 2020 r.70 do 30 czerwca 2020 r. Czas obowiązywania regulacji jest skorelowany z końcem roku szkolnego.

 

2.4. Obowiązujące regulacje ustawowe

Rozporządzenie uzupełnia już obowiązujące regulacje ustawy o VAT.

Przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 tej ustawy przewiduje możliwość stosowania stawki 0% dla dostaw – w tym również nieodpłatnych – wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o VAT towarów, pośród których znajdują się:

 • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
 • drukarki,
 • skanery,
 • urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących),
 • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Stawka 0% dla dostaw ww. towarów może być stosowana przy zachowaniu warunków wynikających z art. 83 ust. 13 – 15 ustawy o VAT.

Na potrzeby stosowania ww. preferencji przepisy ustawy definiują placówki oświatowe jako: szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe (obecnie uczelnie) i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zawarty w ustawie katalog sprzętu komputerowego nie obejmuje urządzeń przenośnych w rodzaju laptopów i tabletów, które są obecnie najpilniej potrzebne do zdalnego nauczania.

Przykład 52

I.

Podatnik darował gminie, na terenie której znajduje się jego firma laptopy dla szkoły.

Czy do tej darowizny może zostać zastosowana stawka 0% VAT?

TAK, ale z umowy darowizny musi wynikać, że laptopy zostaną nieodpłatnie przekazane szkole.

II.

Podatnik darował gminie laptopy, które będą używane przez pracowników urzędu gminy.

Czy do tej darowizny może zostać zastosowana stawka 0% VAT?

NIE, darowizna na rzecz urzędu gminy nie jest objęta preferencją.

III.

Podatnik darował tablety organizacji pożytku publicznego. Organizacja ta przekazała następnie nieodpłatnie te tablety na rzecz niepublicznej szkoły podstawowej.

Czy do tej darowizny może zostać zastosowana stawka 0% VAT?

TAK, pod warunkiem, że podatnik będzie posiadał kopię umowy darowizny tabletów zawartej pomiędzy organizacją pożytku publicznego a obdarowaną szkołą.

 

2.5. Prawo do odliczenia

Uregulowania zawarte w ustawie o VAT, przewidują, że opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług71. Jednakże na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny, stanowią odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W takim przypadku podatnik VAT czynny ma obowiązek opodatkować nieodpłatną dostawę stawką VAT właściwą dla towaru będącego przedmiotem darowizny.

Stosowanie do darowizn laptopów i tabletów stawki 0% (przy zachowaniu wskazanych warunków) oznacza, że podatnik ma jednocześnie prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia/wytworzenia towarów będących przedmiotem darowizny.

Przykład 53

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami elektrycznymi i elektronicznymi dokonał na początku roku nabycia tabletów. Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ww. zakupem.

W marcu podatnik postanowił podarować określoną liczbę tabletów na rzecz publicznego przedszkola działającego w pobliskiej miejscowości.

Czy podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0%? Czy podatnik zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

TAK, podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% przy spełnieniu warunków dokumentacyjnych, ma również prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu podarowanych towarów.

 

3. WYDAWANIE PARAGONU FISKALNEGO Z KASY REJESTRUJĄCEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (E-PARAGON)

 

Punkt 3 Rozdziału II Objaśnień dotyczy dopuszczenia wydawania paragonów w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonów z kas rejestrujących najnowszego typu, tj. kas on-line oraz kasy rejestrujące mające postać oprogramowania, poprzez wprowadzenie zmian w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT w drodze art. 32 ustawy COVID.

 

3.1. Istota wprowadzonego rozwiązania

Wprowadzone zmiany pozwalają na wydawanie klientowi, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragonu fiskalnego/faktury w postaci elektronicznej. Dzięki tej zmianie dopuszczono możliwość przekazania paragonów w postaci elektronicznej (e-paragonów) z kas rejestrujących najnowszego typu, tzw. kas on-line, a także z kas mających postać oprogramowania.

Wprowadzone zmiany nie wyłączają możliwości stosowania paragonów papierowych dla tych konsumentów, którzy sobie życzą otrzymywać paragony w tradycyjnej postaci, tak by nie wykluczać nikogo z obrotu gospodarczego.

A zatem, od 31 marca 2020 r. podatnicy, prowadząc ewidencję przy użyciu kasy fiskalnej online, a także od 1 czerwca 2020 r. - kasy mającej postać oprogramowania, mają prawną możliwość wystawić i wydać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej.

Celem dopuszczenia możliwości wydawania e-paragonów było, aby klient i sprzedawca mogli mieć wybór, czy chcą drukować paragon fiskalny, czy też chcą rozliczyć się na podstawie eparagonu. Wobec tej dowolności nie został uregulowany sposób ich przekazywania w postaci elektronicznej, pozostawiając tę kwestię do uznania rynku, który w drodze samoregulacji wypracuje własne rozwiązania.

 

3.2. Przepisy wykonawcze

W związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT ustawą COVID, niezbędnym było dostosowanie przepisów rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących72) w taki sposób, aby przewidywały możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób.

24 kwietnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących73, w którym odpowiednio dostosowano przepisy rozporządzenia zmienianego, tak aby możliwe było wydawanie paragonów w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonów, z kas rejestrujących. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zatem z dniem 25 kwietnia 2020 r.

 

4. NOWY JPK_VAT – OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DLA WSZYSTKICH PODATNIKÓW

 

Punkt 4 Rozdziału II Objaśnień dotyczy przesunięcia obowiązku składania JPK_VAT według nowej formuły dla wszystkich podatników (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 października 2020 r. Zgodnie z art. 58 ustawy COVID74 termin pierwotnie został przesunięty na 1 lipca 2020 r., następnie zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r.75 termin wdrożenia nowego JPK_VAT został przesunięty na 1 października 2020 r.

 

4.1. Istota wprowadzonego przesunięcia obowiązku składania nowego JPK_VAT

Nowy JPK_VAT zacznie być obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców (małych, średnich i dużych) od 1 października br. Analogiczne przesunięcie wprowadzono do przepisów wykonawczych.

Deklaracja i ewidencja, w postaci pliku JPK_VAT będzie wysyłana tak, jak obecnie pliki JPK_VAT. Deklaracje kwartalne pozostaną, ale rozliczający się kwartalnie będą składać ewidencje VAT za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału.

Wprowadzane zmiany zmniejszają obowiązki informacyjne dla podatników podatku VAT, wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu tradycyjnych deklaracji VAT-7 (VAT-7K). Likwidowane są więc załączniki:

 • VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT
 • VAT-ZD – informacja o skorzystaniu z ulgi na złe długi
 • VAT-ZT – wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku - informacje z tych załączników są uwzględniane w samym pliku JPK_VAT

Od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości złożenia deklaracji VAT w inny sposób, niż przez nowy JPK_VAT.

Przykład 53

Podatnik rozlicza podatek VAT kwartalnie. Od 1 października 2020 r. obejmie go obowiązek wysyłki nowego JPK_V7K. Od tego momentu podatnik zobowiązany będzie do wysyłki:

 • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za październik – w terminie do 25 listopada 2020 r.,
 • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną tylko część ewidencyjną za listopad – w terminie do 25 grudnia 2020 r.,
 • JPK_V7K, który zawierać będzie wypełnioną część ewidencyjną za grudzień i część deklaracyjną za IV kwartał 2020 r. – w terminie do 25 stycznia 2021 r.

 

4.2. Przepisy wykonawcze

1 kwietnia 2020 r., w związku z regulacjami zawartymi w specustawie, zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług76, dalej jako: „rozporządzenie zmieniające”.

Rozporządzeniem zmieniającym:

 • zmieniono termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług77 z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.;
 • wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu przepisów, które pozwalają, w okresie do 31 grudnia 2020 r. nie wykazywać odrębnie w nowym JPK_VAT paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.

Przypomnieć należy, że fakturę uproszczoną stanowi paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro), który zawiera numer NIP nabywcy.

W dniu 29 czerwca 2020 r. zostało opublikowane kolejne rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług78. Rozporządzeniem tym zmieniono termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - na 1 października 2020 r.

 

4.3. Kary za błędy w nowym JPK_VAT

Na mocy art. 58 pkt 1 lit. c) ustawy COVID zmieniono charakter kar za błędy w ewidencji JPK_VAT z instrumentu obligatoryjnego na fakultatywny79, oparty na uznaniu administracyjnym warunkowanym okolicznościami konkretnejsprawy. Kary te będą nakładane na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikacje prawidłowości transakcji.

 

5. STOSOWANIE STAWEK VAT - PRZESUNIĘCIE MATRYCY STAWEK VAT ORAZ STAWKI DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH ODPŁATNYCH DOSTAW W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM COVID-19

 

Punkt 5 Rozdziału II Objaśnień dotyczy:

a) przesunięcia terminu stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 568) o 3 miesiące (czyli od 1 lipca 2020 r.),

b) stawki 0% dla dostaw leków sprowadzanych z zagranicy na terapie finansowane ze zbiórek publicznych (na czas trwania stanu epidemii),

c) stawki 8% na sprzedaż środków dezynfekujących (w związku ze stanem epidemii).

 

5.1. Przesunięcie stosowania matrycy stawek VAT

Z dniem 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy Tarczy Antykryzysowej m.in. w zakresie przesunięcia terminu stosowania tzw. nowej matrycy VAT (art. 63)80.

Nowe zasady stosowania stawek podatku VAT, które miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r., będą stosowane od 1 lipca 2020 r.

Wprowadzone zmiany oznaczają, że do 30 czerwca 2020 r.:

 • będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT81 i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku,
 • do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008)82,
 • wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r. – wyjątek – WIS, których przedmiotem są wydawnictwa książkowe, nuty, mapy i wydawnictwa prasowe, w tym e-booki i e-prasa83.

 

5.2. Stawka 0% dla dostaw produktów leczniczych sprowadzonych do Polski, które są finansowane ze środków zgromadzonych w trakcie realizowanych zbiórek publicznych

Stawka 0% dotyczy dostawy na terenie kraju sprowadzonych z zagranicy (z państw Unii Europejskiej lub krajów trzecich) leków, przeznaczonych do przeprowadzenia terapii, które pierwotnie miały być prowadzone za granicą, ale w związku z ograniczeniami możliwości opuszczania terytorium kraju w czasie epidemii, jedynym wyjściem na ratowanie zdrowia i życia było sprowadzenie leków do Polski. Środki na takie terapie bardzo często były zbierane w ramach prowadzonych zbiórek publicznych.

 

5.3. Zasady preferencji

Preferencja obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską, spełniające łącznie następujące warunki:

 • były uprzednio przedmiotem importu towarów na terytorium kraju lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • ich zakup jest finansowany ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego84,
 • służą terapii, której przeprowadzenie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stało się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z uwagi na ograniczenia nałożone w wyniku stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Podatnik dokonujący dostawy określonych produktów będzie mógł zastosować stawkę w wysokości 0%, gdy będzie posiadał określone w rozporządzeniu dokumenty potwierdzające ich przeznaczenie (terapia) i sposób finansowania (zbiórka publiczna), tj. potwierdzenie od:

 • organizacji pożytku publicznego, że zbiórka środków na sfinansowanie zakupu produktów leczniczych jest przeprowadzana jako zbiórka publiczna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 756 i 2294);
 • nabywcy, że produkty te będą wykorzystane do terapii na terytorium kraju.

Preferencja może być stosowana w okresie od 25 kwietnia 2020 r. do odwołania ogłoszonego stanu epidemii w kraju.

 

5.4. Stawka 8% dla dostaw produktów biobójczych, które mają właściwości odkażające (dezynfekujące).85

W związku ze stanem epidemii środki dezynfekujące nabrały charakteru „produktów pierwszej potrzeby”. Stawką 8% objęto więc środki bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, które wykorzystywane są do ochrony zdrowia.

Od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. można stosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% do dostawy środków odkażających o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 oraz z 2020 r. poz. 322)86.

Od 1 lipca 2020 r. towary te będą objęte stawką 8% na podstawie nowego brzmienia poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT87, więc w rozporządzeniu określono termin stosowania stawki 8% dla tej grupy towarów do 30 czerwca 2020 r.

Uwaga:

Stawki VAT dla nieodpłatnych dostaw (darowizn) dokonywanych w związku z COVID19 w odrębnych komunikatach.

 

6. WYDŁUŻENIE TERMINU NA ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA

 

Punkt 6 Rozdziału II Objaśnień dotyczy wydłużenia terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza wykazu podatników VAT, o którym mowa w art. 15zzn ustawy COVID.

 

6.1. Istota wydłużenia terminu na złożenie zawiadomienia

Od dnia 1 stycznia 2020 r. przy transakcjach powyżej 15.000 zł podatnicy dokonujący płatności przelewem dostawcy towarów lub usługodawcy, będącemu podatnikiem VAT czynnym, za zakupy potwierdzone fakturą powinni dokonywać tej płatności na rachunki rozliczeniowe prowadzone przez banki lub imienne rachunki w SKOK zamieszczone w wykazie.

Dokonanie płatności na rachunek niezamieszczony w wykazie naraża podatnika na negatywne konsekwencje podatkowe w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub konieczności zwiększenia przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT.

 

6.2. Warunek uniknięcia negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek inny niż zamieszczony w wykazie

Warunkiem uniknięcia negatywnych skutków w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT jest złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W związku z zaistnieniem sytuacji, która utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej czy zarobkowej, tj. rozprzestrzenianiem się COVID-19, dostrzeżono, że termin 3. dni88 na złożenie zawiadomienia, które pomimo że może być składane online, czyli w wygodny i szybki sposób – jest zbyt krótki i przedsiębiorcy mogą mieć istotne trudności w jego zachowaniu.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie ww. zawiadomienia89 został wydłużony z 3 do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

 

6.3. Zasady liczenia terminu na złożenie zawiadomienia

Ustawą COVID nie zostały zmienione zasady liczenia terminu na złożenie zawiadomienia, co oznacza że w dalszym ciągu termin na złożenie zawiadomienia jest liczony od dnia zlecenia przelewu, gdyż zapłata należności powinna być dokonana na rachunek zawarty w wykazie na dzień zlecenia przelewu.

Przykład 54

Podatnik dokonał płatności w formie przelewu w dniu 31 marca 2020 r. na rachunek spoza wykazu.

Czy termin na złożenie zawiadomienia upływa z dniem 14 kwietnia 2020 r.?

TAK, ponieważ z tym dniem upływa 14 dzień od dnia zlecenia przelewu.

Podatnik dokonał płatności w formie przelewu w dniu 30 marca 2020 r. na rachunek spoza wykazu.

Czy termin na złożenie zawiadomienia upływa z dniem 13 kwietnia 2020 r.?

NIE, termin na złożenie zawiadomienia upływa w dniu 2 kwietnia 2020 r. i wynosi 3 dni od dnia zlecenia przelewu, gdyż przepisy ustawy COVID przedłużające ten termin obowiązują od dnia 31 marca 2020 r.

 

7. ZWOLNIENIE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) IMPORTU I WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW

 

Punkt 7 Rozdziału II Objaśnień dotyczy zwolnienia od VAT importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 628) zwanego dalej „rozporządzeniem”.

 

7.1. Przedmiot zwolnienia

Rozporządzenie wprowadza zwolnienie od VAT importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia określonych towarów, które mają być przedmiotem darowizny na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub szpitali jednoimiennych, na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołane wirusem SARS CoV-2.

 

7.2. Katalog towarów zwolnionych od VAT

Do towarów, których import i wewnątrzwspólnotowe nabycie jest zwolniony od VAT, zalicza się:

 • wyroby medyczne i wyroby medyczne do diagnostyki in vitro90,
 • szkło laboratoryjne i aparaturę laboratoryjną,
 • produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września z 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.),
 • produkty biobójcze w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.) – wyłącznie środki dezynfekujące,
 • specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie,
 • środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

 

7.3. Warunki zwolnienia od podatku VAT

Zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów określonych w katalogu ma zastosowanie, jeżeli towary te będą przedmiotem darowizny dokonanej na rzecz:

 1. Agencji Rezerw Materiałowych,
 2. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
 3. podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy COVID-19, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-1991.

Warunkiem zastosowania zwolnienia jest zawarcie pisemnej umowy darowizny między podatnikiem a Agencją Rezerw Materiałowych albo Centralną Bazą Rezerw SanitarnoPrzeciwepidemicznych, albo szpitalem jednoimiennym. Z umowy darowizny musi wynikać, że dostarczone w drodze darowizny towary, będące przedmiotem importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów będą wykorzystane do zadań ww. podmiotów związanych ze zwalczaniem zagrożeń spowodowanych wirusem SARS CoV-2.

W przypadku importu towarów importer obowiązany jest przedstawić, w momencie importu tych towarów, kopię umowy darowizny naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym importer dokonuje formalności związanych z importem towarów.

 

7.4. Okres, którego dotyczy zwolnienie od VAT

Zwolnienie od VAT importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia ma zastosowanie od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Import i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przed 9 kwietnia 2020 r. tj. przed wejściem w życie rozporządzenia.

Podatnik może skorzystać ze zwolnienia od VAT, jeżeli import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nastąpiło w okresie od 1 lutego 2020 r. do dnia 8 kwietnia 2020 r. przy spełnieniu warunków dla zastosowania zwolnienia.

Podatnik może zamiast pisemnej umowy darowizny posiadać potwierdzenie na piśmie przez darczyńcę i obdarowanego dokonania darowizny określonych towarów.

