Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

07.03.2019

Dziurawe przepisy dotyczące badań okresowych pracowników

Zgodnie z prawem pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy, ale nie ma obowiązku przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii skierowania lekarskiego. Sytuacja ta uniemożliwia inspektorom pracy zweryfikowanie tego, czy w skierowaniu na badania zostały zawarte wyczerpujące informacje na temat specyfiki stanowiska pracy.

Interpelacja nr 22843 do ministra zdrowia w sprawie braku odpowiednich regulacji w obszarze medycyny pracy

Szanowny Panie Ministrze,

z opublikowanego przez NIK i PIP raportu wynika, że w świetle obowiązujących przepisów jest niemożliwe skontrolowanie tego, czy lekarze medycyny pracy oraz pracodawcy zapewniają pracownikom odpowiednie badania profilaktyczne. Według kontrolerów taka sytuacja powoduje ryzyko niezapewnienia pracownikom badań lekarskich adekwatnych do zagrożeń dla ich zdrowia i życia, które występują w miejscu pracy. Z kolei pracodawcy mogą nie otrzymać pełnej informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do pracy na określonych stanowiskach.

Zgodnie z prawem pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy, ale nie ma obowiązku przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii skierowania lekarskiego. Sytuacja ta uniemożliwia inspektorom pracy zweryfikowanie tego, czy w skierowaniu na badania zostały zawarte wyczerpujące informacje na temat specyfiki stanowiska pracy. Ponadto kontrolerzy zwracają uwagę na to, że brakuje precyzyjnych przepisów, które pozwalałyby wojewódzkim ośrodkom medycyny kontrolowanie prawidłowości umów, na podstawie których lekarze wykonują badania profilaktyczne. Dodatkowo nie istnieją jednolite regulacje dla całego kraju dotyczące kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy ministerstwo zauważa problem luki prawnej w obszarze medycyny pracy?

2. Kiedy i czy w ogóle ministerstwo zamierza podjąć kroki w celu uregulowania przedstawionych powyżej kwestii?

Mirosława Nykiel, 07-06-2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 22843 w sprawie braku odpowiednich regulacji w obszarze medycyny pracy

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z interpelacją nr 22834 Pani Poseł Mirosławy Nykiel przekazaną przy piśmie z dnia 21 czerwca 2018 r., w sprawie braku odpowiednich regulacji w obszarze medycyny pracy, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Służbę medycyny pracy powołano w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących.

Obecnie system służby medycyny pracy i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067) oraz inne akty prawne.

W ramach obowiązkowej opieki profilaktycznej nad pracownikami prowadzone są regularne kontrole zdrowia pracowników – badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne), podczas których pracownicy, uzyskują orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy lub istnieniu przeciwwskazań do pracy. Istniejący system opieki profilaktycznej nad pracownikami z jednej strony jest postrzegany jako restrykcyjny (konieczność poddania się badaniom przez pracownika), ale z drugiej strony systematyczne kontrole stanu zdrowia pracowników dają możliwość oceny wpływu pracy na zdrowie pracownika, wdrożenia działań profilaktycznych i interwencji.

Wskazać należy, że to przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są kluczowymi składnikami jakości pracy i podstawą gospodarki. Istnieje zatem potrzeba działań zmierzających do utrzymywania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej pracownika, obejmujących obligatoryjnie wszystkie osoby czynne zawodowo niezależnie od ich formy zatrudnienia czy sposobu wykonywania pracy.

Ministerstwo Zdrowia, mając na uwadze ewentualną potrzebę zmian, wynikającą przede wszystkim ze zmieniających się zagrożeń i wyzwań w środowisku pracy oraz występowania coraz to nowszych czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, dokona szerokiej analizy i rozważy podjęcie stosownej inicjatywy w przyszłości, zmierzającej do wprowadzenia zmian w aktualnym porządku prawnym.

Rozważone zostanie także, wprowadzenie rozwiązań prawnych, które zwiększałyby możliwość prowadzenia skutecznej kontroli realizowania przez pracodawców obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom profilaktycznych badań lekarskich oraz rzetelności przeprowadzania tych badań przez lekarzy medycyny pracy.

Dlatego też działania te powinny mieć na celu stworzenie nowej koncepcji ochrony zdrowia pracujących, co w przyszłości pozwoli na wypracowanie przepisów niebudzących dalszych wątpliwości pracodawców oraz odpowiednio zabezpieczających stan zdrowia osób pracujących.

Łączę wyrazy szacunku

Z upoważnienia

Zbigniew Józef Król, 29-06-2018 r.

Hasła tematyczne: medycyna pracy, badanie profilaktyczne

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz