Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 06.07.2017Rozliczenie wynagrodzenia w razie zakończenia umowy o pracę
  Pytanie: Poza stałą pensją miesięczną pracownik otrzymuje premię kwartalną naliczaną w stosunku do obrotu zrealizowanego przez cały dział handlowy firmy (wypłacana w ciągu 10 dni po zakończeniu kwartału, za który przysługuje). Na podstawie porozumienia stron z dniem 24 kwietnia nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z tą osobą. Pracownik nie wykorzysta należnego urlopu więc wypłacony będzie również ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenia wypłacamy jednak do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługują. Kiedy powinniśmy wypłacić wszystkie należności? Czy możemy zaczekać z jakimkolwiek rozliczeniem na dzień wypłaty wynikający z naszych regulacji wewnętrznych?
  • 05.07.2017Rozliczenie wynagrodzenia w razie zakończenia umowy o pracę
   Pytanie: Poza stałą pensją miesięczną pracownik otrzymuje premię kwartalną naliczaną w stosunku do obrotu zrealizowanego przez cały dział handlowy firmy (wypłacana w ciągu 10 dni po zakończeniu kwartału, za który przysługuje). Na podstawie porozumienia stron z dniem 24 kwietnia nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z tą osobą. Pracownik nie wykorzysta należnego urlopu więc wypłacony będzie również ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenia wypłacamy jednak do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługują. Kiedy powinniśmy wypłacić wszystkie należności? Czy możemy zaczekać z jakimkolwiek rozliczeniem na dzień wypłaty wynikający z naszych regulacji wewnętrznych?
   • 05.07.2017WSA. Moment powstania przychodu pracownika przy systemie kafeteryjnym
    Z uzasadnienia: Przychód ze stosunku pracy powstanie w momencie otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie określonego świadczenia, czyli w momencie wymiany punktów na to świadczenie, co będzie skutkowało u pracodawcy obowiązkiem obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy stosownie do zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy określonych w art. 31, 32 i 38 ustawy o PIT.
    • 05.07.2017Maski i filtry powietrza dla pracowników w kosztach firmy
     Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione (ponoszone w przyszłości) na zakup odpowiednio: masek antysmogowych wraz z filtrami, oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do biura (miejsca pracy), oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do domu (miejsca zamieszkania) dla pracowników spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
     • 30.06.2017Opłacanie składek na Fundusz Pracy
      Zgodnie z art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają m.in. pracodawcy za osoby pozostające w stosunku pracy, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie.
      • 29.06.2017Dotacja z urzędu pracy. Wymagany okres prowadzenia firmy powinien być wydłużony?
       Zapytanie nr 2742 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany zasad i form wsparcia dotyczących osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą
       • 28.06.2017Pracodawca nie opłaca składek ZUS. Co z emeryturą pracownika?
        Interpelacja nr 12711 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji prawnej pracowników w przypadku niepłacenia przez firmy składek na ubezpieczenie społeczne
        • 27.06.2017Praca sezonowa – pracodawcy czekają na nowe regulacje
         Rząd pracuje nad nowymi regulacjami, które dostosują polskie prawo do unijnej dyrektywy ws. pracy cudzoziemców w rolnictwie, ogrodnictwie oraz turystyce. Jak oceniają eksperci, wprowadzenie nowych przepisów powinno ułatwić życie firmom działającym w tzw. branżach sezonowych.
         • 21.06.2017Zatrudnianie Ukraińców – co zmienia ruch bezwizowy?
          Od 11 czerwca br. między krajami strefy Schengen i Ukrainą obowiązuje ruch bezwizowy. W efekcie Ukraińcy mogą przekraczać granice bez wizy, jeśli mają paszporty biometryczne. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zatrudniający Ukraińców pracodawcy nadal muszą m.in. żądać okazania dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terenie Polski.
          • 20.06.2017Zatrudnianie Ukraińców – co zmienia ruch bezwizowy?
           Od 11 czerwca br. między krajami strefy Schengen i Ukrainą obowiązuje ruch bezwizowy. W efekcie Ukraińcy mogą przekraczać granice bez wizy, jeśli mają paszporty biometryczne. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zatrudniający Ukraińców pracodawcy nadal muszą m.in. żądać okazania dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terenie Polski.
