Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 29.09.2016Kto decyduje o tym, czy dany pracownik spełnia warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej?
  Postępowanie mające na celu ustalenie, czy osoba zainteresowana spełnia warunki do nabycia świadczeń emerytalno-rentowych, w tym do emerytury pomostowej należy - zgodnie z art. 115 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887) oraz z art. 68 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 963, z późn. zm.) - do kompetencji jednostek organizacyjnych ZUS.
  • 28.09.2016Kto decyduje o tym, czy dany pracownik spełnia warunki nabycia prawa do emerytury pomostowej?
   Postępowanie mające na celu ustalenie, czy osoba zainteresowana spełnia warunki do nabycia świadczeń emerytalno-rentowych, w tym do emerytury pomostowej należy - zgodnie z art. 115 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887) oraz z art. 68 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 963, z późn. zm.) - do kompetencji jednostek organizacyjnych ZUS.
   • 26.09.2016Podatek od nieujawnionych dochodów dotyczy tylko Polski
    Z uzasadnienia: Podatek od dochodów nieujawnionych pobierany jest bowiem od dochodów (przychodów) uzyskanych tylko na terytorium Polski. Powołana regulacja prawna nie dotyczy opodatkowania dochodów ukrytych, a osiągniętych poza terytorium Polski, przy zastosowaniu konstrukcji dochodu opartego na wydatkach i oszczędnościach. Jeśli ustawodawca nie objął podatkiem od dochodów nieujawnionych korzyści mających źródła poza terytorium Polski, jednakże uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tym samym w tych przypadkach nie będą miały zastosowania, wynikające z umów międzynarodowych, regulacje w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, ponieważ w ogóle nie pojawia się tu problem podwójnego opodatkowania tych samych dochodów.
    • 23.09.2016500 zł na dziecko również dla dłużnika alimentacyjnego
     Interpelacja nr 5641 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dłużników alimentacyjnych
     • 07.09.2016Czym jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?
      Postępowanie mające na celu ustalenie, czy osoba zainteresowana spełnia warunki do nabycia świadczeń emerytalno-rentowych, w tym do emerytury wcześniejszej lub pomostowej, należy - zgodnie z art. 115 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887, z późn. zm.) oraz z art. 68 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 963, z późn. zm.) - do kompetencji jednostek organizacyjnych ZUS.
      • 02.09.2016JPK VAT. Nowy obowiązek informacyjny w zakresie VAT
       1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające comiesięczny obowiązek w zakresie elektronicznego raportowania danych o prowadzonej ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (tzw. JPK VAT). 
       • 01.09.2016JPK VAT. Nowy obowiązek informacyjny w zakresie VAT
        1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające comiesięczny obowiązek w zakresie elektronicznego raportowania danych o prowadzonej ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (tzw. JPK VAT). 
        • 30.08.2016Pracownik sezonowy na specjalnych zasadach?
         Interpelacja nr 5177 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ubezpieczania pracowników sezonowych
         • 24.08.2016WSA. 50 proc. koszty uzyskania przychodów przy umowie o pracę
          Z uzasadnienia: W przypadku wykonywania prac twórczych i tworzenia utworów w ramach stosunku pracy, koniecznym jest wyodrębnienie części wynagrodzenia należnej między innymi za rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi do tego utworu, bo to z tytułu przyjęcia tego utworu i związanych z nim praw majątkowych pracodawca wypłaca należne wynagrodzenie. Określenie tej wielkości powinno być zawarte bądź w umowie o pracę, bądź w innych postanowieniach obowiązujących danego pracodawcę i jego pracowników, jak np. w regulaminie wynagradzania.
          • 18.08.2016Świadczenie przedemerytalne dla wspólnika spółki z o.o.
           Pracownik (mężczyzna) w wieku 60 lat jest od 2 lat równocześnie wspólnikiem spółki z o.o. w innej firmie. Z przyczyn dotyczących zakładu pracy otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Ma zamiar złożyć wniosek do ZUS o świadczenie przedemerytalne. Spełnia wszystkie wymogi odnośnie do stażu emerytalnego. Czy będąc nadal tylko wspólnikiem spółki z o.o. w innej firmie (nie jest w zarządzie ani nie pełni żadnych funkcji), nabędzie prawo do świadczenia przedemerytalnego?
