Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 03.08.2017Ulga w składkach ZUS dla ponownie rozpoczynających działalność
  W kwietniu br. wznowiłam działalność gospodarczą po przerwie od stycznia 2006 r. Wznowiona działalność prowadzona jest na podstawie uprzednio dokonanego wpisu do CEIDG. W okresie od stycznia 2006 r. do marca 2017 r. nie osiągałam dochodów z działalności ani też nie byłam nigdzie zatrudniona na umowę o pracę. Czy mogę rozliczać składki ZUS na preferencyjnych warunkach?
  • 25.07.2017Zatrudnianie cudzoziemców – coraz bliżej zmian dotyczących pracy sezonowej
   W przyszłym roku w życie wejść mają nowe regulacje dotyczące wykonywania przez cudzoziemców pracy sezonowej. Sejm i Senat zakończyły już prace nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe zasady wejdą w życie najprawdopodobniej z początkiem 2018 r.
   • 13.07.2017NSA. Badania psychologiczne pracowników zwolnione z VAT
    Z uzasadnienia: Badania psychologiczne są częścią badań wstępnych, kontrolnych i okresowych wykonywanych przez medycynę pracy. Katalog badań profilaktycznych medycyny pracy nie ma charakteru zamkniętego. Jeśli badania psychologiczne były do nich włączone, to podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Nie można sztucznie rozdzielać badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, abstrahując od specyfiki określonej pracy. Celem tych badań jest bowiem szeroko rozumiana profilaktyka zdrowotna i zawsze kompleks tych badań kończy się wydaniem zaświadczenia dla pracodawcy, które jest niezbędnym warunkiem zatrudnienia pracownika.
    • 13.07.2017Nowy Kodeks pracy. Ochrona pracownicza również dla zatrudnionych cywilnoprawnie?
     Interpelacja nr 13230 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany w zakresie wprowadzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych podstawowych praw socjalnych
     • 07.07.2017Kwota zmniejszająca podatek po ustaniu zatrudnienia
      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może zmienić obecny sposób obliczania zaliczki na podatek i zacząć stosować 1/12 kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczki z wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy wypłaconych pracownikowi po rozwiązaniu z nim stosunku pracy, jeżeli ten złożył w odpowiednim czasie oświadczenie PIT-2 i nie powiadomił płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z tego oświadczenia?
      • 06.07.2017Opłacanie składek na Fundusz Pracy
       Zgodnie z art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają m.in. pracodawcy za osoby pozostające w stosunku pracy, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie.
       • 06.07.2017Rozliczenie wynagrodzenia w razie zakończenia umowy o pracę
        Pytanie: Poza stałą pensją miesięczną pracownik otrzymuje premię kwartalną naliczaną w stosunku do obrotu zrealizowanego przez cały dział handlowy firmy (wypłacana w ciągu 10 dni po zakończeniu kwartału, za który przysługuje). Na podstawie porozumienia stron z dniem 24 kwietnia nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z tą osobą. Pracownik nie wykorzysta należnego urlopu więc wypłacony będzie również ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenia wypłacamy jednak do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługują. Kiedy powinniśmy wypłacić wszystkie należności? Czy możemy zaczekać z jakimkolwiek rozliczeniem na dzień wypłaty wynikający z naszych regulacji wewnętrznych?
        • 05.07.2017Rozliczenie wynagrodzenia w razie zakończenia umowy o pracę
         Pytanie: Poza stałą pensją miesięczną pracownik otrzymuje premię kwartalną naliczaną w stosunku do obrotu zrealizowanego przez cały dział handlowy firmy (wypłacana w ciągu 10 dni po zakończeniu kwartału, za który przysługuje). Na podstawie porozumienia stron z dniem 24 kwietnia nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z tą osobą. Pracownik nie wykorzysta należnego urlopu więc wypłacony będzie również ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenia wypłacamy jednak do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługują. Kiedy powinniśmy wypłacić wszystkie należności? Czy możemy zaczekać z jakimkolwiek rozliczeniem na dzień wypłaty wynikający z naszych regulacji wewnętrznych?
