Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

29.03.2019

Od grzywien i kar przedsiębiorca może się ubezpieczyć

W Polsce działalność prowadzi ponad trzy miliony mikrofirm. W wielu z nich przedsiębiorcy prowadzą samodzielnie swoją rachunkowość i obsługę kadrowo-płacową. Składają samodzielnie deklaracje i formularze, związane z rozliczeniami podatkowymi i ZUS, i - od czasu do czasu, wpadają w kłopoty, jeśli w wyniku kontroli (US, ZUS, PIP) pojawi się decyzja określająca odpowiedzialność przedsiębiorcy. Niewielu przedsiębiorców jednak wie, że można ubezpieczyć się od negatywnych konsekwencji takich sytuacji - między innymi dzięki ubezpieczeniu, które już od pewnego czasu dostępne jest dla Czytelników podatki.biz.

Ochrona ubezpieczeniowa we wspomnianym obejmuje ochronę prawną oraz kary nałożone w wyniku:

 • uchybienia popełnionego w związku z wykonywaniem czynności księgowych

 • uchybienia popełnionego w związku z wykonywaniem obsługi płac.

Ubezpieczenie obejmuje w szczególności:

 • wynagrodzenie prawnika,

 • koszty ekspertyz,

 • koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym oraz kosztami postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego,

 • kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne, które Ubezpieczony musiał zapłacić, jeżeli powstały w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego objętego ubezpieczeniem.

Czynności księgowe

Za Czynności Księgowe uznaje się całokształt czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego, związanych z rachunkowością jednostki lub inną formą prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami prawa, a w szczególności:

 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,

 • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

 • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,

 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,

 • nadzór nad czynnościami wymienionymi w punktach powyżej.

Obsługa płac

Za Obsługę Płac uznaje się wyłącznie następujące czynności wykonywane przez Ubezpieczonego:

 • obliczanie wynagrodzeń za pracę, w tym premii, dodatków i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,

 • obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów,

 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontrolę przestrzegania terminów w tym zakresie,

 • obliczanie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składanie wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie, a także składanie wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

 • obliczanie kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzenie korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Wypadek Ubezpieczeniowy

Wypadkiem ubezpieczeniowym jest

 • wszczęcie postępowania karno-skarbowego lub karnego lub

 • złożenie przez ZUS do sądu wniosku o nałożenie na Ubezpieczonego grzywny na podstawie przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych lub

 • złożenie przez Państwową Inspekcję Pracy do sądu wniosku o nałożenie na Ubezpieczonego grzywny na podstawie przepisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy lub

 • nałożenie na Ubezpieczonego przez ZUS lub PIP kar, mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia, kalkulację składki i formularze znajdziecie tutaj

Redakcja podatki.biz

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz