Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

10.08.2020

Tarcza finansowa PFR: Zaliczka może zablokować pomoc

Jeśli przedsiębiorca w danym miesiącu pobrał od kontrahenta zaliczkę i zgodnie z prawem wystawił fakturę-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyżony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysokość tej zaliczki. Weryfikację danych zawartych we wniosku PFR realizuje bowiem na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeśli w danym miesiącu przedsiębiorca otrzymał zaliczkę, przychód jest sztucznie zawyżony. Czy rząd planuje w trybie pilnym zająć się przedsiębiorcami wykluczonymi z tzw. tarcz antykryzysowych, którzy nie mogą otrzymać pomocy z PFR? - pyta poseł w interpelacji do Ministra Rozwoju.

Interpelacja nr 8381 do ministra rozwoju w sprawie firm nieobjętych pomocą w ramach tzw. tarcz antykryzysowych

Szanowna Pani Minister,

w związku z pandemią COVID uchwalony został pakiet tzw. tarcz antykryzysowych, których jednym z celów była ochrona miejsc pracy. W ramach jednej z pierwszych tarcz stworzono możliwość pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorców, całym procesem oceny, wypłaty i rozliczania tych dotacji zgodnie ze stosowną ustawą zajmuje się Polski Fundusz Rozwoju (dalej: PFR).

Uprawnionymi do otrzymania dotacji są przedsiębiorstwa, które w miesiącach marzec, kwiecień br. stwierdziły spadek przychodów o minimum 25% w stosunku do przychodów w tych miesiącach w 2019 roku. Wysokość dotacji jest zależna od liczby zatrudnionych oraz poziomu spadku obrotów w przedziałach 25, 50, 75%. Zgodnie z ustawą stosowny wniosek przedsiębiorca musi złożyć za pośrednictwem wybranego przez siebie banku, który jest na liście banków współpracujących z PFR. Zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronach WWW PFR we właściwych polach należy wpisać przychody za miesiąc, w którym przedsiębiorca wnioskuje o dotację w latach 2019 i 2020. Zgodnie z instrukcją przychód jest liczony w sposób analogiczny jak w podatku dochodowym, czyli do przychodu zalicza się wszelkie kwoty z tytułu faktur-VAT sprzedaży, a nie zalicza się zaliczek otrzymanych na podstawie faktur-VAT-zaliczka, co w przypadku faktury-VAT-zaliczka nie skutkuje obowiązkiem podatkowym w rozumieniu podatku dochodowego. Zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym podatku VAT faktura-VAT-zaliczka skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w rozumieniu podatku VAT. Tym samy przychód liczony wg reguł podatku dochodowego (taki jak przyjęto na potrzeby dotacji) jest inny niż „przychód VAT” liczony wg reguł podatku VAT. Jeśli przedsiębiorca w danym miesiącu pobrał od kontrahenta zaliczkę i zgodnie z prawem wystawił fakturę-VAT-zaliczka, „przychód VAT” jest zawyżony w stosunku do rzeczywistego przychodu o wysokość tej zaliczki.

Weryfikację danych zawartych we wniosku PFR realizuje na podstawie danych zawartych w pliku JPK_VAT. Tym samym, jeśli w danym miesiącu przedsiębiorca otrzymał zaliczkę, przychód jest sztucznie zawyżony.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do niniejszego pytań:

 1. Czy rząd planuje w trybie pilnym zająć się przedsiębiorcami wykluczonymi z tzw. tarcz antykryzysowych, którzy nie mogą otrzymać pomocy z PFR?
 2. Czy rząd był informowany przez przedsiębiorców o problemach z otrzymaniem dofinansowania z PFR z powodów opisanych powyżej?
 3. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą odwoływać się od decyzji, które kwestionują?

Poseł Wojciech Król

26 czerwca 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 8381 w sprawie firm nieobjętych pomocą w ramach tzw. tarcz antykryzysowych

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do interpelacji nr 8381 Pana Posła na Sejm RP Wojciecha Króla przedstawiam odpowiedź Ministerstwa Rozwoju.

W odniesieniu do pytania o różne formy wsparcia przedsiębiorców, których działalność gospodarcza ucierpiała w wyniku epidemii, pragnę przekazać, że szczegółowy wykaz dostępnych instrumentów wsparcia przygotowanych przez rząd dla przedsiębiorców można znaleźć online na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/ tarczaantykryzysowa, w zakładce - Przedsiębiorca.

Zgodnie z informacjami określonymi w Regulaminie ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” (dalej :Regulamin) i zamieszczonymi przez Polski Funduszu Rozwoju S.A. na stronach internetowych, przychody ze sprzedaży są różnie określane w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy oraz przyjętego sposobu ewidencji księgowej i podatkowej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa stosowanymi przez przedsiębiorcę wnioskującego o wsparcie.

Poprzez przychody ze sprzedaży (obroty gospodarcze), określone w Regulaminie, należy rozumieć jako:

 1. sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracji VAT-7 - w stosunku do przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się miesięcznie;
 2. sprzedaż towarów i usług wykazaną w deklaracji VAT-7K (w zakresie przychodu za rok 2019) lub ewidencji JPK_VAT (w zakresie przychodu za dany miesiąc) - w stosunku do przedsiębiorców, będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się kwartalnie;
 3. przychód z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) albo przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT lub PIT - w stosunku do przedsiębiorców:
  • będących czynnymi podatnikami VAT wystawiającymi faktury VAT marża (w tym beneficjentów, którzy wykazali co najmniej jedną fakturę objętą obowiązkiem VAT marży),
  • będących czynnymi podatnikami VAT rozliczającymi się kasowo,
  • świadczących tylko i wyłącznie czynności zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe),
  • niebędących podatnikami VAT (w tym beneficjentów zwolnionych podmiotowo z VAT),
  • rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 4. kwotę oszacowaną przez przedsiębiorcę na podstawie wystawionych faktur lub rachunków - w stosunku do beneficjenta korzystającego z karty podatkowej (niebędącego czynnym podatnikiem VAT).

Zasady odnoszące się do sposobu określenia przychodu na potrzeby ubiegania się o subwencję finansową są zatem jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców w tej samej sytuacji i w ramach przyjętego przez przedsiębiorcę sposobu ewidencji księgowej i podatkowej. Przedsiębiorcy nie informowali o problemach dotyczących otrzymania dofinansowania z PFR z powodu sposobu podatkowego ujęcia w przychodach Faktur-Vat-zaliczka.

Podstawowym sposobem odwołania się od decyzji PFR w sprawie subwencji finansowej jest złożenia odwołania na zasadach określonych umowie subwencji finansowej oraz Regulaminie. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących odwołań, każdy przedsiębiorca jest uprawiony nadto do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem banku, w którym złożył wniosek, z zapytaniem dotyczącym:

 • otrzymanej przez przedsiębiorcę odmowy udzielenia subwencji finansowej, w odpowiedzi na wniosek, pod warunkiem udokumentowania przez przedsiębiorcę różnic w treści odmowy, a rzeczywistym stanem faktycznym, lub
 • błędu przedsiębiorcy w złożonym wniosku, który skutkował przyznaniem subwencji finansowej w kwocie rażąco niższej niż maksymalna kwota, o którą mógł wnioskować przedsiębiorca.

W ramach postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w powyżej, znajduje zastosowanie zindywidualizowane podejście do każdego przypadku, przy czym zapytania przedsiębiorców każdorazowo rozpatrywane są w oparciu o jednolite kryteria, mające źródło w postanowieniach Regulaminu.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju
Olga Semeniuk

21 lipca 2020 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz