Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objaśnienia MF

Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie oświaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyższenie limitów niektórych zwolnień przedmiotowych, wydłużenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczałtowanego od wynagrodzeń pracowników, a także możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i świadczeń "okołoepidemicznych"- o tym m.in. możemy przeczytać w objaśnieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.

 

PREFERENCJE W PODATKACH DOCHODOWYCH

 

 1. PRZEKAZANIE DAROWIZN NA WALKĘ Z PANDEMIĄ COVID-19, A ODLICZENIE W PODATKU DOCHODOWYM
 2. PRZEKAZANIE DAROWIZN NA WSPARCIE OŚWIATY, A ODLICZENIE W PODATKU DOCHODOWYM
 3. NOWE ZWOLNIENIA W PODATKU PIT
 4. PODWYŻSZONE LIMITY NIEKTÓRYCH ZWOLNIEŃ PRZEDMIOTOWYCH WPROWADZONE USTAWĄ COVID-19
 5. WYDŁUŻONY TERMIN NA PRZEKAZANIE DO URZĘDU SKARBOWEGO ZALICZEK NA PODATEK I PODATKU ZRYCZAŁTOWANEGO POBRANYCH OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
 6. PODATKOWE SKUTKI WYDATKÓW I ŚWIADCZEŃ „OKOŁOEPIDEMICZNYCH”
 7. POJĘCIE I MOMENT POWSTANIA PRZYCHODU W ŚWIETLE PRZEPISÓW TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
 8. NABYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W CELU PRODUKCJI TOWARÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM PANDEMII COVID-19 A ODPISY AMORTYZACYJNE W PODATKU DOCHODOWYM
 9. NOWA PREFERENCJA W PODATKACH DOCHODOWYCH DLA PODATNIKÓW, KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z ULGI NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ (B+R)
 10. NOWA PREFERENCJA W PODATKACH DOCHODOWYCH DLA PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZOROZWOJOWĄ (B+R), KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z PREFERENCYJNEGO OPODATKOWANIA KWALIFIKOWANYCH DOCHODÓW Z KWALIFIKOWANYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (IP BOX)
 11. TERMIN ZAPŁATY PODATKU OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW
 12. WYŁĄCZENIE STOSOWANIA REGULACJI W PODATKACH DOCHODOWYCH DOTYCZĄCYCH ZŁYCH DŁUGÓW
 13. WSTECZNE ROZLICZANIE STRAT PODATKOWYCH W PIT i CIT
 14. REZYGNACJA Z UPROSZCZONEJ FORMY WPŁACANIA ZALICZEK, JEŻELI PODATNIK PONOSI NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19
 15. OBNIŻENIE CZYNSZU NAJMU (ZWOLNIENIE) A PRZYCHÓD NAJEMCY Z TYTUŁU NIEODPŁATNYCH (CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH) ŚWIADCZEŃ

 

1. PRZEKAZANIE DAROWIZN NA WALKĘ Z PANDEMIĄ COVID-19, A ODLICZENIE W PODATKU DOCHODOWYM

 

Punkt 1 Rozdziału I Objaśnień dotyczy przepisów o podatkach dochodowych, które określają podstawę prawną oraz zasady stosowania odliczenia z tytułu przekazania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19.

Przepisy

W ramach pakietu działań podjętych i wdrożonych w obszarze bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 umożliwiono odliczenie od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19.

Podstawa prawna: art. 52n ustawy PIT, art. 57b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz art. 38g ustawy CIT, które określają zasady i podmioty uprawnione stosowania tej preferencji, tj.:

 • darczyńcę,
 • obdarowanego,
 • cel i formę darowizny,
 • termin przekazania darowizny,
 • dokumentowanie wysokości (wartości) darowizny,
 • wysokość odliczenia,
 • sposób odliczenia,
 • zakres danych do wpisania w zeznaniu podatkowym.

Odliczeń dokonuje się po spełnieniu wszystkich warunków określonych dla tej preferencji.

Ważne!

Zgodnie z art. 888 § 1 KC darowizna jest umową. Stronami umowy darowizny są darczyńca i obdarowany tj. darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego.

 

1.1. Darczyńca

Prawo do odliczenia przysługuje darczyńcy, który jest podatnikiem:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego na ogólnych zasadach według:

  - skali podatkowej (art. 27 ustawy PIT),

  - 19% stawki podatku dla przedsiębiorców (art. 30c ustawy PIT),
 • zryczałtowanego podatku dochodowego obliczanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – prawo do odliczenia przysługuje wyłącznie temu małżonkowi, który przekazał darowiznę. Jeżeli darowiznę przekazał zarówno mąż, jak i żona, każda z tych osób, na zasadach określonych w ustawie, ma prawo do preferencji w odniesieniu do darowizny przez siebie przekazanej.

Prawo do odliczenia nie przysługuje przedsiębiorstwu w spadku.

Przykład 1

Jestem emerytką ZUS. Podatku dochodowego od osób fizycznych nie rozliczam sama. Robi to za mnie organ rentowy, który po zakończeniu roku wystawia PIT-40A. Czy w tej sytuacji mogę przekazać darowiznę na przeciwdziałanie COVID-19 i skorzystać z odliczenia?

Tak, świadczeniobiorcy ZUS, którzy otrzymują PIT-40A, są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Mogą zatem odliczyć darowiznę na przeciwdziałanie COVID-19, po spełnieniu pozostałych warunków dotyczących tej preferencji. W tym celu, na bazie otrzymanego PIT-40A, należy złożyć zeznanie podatkowe.

 

Przykład 2

Prowadzę działalność polegającą na świadczeniu usług transportowych przy użyciu jednego pojazdu. Podatek PIT płacę w formie karty podatkowej, która nie uprawnia do ulg podatkowych. Za 2020 r. będę jednak składać zeznanie PIT-39 o wysokości dochodu ze sprzedaży domu. Czy w zeznaniu tym mogę odliczyć darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19?

Nie, gdyż podatek od dochodu ze sprzedaży domu jest obliczany zgodnie z art. 30e ustawy PIT, czyli według innych zasad, niż przy zastosowaniu skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku dla przedsiębiorstw.

 

1.2. Obdarowany

Warunek obdarowanego jest spełniony, jeśli darowizna została przekazana przez podatnika:

 • podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą (więcej w pkt 1.2.1.), wpisanemu do wykazu placówek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (więcej w pkt 1.2.2.).
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych (więcej w pkt 1.2.3.);
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej (więcej w pkt 1.2.4.),
 • domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej (więcej w pkt 1.2.5.).

 

1.2.1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą1:

Podmiot wykonujący działalność leczniczą to przede wszystkim podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ustawy o działalności leczniczej. Podmiotem tym w zakresie, w jakim wykonuje działalność leczniczą, są w szczególności:

 1. przedsiębiorcy (we wszystkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej),
 2. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 3. jednostki budżetowe,
 4. instytuty badawcze,
 5. fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
 6. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz
 7. jednostki wojskowe,

Podmiotem wykonującym działalność leczniczą są również: lekarz, pielęgniarka lub fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej.

1.2.2. Wykaz placówek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej

Wykaz placówek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, to wykaz, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy COVID-19.

W praktyce jest to lista placówek, którą opracowują dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodami.

Lista ta uwzględnia potrzeby wynikające z zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na obszarze województwa, a także strukturę organizacyjną placówek, rodzaj wykonywanej działalności leczniczej oraz zasoby kadrowe i sprzętowe.

Wykaz ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia, link:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wykazy-placowek-udzielajacych-swiadczen-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-rozprzestrzenianiu-koronawirusa,7624.html.

Z uwagi na zmieniające się potrzeby związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wykaz ulega częstym aktualizacjom. Dla potrzeb odliczenia istotne jest natomiast, aby w którymkolwiek momencie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2020 r. obdarowany podmiot znalazł się wykazie placówek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. W przeciwnym wypadku przekazana darowizna nie podlega odliczeniu.

 

1.2.3. Agencja Rezerw Materiałowych

Zadania oraz organizację Agencji Rezerw Materiałowych określa ustawa o rezerwach strategicznych. Do zadań Agencji Rezerw Materiałowych należy między innymi utrzymywanie rezerw strategicznych.

 

1.2.4. Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych jest utworzona oraz działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centralnej Bazy Rezerw SanitarnoPrzeciwepidemicznych. Jej statut określa załącznik nr 1 do zarządzenia. Zgodnie ze statutem przedmiotem działalności Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych jest między innymi utrzymanie stałej rezerwy i dystrybucja aparatury, środków dezynfekcyjnych, szkła, innych środków medycznych, laboratoryjnych, materiałów oświatowo-zdrowotnych przeznaczonych dla podmiotów leczniczych w razie zagrożenia epidemicznego lub dla zapewnienia właściwego stanu sanitarnego kraju.

Przykład 3

Podczas obowiązującego na obszarze Polski stanu epidemii, kilka razy przygotowałam dla pracowników pobliskiego szpitala ciepłe posiłki. Przekazywałam je nieodpłatnie jako darowiznę. Robiłam to z potrzeby serca, nie bacząc, że placówka ta nigdy nie została wskazana jako udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Czy wartość tych posiłków mogę odliczyć w zeznaniu PIT-37 za 2020 r.

Nie, szpital, któremu przekazała Pani posiłki z ich przeznaczeniem dla pracowników medycznych nie spełnia warunku obdarowanego (nie znalazł się na liście placówek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19).

 

Przykład 4

Przekazałam darowiznę pieniężną Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Darowiznę przekazałam z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej tego podmiotu. Nie wiem jednak, czy Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych zrealizowała te cele. Czy mimo to, mogę skorzystać z odliczenia?

Tak, zastosowanie odliczenia z tytułu darowizny bezpośrednio przekazanej przez podatnika Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych nie jest uwarunkowane okolicznościami leżącymi po stronie obdarowanego (np. nie jest uzależnione od realizacji celu wskazanego przez darczyńcę).

 

Przykład 5

W ramach walki z COVID-19 przekazałam darowiznę pieniężną fundacji. Jako cel wskazałam ochronę zdrowia. Ze statutu fundacji nie wynika, że wykonuje działalność leczniczą. Nie wynika również, że jest organizacją pożytku publicznego. Działa jednak przy szpitalu wskazanym jako placówka udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Czy mam prawo odliczyć przekazaną kwotę jako darowiznę na przeciwdziałanie COVID-19?

Nie, fundacja nie spełnia warunku obdarowanego. Przekazaną darowiznę można jednak odliczyć jako przekazaną na cele działalność pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pozarządowe, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy PIT.

 

1.2.5. Podmioty, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, na rzecz których może być przekazana darowizna uprawniająca do odliczenia

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej:

 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zapewnia w ramach interwencji kryzysowej całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi (art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej),
 • noclegownia zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia (art. 48a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej),
 • schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej (art. 48a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej),
 • schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym – które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy – tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej (art. 48a ust. 2b ustawy o pomocy społecznej),
 • ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego lub całodobowego pobytu. W ośrodku wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek (art. 51 ust. 1–3 ustawy o pomocy społecznej),
 • rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie (art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej),
 • dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla (1) osób w podeszłym wieku, (2) osób przewlekle somatycznie chorych, (3) osób przewlekle psychicznie chorych, (4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, (5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, (6) osób niepełnosprawnych fizycznie, (7) osób uzależnionych od alkoholu (art. 55 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

 

1.3. Cel i forma darowizny

Warunkiem odliczenia darowizn jest ich przekazanie na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy COVID-19.

„Przeciwdziałaniem COVID-19” są wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku Agencji Rezerw Materiałowych dodatkowym warunkiem, oprócz przeciwdziałania COVID-19, jest przekazanie darowizny z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych, odpowiednio w przypadku Centralnej Bazy Rezerw Sanitarnych na cele wykonywania działalności statutowej.

Darowizna może być przekazana w formie pieniężnej lub niepieniężnej (np. w postaci rzeczy lub prawa).

Przykład 6

W lutym 2020 r., w ramach walki z pandemią, przekazałem Agencji Rezerw Materiałowych darowiznę rzeczową w postaci 1000 szt. jednorazowych maseczek oraz wpłaciłem pieniądze na jej konto. Czy mogę odliczyć zarówno darowiznę rzeczową, jak i pieniężną?

Tak, darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19 podlegają odliczeniu niezależnie od tego, czy mają formę pieniężną, czy niepieniężną.

 

Przykład 7

Podczas obowiązywania w Polsce stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oddałem krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, znajdującym się w moim mieście. Czy darowiznę krwi mogę odliczyć w ramach darowizn na przeciwdziałanie COVID-19?

Nie, darowizny krwi odlicza się jako darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy PIT.

 

1.4. Terminy przekazania darowizny

Odliczenie dotyczy darowizn przekazanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Ważne!

W przypadku, gdy obdarowanym jest podmiot wykonujący działalność leczniczą, istotne jest aby w którymkolwiek momencie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2020 r. podmiot ten był wpisany do wykazu placówek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.


Podmiot ten nie musi być wpisany do wykazu na moment przekazania darowizny.

Darowizny przekazane w innym terminie lub niespełniające wszystkich przesłanek określonych dla darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 mogą być rozpatrywane wyłącznie w kontekście odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy CIT oraz art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przykład 8

Szpital miejski, któremu w kwietniu 2020 r. przekazałam darowiznę rzeczową, znalazł się w wykazie placówek udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 dopiero w kolejnym miesiącu. Czy mam prawo do odliczenia darowizny?

Tak, gdyż warunek wpisania szpitala do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy COVID-19, został spełniony na którykolwiek moment okresu od 1 stycznia do 30 września 2020.

 

1.5. Dokumentowanie wartości darowizny

Wysokość:

 • darowizny pieniężnej – ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy;
 • darowizny innej niż pieniężna – ustala się na podstawie dowodu (z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny) wraz z oświadczeniem obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 19 ustawy PIT lub art. 14 ustawy CIT.

Przykład 9

Pracownicy firmy, w której jestem zatrudniony, zorganizowali zbiórkę gotówki na przeciwdziałanie COVID-19. Zebrane pieniądze wpłaciliśmy na konto Agencji Rezerw Materiałowych, podając dane firmy, jako darczyńcy. Czy mam prawo do odliczenia „swojej części” przekazanej darowizny, jeśli jedynym dokumentem, którym dysponuję, jest kopia przekazu pocztowego?

Nie, posiadany dokument jest niewystarczający do dokonania odliczenia. Nie wynikają z niego dane podatnika jako darczyńcy.

 

1.6. Wysokość odliczenia

Wysokość odliczenia jest zróżnicowana w zależności od daty spełnienia świadczenia. Kwota podlegająca odliczeniu jest uzależniona od terminu obdarowania oraz wysokości (wartości) przekazanej darowizny.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Oznacza to, że jeżeli podatnik przekazał darowiznę o wartości 100 zł w kwietniu 2020 r., to kwota przekazanej darowizny (dla celów dokonania odliczenia) wynosi 200 zł, odpowiednio w maju – 150 zł, a w czerwcu 100 zł.

Ważne!

Do darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczanych na podstawie art. 52n ustawy PIT, art. 57b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz art. 38g ustawy CIT – nie stosuje się limitu, o którym mowa w:

 • art. 26 ust. 5 ustawy PIT, w wysokości 6% dochodu (odpowiednio 6% przychodu w przypadku „ryczałtowców”),
 • art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, w wysokości 10% dochodu.

 

1.7. Szczególne regulacje dotyczące przekazania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 za pośrednictwem innych podmiotów

Na podstawie zmian wprowadzonych Tarczą 4.0 prawo do odliczania darowizn zostało rozszerzone również na przypadki pośredniego przekazania darowizny z udziałem organizacji pożytku publicznego (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych) lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych). Zmienione Tarczą 4.0 przepisy umożliwiają podatnikowi, o którym mowa w pkt 1.1. odliczenie dla potrzeb podatkowych darowizny, jeśli środki finansowe przekazane przez niego na rzecz organizacji pożytku publicznego lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, trafiły następnie na rzecz kwalifikowanych obdarowanych, o których mowa w pkt od 1.2.1. do 1.2.4.

Te szczególne regulacje dotyczące przekazania darowizn na przeciwdziałania COVID-19 za pośrednictwem innych podmiotów dotyczą sytuacji, w których darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego (podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz następnie przekazanie przez taki podmiot środków finansowych nastąpiło w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 maja 2020 r. Warunkiem formalnym dla odliczenia przez podatnika tej darowizny jest otrzymanie przez podatnika od właściwego podmiotu pisemnej informacji o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.

Podobnie jak w przypadku darowizny dokonanej bezpośrednio przez podatnika na rzecz kwalifikowanych odbiorców, wysokość przysługującego odliczenia jest zróżnicowana w zależności od daty przekazania przez organizację pożytku publicznego lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, środków pochodzących z darowizny na rzecz odbiorcy. Kwota podlegająca odliczeniu jest uzależniona również od wysokości (wartości) przekazanej darowizny.

W przypadku darowizny, z której środki zostały przekazane przez organizację pożytku publicznego lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz kwalifikowanych odbiorców w okresie:

 • od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny.

Opisywane regulacje nie przewidują szczególnego prawa do odliczenia kwoty odpowiadającej wartości darowizny, jeśli środki pochodzące z tej darowizny zostały przekazane kwalifikowanemu odbiorcy po dniu 31 maja 2020 r. Przepisy te nie znajdują również zastosowania w przypadku, gdy pośrednie przekazanie darowizny nastąpiło na rzecz podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w pkt 1.2.5.

 

1.8. Sposób odliczenia

Podatnicy:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego na ogólnych zasadach według: skali podatkowej albo jednolitej 19% stawki podatku dla przedsiębiorców – odliczeń dokonują od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PIT oraz art. 30c ust. 2 ustawy PIT,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego – odliczeń dokonują od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • podatku dochodowego od osób prawnych – odliczeń dokonują od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy CIT.

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym, czyli po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy, którzy są obowiązani do samodzielnej wpłaty zaliczek na podatek w trakcie roku (do przychodów z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy, działów specjalnych produkcji rolnej) oraz zaliczki te obliczają z uwzględnieniem podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania), o której mowa w art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy PIT, art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, bądź art. 18 ust. 1 ustawy CIT, odliczeń tych mogą dokonać przy obliczaniu zaliczki na podatek.

Odliczeniu podlegają darowizny, które:

 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • nie zostały wcześniej odliczone.

 

1.9. Zakres danych do wpisania w zeznaniu podatkowym.

Podatnicy:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego na ogólnych zasadach – odliczeń dokonują w zeznaniu PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego – odliczeń dokonują w PIT-28,
 • podatku dochodowego od osób prawnych – odliczeń dokonują w zeznaniu CIT-8, CIT-8AB.

W składanym zeznaniu podatnicy wykazują kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Darowizny, które w całości zostały odliczone w jednym zeznaniu (np. PIT-37), nie podlegają ponownemu odliczeniu w innym zeznaniu (np. PIT-28).

Jeżeli podatnik otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu odatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Ważne!

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

 

2. PRZEKAZANIE DAROWIZN NA WSPARCIE OŚWIATY, A ODLICZENIE W PODATKU DOCHODOWYM

 

Punkt 2 Rozdziału I Objaśnień dotyczy przepisów o podatkach dochodowych, które określają podstawę prawną oraz zasady stosowania odliczenia z tytułu przekazania darowizn na wsparcie oświaty.

Podstawa prawna: art. 52x ustawy PIT, art. 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz art. 38p ustawy CIT, które określają także zasady stosowania tej preferencji, tj.:

 • darczyńcę
 • obdarowanego
 • cel i formę darowizny
 • termin przekazania
 • wysokość odliczenia
 • sposób odliczenia
 • zakres danych do wpisania w zeznaniu podatkowym.

Odliczeń dokonuje się po spełnieniu wszystkich warunków określonych dla tej preferencji.

 

2.1. Darczyńca

Prawo do odliczenia przysługuje darczyńcy, który jest podatnikiem:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego na ogólnych zasadach według:

  - skali podatkowej (art. 27 ustawy PIT),

  - 19% stawki podatku dla przedsiębiorców (art. 30c ustawy PIT),
 • zryczałtowanego podatku dochodowego obliczanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – prawo do odliczenia przysługuje wyłącznie temu małżonkowi, który przekazał darowiznę. Jeżeli darowiznę przekazał zarówno mąż, jak i żona, każda z tych osób, na zasadach określonych w ustawie, ma prawo do preferencji w odniesieniu do darowizny przez siebie przekazanej.

Prawo do odliczenia nie przysługuje przedsiębiorstwu w spadku.

Przykład 10

Jestem przedsiębiorcą, rozliczam się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Czy odliczenie mogę stosować w trakcie roku podatkowego przy odliczaniu zaliczek na podatek, czy dopiero w zeznaniu rocznym?

Tak, możliwość odliczania darowizn w trakcie obliczania miesięcznych zaliczek na podatek, tj. w trakcie roku, wynika wprost z art. 52x ust. 1 ustawy PIT.

 

2.2. Obdarowany

Warunek obdarowanego jest spełniony, jeśli darowizna została przekazana:

 • organom prowadzącym placówki oświatowe,
 • organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

 

2.3. Placówka oświatowa to:

1) podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Są to zatem:

 • przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;
 • szkoły:

  a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,

  b) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,

  c) artystyczne,
 • placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, realizację między innymi obowiązku szkolnego.

2) uczelnia w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Autonomiczny podmiot wchodzący w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki, który posiada osobowość prawną, prowadzący studia na co najmniej jednym kierunku.

Uczelnia może być uczelnią publiczną, jeżeli jest utworzona przez organ państwa lub uczelnią niepubliczną, jeżeli jest utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego albo państwowa albo samorządowa osoba prawna.

3) placówka opiekuńczo-wychowawcza w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza, to miejsce w którym sprawowana jest instytucjonalna piecza zastępcza.

Z kolei organami prowadzącymi szkołę lub placówkę mogą być: jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat), ministrowie (np. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zakłada i prowadzi publiczne szkoły artystyczne, Minister Środowiska, który może zakładać i prowadzić publiczne szkoły leśne, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który może zakładać i prowadzić publiczne szkoły morskie, Minister Sprawiedliwości, który może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich itd.), jak również inne osoby prawne oraz osoby fizyczne, które mogą prowadzić szkoły i placówki systemu oświaty na podstawie przepisów Prawa oświatowego.

Przykład 11

Chcąc dopomóc w nauce zdalnej dzieci przekazałam młodzieżowemu ośrodkowi wychowawczemu 10 tabletów, będących dotychczas na wyposażeniu mojej firmy informatycznej. Czy mam prawo odliczyć od dochodu wartość przekazanej darowizny?

Tak, gdyż młodzieżowy ośrodek wychowawczy spełnia warunek obdarowanego, jednakże z zastrzeżeniem, że spełnione są pozostałe warunki, np. dotyczące „wieku” przekazanego sprzętu.

 

2.4. Cel i forma darowizny

Odliczenie zostało wprowadzone, aby poprzez odliczenie podatkowe, wspomóc podatników, którzy zaangażowali się we wsparcie działalności oświatowej prowadzonej w warunkach pandemii. Darowizny laptopów, czy tabletów wspomagają naukę dzieci i młodzieży w zupełnie nowych pozaszkolnych warunkach, odbywającej się w zdalnej formie (przez internet).

Odliczenie stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny są następujące rzeczy: komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

Przykład 12

W lutym 2020 r., przekazałem darowiznę pieniężną na rzecz placówki opiekuńczowychowawczej. Czy mogę odliczyć darowiznę pieniężną w ramach tego odliczenia?

Nie, darowizny pieniężne nie podlegają odliczeniu w ramach tego odliczenia.

 

2.5. Termin przekazania

Odliczenie dotyczy darowizn przekazanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Darowizny przekazane w innym terminie lub niespełniające wszystkich przesłanek mogą być rozpatrywane wyłącznie w kontekście innych odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 52n ustawy PIT, art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8 i art. 38g ustawy CIT oraz art. 11 ust. 1 i art. 57b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

2.6. Wysokość odliczenia

Wysokość odliczenia jest zróżnicowana w zależności od daty spełnienia świadczenia. Kwota podlegająca odliczeniu jest uzależniona od terminu obdarowania oraz wysokości (wartości) przekazanej darowizny rzeczowej.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Oznacza to, że jeżeli podatnik przekazał darowiznę o wartości 100 zł w: kwietniu 2020 r. kwota przekazanej darowizny (dla celów dokonania odliczenia) wynosi 200 zł, odpowiednio w maju – 150 zł, a w czerwcu 100 zł.

Zróżnicowanie wysokości odliczenia stanowi nagrodę dla tych podatników, którzy w pierwszych miesiącach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, szybko podjęli działania, wspomagające działalność oświatową.

 

2.7. Sposób odliczenia

Podatnicy:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego na ogólnych zasadach według skali podatkowej albo jednolitej 19% stawki podatku dla przedsiębiorców – odliczeń dokonują od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PIT oraz art. 30c ust. 2 ustawy PIT,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego – odliczeń dokonują od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • podatku dochodowego od osób prawnych – odliczeń dokonują od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy CIT.

Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym, czyli po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy, którzy są obowiązani do samodzielnej wpłaty zaliczek na podatek w trakcie roku (dot. przychodów z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy, działów specjalnych produkcji rolnej) oraz zaliczki te obliczają z uwzględnieniem podstawy obliczenia podatku, o której mowa w art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy PIT, art. 11 ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym bądź art. 18 ust. 1 ustawy CIT, odliczeń tych mogą dokonać przy obliczaniu zaliczki na podatek.

Odliczeniu podlegają darowizny, które:

 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • nie zostały wcześniej odliczone.

Przykład 13

Jestem przedsiębiorcą, z tego tytułu opłacam tzw. podatek zryczałtowany. Pracuję także na etacie. Czy wartość przekazanego laptopa na rzecz organizacji charytatywnej mogę odliczyć zarówno przy rozliczeniu działalności gospodarczej, jak i wynagrodzenia, tj. w PIT-28, jak i w PIT-37?

Tak, z tym że odliczenie dokonywane w drugim ze składanych zeznań może odpowiadać jedynie nadwyżce ponad kwotę odliczoną w pierwszym zeznaniu.

 

Ważne!

Do darowizn przekazanych na wparcie oświaty – odliczanych na podstawie art. 52x ustawy PIT, art. 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz art. 38p ustawy CIT – nie stosuje się limitu, o którym mowa w:

 • art. 26 ust. 5 ustawy PIT, w wysokości 6% dochodu (odpowiednio 6% przychodu w przypadku „ryczałtowców”),
 • art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, w wysokości 10% dochodu.

 

2.8. Zakres danych do wpisania w zeznaniu podatkowym.

Podatnicy:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego na ogólnych zasadach – odliczeń dokonują w zeznaniu PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego – odliczeń dokonują w PIT-28,
 • podatku dochodowego od osób prawnych – odliczeń dokonują w CIT-8, CIT-8AB.

W składanym zeznaniu podatnicy wykazują kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

W przypadku małżonków, którzy składają wspólne zeznanie, łączenie małżeńskich dochodów następuje po uprzednim odliczeniu – odrębnie przez każdego z małżonków od „swoich” dochodów – kwot, o których mowa w art. 52x ustawy PIT.

Darowizny, które w całości zostały odliczone w jednym zeznaniu (np. PIT-28), nie podlegają ponownemu odliczeniu w innym zeznaniu (np. PIT-37).

Jeżeli podatnik otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Ważne!

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

 

3. NOWE ZWOLNIENIA W PODATKU PIT

 

Punkt 3 Rozdziału I Objaśnień dotyczy nowych zwolnień przedmiotowych w ustawie PIT

Podstawa prawna: art. 52m i art. 52ua ustawy PIT.

Niektóre rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych przewidziane w ustawie COVID-19 mają swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy PIT, w tym w postaci zwolnienia z podatku.

Nowe zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, określone w art. 52m, obejmują otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:

 • świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy COVID-19;
 • świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy COVID-19;
 • zasiłki otrzymane na podstawie art. 31zy ustawy COVID-19.

Przepisy ustawy PIT nie określają szczególnych warunków dotyczących stosowania powyższego zwolnienia od podatku, jak również nie limitują kwoty zwolnienia. Jeśli otrzymane przez podatnika odpowiednio świadczenie postojowe lub świadczenie z postaci zakwaterowania i wyżywienia, czy zasiłki otrzymane przez rolników i ich domowników, zostały przyznane na zasadach określonych w ustawie COVID-19, to są one zwolnione od podatku dochodowego.

Analogicznie, warunki otrzymywania dodatku solidarnościowego określają odrębne od ustawy PIT przepisy. Otrzymany na ich podstawie dodatek solidarnościowy jest zwolniony od podatku.

 

3.1. Zwolnienie od podatku świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe można otrzymać, gdy w związku z wystąpieniem COVID-19 nastąpił przestój w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna2.

Świadczenie to ma charakter osłonowy i ma pozwolić na przetrwanie niespodziewanej utraty źródła zarobkowania wywołanego przestojem na skutek ogłoszonego stanu epidemii.

 

3.1.1. Komu przysługuje świadczenie postojowe

O wypłatę świadczenia postojowego mogą ubiegać się osoby, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą działalność gospodarczą” lub „przedsiębiorcą”,
 • wykonującymi umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej ,,umową cywilnoprawną''

– o ile nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Przykład 14

Jestem zatrudniony na umowę o pracę i jednocześnie dorabiam na umowę zlecenie w innej firmie, która w tej chwili ma przestój. Czy w związku z tym przestojem mogę wnioskować o świadczenie postojowe, bo teraz i ja mniej zarabiam?

Nie. Świadczenie postojowe przysługuje tylko tym osobom, które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Przychód z tytułu umowy o pracę stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Stąd Panu świadczenie postojowe nie przysługuje.

 

3.1.2. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie przysługuje, jeżeli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej rozpoczęto przed 1 kwietnia 2020 r. i:

 • nie zawieszono jej prowadzenia a przychód z prowadzenia tej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,
 • zawieszono prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Warunki te nie dotyczą osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, których dochody są opodatkowane w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług3.

 

3.1.3. Świadczenie postojowe dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną

Świadczenie przysługuje, jeżeli:

 • zawarła umowę cywilnoprawną przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych4, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przykład 15

Do połowy marca 2020 r. wykonywałam pracę na umowę zlecenie w firmie, która z powodu COVID-19 ma obecnie przestój i wypowiedziała mi umowę. W lutym zarobiłam 2.900 zł, a teraz nie mam żadnych przychodów. Mam zamiar wystąpić o świadczenie postojowe w kwocie 2.080 zł, czy dostanę całą kwotę, czy zostanie potrącona zaliczka na podatek?

Wniosek o świadczenie postojowe musi Pani złożyć do ZUS za pośrednictwem zleceniodawcy. Otrzyma Pani całą przysługującą kwotę świadczenia postojowego, tj. 2.080 zł, bez potrącenia zaliczki na podatek, gdyż świadczenie to jest wolne od podatku PIT.

 

3.1.4. Wysokość świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe jest limitowane i, co do zasady, wynosi 2.080 zł, co stanowi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia5, obowiązującego w 2020 r.

Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe jest niższa niż 1.300 zł (tj. niższa niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.) świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Wysokość świadczenia postojowego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, której dochody są opodatkowane w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług5 wynosi 1.300 zł (tj. 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.).

Jeśli osobie przysługuje jednocześnie więcej niż jedno świadczenie postojowe, to prawo to ogranicza się do jednego świadczenia.

Osoba uprawniona może otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie. Przy czym ponowne przyznanie świadczenia postojowego może nastąpić najwcześniej po miesiącu otrzymania po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Przykład 16

Świadczenie postojowe można otrzymać więcej niż raz, a maksymalnie trzykrotnie. Otrzymałam już jedno świadczenie postojowe i było ono wolne od podatku. Czy to zwolnienie podatkowe jest limitowane, czy obejmuje każde otrzymane świadczenie postojowe?

Przepisy ustawy PIT nie ograniczają wysokości zwolnienia od podatku świadczenia postojowego. Oznacza to, że każde świadczenie postojowe, otrzymane na zasadach określonych w przepisach ustawy COVID-19, jest wolne od podatku.

 

3.1.5. Ubieganie się o świadczenie postojowe

Uzyskanie świadczenia postojowego wymaga złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzory wniosku dostępne są na stronie ZUS6.

Wniosek ten składają zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. Jednakże osoby wykonujące umowy cywilnoprawne wniosek ten składają za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego.

Świadczenie postojowe jest wolne od podatku, stąd też dla podatnika otrzymanie tego świadczenia nie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Podatnicy nie będą uwzględniać świadczenia postojowego w dochodach podlegających opodatkowaniu w zeznaniu podatkowym.

 

3.2. Zwolnienie od podatku świadczenia polegającego na zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia pracownika

Ustawa COVID-19 wprowadziła także rozwiązania, które w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii aż do ich odwołania, umożliwiają pracodawcom dokonanie zmian w systemie lub w rozkładzie czasu pracy pracowników. Zmiany te mogą wiązać się z koniecznością zapewnienia pracownikowi przez pracodawcę świadczeń w postaci zakwaterowania i wyżywienia, jeśli są one niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych.

Świadczenia te, przysługują pracownikom, którym pracodawca w związku z COVID-19 polecił świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych, zobowiązał do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub polecił realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Przykład 17

Pracuję w firmie energetycznej. W związku z COVID-19 pracodawca zmienił system pracy w zakładzie i wyznaczył niektórych pracowników, w tym mnie, do pełnienia dyżurów, wydłużając normalny czas pracy. W tym czasie korzystam z zapewnionego prowiantu i miejsca noclegowego. Czy te świadczenia pracodawca doliczy mi do przychodu z pracy i opodatkuje?

Nie. Ustawa COVID-19 wprowadziła zwolnienie od podatku PIT, które obejmuje wartość świadczenia w postaci zapewnienia przez pracodawcę pracownikom wyżywienia i zakwaterowania. Zwolnienie to ma zastosowanie w tym przypadku.

Ustawa COVID-19 określa rodzaje przedsiębiorstw, ważnych z punktu widzenia zapewnienia funkcjonowania państwa, w których zmiany w zakresie systemu pracy i czasu pracy pracowników mogą powodować konieczność zapewnienia pracownikom zakwaterowania i wyżywienia, i w konsekwencji powodują objęcie tych świadczeń zwolnieniem podatkowym.

Zapewnienie tych świadczeń pracownikom dotyczy:

 • przedsiębiorstw prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania:

  - systemów i obiektów infrastruktury krytycznej7,

  - sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych8,
 • przedsiębiorstw będących podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury krytycznej, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej,
 • zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych10 oraz stacji gazu ziemnego9,
 • przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie wydane przez Ministra Zdrowia10,
 • przedsiębiorstw pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu (przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy),
 • na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa11,
 • przedsiębiorstw prowadzących działalność polegającą na świadczeniu czynności bankowych12,
 • przedsiębiorstw prowadzących obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych13 kategorii A, którego działanie lub niewłaściwe działanie może spowodować poważny wypadek, wynikający z krótkoterminowej lub długoterminowej utraty stateczności tego obiektu obejmującej wszelkie awarie mechanizmów związanych z jego konstrukcją lub jego niewłaściwej eksploatacji, który skutkuje znacznym ryzykiem utraty życia, poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska,
 • przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności.

Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu, otrzymana przez pracowników określonych w ustawie COVID-19 przedsiębiorstw o strategicznym dla funkcjonowania państwa charakterze, objęta jest zwolnieniem od podatku PIT. Otrzymanie takich świadczeń przez pracowników tych podmiotów nie wiąże się z żadnymi obowiązkami podatkowymi po stronie pracodawcy i pracownika. Od świadczeń tych pracodawca nie pobierze zaliczki na podatek, ani nie będą one uwzględniane w dochodzie do opodatkowania wykazywanym w zeznaniu podatkowym.

 

3.3. Zwolnienie od podatku zasiłku dla rolnika i jego domowników objętych kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizowanych

Nowelizacją ustawy COVID-19 wprowadzono nowe świadczenie, które jest przeznaczone dla ubezpieczonego rolnika i jego domowników.

 

3.3.1. Komu i kiedy przysługuje zasiłek

Zasiłek przysługuje rolnikowi i jego domownikowi, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z definicją tych pojęć wskazaną w tej ustawie, zasiłek przysługuje:

 • rolnikowi, który jest pełnoletnią osobą fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia;
 • domownikowi - rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:

  - ukończyła 16 lat,

  - pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,

  - stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy;

Zasiłek ten przysługuje w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19.

Zasiłek ten zrównuje w prawach rolników i domowników z osobami podlegającymi ubezpieczeniu w systemie powszechnym. Zatem rolnicy i domownicy skorzystają z prawa do zasiłku w związku z obowiązkową kwarantanną lub hospitalizacją w związku z COVID-19, na takich zasadach, jak w przypadku osób objętych systemem powszechnym.

 

3.3.2. Wysokość zasiłku

Zasiłek przysługuje w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w kwocie 1.300 zł.

Przykład 18

Jestem rolnikiem, płacę do KRUS składki. W kwietniu trafiłem do szpitala z powodu COVID19, a moja żona i 19-letni syn zostali poddani obowiązkowej kwarantannie. Czy zasiłek przysługuje tylko mi czy dostaną go też moi domownicy?

Zasiłek w kwocie 1.300 zł przysługuje każdemu objętemu ubezpieczeniem rolnikowi i jego domownikowi z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19.

 

3.3.3. Zbieg uprawnień do zasiłków

Jeśli oprócz zasiłku z powodu COVID-19 rolnikowi i jego domownikowi przysługuje też prawo do zasiłku chorobowego14, uprawnionemu wypłaca się jedno świadczenie – wyższe albo wybrane przez uprawnionego.

 

3.3.4. Przyznanie i wypłata zasiłku

Ustawa COVID-19 nie określiła specjalnego trybu przyznawania i wypłacania tego zasiłku. W tym zakresie stosowane są odpowiednio przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wypłaty zasiłku dokonuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zasiłek jest zwolniony od opodatkowania podatkiem PIT, stąd też jego otrzymanie nie powoduje po stronie rolnika i domownika obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

 

3.4. Zwolnienie od podatku dodatku solidarnościowego

Nowe zwolnienie zawarte w art. 52ua ustawy Tarcza 4.0 zwalnia od podatku dochodowego kwoty dodatku solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

 

3.4.1. Cel dodatku solidarnościowego

Celem dodatku solidarnościowego jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19.

 

3.4.2. Wysokość dodatku solidarnościowego

Wysokość dodatku wynosi 1.400 zł za miesiąc kalendarzowy.

 

3.4.3. Komu przysługuje dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • cudzoziemcami przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art.1 ust. 3 pkt 2 lit. d–g, ha, i, j, l oraz pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwaga!

Warunki uprawniające do otrzymania tego świadczenia określa ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz. U. poz. 1068).

 

4. PODWYŻSZONE LIMITY NIEKTÓRYCH ZWOLNIEŃ PRZEDMIOTOWYCH WPROWADZONE USTAWĄ COVID-19

 

Punkt 4 Rozdziału I Objaśnień dotyczy przepisów wprowadzonych ustawą COVID-19 zmieniających wysokość niektórych zwolnień przedmiotowych.

 

4.1. Podwyższenie limitów niektórych zwolnień przedmiotowych ustawy PIT

Podstawa prawna: art. 52l ustawy PIT.

Przepis ten określił, że limit zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 w:

 1. pkt 9a – w 2020 r. wynosi 3.000 zł;
 2. pkt 26 lit. b – w 2020 r. wynosi 10.000 zł;
 3. pkt 67 – w 2020 r. i 2021 r. wynosi 2.000 zł;
 4. pkt 78 lit. b – w 2020 r. i 2021 r. wynosi 3.000 zł.

Powyższy przepis ustawy PIT czasowo podwyższa limity niektórych obowiązujących już zwolnień przedmiotowych. Zmiana ta dotyczy zwolnień, z których korzystają przede wszystkim pracownicy, których podobnie, jak przedsiębiorców dotykają skutki zamknięcia gospodarki w związku z epidemią COVID-19. Podwyższenie limitów ww. zwolnień podatkowych jest jednym z elementów pakietu osłonowego przygotowanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

 

4.1.1. Podwyższenie limitu świadczeń zwolnionych w 2020 r.

Podwyższenie limitu świadczeń zwolnionych w 2020 r. objęło dwie regulacje dotyczące
zapomóg:

 • art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy PIT zwalnia od podatku zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Przy czym ww. zapomogi finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra są objęte zwolnieniem od podatku bez względu na wysokość zapomogi. Limitowane są natomiast zapomogi otrzymane w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami sfinansowane z innych źródeł. W 2020 r., limit ten został podwyższony z 6.000 zł do 10.000 zł;
 • na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy PIT zapomogi inne, niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy PIT, otrzymane w 2020 r. z funduszy związku zawodowego, w tym organizacji międzyzakładowej, przez pracowników należących do tej organizacji związkowej objęte są zwolnieniem od podatku do wysokości nieprzekraczającej w bieżącym roku podatkowym kwoty 3.000 zł (podwyższenie limitu zwolnienie wynoszącego dotychczas 1.000 zł).

Przykład 19

W styczniu 2020 r. w związku z ciężką chorobą męża otrzymałam od pracodawcy 8.000 zł zapomogi. Firma nie ma funduszu socjalnego, a pracodawca doliczył mi 2.000 zł do dochodu z pracy i pobrał zaliczkę na podatek. Czy w związku z podwyższeniem limitu zwolnienia dotyczącego zapomóg odzyskam ten podatek?

Tak. Otrzymana przez Panią zapomoga mieści się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy PIT. W związku z podwyższeniem limitu zwolnienia obwiązującego w 2020 r. dla tego rodzaju zapomogi, cała otrzymana przez Panią kwota jest zwolniona od podatku. Oznacza to, że pobrana zaliczka na podatek zostanie zwrócona. Zwrot może nastąpić po zakończeniu roku w zeznaniu podatkowym składanym za 2020 r.

 

4.1.2. Podwyższenie limitu świadczeń zwolnionych w 2020 i 2021 r.

Podwyższenie limitu świadczeń zwolnionych w 2020 r. i 2021 r. objęło:

 • określone w art. 21 ust.1 pkt 67 ustawy PIT zwolnienie wartości świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, określonej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych; limit zwolnionych od podatku świadczeń został podwyższony z kwoty 1.000 zł do 2.000 zł rocznie.

Przykład 20

W lutym 2020 r. otrzymałem z funduszu socjalnego dopłatę do wycieczki w wysokości 1.000 zł. Maksymalną kwotę świadczeń, jaką przewiduje ZFŚS w mojej firmie na pracownika rocznie. Całość tej dopłaty mieściła się w kwocie zwolnionej od podatku. Czy podwyższenie limitu zwolnienia oznacza, że będę mógł ubiegać się od pracodawcy dofinansowania innego rodzaju świadczenia z tego funduszu?

Nie. Zmiana w zakresie limitu zwolnienia podatkowego nie oznacza zmiany zasad przyznawania świadczeń określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującego w Pana firmie. Jeśli te zasady uległyby zmianie i wynikałaby z nich możliwość otrzymania świadczeń w wysokości przekraczającej 1.000 zł, to mógłby Pan skorzystać ze zwolnienia od podatku do wysokości 2.000 zł rocznie.

 • wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy PIT zwolnienie od podatku dopłat do wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczosanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu. Jeżeli dopłaty są sfinansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, to zwolnienie od podatku obejmuje całą kwotę dopłaty, niezależnie od jej wysokości. W przypadku natomiast innych źródeł finansowania tych dopłat, zwolnienie jest limitowane; limit zwolnionych od podatku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży został podwyższony do kwoty 3.000 zł z kwoty 2.000 zł rocznie.

Ważne!

Powyższe zmiany dotyczą jedynie podwyższenia limitów ww. zwolnień przedmiotowych. Nie uległy natomiast zmianie zasady stosowania tych zwolnień, w tym źródła finansowania świadczeń określone w tych przepisach, czy zasady przyznawania świadczeń wynikające z odrębnych uregulowań wewnętrznych obowiązujących w danej firmie.

 

4.2. Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków - zmiany w podatku minimalnym.

Ustawa COVID-19 wprowadziła czasowe przedłużenie terminu do zapłaty podatku minimalnego do dnia 20 lipca 2020 r. za miesiące od marca do maja 2020 r., pod warunkiem że:

 1. podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 2. uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej.

Z odroczenia płatności podatku od budynków mogą skorzystać właściciele galerii handlowych, domów towarowych, biurowców, hoteli, magazynów i innych budynków wynajmowanych, dzierżawionych lub leasingowanych.

Ustawa zmieniająca z 19 czerwca 2020 r. wprowadziła całkowite zwolnienie z podatku od przychodów z budynków. Zwolnienie to dotyczy przychodów ustalonych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r (art. 52pa ustawy o PIT i art. 38ha ustawy o CIT).

Rozwiązanie to (całkowite zwolnienie z podatku od przychodów z budynków) zastąpiło dotychczasowe odroczenie terminu płatności podatku minimalnego, o czym szerzej jest przedstawione w pkt 11. TERMIN ZAPŁATY PODATKU OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW.

 

5. WYDŁUŻONY TERMIN NA PRZEKAZANIE DO URZĘDU SKARBOWEGO ZALICZEK NA PODATEK I PODATKU ZRYCZAŁTOWANEGO POBRANYCH OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

 

Punkt 5 Rozdziału I Objaśnień dotyczy przepisów o podatkach dochodowych, które określają podstawę prawną oraz zasady stosowania wydłużonego terminu na przekazanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego pobranych od wynagrodzeń pracowników.

W tym punkcie przedstawiony jest również wpływ na koszty uzyskania przychodów i dochód pracownika umorzonych składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników

Czego dotyczą objaśnienia?

Tarcza Antykryzysowa, przewiduje nowe rozwiązania mające na celu przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa.

Powyższa ustawa wprowadziła w ustawie PIT zmiany mające na celu zapewnienie ochrony płynności finansowej przedsiębiorców, jak również zabezpieczenie miejsc pracy.

Ustawa ta wprowadziła również szczególne rozwiązania w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne polegające na umorzeniu (pozostawieniu do dyspozycji przedsiębiorcy) składek na ubezpieczenia społeczne pobranych od wynagrodzeń pracowników.

Podstawa prawna: art. 52o ustawy PIT, art. 31zo ustawy COVID-19; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (dalej: rozporządzenie Ministra Finansów).

 

5.1. Szczegółowe rozwiązania dotyczące zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego

 

5.1.1. Kogo dotyczy nowa regulacja

 

Przepis art. 52o ustawy PIT15 i rozporządzenie Ministra Finansów dotyczą następujących płatników podatku dochodowego:

 • zakładów pracy – są nimi osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wypłacające przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłki z ubezpieczenia społeczne (art. 31 ustawy PIT),
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych

- jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa COVID-19.

Przykład 21

Jak ustalić, czy płatnik poniósł negatywne konsekwencje z powodu koronawirusa? Czy przepisy to określają?

Przepisy nie definiują tego pojęcia. Jest to celowy zabieg ustawodawcy z uwagi na fakt, że u każdego podatnika/płatnika negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mogą przejawiać się w inny sposób, np. spadkiem dochodów, koniecznością ograniczenia prowadzonej działalności, utratą płynności finansowej. Dlatego też ocena tego kryterium u poszczególnych podmiotów może być odmienna. Niemniej jednak musi być oparta na
całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu.

 

Przykład 22

Prowadzę działalność polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych. Dostarczam jedzenie do przedszkola i szkoły oraz na doraźne indywidualne zamówienia. Zamknięcie tych placówek spowodowało, że moje przychody znacznie spadły, bowiem główni odbiorcy zawiesili ze mną współpracę. Czy ta regulacja mnie dotyczy?

Tak, gdyż epidemia spowodowała utratę głównego źródła dochodów.

 

5.1.2. Jakich zaliczek i podatku zryczałtowanego dotyczy regulacja?

Art. 52o ustawy PIT i rozporządzenie Ministra Finansów obejmują:

- zaliczki na podatek pobrane w marcu, kwietniu i maju przez płatników wskazanych w pkt 5.1.1. od dochodów z tytułu:

 • stosunku pracy,
 • stosunku służbowego,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (1), właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością (2), przedsiębiorstwa w spadku (3),
 • praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w art. 18 ustawy PIT.

- zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu, kwietniu i maju przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej od przychodów z tytułu:

 • wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (1), właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością (2), przedsiębiorstwa w spadku (3),
 • praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w art. 18 ustawy PIT.

Zatem regulacje te obejmują zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości:

 • 20% uzyskanego przychodu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT,
 • 17% uzyskanego przychodu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy PIT (obejmujący tzw. „małe umowy zlecenia”, w przypadku, gdy kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł i umowa nie jest zawarta z pracownikiem).

 

5.1.3. Na czym polega zmiana?

Istota zmiany polega na prolongacie terminu przekazania pobranych zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego od przychodów z szeroko rozumianej pracy. Pierwotnie zapłata zaliczek i podatku zryczałtowanego (na podstawie art. 52o ustawy PIT), zamiast do 20 kwietnia (zaliczki i podatek zryczałtowany pobrane w marcu) i 20 maja (zaliczki i podatek zryczałtowany pobrane w kwietniu) miała być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

Jednakże rozporządzenie Ministra Finansów przesunęło ten termin, określając nowe terminy i dodatkowo objęło podobną preferencją zaliczki na podatek i zryczałtowany podatek dochodowy pobrane przez płatników w maju.

W związku z tym zaliczki i zryczałtowany podatek pobrane:

 • w marcu podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.,
 • w kwietniu podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.,
 • w maju podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.

Celem regulacji jest pomoc w zapewnieniu płynności finansowej firm zatrudniających pracowników, aby zapewnić ochronę miejsc pracy.

Przykład 23

Słyszałam o możliwości okresowego „zatrzymania zaliczek na podatek” pobranych od moich pracowników i przekazania ich w późniejszym terminie do urzędu skarbowego. Czy muszę w tej sprawie złożyć wniosek do swojego urzędu (uzyskać pozwolenie)?

Nie, ustawa nie wprowadziła takiego obowiązku. Przepis działa „z mocy prawa”. Należy jednak pamiętać, że regulacja ta obejmuje wyłącznie tych płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu koronawirusa.

 

Przykład 24

Jestem księgową w zakładzie pracy chronionej. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PIT część zaliczek pobranych od wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego przekazuję nie do urzędu skarbowego, ale do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i do zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Czy wobec tych zaliczek również obowiązuje prolongata?

Tak, bowiem art. 52o ust. 1 ustawy PIT i rozporządzenie Ministra Finansów odnoszą się do obowiązku przekazania zaliczki na podatek, nie różnicując go ze względu na podmiot, na rzecz którego następuje zapłata.

 

5.2. Wpływ na koszty uzyskania przychodów i dochód pracownika umorzonych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników.

 

5.2.1. Koszty uzyskania przychodów

W zakresie wpływu na koszty uzyskania przychodów zwolnionych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników, należy zauważyć, że Tarcza Antykryzysowa nie wprowadziła zmian w odniesieniu do sposobu obliczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów osiąganych przez przedsiębiorców w zakresie uwzględniania przy ich obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz w odniesieniu do zasad odliczania od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nie została również zmieniona zasada, zgodnie z którą przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od dochodów osiąganych przez przedsiębiorców uwzględniane są składki, określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących, a także potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. 

Jednocześnie nie wprowadzono zmian polegających na obniżeniu podatku dochodowego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej bezpośrednio przez podatnika bądź pobranej w roku podatkowym przez płatnika.

Oznacza to, że odliczeniu w podatku dochodowym podlegają tylko te wymienione wyżej składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, które przedsiębiorca zapłacił w roku podatkowym. Tym samym, przy obliczaniu podatku dochodowego nie mogą być uwzględnione składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, od opłacenia których podatnik został zwolniony.

Jednocześnie, w zakresie możliwości zaliczenia zwolnionych składek ZUS do kosztów uzyskania przychodu należy zauważyć, że składki na ubezpieczenie społeczne mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów jedynie wtedy, gdy zostały faktycznie zapłacone (art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy PIT) lub odpowiednio (art. 15 ust. 4h ustawy CIT).

Jeżeli zatem przedsiębiorca zostanie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie przepisów wchodzących w pakiet tzw. tarczy antykryzysowej, tj. składki te zapłaci za niego państwo, to wartości tych składek nie może odliczyć przy rozliczaniu podatku dochodowego, jak również nie może ująć ich bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

Przykład 25

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą złożył wniosek o zwolnienie składek ZUS za miesiące luty, marzec i kwiecień. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Czy przedsiębiorca będzie mógł zaliczać kwotę składek do kosztów uzyskania przychodu albo dokonać stosownych odliczeń, tak jak robił to dotychczas?

Nie, składki ZUS mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów jedynie wtedy, gdy zostały faktycznie zapłacone przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca nie może również dokonać odliczenia niezapłaconych przez siebie składek.

 

5.2.2. Dochód pracownika do opodatkowania (odliczenie od dochodu składek pobranych przez pracodawcę).

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
 • potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika.

Zatem podstawa opodatkowania wynagrodzenia pracownika, zarówno przy obliczaniu miesięcznej zaliczki podatkowej, jak i rocznego podatku, jest pomniejszana o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne, pobranych (potrąconych) od wynagrodzenia pracownika przez pracodawcę. W takim przypadku pracownik opłacił bowiem składki z własnych środków (otrzymał niższe wynagrodzenie).

Z art. 31zo16 ustawy COVID-19, wynika, że płatnik składek potrąca z wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne (tj. z własnych środków ubezpieczonego pracownika), tylko ich nie przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem nie ulega zmianie „sytuacja podatkowa” pracownika.

Pracownik otrzymał bowiem mniejsze wynagrodzenie, pomniejszone o składki ubezpieczeniowe. Zatem obliczana przez pracodawcę (płatnika) podstawa opodatkowania dla celów poboru miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy podlega pomniejszeniu o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne pobranych z wynagrodzenia pracownika.

Przykład 26

W kwietniu 2020 r., mój pracodawca potrącił z mojego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne. Nie odliczył ich jednak od mojego dochodu, twierdząc, że nie może tego zrobić, bowiem składek tych nie przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Czy mój pracodawca postąpił słusznie? Zapłaciłem przez to wyższą zaliczkę na podatek.

Nie, pracodawca powinien był odliczyć przy obliczaniu zaliczki na podatek pobrane z Pana wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne, bowiem składki te zostały przez Pana faktycznie zapłacone. Nieprzekazanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie oznacza, że nie sfinansował Pan tych składek. Opłacone przez Pana składki będzie Pan mógł odliczyć składając roczne zeznanie podatkowe. Zatem ostatecznie pomniejszą one Pana dochód do opodatkowania podatkiem PIT.

 

6. PODATKOWE SKUTKI WYDATKÓW I ŚWIADCZEŃ „OKOŁOEPIDEMICZNYCH”

 

Punkt 6 Rozdziału I Objaśnień dotyczy rozstrzygnięcia w zakresie zaliczania wydatków „okołoepidemicznych” do kosztów uzyskania przychodów. Tematem niniejszych objaśnień jest również kwestia braku skutków podatkowych w przypadku otrzymania przez pracownika świadczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii.

 

6.1. Kategorie wydatków „okołoepidemicznych”

W warunkach stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii przedsiębiorcy mają nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzenia działalności gospodarczej) lub dobrowolnie stosują nadzwyczajne środki w tym zakresie. W uzupełnieniu wcześniejszych obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy17 ciążą na nich dodatkowe obowiązki, takie jak: zapewnienie jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk, dezynfekcja stanowiska kasowego lub stanowiska obsługi18. Niezależnie od tych nowych obowiązków, przedsiębiorcy samodzielnie podejmują działania, do których nie są zobowiązani przepisami prawa, ale które przeciwdziałają zagrożeniu COVID-19, np.: organizacja pracy zdalnej i wyposażenie pracowników w narzędzia do tej pracy, zakup fartuchów, kombinezonów, zestawów testowych, sprzętu medycznego czy termometrów. Niektóre z tych działań mogą wynikać z wytycznych lub zaleceń organów administracji publicznej lub innego rodzaju instytucji kompetentnych w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego19.

Jeszcze przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, ale także w czasie ich trwania, przedsiębiorcy ponieśli lub ponoszą wydatki na różne działania gospodarcze (na przykład: szkolenia, konferencje, spotkania biznesowe i związane z nimi podróże służbowe), które później zostały odwołane z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy lub w których przedsiębiorca (jego pracownik lub jego kontrahent) nie wzięli udziału ze względu na zagrożenie epidemiczne (epidemię). 

 

6.2. Warunki zaliczenia wydatków „okołoepidemicznych” do kosztów uzyskania przychodów

W opisanych wyżej sytuacjach może powstać na gruncie podatku dochodowego wątpliwość, czy przedsiębiorca może zaliczyć tego rodzaju wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Ogólna definicja kosztów uzyskania przychodów jest zawarta w art. 15 ust. 1 ustawy CIT i art. 22 ust. 1 ustawy PIT – są nimi koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych odpowiednio w art. 16 ust. 1 ustawy CIT i art. 23 ust. 1 ustawy PIT. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz ugruntowanym orzecznictwem sądowo-administracyjnym, wydatek może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli spełnia następujące warunki:

 • został faktycznie poniesiony przez podatnika (warunek definitywności);
 • służy osiągnięciu przychodu, czyli został poniesiony w celu jego osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (warunek adekwatnego związku przyczynowoskutkowego);
 • nie jest wyłączony z kosztów uzyskania przychodów w art. 16 ust. 1 ustawy CIT albo art. 23 ust. 1 ustawy o PIT (warunek niewyłączenia); oraz
 • został właściwie udokumentowany (warunek dokumentacji)20.

Jeżeli przedsiębiorca ponosi wydatki, które wynikają z obowiązku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzenia działalności gospodarczej) albo wytycznych lub zaleceń organów (instytucji) kompetentnych w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego, albo własnej decyzji i racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu (epidemii), to takie wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy CIT i art. 22 ust. 1 ustawy PIT, o ile zostały właściwie udokumentowane. Jako przykład takich wydatków można wskazać zakup maseczek ochronnych dla pracowników, przyłbic, czy sfinansowanie pracownikom testów na koronawirusa.

To samo dotyczy wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę na działania gospodarcze, które wskutek zagrożenia epidemicznego (epidemii) zostały zaniechane (odwołane, przerwane, zawieszone itp.), o ile w momencie ich poniesienia spełniały wymienione wyżej warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (np. w zakresie szkoleń / kursów pracowniczych).

Przykład 27

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego poniósł wydatki na zakup jednorazowych rękawiczek i maseczek, które on i jego pracownicy używają w codziennej działalności (pracy). Dodatkowo, jeszcze przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, poniósł wydatki na organizację szkolenia dla swoich pracowników. Po ogłoszeniu stanu epidemii szkolenie zostało jednak odwołane przez organizatora.

Czy podatnik może zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów?

Tak, podatnik może zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów.

 

6.3. Świadczenia pracodawcy zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń (świadczeń częściowo odpłatnych) regulują przepisy art. 11 ust. 2-2b w związku z art. 12 ust. 3 ustawy PIT.

W wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt. K 7/13 Trybunał Konstytucyjny dokonał wykładni tych przepisów. Trybunał Konstytucyjny uznał, że za przychód pracownika mogą być uznane nieodpłatne świadczenia, które:

 • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 • mają wymierną wartość przypisaną indywidualnemu pracownikowi (świadczenie nie jest dostępne w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Uwzględniając zatem wytyczne wyroku Trybunału Konstytucyjnego, należy stwierdzić, że świadczenia pracodawcy polegające na ufundowaniu pracownikom maseczek, czy przyłbic, jak również polegające na sfinansowaniu testów na koronawirusa nie następują w interesie pracownika, a w interesie pracodawcy.

Dostarczenie środków ochronnych, czy wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzeniania się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów.

W takim przypadku nie jest zatem rozpoznawany przychód po stronie pracownika.

Przykład 28

Pracownicy warsztatu samochodowego otrzymali od pracodawcy przyłbice oraz raz w miesiącu pracodawca przekazuje im pakiet maseczek jednorazowych.

Czy wartość tych przedmiotów pracodawca powinien doliczyć do ich pozostałych przychodów z pracy i od łącznej kwoty pobrać zaliczkę na podatek?

Nie, gdyż świadczenia te nie stanowią przychodu pracownika.

 

Pełna treść objaśnień podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.

 

źródło: www.gov.pl

 

1 Art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej

2 Art. 15zq ust. 3 ustawy COVID-19.

3 Na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

4 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. (M.P. poz. 171); przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5.198,58 zł.

5 Ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778); od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.600 zł.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

7 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z późn. zm.).

8 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.).

9 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1124, z późn. zm.).

10 Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy COVID-19.

11 W rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, umieszczonych w wykazach, o których mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.

12 W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.).

13 W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1849, z późn. zm.).

14 W rozumieniu art. 14 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

15 „W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, obowiązek określony w art. 38 ust. 1, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (ust. 1). Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych (ust. 2).”

16 Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

17 Zob. art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy.

18 Zob. § 9 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 566 z późn. zm.).

19 Zob. zalecenia dla pracodawców w witrynie Ministerstwa Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/tymczasowe-zalecenia-dla-pracodawcow-w-zwiazku-z-koronawirusem-sarscov-2, i zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznegozachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/.

20 Zob. uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2018 roku (sygn. II FSK 2840/16).

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...