         • 05.07.2017WSA. Moment powstania przychodu pracownika przy systemie kafeteryjnym
          Z uzasadnienia: Przychód ze stosunku pracy powstanie w momencie otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie określonego świadczenia, czyli w momencie wymiany punktów na to świadczenie, co będzie skutkowało u pracodawcy obowiązkiem obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy stosownie do zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy określonych w art. 31, 32 i 38 ustawy o PIT.
          • 05.07.2017Maski i filtry powietrza dla pracowników w kosztach firmy
           Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione (ponoszone w przyszłości) na zakup odpowiednio: masek antysmogowych wraz z filtrami, oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do biura (miejsca pracy), oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do domu (miejsca zamieszkania) dla pracowników spółki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
           • 30.06.2017Opłacanie składek na Fundusz Pracy
            Zgodnie z art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają m.in. pracodawcy za osoby pozostające w stosunku pracy, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie.
            • 29.06.2017Dotacja z urzędu pracy. Wymagany okres prowadzenia firmy powinien być wydłużony?
             Zapytanie nr 2742 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany zasad i form wsparcia dotyczących osób bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą
             • 28.06.2017Pracodawca nie opłaca składek ZUS. Co z emeryturą pracownika?
              Interpelacja nr 12711 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji prawnej pracowników w przypadku niepłacenia przez firmy składek na ubezpieczenie społeczne
              • 27.06.2017Praca sezonowa – pracodawcy czekają na nowe regulacje
               Rząd pracuje nad nowymi regulacjami, które dostosują polskie prawo do unijnej dyrektywy ws. pracy cudzoziemców w rolnictwie, ogrodnictwie oraz turystyce. Jak oceniają eksperci, wprowadzenie nowych przepisów powinno ułatwić życie firmom działającym w tzw. branżach sezonowych.
               • 21.06.2017Zatrudnianie Ukraińców – co zmienia ruch bezwizowy?
                Od 11 czerwca br. między krajami strefy Schengen i Ukrainą obowiązuje ruch bezwizowy. W efekcie Ukraińcy mogą przekraczać granice bez wizy, jeśli mają paszporty biometryczne. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zatrudniający Ukraińców pracodawcy nadal muszą m.in. żądać okazania dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terenie Polski.
                • 20.06.2017Zatrudnianie Ukraińców – co zmienia ruch bezwizowy?
                 Od 11 czerwca br. między krajami strefy Schengen i Ukrainą obowiązuje ruch bezwizowy. W efekcie Ukraińcy mogą przekraczać granice bez wizy, jeśli mają paszporty biometryczne. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zatrudniający Ukraińców pracodawcy nadal muszą m.in. żądać okazania dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terenie Polski.
                 • 12.06.2017Zatrudnianie cudzoziemców – procedury będą bardziej sformalizowane
                  Zmiany w systemie oświadczeniowym i wprowadzenie zezwoleń sezonowych na pracę będą skutkować sformalizowaniem krótkoterminowego zatrudniania w Polsce cudzoziemców – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan. Prawdopodobnie obowiązywać będą także roczne limity dotyczące poszczególnych rodzajów zezwoleń.
                  • 09.06.2017Zatrudnianie cudzoziemców – procedury będą bardziej sformalizowane
                   Zmiany w systemie oświadczeniowym i wprowadzenie zezwoleń sezonowych na pracę będą skutkować sformalizowaniem krótkoterminowego zatrudniania w Polsce cudzoziemców – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan. Prawdopodobnie obowiązywać będą także roczne limity dotyczące poszczególnych rodzajów zezwoleń.
                   • 08.06.2017Stopy procentowe nadal bez zmian
                    Co najmniej przez jeden kolejny miesiąc stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie – postanowiła na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej. W opublikowanym komunikacie wskazano, że korekta stóp jest nadal mało prawdopodobna. Stopa referencyjna wynosi aktualnie 1,50 proc.
                    • 07.06.2017Opodatkowanie PCC umowy pożyczki - MF wyjaśnia
                     1. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zwanym dalej "PCC") są m.in.:  umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,  zmiany umów pożyczki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC,  orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak umowa pożyczki (zmiana umowy pożyczki).
                     • 06.06.2017Opodatkowanie PCC umowy pożyczki - MF wyjaśnia
                      1. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zwanym dalej "PCC") są m.in.:  umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,  zmiany umów pożyczki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania PCC,  orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak umowa pożyczki (zmiana umowy pożyczki).
                      • 31.05.2017Zatrudnianie pracowników tymczasowych – nowe przepisy od 1 czerwca
                       Przepisy, które wejdą w życie 1 czerwca br., powinny skutkować poprawą warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych – przewiduje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe regulacje będą mieć istotny wpływ zarówno na agencje pracy, jak i przedsiębiorstwa korzystających z ich usług.
                       • 30.05.2017Ciąża na zwolnieniu: Niech płaci ZUS
                        Interpelacja nr 11977 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stworzenia lepszych warunków prawnych do zatrudniania młodych kobiet
                        • 29.05.2017Podatki 2017. Obowiązek przekazywania wyciągu z konta ominie mikroprzedsiębiorcę
                         W ubiegłym tygodniu przez media przetoczyła się informacja o nowym obowiązku jaki nałożony będzie na przedsiębiorców. Zgodnie z projektem z 19 maja 2017 r. nowelizacji Ordynacji podatkowej, prawdopodobnie już od września tego roku, będą mieli oni obowiązek przekazywania Szefowi KAS wyciągów z rachunków prowadzonych przez banki i rachunków w SKOK. Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przypomnijmy zatem, co kryje się pod terminem „mikroprzedsiębiorca”.
                         • 26.05.2017Podatki 2017. Obowiązek przekazywania wyciągu z konta ominie mikroprzedsiębiorcę
                          Wczoraj przez media przetoczyła się informacja o nowym obowiązku jaki nałożony będzie na przedsiębiorców. Zgodnie z projektem z 19 maja 2017 r. nowelizacji Ordynacji podatkowej, prawdopodobnie już od września tego roku, będą mieli oni obowiązek przekazywania Szefowi KAS wyciągów z rachunków prowadzonych przez banki i rachunków w SKOK. Obowiązek ten nie będzie jednak dotyczył mikroprzedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Przypomnijmy zatem, co kryje się pod terminem „mikroprzedsiębiorca”.
                          • 11.05.2017Podatki 2018: Badania i rozwój z większymi ulgami podatkowymi
                           Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza wprowadzić zmiany dotyczące ulg podatkowych oraz działalności innowacyjnej. Prawdopodobnie już w 2018 r. wysokość ulgi podatkowej na badania i rozwój (B+R) zostanie podwyższona do 100 i 150 proc. Modyfikacje mają też dotyczyć m.in. katalogu kosztów kwalifikowanych.
                           • 10.05.2017Praca tymczasowa na nowych zasadach – prezydent podpisał nowelę
                            Agencja pracy tymczasowej będzie mogła wysłać pracownika tymczasowego do jednej firmy na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w trakcie 3 lat – to jedna ze zmian, które wprowadzone zostaną do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nowelizacja została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, a większość nowych przepisów wejdzie w życie już z początkiem czerwca.
                            • 09.05.2017Zatrudnianie więźniów – wzrośnie ryczałt przysługujący przedsiębiorcom
                             Zatrudnianie osób pozbawionych wolności będzie korzystniejsze dla przedsiębiorców – wynika z nowelizacji, którą podpisał w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda. W efekcie podwyższeniu do 35 proc. ulegnie kwota ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie już z początkiem czerwca.
                             • 04.05.2017Ustalanie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych za granicę po zmianach
                              W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1.10.2016 r. obowiązują zmiany dotyczące podstawy wymiaru składek pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców. Przypominamy dzisiaj wyjaśnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opracowane w związku z tą zmianą.
                              • 04.05.2017Składki studentów i uczniów - na razie to tylko rekomendacja
                               Interpelacja nr 11290 do ministra finansów w sprawie oskładkowania umów zlecenia dla studentów i uczniów
                               • 24.04.2017Jak rozliczać ulgę na działalność badawczo-rozwojową?
                                Pytanie podatnika: Czy Spółka jest uprawniona do odliczenia poniesionych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej kosztów kwalifikowanych w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wydatki te zostały faktycznie poniesione, niezależnie od momentu ich rozpoznania dla celów podatkowych?
