Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

badania okresowe

 • 20.03.2013Podatkowe skutki finansowania zleceniobiorcy badań z zakresu medycyny pracy
  Umowa zlecenia jest regulowana przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Niekiedy jednak mogą mieć do niej zastosowanie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.). I tak, na podstawie art. 304 § 1 K.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (...) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
  • 13.03.2013Badania lekarskie i szczepienia związane z delegacją a PIT pracownika
   Zwrot kosztów prywatnej wizyty lekarskiej, szczepień oraz leków, które podatnik jako pracodawca refunduje pracownikowi wyjeżdżającemu w podróż służbową, stanowi dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy, który nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2013 r., sygn. IPPB4/415-951/12-4/MP.
   • 22.02.2013Pakiety medyczne a przychód pracownika
    Z uzasadnienia: Nie jest też dopuszczalne, aby po uznaniu za podlegające opodatkowaniu nieodpłatnego świadczenia polegającego na otrzymaniu prawa skorzystania z określonej opieki medycznej opodatkowaniu podlegała jego realizacja w postaci wykorzystania konkretnej usługi medycznej. Z tych powodów zagwarantowane pakietem medycznym prawo do korzystania z wchodzących w jego skład usług medycznych nie jest pozostawieniem tych usług do dyspozycji w rozumieniu (odpowiedniej części) art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f.; otrzymanym (nieodpłatnym) świadczeniem jest już bowiem uprawniona zakupem pakietu możliwość wykorzystania tych usług.
    • 15.02.2013Badania lekarskie pracownika
     Interpelacja nr 12023 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zniesienia obowiązku okresowych badań lekarskich
     • 16.01.2013Dodatkowe badania a PIT od zwrotu wydatków na zakup okularów
      Pytanie podatnika: Kilku pracowników mających aktualne badania okresowe zwróciło się do pracodawcy o skierowanie na badania profilaktyczne mające na celu określenie potrzeby stosowania okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym. Po przeprowadzeniu tych badań pracownicy otrzymali zaświadczenia o potrzebie stosowania okularów korekcyjnych do pracy. Pracodawca zrefundował tym pracownikom zakup okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych. Czy refundacja ww. zakupu okularów lub soczewek podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
      • 12.11.2012PIT: Abonamenty medyczne a przychód pracownika
       Jednym z powszechnie stosowanych dodatków do pensji są tzw. abonamenty medyczne. Pracownicy otrzymują od pracodawców specjalne karty, dzięki którym mogą bezpłatnie korzystać z usług prywatnej służby zdrowia. Czy przyznanie pracownikowi takich uprawnień powoduje powstanie przychodu? Kiedy pracownik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy?
       • 24.09.2012Okulary korekcyjne jako przychód pracownika
        Pytanie podatnika: Gdy pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o skierowanie na badania przed upływu badań okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wskaże potrzebę ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne, to czy refundacja kosztów przez pracodawcę powinna być opodatkowana?
        • 26.06.2012Przerobienie samochodu i demontaż kratki – skutki w VAT
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może dokonać zmian w samochodzie bez konsekwencji podatkowych? Czy musi zwrócić odliczony VAT po przerejestrowaniu?
         • 22.06.2012Udzielenie rabatu a podstawa opodatkowania VAT
          Pytanie podatnika: Czy w świetle art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w powiązaniu z zapisem ust. 4 tego artykułu, który pozwala na pomniejszenie m.in. o kwoty udokumentowanych i prawnie dopuszczalnych rabatów np. 1-30%, Wnioskodawca może zastosować do ceny urzędowej za przegląd np. samochodu osobowego, rabatu w jakiejś kwocie procentowo i o ten rabat pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
          • 04.06.2012Zwolnienie na zabiegi rehabilitacyjne
           Pytanie: Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku z kłopotami zdrowotnymi lekarz ortopeda skierował mnie na rehabilitację. Niestety, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane tylko w godzinach pracy. Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić mnie na te zabiegi?
           • 12.04.2012Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
            Pracownicy w związku z wykonywaną pracą podlegają wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. W celu zapewnienia pracownikom opieki zdrowotnej, pracodawca obowiązany jest zawrzeć umowę z zakładem opieki zdrowotnej lub lekarzem prowadzącym praktykę lekarską. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
            • 07.03.2012Abonament za świadczenia medyczne jako przychód pracownika
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawarł z podmiotem świadczącym usługi medyczne umowę o świadczenie usług medycznych dla swoich pracowników. Umowa przewiduje, w zamian za ustalony abonament pieniężny, świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz świadczenia obejmujące profilaktyczną opiekę zdrowotną niezbędną z uwagi na warunki pracy. Czy koszty abonamentu za ww. świadczenia medyczne ponoszone przez pracodawcę stanowią podstawę do naliczania podatku dochodowego pracowników?
