Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 11.04.2017ZUS. KAS i zmiany w świadczeniu chorobowym i macierzyńskim
  Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej od 1 marca 2017 r.
  • 10.04.2017Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany dopiero w 2018 r.
   Przepisy dotyczące zatrudniania w Polsce cudzoziemców zostaną bez zmian do końca bieżącego roku – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie rząd pracuje nad zmianami, które wejdą w życie dopiero z początkiem 2018 r.
   • 06.04.2017Ubezpieczenia społeczne. Jak liczyć okres składkowy?
    Interpelacja nr 10585 w sprawie zaniechania uiszczania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne
    • 03.04.2017Zadośćuczynienie i odszkodowanie a podatek dochodowy
     Tezy: Zadośćuczynienie, podobnie jak odszkodowanie, nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wynika ono z umowy lub ugody innej niż ugoda sądowa. 
     • 30.03.2017Działalność za granicą. "Samodelegowanie" przedsiębiorcy
      Przedsiębiorcy, podobnie jak pracownicy, mogą świadczyć usługi za granicą przejściowo (mówimy wówczas „samodelegowaniu” przedsiębiorcy).
      • 29.03.2017Działalność za granicą. "Samodelegowanie" przedsiębiorcy
       Przedsiębiorcy, podobnie jak pracownicy, mogą świadczyć usługi za granicą przejściowo (mówimy wówczas „samodelegowaniu” przedsiębiorcy).
       • 24.03.2017Bezrobocie spadło do 8,5 proc.
        W lutym br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5 proc. – poinformował Główny Urząd Statyczny, potwierdzając tym samym wcześniejsze szacunki resortu pracy. W porównaniu do stycznia wskaźnik zmniejszył się o 0,1 pkt proc. Najniższym bezrobociem pochwalić może się województwo wielkopolskie.
        • 23.03.2017Ulga na badania i rozwój w praktyce
         Pytanie podatnika: Jakich pracowników należy uznać za „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT? 
         • 23.03.2017Świadczenia rodzinne do zmiany?
          Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych
          • 21.03.20174000 zł na niepełnosprawne dziecko - przepisy są zbyt ogólne?
           Interpelacja nr 10286 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
           • 15.03.2017Podatki 2017: Stypendia bez podatku przez kolejne lata
            Wszystkie stypendia wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą zrównane pod względem prawnopodatkowym – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Poszczególne stypendia będą zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do końca 2019 r.
            • 14.03.2017Podatki 2017: Stypendia bez podatku przez kolejne lata
             Wszystkie stypendia wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą zrównane pod względem prawnopodatkowym – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Poszczególne stypendia będą zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do końca 2019 r.
             • 10.03.2017Praca studentów zostanie oskładkowana? Biznes krytycznie o pomysłach zmian
              Polski rząd rozważa objęcie pracy uczniów i studentów obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, co oznaczałoby w ich przypadku konieczność odprowadzania nie tylko podatku dochodowego, ale też składek na ZUS. Jak oceniają firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie w życie takiego pomysłu zaszkodziłoby głównie samym uczniom i studentom
              • 09.03.2017Stopy procentowe wciąż bez zmian
               Na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Jak ocenia RPP, aktualnie nie ma potrzeby korygowania wysokości stóp. Stopa referencyjna wynosi obecnie wciąż 1,50 proc. w skali roku
               • 09.03.2017Praca studentów zostanie oskładkowana? Biznes krytycznie o pomysłach zmian
                Polski rząd rozważa objęcie pracy uczniów i studentów obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, co oznaczałoby w ich przypadku konieczność odprowadzania nie tylko podatku dochodowego, ale też składek na ZUS. Jak oceniają firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie w życie takiego pomysłu zaszkodziłoby głównie samym uczniom i studentom
                • 07.03.2017Bezrobocie zaczyna znów spadać
                 Na koniec lutego br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w Polsce 8,5 proc. – wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Między styczniem a lutym liczba zarejestrowanych zmniejszyła się o 12,8 tys. osób, by w sumie osiągnąć poziom 1,38 mln osób. Najniższym bezrobociem może pochwalić się obecnie Wielkopolska.
                 • 03.03.2017Delegowanie pracowników – nowe przepisy uderzą w branżę transportową
                  Komisja Europejska szykuje zmiany dotyczące delegowania pracowników. Jak ocenia branża transportowa, nowe regulacje będą zagrożeniem dla całego sektora. Kontrowersje budzą m.in. nowe obowiązki administracyjne oraz potencjalne problemy z rozliczaniem pracy kierowców. Środowisko transportowe apeluje o wdrożenie odrębnych regulacji dla międzynarodowego transportu.
                  • 17.02.2017Zatrudnianie cudzoziemców będzie łatwiejsze?
                   Interpelacja nr 9057 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przyspieszenia procedury uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców
                   • 16.02.2017Oddelegowanie pracowników tymczasowych a obowiązki płatnika PIT
                    Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy użytkownika w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, bez względu na to czy przekroczą, czy nie przekroczą okres 183 dni pobytu na terenie Francji?
                    • 15.02.2017Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji. Ważny wyrok NSA
                     Tezy: W świetle art. 212 zd. 1 w związku z art. 239b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: „o.p.”) warunkiem wprowadzenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności do obrotu prawnego jest doręczenie podatnikowi zarówno decyzji wymiarowej, jak i tego postanowienia albo tylko decyzji wymiarowej w sytuacji, gdy postanowienie o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zostało zawarte w decyzji wymiarowej.
                     • 10.02.2017Działalność gospodarcza i umowa zlecenie. Rozliczenie PIT
                      Pytanie podatnika: Czy, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą podpisze w tym samym zakresie umowę zlecenia (nie wskazując przy tym, że wykonuje ją w ramach działalności gospodarczej), to ma obowiązek zakwalifikowania tej umowy, jako wykonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym rozliczenia podatku dochodowego w ramach działalności gospodarczej? Czy w przedstawionej sytuacji podatek dochodowy z tytułu zawartej umowy zlecenia, może potrącić i odprowadzić zleceniodawca?
                      • 10.02.2017Rozliczenie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
                       Pytanie podatnika: Czy koszty ogólne związane z bieżącą działalnością ponoszone przez Spółkę, w szczególności takie jak podatek od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, koszty prowadzenia księgowości, koszty najmu, abonamentu za serwer, opłaty za domeny, itp., stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów, potrącany w dacie jego poniesienia (koszt pośredni)?
                       • 09.02.2017RPP nadal nie zmienia stóp procentowych
                        Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie co najmniej przez jeden kolejny miesiąc – postanowiła na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. Rada zaznacza, że aktualne dane nie wskazują na konieczność korekt wysokości poszczególnych stóp. Aktualnie stopa referencyjna wynosi 1,50 proc.
                        • 08.02.2017Świadczenie przedemerytalne dla osoby uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy
                         Wymogi, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne, a wcześniej uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, określa ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 170, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o świadczeniach przedemerytalnych.
                         • 03.02.2017Parametry i wskaźniki 2017: Pracownik
                          Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                          • 03.02.2017NSA. Choroba jako podstawa umorzenia zaległości podatkowych
                           Z uzasadnienia: Choroba jest niewątpliwie istotnym zdarzeniem, które należy uwzględniać w procesie decyzyjnym o przyznaniu bądź odmowie przyznania ulgi, to jednak nie stanowi ona samoistnie podstawy do umorzenia zaległości podatkowych. Okoliczność ta musi być bowiem oceniana w konkretnym stanie faktycznym, przy uwzględnieniu innych okoliczności danej sprawy, tym bardziej, że z akt sprawy nie wynika, że rozpoznana u podatnika choroba zakłócała jego prawidłowe funkcjonowanie zarówno na polu rodzinnym jak i zawodowym.
                           • 01.02.2017WSA. Zaległe składki za pracownika bez PIT
                            Z uzasadnienia: Skoro właściwe przepisy regulujące zasady uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne nie przewidują możliwości przeniesienia odpowiedzialności płatnika składek na ubezpieczenie społeczne za nienależyte wywiązywanie się z nałożonych na tego płatnika obowiązków na osoby ubezpieczone, to uchybienie płatnika polegające na zbyt późnej wpłacie składek nie może być w żadnym razie uznane za świadczenie dokonane "za ubezpieczonego". Nieprawidłowości płatnika w żaden sposób nie mogą jednak wywoływać skutków u ubezpieczonych w postaci przysporzenia majątkowego, bowiem nie są oni zobowiązani do zapłaty zaległej składki na ubezpieczenie społeczne.
                            • 27.01.2017Wyrównanie płacy do wysokości minimalnego wynagrodzenia
                             Interpelacja nr 8727 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wyłączenia tzw. wyrównania do minimalnego wynagrodzenia za pracę z podstawy obliczania minimalnego wynagrodzenia
                             • 24.01.2017Staż dla bezrobotnego jako praktyka zawodowa
                              Interpelacja nr 7853 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie staży organizowanych przez powiatowe urzędy pracy
                              • 20.01.2017ZUS przedsiębiorców w 2017 r. Składka zdrowotna także w górę
                               Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wynosi w tym roku 2000 zł (w 2016 r. było to 1850 zł), natomiast, jak wynika z ustawy budżetowej, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wynosi 4263 zł (w 2016 r. - 4055 zł). Podwyżka nie ominęła także składki zdrowotnej.
                               • 20.01.2017Czy można wysłać pracownika na przymusowy urlop?
                                Interpelacja nr 6830 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niewykorzystania zaległego urlopu
                                • 19.01.2017Świadczenia z pomocy społecznej do poprawki?
                                 Interpelacja nr 8051 w sprawie świadczeń z pomocy społecznej
                                 • 16.01.2017Urlopy 2017. Prawo do wypoczynku i wymiar urlopu
                                  Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
                                  • 10.01.2017Świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych
                                   Od 1 stycznia 2017 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne.
                                   • 10.01.2017Świadczenia socjalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenie a nowe progi dochodowe
                                    Interpelacja nr 8183 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany progów dochodowych uprawniających do pobierania świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego
                                    • 05.01.2017Zatrudnianie pracowników tymczasowych – nowe regulacje od czerwca
                                     Rząd pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi zatrudniania pracowników tymczasowych. Po zmianie ustawy pracownik tymczasowy nie będzie mógł pracować dla danego pracodawcy-użytkownika dłużej niż 18 miesięcy. Znaczenia nie będzie mieć przy tym to, czy został on skierowany do pracy przez jedną czy kilka agencji zatrudnienia. Nowe regulacje wejdą w życie najprawdopodobniej 1 czerwca br.
                                     • 04.01.2017Prawo pracy 2017: Nowe zasady wydawania świadectwa pracy
                                      Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy.
                                      • 04.01.2017Działalność gospodarcza, czyli "czarna dziura" w życiorysie pracownika
                                       Interpelacja nr 8341 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stażu pracy przedsiębiorców
                                       • 04.01.2017Czy spis z natury ma być robiony co miesiąc?
                                        Pytanie podatnika: Czy sporządzanie w przedsiębiorstwie spisu z natury raz w roku i korygowanie kosztów o wartość niezużytych materiałów, niesprzedanych towarów i wyrobów gotowych na koniec roku podatkowego (kalendarzowego) jest wystarczające dla prawidłowego ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych jego jako właściciela?
                                        • 03.01.2017Prawo pracy 2017: Nowe zasady wydawania świadectwa pracy
                                         Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy.
                                         • 03.01.2017Podatki 2017: Jak ustalić status przedsiębiorcy dla JPK?
                                          Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK.
                                          • 02.01.2017Składki ZUS przedsiębiorców w 2017 r.
                                           Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, zgodnie z rozporządzeniem z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wynosi w tym roku 2000 zł (w zeszłym roku było to 1850 zł), natomiast, jak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 16 grudnia br., przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2017 r. wyniesie 4263 zł (w 2016 r. - 4055 zł).
                                           • 02.01.2017Podatki 2017: Jak ustalić status przedsiębiorcy dla JPK?
                                            Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK.
                                            • 30.12.2016Stan zdrowia jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
                                             Interpelacja nr 8063 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminujących zapisów w art. 53 Kodeksu pracy
                                             • 22.12.2016NSA. Program dobrowolnych odejść z PIT
                                              Skoro przepisy układów zbiorowych pracy i porozumień kończących spory zbiorowe stanowią przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy, a odprawa została wypłacona na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z uwagi na szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (związana była ze zwolnieniami grupowymi), to nie podlega ona zwolnieniu od podatku dochodowego z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                              • 15.12.2016500 zł także dla uchodźców z Ukrainy?
                                               Interpelacja nr 7561 w sprawie programu 500+ dla uchodźców z Ukrainy
                                               • 09.12.2016Abolicja. Co z zapłatą wysokich zaległych składek ZUS?
                                                Interpelacja nr 7249 w sprawie obciążania najmniej zarabiających przedsiębiorców koniecznością zapłaty wysokich zaległych składek ZUS
                                                • 07.12.2016WSA: Pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji prac twórczych
                                                 Z uzasadnienia: Ustawa o PIT nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących sposobu dokumentowania części wynagrodzenia należnego za pracę o charakterze twórczym, co do której mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu w związku z osiągnięciem przychodu z tytułu praw autorskich. Organowi podatkowemu nie wolno więc nakładać na płatnika obowiązku prowadzenia "ewidencji czasu prac o charakterze twórczym" będących w istocie księgami podatkowymi nieznanymi polskiemu prawu podatkowemu.
                                                 • 01.12.2016Niższe świadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia
                                                  Problemy osób chcących obecnie wskazać do podstawy wymiaru świadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego zarobki z 20 dowolnych lat z całego okresu ubezpieczenia, wynikają m.in. z tego, że w momencie zakończenia pracy w danym zakładzie, odbierając świadectwo pracy, nie zwróciły się przy tej okazji do właściwych służb zakładu pracy o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Zakład pracy nie mógłby odmówić wystawienia zaświadczenia o zarobkach na prośbę pracownika, nie miał natomiast obowiązku wystawiania takiego zaświadczenia z urzędu.
                                                  • 30.11.2016Niższe świadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia
                                                   Problemy osób chcących obecnie wskazać do podstawy wymiaru świadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitału początkowego zarobki z 20 dowolnych lat z całego okresu ubezpieczenia, wynikają m.in. z tego, że w momencie zakończenia pracy w danym zakładzie, odbierając świadectwo pracy, nie zwróciły się przy tej okazji do właściwych służb zakładu pracy o wystawienie zaświadczenia o zarobkach. Zakład pracy nie mógłby odmówić wystawienia zaświadczenia o zarobkach na prośbę pracownika, nie miał natomiast obowiązku wystawiania takiego zaświadczenia z urzędu.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 39 ] następna strona »