           • 12.06.2017Zatrudnianie cudzoziemców – procedury będą bardziej sformalizowane
            Zmiany w systemie oświadczeniowym i wprowadzenie zezwoleń sezonowych na pracę będą skutkować sformalizowaniem krótkoterminowego zatrudniania w Polsce cudzoziemców – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan. Prawdopodobnie obowiązywać będą także roczne limity dotyczące poszczególnych rodzajów zezwoleń.
            • 09.06.2017Zatrudnianie cudzoziemców – procedury będą bardziej sformalizowane
             Zmiany w systemie oświadczeniowym i wprowadzenie zezwoleń sezonowych na pracę będą skutkować sformalizowaniem krótkoterminowego zatrudniania w Polsce cudzoziemców – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan. Prawdopodobnie obowiązywać będą także roczne limity dotyczące poszczególnych rodzajów zezwoleń.
             • 08.06.2017Stopy procentowe nadal bez zmian
              Co najmniej przez jeden kolejny miesiąc stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie – postanowiła na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. W opublikowanym komunikacie wskazano, że korekta stóp jest nadal mało prawdopodobna. Stopa referencyjna wynosi aktualnie 1,50 proc.
              • 07.06.2017Opodatkowanie PCC umowy pożyczki - MF wyjaśnia
               1. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zwanym dalej "PCC") są m.in.:  umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,  zmiany umów pożyczki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC,  orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak umowa pożyczki (zmiana umowy pożyczki).
               • 06.06.2017Opodatkowanie PCC umowy pożyczki - MF wyjaśnia
                1. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zwanym dalej "PCC") są m.in.:  umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,  zmiany umów pożyczki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC,  orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak umowa pożyczki (zmiana umowy pożyczki).
                • 31.05.2017Zatrudnianie pracowników tymczasowych – nowe przepisy od 1 czerwca
                 Przepisy, które wejdą w życie 1 czerwca br., powinny skutkować poprawą warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych – przewiduje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe regulacje będą mieć istotny wpływ zarówno na agencje pracy, jak i przedsiębiorstwa korzystających z ich usług.
                 • 30.05.2017Ciąża na zwolnieniu: Niech płaci ZUS
                  Interpelacja nr 11977 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stworzenia lepszych warunków prawnych do zatrudniania młodych kobiet
                  • 29.05.2017Podatki 2017. Obowiązek przekazywania wyciągu z konta ominie mikroprzedsiębiorcę
                   W ubiegłym tygodniu przez media przetoczyła się informacja o nowym obowiązku jaki nałożony będzie na przedsiębiorców. Zgodnie z projektem z 19 maja 2017 r. nowelizacji Ordynacji podatkowej, prawdopodobnie już od września tego roku, będą mieli oni obowiązek przekazywania Szefowi KAS wyciągów z rachunków prowadzonych przez banki i rachunków w SKOK. Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przypomnijmy zatem, co kryje się pod terminem „mikroprzedsiębiorca”.
                   • 26.05.2017Podatki 2017. Obowiązek przekazywania wyciągu z konta ominie mikroprzedsiębiorcę
                    Wczoraj przez media przetoczyła się informacja o nowym obowiązku jaki nałożony będzie na przedsiębiorców. Zgodnie z projektem z 19 maja 2017 r. nowelizacji Ordynacji podatkowej, prawdopodobnie już od września tego roku, będą mieli oni obowiązek przekazywania Szefowi KAS wyciągów z rachunków prowadzonych przez banki i rachunków w SKOK. Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przypomnijmy zatem, co kryje się pod terminem „mikroprzedsiębiorca”.
                    • 11.05.2017Podatki 2018: Badania i rozwój z większymi ulgami podatkowymi
                     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza wprowadzić zmiany dotyczące ulg podatkowych oraz działalności innowacyjnej. Prawdopodobnie już w 2018 r. wysokość ulgi podatkowej na badania i rozwój (B+R) zostanie podwyższona do 100 i 150 proc. Modyfikacje mają też dotyczyć m.in. katalogu kosztów kwalifikowanych.
                     • 10.05.2017Praca tymczasowa na nowych zasadach – prezydent podpisał nowelę
                      Agencja pracy tymczasowej będzie mogła wysłać pracownika tymczasowego do jednej firmy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w trakcie 3 lat – to jedna ze zmian, które wprowadzone zostaną do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nowelizacja została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, a większość nowych przepisów wejdzie w życie już z początkiem czerwca.
                      • 09.05.2017Zatrudnianie więźniów – wzrośnie ryczałt przysługujący przedsiębiorcom
                       Zatrudnianie osób pozbawionych wolności będzie korzystniejsze dla przedsiębiorców – wynika z nowelizacji, którą podpisał w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda. W efekcie podwyższeniu do 35 proc. ulegnie kwota ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie już z początkiem czerwca.
                       • 04.05.2017Ustalanie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych za granicę po zmianach
                        W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1.10.2016 r. obowiązują zmiany dotyczące podstawy wymiaru składek pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców. Przypominamy dzisiaj wyjaśnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opracowane w związku z tą zmianą.
                        • 04.05.2017Składki studentów i uczniów - na razie to tylko rekomendacja
                         Interpelacja nr 11290 do ministra finansów w sprawie oskładkowania umów zlecenia dla studentów i uczniów
                         • 24.04.2017Jak rozliczać ulgę na działalność badawczo-rozwojową?
                          Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione, niezależnie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?
                          • 19.04.2017Pracowniczy staż pracy. Nowa ustawa ułatwi życie przedsiębiorcom?
                           Sejm rozpatrzy projekt zmian, które dotyczą pracowniczego stażu pracy. Klub parlamentarny Nowoczesnej zaproponował umożliwienie osobom prowadzącym działalność gospodarczą wliczanie okresu prowadzenia działalności do pracowniczego stażu i stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska. Nowa ustawa miałaby wejść w życie z początkiem 2018 r.
                           • 18.04.2017Pracowniczy staż pracy. Nowa ustawa ułatwi życie przedsiębiorcom?
                            Sejm rozpatrzy projekt zmian, które dotyczą pracowniczego stażu pracy. Klub parlamentarny Nowoczesnej zaproponował umożliwienie osobom prowadzącym działalność gospodarczą wliczanie okresu prowadzenia działalności do pracowniczego stażu i stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska. Nowa ustawa miałaby wejść w życie z początkiem 2018 r.
                            • 14.04.2017Zatrudnianie cudzoziemców – projekt ws. pracy sezonowej już w Sejmie
                             Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji, który zakłada określenie nowych zasad przyjmowania w Polsce cudzoziemców do sezonowej i krótkoterminowej pracy. Przepisy zostaną dostosowane do regulacji unijnych. Za wydawanie zezwoleń odpowiedzialne będą starostwa. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2018 r.
                             • 13.04.2017Czy uczniowie i studenci będą płacić składki do ZUS?
                              Interpelacja nr 10876 w sprawie oskładkowania umów w zakresie zatrudniania uczniów i studentów
                              • 12.04.2017ZUS. KAS i zmiany w świadczeniu chorobowym i macierzyńskim
                               Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej od 1 marca 2017 r.
                               • 12.04.2017Praca tymczasowa. Pracownice w ciąży z dodatkową ochroną
                                Interpelacja nr 10522 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zmiany w pracy tymczasowej
                                • 11.04.2017ZUS. KAS i zmiany w świadczeniu chorobowym i macierzyńskim
                                 Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej od 1 marca 2017 r.
                                 • 10.04.2017Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany dopiero w 2018 r.
                                  Przepisy dotyczące zatrudniania w Polsce cudzoziemców zostaną bez zmian do końca bieżącego roku – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie rząd pracuje nad zmianami, które wejdą w życie dopiero z początkiem 2018 r.
                                  • 06.04.2017Ubezpieczenia społeczne. Jak liczyć okres składkowy?
                                   Interpelacja nr 10585 w sprawie zaniechania uiszczania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne
                                   • 03.04.2017Zadośćuczynienie i odszkodowanie a podatek dochodowy
                                    Tezy: Zadośćuczynienie, podobnie jak odszkodowanie, nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wynika ono z umowy lub ugody innej niż ugoda sądowa. 
                                    • 30.03.2017Działalność za granicą. "Samodelegowanie" przedsiębiorcy
                                     Przedsiębiorcy, podobnie jak pracownicy, mogą świadczyć usługi za granicą przejściowo (mówimy wówczas „samodelegowaniu” przedsiębiorcy).
                                     • 29.03.2017Działalność za granicą. "Samodelegowanie" przedsiębiorcy
                                      Przedsiębiorcy, podobnie jak pracownicy, mogą świadczyć usługi za granicą przejściowo (mówimy wówczas „samodelegowaniu” przedsiębiorcy).
                                      • 24.03.2017Bezrobocie spadło do 8,5 proc.
                                       W lutym br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5 proc. – poinformował Główny Urząd Statyczny, potwierdzając tym samym wcześniejsze szacunki resortu pracy. W porównaniu do stycznia wskaźnik zmniejszył się o 0,1 pkt proc. Najniższym bezrobociem pochwalić może się województwo wielkopolskie.
                                       • 23.03.2017Ulga na badania i rozwój w praktyce
                                        Pytanie podatnika: Jakich pracowników należy uznać za „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT? 
                                        • 23.03.2017Świadczenia rodzinne do zmiany?
                                         Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych
                                         • 21.03.20174000 zł na niepełnosprawne dziecko - przepisy są zbyt ogólne?
                                          Interpelacja nr 10286 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
                                          • 15.03.2017Podatki 2017: Stypendia bez podatku przez kolejne lata
                                           Wszystkie stypendia wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą zrównane pod względem prawnopodatkowym – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Poszczególne stypendia będą zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do końca 2019 r.
                                           • 14.03.2017Podatki 2017: Stypendia bez podatku przez kolejne lata
                                            Wszystkie stypendia wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą zrównane pod względem prawnopodatkowym – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Poszczególne stypendia będą zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do końca 2019 r.
                                            • 10.03.2017Praca studentów zostanie oskładkowana? Biznes krytycznie o pomysłach zmian
                                             Polski rząd rozważa objęcie pracy uczniów i studentów obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, co oznaczałoby w ich przypadku konieczność odprowadzania nie tylko podatku dochodowego, ale też składek na ZUS. Jak oceniają firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie w życie takiego pomysłu zaszkodziłoby głównie samym uczniom i studentom
                                             • 09.03.2017Stopy procentowe wciąż bez zmian
                                              Na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Jak ocenia RPP, aktualnie nie ma potrzeby korygowania wysokości stóp. Stopa referencyjna wynosi obecnie wciąż 1,50 proc. w skali roku
                                              • 09.03.2017Praca studentów zostanie oskładkowana? Biznes krytycznie o pomysłach zmian
                                               Polski rząd rozważa objęcie pracy uczniów i studentów obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, co oznaczałoby w ich przypadku konieczność odprowadzania nie tylko podatku dochodowego, ale też składek na ZUS. Jak oceniają firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie w życie takiego pomysłu zaszkodziłoby głównie samym uczniom i studentom
                                               • 07.03.2017Bezrobocie zaczyna znów spadać
                                                Na koniec lutego br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w Polsce 8,5 proc. – wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Między styczniem a lutym liczba zarejestrowanych zmniejszyła się o 12,8 tys. osób, by w sumie osiągnąć poziom 1,38 mln osób. Najniższym bezrobociem może pochwalić się obecnie Wielkopolska.
                                                • 03.03.2017Delegowanie pracowników – nowe przepisy uderzą w branżę transportową
                                                 Komisja Europejska szykuje zmiany dotyczące delegowania pracowników. Jak ocenia branża transportowa, nowe regulacje będą zagrożeniem dla całego sektora. Kontrowersje budzą m.in. nowe obowiązki administracyjne oraz potencjalne problemy z rozliczaniem pracy kierowców. Środowisko transportowe apeluje o wdrożenie odrębnych regulacji dla międzynarodowego transportu.
                                                 • 17.02.2017Zatrudnianie cudzoziemców będzie łatwiejsze?
                                                  Interpelacja nr 9057 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przyspieszenia procedury uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców
                                                  • 16.02.2017Oddelegowanie pracowników tymczasowych a obowiązki płatnika PIT
                                                   Pytanie podatnika: Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej we Francji u francuskiego pracodawcy użytkownika w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, bez względu na to czy przekroczą, czy nie przekroczą okres 183 dni pobytu na terenie Francji?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 41 ] następna strona »