             • 13.10.2011Banki nie akceptują e-PITów
              Interpelacja nr 24119 do ministra finansów w sprawie elektronicznych zeznań podatkowych
              • 22.03.2011Nowe regulacje dotyczące badań wstępnych i wydawania świadectw pracy
               Od 21 marca obowiązują dwie istotne zmiany w Kodeksie pracy związane z kolejnym zatrudnieniem pracownika u tego samego pracodawcy. Jedna dotyczy wstępnych badań lekarskich, druga wydawania świadectw pracy . Jak niestety często bywa jedną ze zmian należy ocenić jako bardzo dobrą, drugą zaś jako utrudnianie wszystkim życia.
               • 13.12.2010WSA o opodatkowaniu pojazdów specjalnych: Decyduje wpis w dowodzie rejestracyjnym
                Z uzasadnienia: Podstawą do ustalenia obowiązku podatkowego jest ustalenie na podstawie dokumentu urzędowego, jakim jest dowód rejestracyjny, rodzaju pojazdu i na tej podstawie, czy posiadacz tego pojazdu jest obowiązany do uiszczenia podatku od środków transportowych. Podkreślić, że dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym nie mogą być podstawą do ustaleń dokonywanych przez organ podatkowy wówczas, gdy odbiegają od danych określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, bowiem pozostaje to w sprzeczności z art. 194 Ordynacji podatkowej. Jeżeli podatnik kwestionuje zapisy dotyczące danych środka transportowego wynikające z dowodu rejestracyjnego, powinien dążyć do wszczęcia postępowania zmierzającego do uchylenia lub stwierdzenia nieważności tej decyzji administracyjnej w trybie przewidzianym w K.p.a.
                • 14.01.2010Świadczenia nieodpłatne – szczepienia przeciwko grypie
                 Interpelacja nr 12560 do ministra finansów w sprawie zniesienia opodatkowania nieobowiązkowych świadczeń medycznych - szczepień przeciw grypie
                 • 04.12.2009Abonament medyczny podlega opodatkowaniu PIT
                  Pytanie podatnika: Czy opłacanie usług medycznych ustaloną kwotą dającą możliwość pracownikowi z korzystania z usług medycznych oferowanych w ramach karty usług medycznych (niezależną od wykonanych usług medycznych i ilości wykonanych usług medycznych) na rzecz pracowników skutkuje u pracodawcy obowiązkiem pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych od pracowników i jeżeli tak, to w jaki sposób ustalić wysokość świadczenia dla poszczególnego pracownika?
                  • 23.09.2009Orzecznictwo SN: Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
                   Prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nabyte na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (renta przysługuje ubezpieczonemu, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy) ustaje, gdy ustanie warunek całkowitej niezdolności do pracy (art. 101 pkt 1 tej ustawy).
                   • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
                    Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
                    • 08.06.2009Wypadek w drodze na badania okresowe a wysokość zasiłku chorobowego
                     Pracownik złamał nogę w czasie, gdy udawał się na okresowe badania lekarskie, na które został skierowany przez pracodawcę. Miało to miejsce w trakcie dnia pracy. W jakiej wysokości świadczenia chorobowe powinien otrzymywać? Uważam, że zdarzenie to było wypadkiem przy pracy, jako że nastąpiło w czasie wykonywania przez pracownika poleceń przełożonych. Tym samym pracownik powinien otrzymać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru. Pracodawca nie będzie wypłacał przez pierwszy okres niezdolności do pracy wynagrodzenia chorobowego, gdyż zaktualizowało się tutaj ryzyko wypadkowe a nie chorobowe.
                     • 11.05.2009Zwolnienie od pracy na zabiegi rehabilitacyjne
                      Pytanie: Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. W związku z kłopotami zdrowotnymi lekarz ortopeda skierował mnie na rehabilitację. Niestety, zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane tylko w godzinach pracy. Czy pracodawca ma obowiązek zwolnić mnie na te zabiegi?
                      • 22.12.2008Czy pakiety medyczne dla pracowników określone ryczałtowo stanowią ich przychód?
                       Prawo do korzystania z prywatnej opieki placówki medycznej, opłacone pracownikom przez pracodawcę, to świadczenie w naturze o określonej wartości. Wartość tego świadczenia to przychód ze stosunku pracy i nie ma tu znaczenia fakt, czy pracownik rzeczywiście korzystał z tych świadczeń medycznych — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                       • 17.12.2008Rejestracja pojazdu na podstawie badania przeprowadzonego w UE
                        Możliwość rejestracji samochodów używanych pochodzących z Unii Europejskiej na podstawie badania technicznego przeprowadzonego na terenie Wspólnoty zakłada zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym.
                        • 05.11.2008Czy pakiety medyczne dla pracowników powodują powstanie przychodu do opodatkowania?
                         W sytuacji gdy pracodawca finansuje swoim pracownikom pakiety medyczne, których cena jest ustalona w formie ryczałtu, nie jest możliwe określenie wartości faktycznie otrzymanych przez pracowników świadczeń medycznych. Oznacza to, że powyższe wydatki pracodawcy nie stanowią przychodu pracowników i nie powodują powstania u nich obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                         • 31.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Sposób wypłaty środków finansowych nie powinien decydować o zwolnieniu
                          Sposób wypłaty środków finansowych pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej jest kwestią techniczną, która nie ma znaczenia w przypadku instytucji zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma bowiem ustalenie źródła środków składających się na bezzwrotną pomoc, czyli podmiotu który ostatecznie ponosi ekonomiczny ciężar bezzwrotnej pomocy.
                          • 09.09.20086,7 tys. MW nowej mocy do 2030 r.
                           Urząd Regulacji Energetyki (URE) ogłosił wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw energetycznych, które miało na celu dokonanie oceny stanu polskiej elektroenergetyki. Wytwórcy elektryczności deklarują, ze do 2030 r. zwiększą dostępną moc o kilka tysięcy MW.
                           • 21.07.2008Pakiety medyczne dla pracownika
                            Pytanie podatnika: Czy jest przychodem ze stosunku pracy dla pracownika otrzymanie przez niego pakietu medycznego, nawet gdy pracownik nie korzysta z tego?
                            • 08.07.2008Badanie techniczne samochodu
                             Spełnienie przez konkretny pojazd warunków, o których mowa w ustawie o VAT, następuje na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Czy jednak zaświadczenie wydawane przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz o wpis w dowodzie rejestracyjnym warunkują prawo do odliczenia podatku naliczonego, czy też jedynie potwierdzają spełnienie przez te pojazdy warunków przewidzianych przepisami prawa?
                             • 23.04.2008O opodatkowaniu pakietów medycznych
                              Interpelacja nr 927 do ministra finansów w sprawie doliczania do przychodów ze stosunku pracy kosztów świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników.
                              • 22.04.2008Finansowanie świadczeń medycznych, przychód pracownika i koszt uzyskania przychodów
                               Do przychodów pracowników nie zalicza się świadczeń medycznych, które pracodawca zobowiązany jest ponieść na własny koszt. Zaliczają się do nich na przykład wstępne, okresowe oraz kontrolne badania lekarskie. Koniecznym warunkiem do zakwalifikowania wydatków na świadczenia zdrowotne do kosztów podatkowych jest udowodnienie przez pracodawcę, że musiał je ponieść, ponieważ zobowiązywał go do tego kodeks pracy lub inne ustawy.
                               • 14.04.2008Pakiety medyczne dla pracowników a podatek dochodowy od osób fizycznych
                                Departament Podatków Dochodowych przedstawia swoje stanowisko w sprawie opodatkowania pakietów medycznych dla pracowników:
                                • 18.03.2008Świadczenia medyczne a przychód pracownika
                                 Pytanie podatnika: Czy zakup usług medycznych w zakresie wykraczającym poza obowiązek pracodawcy na podstawie przepisów prawa pracy na rzecz pracowników oraz członków ich rodzin opłaconych w sposób zryczałtowany uzależniony od ilości zatrudnionych w danym miesiącu pracowników będzie stanowić przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                 • 04.03.2008Kolejne propozycje ułatwień dla małych przedsiębiorców
                                  Zniesienie wymogu podawania przyczyny rozwiązania umowy o pracę i możliwość wypłaty - za zgodą pracownika - ekwiwalentu za część urlopu – to kolejne propozycje zmian w prawie pracy, jakie zgłaszają przedsiębiorcy w związku z rządowym projektem nowelizacji Kodeksu Pracy i ustawy o PIP.
                                  • 30.01.2008Pracodawca sam oceni zagrożenie dla zdrowia pracownika
                                   Rozpoznawaniem i oceną zjawisk szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym także z oceną ryzyka zawodowego, zajmie się pracodawca, który zastąpi jednostki medycyny pracy – zakłada projekt zmian w ustawie o służbie medycyny pracy, który na wniosek ministra zdrowia przyjął rząd.
                                   • 28.11.2007Wyniki kontroli agencji pracy
                                    Nieprawidłowości w umowach o pracę tymczasową, w treści świadectw pracy oraz naliczaniu wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych - to najczęstsze uchybienia, jakie zostały wykryte podczas kontroli agencji pracy tymczasowej przeprowadzonych przez PIP.
                                    • 19.07.2007KE: Zielona księga w sprawie detalicznych usług finansowych
                                     Komisja Europejska za pośrednictwem zielonej księgi określiła swoją wizję przyszłej polityki UE dotyczącej detalicznych usług finansowych, czyli rachunków bankowych, pożyczek, kredytów hipotecznych, funduszy inwestycyjnych oraz usług ubezpieczeniowych świadczonych klientom indywidualnym. Zielona księga ma pomóc Komisji w dokładniejszym zrozumieniu problemów, na które natrafiają w tej dziedzinie konsumenci i przemysł, w określeniu nadrzędnych celów Komisji oraz wyróżnieniu obszarów mogących wymagać większego nakładu pracy. Stanowi ona ważny wkład w przeprowadzany obecnie przez Komisję przegląd jednolitego rynku.
                                     • 12.06.2007Skutki braku zaświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych warunków technicznych
                                      Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wyróżnia dwie kategorie samochodów: samochody osobowe oraz samochody ciężarowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 40 tejże ustawy samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. Z kolei samochód ciężarowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą — wynika to z art. 2 pkt. 42 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
                                      • 31.01.2007Umowy na świadczenie usług medycyny pracy obowiązkowo w formie pisemnej
                                       Rada Ministrów przyjęła (30.01.2007 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy, przedłożony przez ministra zdrowia. Proponowana nowelizacja ustawy zakłada podniesienie jakości świadczeń udzielanych przez służby medycyny pracy, a w efekcie poprawę warunków pracy i zdrowia pracowników.
                                       • 04.01.2007Nowe wymogi dla kierowców i firm transportowych
                                        Zgodnie z nowelizacją ustawy o transporcie drogowym i ustawy o ruchu drogowym każdy kierowca ubiegający się o zatrudnienie po raz pierwszy na stanowisku kierowcy będzie obowiązany ukończyć kwalifikację wstępną w zakresie odpowiednim do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewozy.
                                        • 24.08.2006Przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego samochodu z naruszeniem terminu a prawo do odliczenia podatku naliczonego
                                         Pytanie podatnika: Czy przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego z naruszeniem terminu określonego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy o VAT, tj. po dniu 31 maja 2006 roku powoduje utratę prawa do odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu tego samochodu poczynając od 22 sierpnia 2005 roku?
                                         • 01.08.2006Zmiany w przepisach dotyczących transportu drogowego
                                          Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez ministra transportu.
                                          • 07.03.2006Zabawa pracownicza w koszt, szczepionka przeciw grypie już nie
                                           Dzisiaj dwa pytania, związane ze sobą tym, że dotyczą kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na rzecz pracowników. W obu przypadkach odpowiadają kompetentne organy – Departament Podatków Bezpośrednich MF i Podkarpacki Urząd Skarbowy. Jednak rozstrzygnięcia są na pierwszy rzut oka dość zaskakujące.
                                           • 28.12.2005Potwierdzenie sald
                                            Aby zapewnić rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, Ustawa o rachunkowości (art. 4 ust. 3 pkt 3) między innymi zobowiązuje jednostki do okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Jednostki, stosując art. 26 ust. 1 ustawy, przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację aktywów i pasywów.
                                            • 04.12.2005W Sądzie Najwyższym o badaniach rencistów
                                             26 stycznia 2006 r. odbędzie się posiedzenie Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, który ma podjąć uchwałę w sprawie istotnej dla osób, które od wielu lat są rencistami. SN odpowie na pytanie RPO - "Czy dopuszczalne jest kwestionowanie przez organ rentowy niezdolności do pracy osoby, która przed 1 września 1997 r. była nieprzerwanie od dziesięciu lat inwalidą i z tego tytułu pobierała rentę?"
                                             • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
                                              Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.

                                             « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]