Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 10.02.2017Działalność gospodarcza i umowa zlecenie. Rozliczenie PIT
  Pytanie podatnika: Czy, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą podpisze w tym samym zakresie umowę zlecenia (nie wskazując przy tym, że wykonuje ją w ramach działalności gospodarczej), to ma obowiązek zakwalifikowania tej umowy, jako wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym rozliczenia podatku dochodowego w ramach działalności gospodarczej? Czy w przedstawionej sytuacji podatek dochodowy z tytułu zawartej umowy zlecenia, może potrącić i odprowadzić zleceniodawca?
  • 10.02.2017Rozliczenie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
   Pytanie podatnika: Czy koszty ogólne związane z bieżącą działalnością ponoszone przez Spółkę, w szczególności takie jak podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, koszty prowadzenia księgowości, koszty najmu, abonamentu za serwer, opłaty za domeny, itp., stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, potrącany w dacie jego poniesienia (koszt pośredni)?
   • 09.02.2017RPP nadal nie zmienia stóp procentowych
    Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie co najmniej przez jeden kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada zaznacza, że aktualne dane nie wskazują na konieczność korekt wysokości poszczególnych stóp. Aktualnie stopa referencyjna wynosi 1,50 proc.
    • 08.02.2017Świadczenie przedemerytalne dla osoby uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy
     Wymogi, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne, a wcześniej uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, określa ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 170, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o świadczeniach przedemerytalnych.
     • 03.02.2017Parametry i wskaźniki 2017: Pracownik
      Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
      • 03.02.2017NSA. Choroba jako podstawa umorzenia zaległości podatkowych
       Z uzasadnienia: Choroba jest niewątpliwie istotnym zdarzeniem, które należy uwzględniać w procesie decyzyjnym o przyznaniu bądź odmowie przyznania ulgi, to jednak nie stanowi ona samoistnie podstawy do umorzenia zaległości podatkowych. Okoliczność ta musi być bowiem oceniana w konkretnym stanie faktycznym, przy uwzględnieniu innych okoliczności danej sprawy, tym bardziej, że z akt sprawy nie wynika, że rozpoznana u podatnika choroba zakłócała jego prawidłowe funkcjonowanie zarówno na polu rodzinnym jak i zawodowym.
       • 01.02.2017WSA. Zaległe składki za pracownika bez PIT
        Z uzasadnienia: Skoro właściwe przepisy regulujące zasady uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne nie przewidują możliwości przeniesienia odpowiedzialności płatnika składek na ubezpieczenie społeczne za nienależyte wywiązywanie się z nałożonych na tego płatnika obowiązków na osoby ubezpieczone, to uchybienie płatnika polegające na zbyt późnej wpłacie składek nie może być w żadnym razie uznane za świadczenie dokonane "za ubezpieczonego". Nieprawidłowości płatnika w żaden sposób nie mogą jednak wywoływać skutków u ubezpieczonych w postaci przysporzenia majątkowego, bowiem nie są oni zobowiązani do zapłaty zaległej składki na ubezpieczenie społeczne.
        • 27.01.2017Wyrównanie płacy do wysokości minimalnego wynagrodzenia
         Interpelacja nr 8727 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wyłączenia tzw. wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę z podstawy obliczania minimalnego wynagrodzenia
         • 24.01.2017Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
          Interpelacja nr 7853 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie staży organizowanych przez powiatowe urzędy pracy
          • 20.01.2017ZUS przedsiębiorców w 2017 r. Składka zdrowotna także w górę
           Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wynosi w tym roku 2000 zł (w 2016 r. było to 1850 zł), natomiast, jak wynika z ustawy budżetowej, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wynosi 4263 zł (w 2016 r. - 4055 zł). Podwyżka nie ominęła także składki zdrowotnej.
           • 20.01.2017Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?
            Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
            • 19.01.2017Świadczenia z pomocy społecznej do poprawki?
             Interpelacja nr 8051 w sprawie świadczeń z pomocy społecznej
             • 16.01.2017Urlopy 2017. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
              Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
              • 10.01.2017Świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych
               Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.
               • 10.01.2017Świadczenia socjalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenie a nowe progi dochodowe
                Interpelacja nr 8183 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany progów dochodowych uprawniających do pobierania świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego
                • 05.01.2017Zatrudnianie pracowników tymczasowych – nowe regulacje od czerwca
                 Rząd pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi zatrudniania pracowników tymczasowych. Po zmianie ustawy pracownik tymczasowy nie będzie mógł pracować dla danego pracodawcy-użytkownika dłużej niż 18 miesięcy. Znaczenia nie będzie mieć przy tym to, czy został on skierowany do pracy przez jedną czy kilka agencji zatrudnienia. Nowe regulacje wejdą w życie najprawdopodobniej 1 czerwca br.
                 • 04.01.2017Prawo pracy 2017: Nowe zasady wydawania świadectwa pracy
                  Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy.
                  • 04.01.2017Działalność gospodarcza, czyli "czarna dziura" w życiorysie pracownika
                   Interpelacja nr 8341 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stażu pracy przedsiębiorców
                   • 04.01.2017Czy spis z natury ma być robiony co miesiąc?
                    Pytanie podatnika: Czy sporządzanie w przedsiębiorstwie spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość niezużytych materiałów, niesprzedanych towarów i wyrobów gotowych na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jego jako właściciela?
                    • 03.01.2017Prawo pracy 2017: Nowe zasady wydawania świadectwa pracy
                     Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy.
                     • 03.01.2017Podatki 2017: Jak ustalić status przedsiębiorcy dla JPK?
                      Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK.
                      • 02.01.2017Składki ZUS przedsiębiorców w 2017 r.
                       Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wynosi w tym roku 2000 zł (w zeszłym roku było to 1850 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 grudnia br., przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 4263 zł (w 2016 r. - 4055 zł).
                       • 02.01.2017Podatki 2017: Jak ustalić status przedsiębiorcy dla JPK?
                        Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK.
                        • 30.12.2016Stan zdrowia jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
                         Interpelacja nr 8063 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminujących zapisów w art. 53 Kodeksu pracy
                         • 22.12.2016NSA. Program dobrowolnych odejść z PIT
                          Skoro przepisy układów zbiorowych pracy i porozumień kończących spory zbiorowe stanowią przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy, a odprawa została wypłacona na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z uwagi na szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (związana była ze zwolnieniami grupowymi), to nie podlega ona zwolnieniu od podatku dochodowego z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                          • 15.12.2016500 zł także dla uchodźców z Ukrainy?
                           Interpelacja nr 7561 w sprawie programu 500+ dla uchodźców z Ukrainy
                           • 09.12.2016Abolicja. Co z zapłatą wysokich zaległych składek ZUS?
                            Interpelacja nr 7249 w sprawie obciążania najmniej zarabiających przedsiębiorców koniecznością zapłaty wysokich zaległych składek ZUS
                            • 07.12.2016WSA: Pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji prac twórczych
                             Z uzasadnienia: Ustawa o PIT nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących sposobu dokumentowania części wynagrodzenia należnego za pracę o charakterze twórczym, co do której mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu w związku z osiągnięciem przychodu z tytułu praw autorskich. Organowi podatkowemu nie wolno więc nakładać na płatnika obowiązku prowadzenia "ewidencji czasu prac o charakterze twórczym" będących w istocie księgami podatkowymi nieznanymi polskiemu prawu podatkowemu.
                             • 01.12.2016Niższe świadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia
                              Problemy osób chcących obecnie wskazać do podstawy wymiaru świadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego zarobki z 20 dowolnych lat z całego okresu ubezpieczenia, wynikają m.in. z tego, że w momencie zakończenia pracy w danym zakładzie, odbierając świadectwo pracy, nie zwróciły się przy tej okazji do właściwych służb zakładu pracy o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Zakład pracy nie mógłby odmówić wystawienia zaświadczenia o zarobkach na prośbę pracownika, nie miał natomiast obowiązku wystawiania takiego zaświadczenia z urzędu.
                              • 30.11.2016Niższe świadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia
                               Problemy osób chcących obecnie wskazać do podstawy wymiaru świadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego zarobki z 20 dowolnych lat z całego okresu ubezpieczenia, wynikają m.in. z tego, że w momencie zakończenia pracy w danym zakładzie, odbierając świadectwo pracy, nie zwróciły się przy tej okazji do właściwych służb zakładu pracy o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Zakład pracy nie mógłby odmówić wystawienia zaświadczenia o zarobkach na prośbę pracownika, nie miał natomiast obowiązku wystawiania takiego zaświadczenia z urzędu.
                               • 28.11.2016Podatki 2017. Znamy już nowe stawki karty podatkowej
                                W Monitorze Polskim poz. 1120 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2017 r.
                                • 25.11.2016Podatki 2017. Znamy już nowe stawki karty podatkowej
                                 W Monitorze Polskim poz. 1120 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2017 r.
                                 • 24.11.2016Kodeks pracy 2017: Świadectwa pracy na nowych zasadach
                                  Przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy zostaną złagodzone i będą w efekcie bardziej przyjazne pracodawcom – zapowiada Ministerstwo Rozwoju. Odpowiednie zmiany w Kodeksie pracy mają zostać wprowadzone w ramach szerszego pakietu ułatwień dla firm, który wejdzie w życie w przyszłym roku.
                                  • 23.11.2016Kodeks pracy 2017: Świadectwa pracy na nowych zasadach
                                   Przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy zostaną złagodzone i będą w efekcie bardziej przyjazne pracodawcom – zapowiada Ministerstwo Rozwoju. Odpowiednie zmiany w Kodeksie pracy mają zostać wprowadzone w ramach szerszego pakietu ułatwień dla firm, który wejdzie w życie w przyszłym roku.
                                   • 21.11.2016Uprawnienia pracowników przejmowanych firm do weryfikacji?
                                    Interpelacja nr 6510 w sprawie uprawnień pracowników przejmowanych firm
                                    • 16.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                                     Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                                     • 15.11.2016Pracodawca może zmusić pracownika do wzięcia urlopu
                                      Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                                      • 14.11.2016Umowy o pracę również w formie elektronicznej
                                       Umowy o pracę, wypowiedzenia oraz świadectwa pracy będą mogły mieć formę elektroniczną – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniają eksperci, taka zmiana pozwoliłaby na ograniczenie biurokracji.
                                       • 10.11.2016Umowy o pracę również w formie elektronicznej
                                        Umowy o pracę, wypowiedzenia oraz świadectwa pracy będą mogły mieć formę elektroniczną – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Rozwoju. Jak oceniają eksperci, taka zmiana pozwoliłaby na ograniczenie biurokracji.
                                        • 09.11.2016Praca w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika a świadczenie przedemerytalne
                                         Przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 170, z późn. zm.) określają dwie grupy warunków, od spełnienia których zależy nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego – szczególne i ogólne.
                                         • 07.11.2016Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych od 1 października 2016 r.
                                          Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem:  wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,  zasiłków z ubezpieczeń społecznych.[1]
                                          • 24.10.2016Składki ZUS przedsiębiorców w 2017 r.
                                           Od 1 stycznia 2017 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wyniesie w przyszłym roku 2000 zł (w tym roku jest to 1850 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, którego pierwsze czytanie w Sejmie odbyło się wczoraj, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 4263 zł (w 2016 r. - 4055 zł).
                                           • 18.10.2016Prawo pracy. Ile umów na czas określony?
                                            Ile umów o pracę na czas określony pracodawca może zawrzeć z pracownikiem i czy obowiązuje maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takich umów?
                                            • 18.10.2016Będą zmiany w urlopach dla rodziców?
                                             Interpelacja nr 6211 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wydłużenia urlopu macierzyńskiego połączonego z urlopem rodzicielskim i urlopem wychowawczym
                                             • 18.10.2016Karta podatkowa: Nauka członka rodziny a limit zatrudnienia
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni planuje zatrudnić swojego wnuka, pozostającego z Wnioskodawczynią we wspólnym gospodarstwie domowym, w celu przyuczenia do zawodu osoby dorosłej, który w konsekwencji zda egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer. Czy wnuk Wnioskodawczyni - dla celów opodatkowania w formie karty podatkowej - będzie liczył się jako pracownik czy jako uczeń?
                                              • 17.10.2016Prawo pracy. Ile umów na czas określony?
                                               Ile umów o pracę na czas określony pracodawca może zawrzeć z pracownikiem i czy obowiązuje maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takich umów?
                                               • 13.10.2016Podatek odroczony. Rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych
                                                Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązek podatkowy powinien występować w okresie, którego dotyczą koszty i przychody podatkowe. Prawo bilansowe kształtuje wynik finansowy zgodnie z zasadą memoriału. W prawie podatkowym natomiast pojawia się jeszcze zasada kasowa. Różnica w podejściu do rozpoznania momentu powstania przychodów i kosztów, która stanowi różnicę przejściową, narzuca obowiązek tworzenia rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
                                                • 13.10.2016Szacowanie dochodu. Nierzetelność a wadliwość ksiąg
                                                 Z uzasadnienia: Nierzetelność księgi podatkowej zawsze pozbawia ją mocy dowodowej, natomiast wadliwość powoduje skutek jedynie wtedy, gdy wady mają istotne znacznie. Oszacowanie można zastosować dopiero wtedy, gdy nastąpi uprzednie stwierdzenie nierzetelności ksiąg podatkowych. Jednakże zgodnie z art. 23 § 2 o.p. organ podatkowy odstąpi od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania, pozwalają na określenie podstawy opodatkowania.
                                                 • 12.10.2016Pracownik ma prawo do chorobowego z firmy za 33 dni. Będą zmiany?
                                                  Zapytanie nr 939 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ponoszenia przez pracodawców kosztów pierwszych 33. dni zwolnienia lekarskiego
                                                  • 05.10.2016Wprowadzenie skróconego systemu czasu pracy a prawo do emerytury pomostowej
                                                   Firma zatrudnia pracowników na stanowiskach, które z uwagi na bardzo duży wydatek energetyczny pow. 8400 kJ zakwalifikowane zostały zgodnie z załącznikiem 1 poz. 10 ustawy o emeryturach pomostowych, tj. Prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych, do stanowisk pracy w warunkach szczególnych. Pracownicy na tych stanowiskach zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy. Ze względu na bardzo duży wydatek energetyczny i środowisko pracy firma zamierza wprowadzić na tych stanowiskach skrócony wymiar czasu pracy poprzez skrócenie wymiaru czasu pracy na 5 godzin na dobę i 25 godzin w tygodniu. Czy nie spowoduje to w przyszłości utraty prawa pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach do emerytury pomostowej mimo spełnienia pozostałych warunków wynikających z ustawy?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 39 ] następna strona »