           • 17.08.2016Świadczenie przedemerytalne dla wspólnika spółki z o.o.
            Pracownik (mężczyzna) w wieku 60 lat jest od 2 lat równocześnie wspólnikiem spółki z o.o. w innej firmie. Z przyczyn dotyczących zakładu pracy otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Ma zamiar złożyć wniosek do ZUS o świadczenie przedemerytalne. Spełnia wszystkie wymogi odnośnie do stażu emerytalnego. Czy będąc nadal tylko wspólnikiem spółki z o.o. w innej firmie (nie jest w zarządzie ani nie pełni żadnych funkcji), nabędzie prawo do świadczenia przedemerytalnego?
            • 12.08.2016Programy motywacyjne. Pochodne instrumenty finansowe a PIT
             Pytanie podatnika: Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że jedynym momentem, który może skutkować powstaniem po jego stronie przychodu w związku z uczestnictwem w Programie jest moment realizacji Praw? Czy ewentualny przychód powstały w wyniku realizacji Praw będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?
             • 09.08.2016Praca w Szwecji a obowiązki polskiego płatnika
              Pytanie podatnika: Czy od wynagrodzeń za pracę polskich pracowników zatrudnionych w spółce G i wykonujących pracę na terytorium Szwecji, spółka G jako płatnik, powinna pobierać zaliczki na podatek dochodowy w Polsce?
              • 05.08.2016Kodeks pracy 2016: Nowe przepisy ws. pracy kobiet
               W środę weszła w życie nowelizacja Kodeksu pacy, która dostosowała polskie przepisy do unijnych regulacji ws. równego traktowania na rynku pracy kobiet i mężczyzn. Nowe przepisy przewidują, że kobiety w ciąży i karmiące piersią nie mogą wykonywać pracy uciążliwej, niebezpiecznej albo szkodliwej dla zdrowia.
               • 04.08.2016Podwójne oskładkowanie zdrowia?
                Interpelacja nr 3996 w sprawie podwójnego oskładkowania.
                • 03.08.2016Praca tymczasowa straci na popularności?
                 Przygotowane przez resort pracy zmiany dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych powinny poprawić sytuację tego rodzaju pracowników, ale wprowadzenie nowych obowiązków dla pracodawców może skutkować wyraźnym spadkiem zainteresowania taką formułą pracy – przewidują eksperci Business Centre Club. Nowe przepisy ws. pracy tymczasowej mają wejść w życie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
                 • 29.07.2016Kodeks pracy 2017: Zmiany ws. wydawania świadectw pracy
                  Wydawanie świadectw pracy będzie odbywać się na nowych zasadach – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Mające wejść w życie w 2017 r. zmiany dotyczą wydawania świadectwa wynikającego z zakończonych umów w sytuacji zatrudnienia na podstawie kolejnej umowy u tego samego pracodawcy.
                  • 28.07.2016Kolejne uproszczenia dla małych firm?
                   Interpelacja nr 4489 w sprawie obniżenia kosztów ewidencyjnych mikrospółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
                   • 26.07.2016Jednolity Plik Kontrolny: Dla kogo okres przejściowy?
                    Pytanie podatnika: Czy w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (tj. w szczególności art. 1 pkt 130 oraz art. 29 tej ustawy), Wnioskodawcę będzie obowiązywał okres przejściowy, zgodnie z którym dopiero od 1 lipca 2018 r. obligatoryjnie zobowiązany będzie sporządzać Jednolity Plik Kontrolny, o którym mowa w art. 193a Ordynacji podatkowej, z uwagi na to że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej posiada status średniego przedsiębiorcy?
                    • 22.07.2016Dwa dni opieki nad dzieckiem można podzielić na godziny
                     Interpelacja nr 4456 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów art. 188 § 1 Kodeksu pracy
                     • 15.07.2016Zatrudnianie pracowników tymczasowych - rząd szykuje nowe standardy
                      Rząd zamierza zmienić przepisy dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych. W projekcie przygotowanej nowelizacji resort pracy wskazał, że jego głównym celem jest podniesienie standardów pracy tymczasowej oraz warunków zatrudnienia pracowników i bezpieczeństwa prawnego pracodawców, którzy korzystają z usług agencji pracy tymczasowej. Wprowadzone zostaną m.in. dodatkowe wymogi i obciążenia dla agencji pracy.
                      • 15.07.2016Refundacja z urzędu pracy powoduje korektę kosztów wynagrodzeń?
                       Pytanie podatnika: Spółka zawarła umowę z Powiatowym Urzędem Pracy, której przedmiotem jest określenie szczegółowych warunków refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Czy przychód z tyt. zwrotu części wynagrodzenia nie stanowi przychodu w podatku dochodowym, a jednocześnie naliczone wynagrodzenie pracownika ujęte w księgach rachunkowych w kwocie wynikającej ze stosunku pracy, pomimo, że refundacja nie pokrywa całej kwoty, zalicza się do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?
                       • 06.07.2016Dobrowolne odejście z pracy z PIT - interpretacja ogólna MF
                        Świadczenia pieniężne otrzymane przez osoby, które z własnej inicjatywy przystąpiły do programu dobrowolnych odejść nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wyjaśnił Minister Finansów.
                        • 27.06.2016Świadczenia przedemerytalne do zmiany?
                         Interpelacja nr 3796 w sprawie świadczeń przedemerytalnych.
                         • 24.06.2016Młodociani pracownicy tracą prawo do alimentów i zasiłków?
                          Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużenia okresu otrzymywania świadczeń przez młodocianych pracowników
                          • 23.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja ogólna MF
                           Do podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - wyjaśnił Minister Finansów.
                           • 22.06.2016Jednolity Plik Kontrolny - interpretacja ogólna MF
                            Do podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany w art. 29 ustawy nowelizującej z dnia 10 września 2015 r. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - wyjaśnił Minister Finansów.
                            • 21.06.2016Urlopy wypoczynkowe w 2016 r. Prawo do wypoczynku i jego wymiar
                             Zbliżają się wakacje i sezon urlopowy. Warto więc przypomnieć, kto i kiedy może skorzystać z prawa do urlopu.
                             • 20.06.2016Urlopy wypoczynkowe w 2016 r. Prawo do wypoczynku i jego wymiar
                              Zbliżają się wakacje i sezon urlopowy. Warto więc przypomnieć, kto i kiedy może skorzystać z prawa do urlopu.
                              • 16.06.2016Przekwalifikowanie umów o dzieło na zlecenia a moment ujęcia składek w kosztach
                               Pytanie podatnika: Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu w miesiącach dokonania ich zapłaty w części leżącej po stronie Wnioskodawcy - jako zlecającego wykonanie prac oraz w części, którą powinien zapłacić zleceniobiorca, a które opłacił Wnioskodawca jako płatnik składek?
                               • 16.06.2016Pakiety medyczne dla pracowników i inne świadczenia. Skutki podatkowe i rozliczenie składek
                                Interpelacja nr 3066 w sprawie opodatkowania oraz objęcia składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przychodu pracowników z tytułu wykupionych przez pracodawców pakietów medycznych i innych świadczeń niepieniężnych.
                                • 15.06.2016Czy będą zmiany w składkach ZUS przedsiębiorców?
                                 Interpelacja nr 3179 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie obniżenia składek ZUS dla przedsiębiorców
                                 • 15.06.2016Przekwalifikowanie umów o dzieło na zlecenia a moment ujęcia składek w kosztach
                                  Pytanie podatnika: Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu w miesiącach dokonania ich zapłaty w części leżącej po stronie Wnioskodawcy - jako zlecającego wykonanie prac oraz w części, którą powinien zapłacić zleceniobiorca, a które opłacił Wnioskodawca jako płatnik składek?
                                  • 07.06.2016Liczba upadłości firm w dół
                                   W maju w oficjalnych źródłach sądowych opublikowano informacje o upadłości 63 polskich przedsiębiorstw, co oznacza spadek o 16 proc. rok do roku – wynika z danych zebranych przez firmę Euler Hermes. W obecnym roku pod względem liczby bankructw sytuacja poprawiła się m.in. w branży transportowej oraz w produkcji i usługach. Stagnacja widoczna jest natomiast w handlu, a pogorszenie w budownictwie.
                                   • 07.06.2016Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
                                    Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego jest:  zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem;  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo przez ZUS za zgodność z oryginałem – za okres od dnia porodu.
                                    • 03.06.2016Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
                                     Dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego jest:  zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku określające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem;  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo przez ZUS za zgodność z oryginałem – za okres od dnia porodu.
                                     • 24.05.2016Prawo do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy – czy można wybrać świadczenie?
                                      Zasady nabywania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych określają przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną.
                                      • 23.05.2016Delegowanie pracowników – Sejm przyjął nową ustawę
                                       Pod koniec ubiegłego tygodnia Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą warunków zatrudnienia na terenie Polski pracowników delegowanych z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nowe regulacje, które dostosują polskie prawo do unijnych wymogów, mają w założeniu zwiększyć poziom ochrony osób delegowanych.
                                       • 23.05.2016Umowy o pracę na czas określony
                                        Ile umów o pracę na czas określony pracodawca może zawrzeć z pracownikiem i czy obowiązuje maksymalny okres zatrudnienia na podstawie takich umów?
                                        • 19.05.2016Rząd pracuje nad nową ustawą o zatrudnieniu
                                         Aktualna ustawa o zatrudnieniu zostanie zastąpiona całkiem nowym aktem – zapowiedziało w tym tygodniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe regulacje prawdopodobnie zmienią zasady wspierania osób bezrobotnych. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, obecne przepisy wymagają udoskonaleń i rozszerzenia o nowe elementy.
                                         • 19.05.2016Na czym polega obowiązek informacyjny pracodawcy?
                                          Interpelacja nr 2012 w sprawie formy realizacji obowiązku informacyjnego przez pracodawcę względem pracowników.
                                          • 13.05.2016Komu przysługuje urlop wychowawczy?
                                           Mam roczne dziecko, które urodziłam będąc bezrobotną. Pracuję już 8 miesięcy. Mój mąż znalazł pracę, więc chciałabym wziąć urlop wychowawczy, by zaopiekować się dzieckiem. Czy to możliwe?
                                           • 12.05.2016Komu przysługuje urlop wychowawczy?
                                            Mam roczne dziecko, które urodziłam będąc bezrobotną. Pracuję już 8 miesięcy. Mój mąż znalazł pracę, więc chciałabym wziąć urlop wychowawczy, by zaopiekować się dzieckiem. Czy to możliwe?
                                            • 11.05.2016Dyskryminacja w rekrutacji czyli niestosowne pytania na rozmowie o pracę
                                             Interpelacja nr 2172 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie niedozwolonych pytań zadawanych podczas rozmów rekrutacyjnych
                                             • 10.05.2016Będzie zakaz dorabiania do emerytur?
                                              Zapytanie nr 355 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu zarobkowania przez emerytów
                                              • 09.05.2016Zatrudnianie Ukraińców i Białorusinów będzie bardziej skomplikowane?
                                               Szykowana przez rząd nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia spowoduje, że zatrudnianie osób z niektórych państw, w tym m.in. Ukrainy i Białorusi, stanie się trudniejsze – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. W przypadku pracy sezonowej i krótkoterminowej obywatele tych krajów będą musieli pozyskiwać odpowiednie zezwolenia na pracę.
                                               • 04.05.2016Zatrudnianie cudzoziemców – praca sezonowa na nowych zasadach
                                                Prawo określające zasady przyjmowania cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce zostaną dostosowane do unijnych wymogów – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
                                                • 29.04.2016Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych będzie lepsza?
                                                 W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi. Wprowadzona ma zostać możliwość nabycia w niektórych sytuacjach prawa do zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały np. świadczenie pielęgnacyjne.
                                                 • 29.04.2016ZUS wyjaśnia. Wysokość zasiłku chorobowego
                                                  1. Wysokość zasiłku chorobowego, z uwzględnieniem pkt. 2-10, wynosi:  80% podstawy wymiaru;  70% podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu;  100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy:  przypada na okres ciąży,  powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,  powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
                                                  • 28.04.2016Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych będzie lepsza?
                                                   W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi. Wprowadzona ma zostać możliwość nabycia w niektórych sytuacjach prawa do zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały np. świadczenie pielęgnacyjne.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 39 ] następna strona »