W przypadku importu towarów podatnik może skorzystać ze zwolnienia od VAT poprzez wystąpienie do organu celnego na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy VAT, o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości i o zwrot nadpłaconego podatku. Skorzystanie z tego rozwiązania jest możliwe, pod warunkiem przedstawienia naczelnikowi urzędu celnoskarbowego, przed którym podatnik dokonał formalności związanych z importem towarów, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji kopii umowy darowizny lub kopii potwierdzenia przez darczyńcę i obdarowanego dokonania darowizny określonych towarów.

Przykład 55

W dniu 5 marca 2020 r. podatnik dokonał importu towarów objętych katalogiem towarów zwolnionych od podatku VAT. Następnie towary te przekazał jako darowizna Agencji Rezerw Materiałowych. Czy mógł skorzystać z preferencji w podatku VAT?

Tak, podatnik mógł skorzystać z preferencji w formie zwrotu nadpłaconego podatku VAT.

W sytuacji takiej podatnik musiał wystąpić do organu celnego z wnioskiem o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o VAT, oraz o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Wraz z wnioskiem podatnik musiał przedstawić kopię umowy darowizny lub kopię potwierdzenia dokonania darowizny.

Ważne

Zwrot podatku jednak nie przysługiwał w przypadku gdy kwota nadpłaconego w imporcie podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego (art. 40 ustawy o VAT).

 

Pełna treść objaśnień podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.

 

źródło: www.gov.pl

 

53 Dz. U. poz. 527, z późn. zm.

54 § 10 ust. 1 rozporządzenia z 25 marca 2020 r.

55 W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.)

56 W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)

57 W rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.)

58 § 10 ust. 2 rozporządzenia z 25 marca 2020 r.

59 Rozporządzenie z 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 736)

60 § 10 ust. 3 rozporządzenia z 25 marca 2020 r.

61 § 10 ust. 4-5 rozporządzenia z 25 marca 2020 r. w brzmieniu obowiązującym do dnia 24 kwietnia 2020 r.

62 Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT

63 Rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie z 25 marca 2020 r.

64 § 10a ust. 3 rozporządzenia z 25 marca 2020 r.

65 Publiczne i niepubliczne jednostki, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) – dalej „Prawo oświatowe”

66 W rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695)

67 W rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818). Przepisy tej ustawy wymieniają placówki opiekuńczo-wychowawcze typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego i rodzinnego

68 Operator OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695)

69 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.)

70 § 10a ust. rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r.

71 Art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT

72 Dz. U. poz. 816.

73 Dz. U. poz. 732.

74 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.).

75 Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086)

76 Dz. U. poz. 576.

77 Dz. U. poz. 1988, ze zm.

78 Dz. U. poz. 1127

79 dot. zmiany art. 109 ust. 3h wprowadzonego do ustawy o VAT ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520).

80 W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200) wprowadzono zmiany w zakresie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT (art. 7, 8) oraz terminu wejścia w życie określonych przepisów (art. 18).

81 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.)

82 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 556) zmieniono rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - przedłużono stosowanie PKWiU 2008 do celów opodatkowania podatkiem VAT do dnia 30 czerwca 2020 r., a do 31 grudnia 2020 r. w zakresie przypadków, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) i lit. g) ustawy o VAT, załączniku nr 15 do tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 tej ustawy.

83 Przepisy ustawy o VAT dotyczące stosowania nowych stawek w tym obszarze są stosowane już od 1 listopada 2019 r.

84 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284)

85 § 10c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2020 r. poz. 527, 715 i 736)

86 Rejestr produktów biobójczych prowadzony przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

87 Zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z poz. 15 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568) – w brzmieniu stosowanym od 1 lipca 2020 r.

88 Ustawą z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1065) wprowadzono z dniem 1 lipca 2020 r. nowy, stały termin na złożenie zawiadomienia, który wynosi 7 dni od dnia zlecenia przelewu. Z tym dniem zawiadomienie powinno być składane do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności na rachunek spoza wykazu.

89 Podstawa prawna: art. 117ba § 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 14 ust. 2i pkt 2 lub art. 22p ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), art. 12 ust. 4j pkt 2 lub art. 15d ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn.zm.).

90 W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.)

91 W celu zapewnienia pacjentom zakażonych wirusem SARS CoV-2 właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia szereg placówek ochrony zdrowia zostało - na mocy przepisów ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) - przekształconych w jednoprofilowe szpitale zakaźne, tzw. szpitale jednoimienne. Zgodnie z art. 7 tej ustawy świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, są udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą. Wykaz tych placówek podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) – szpitale jednoimienne będą w wykazie, (zawierającym również inne podmioty wykonujące działalność leczniczą) specjalnie oznaczone.

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...