                                • 19.04.2017Pracowniczy staż pracy. Nowa ustawa ułatwi życie przedsiębiorcom?
                                 Sejm rozpatrzy projekt zmian, które dotyczą pracowniczego stażu pracy. Klub parlamentarny Nowoczesnej zaproponował umożliwienie osobom prowadzącym działalność gospodarczą wliczanie okresu prowadzenia działalności do pracowniczego stażu i stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska. Nowa ustawa miałaby wejść w życie z początkiem 2018 r.
                                 • 18.04.2017Pracowniczy staż pracy. Nowa ustawa ułatwi życie przedsiębiorcom?
                                  Sejm rozpatrzy projekt zmian, które dotyczą pracowniczego stażu pracy. Klub parlamentarny Nowoczesnej zaproponował umożliwienie osobom prowadzącym działalność gospodarczą wliczanie okresu prowadzenia działalności do pracowniczego stażu i stażu wymaganego od kandydatów na określone stanowiska. Nowa ustawa miałaby wejść w życie z początkiem 2018 r.
                                  • 14.04.2017Zatrudnianie cudzoziemców – projekt ws. pracy sezonowej już w Sejmie
                                   Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji, który zakłada określenie nowych zasad przyjmowania w Polsce cudzoziemców do sezonowej i krótkoterminowej pracy. Przepisy zostaną dostosowane do regulacji unijnych. Za wydawanie zezwoleń odpowiedzialne będą starostwa. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2018 r.
                                   • 13.04.2017Czy uczniowie i studenci będą płacić składki do ZUS?
                                    Interpelacja nr 10876 w sprawie oskładkowania umów w zakresie zatrudniania uczniów i studentów
                                    • 12.04.2017ZUS. KAS i zmiany w świadczeniu chorobowym i macierzyńskim
                                     Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej od 1 marca 2017 r.
                                     • 12.04.2017Praca tymczasowa. Pracownice w ciąży z dodatkową ochroną
                                      Interpelacja nr 10522 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie projektu ustawy wprowadzającej zmiany w pracy tymczasowej
                                      • 11.04.2017ZUS. KAS i zmiany w świadczeniu chorobowym i macierzyńskim
                                       Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej od 1 marca 2017 r.
                                       • 10.04.2017Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany dopiero w 2018 r.
                                        Przepisy dotyczące zatrudniania w Polsce cudzoziemców zostaną bez zmian do końca bieżącego roku – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie rząd pracuje nad zmianami, które wejdą w życie dopiero z początkiem 2018 r.
                                        • 06.04.2017Ubezpieczenia społeczne. Jak liczyć okres składkowy?
                                         Interpelacja nr 10585 w sprawie zaniechania uiszczania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne
                                         • 03.04.2017Zadośćuczynienie i odszkodowanie a podatek dochodowy
                                          Tezy: Zadośćuczynienie, podobnie jak odszkodowanie, nie korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wynika ono z umowy lub ugody innej niż ugoda sądowa. 
                                          • 30.03.2017Działalność za granicą. "Samodelegowanie" przedsiębiorcy
                                           Przedsiębiorcy, podobnie jak pracownicy, mogą świadczyć usługi za granicą przejściowo (mówimy wówczas „samodelegowaniu” przedsiębiorcy).
                                           • 29.03.2017Działalność za granicą. "Samodelegowanie" przedsiębiorcy
                                            Przedsiębiorcy, podobnie jak pracownicy, mogą świadczyć usługi za granicą przejściowo (mówimy wówczas „samodelegowaniu” przedsiębiorcy).
                                            • 24.03.2017Bezrobocie spadło do 8,5 proc.
                                             W lutym br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5 proc. – poinformował Główny Urząd Statyczny, potwierdzając tym samym wcześniejsze szacunki resortu pracy. W porównaniu do stycznia wskaźnik zmniejszył się o 0,1 pkt proc. Najniższym bezrobociem pochwalić może się województwo wielkopolskie.
                                             • 23.03.2017Ulga na badania i rozwój w praktyce
                                              Pytanie podatnika: Jakich pracowników należy uznać za „zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo- rozwojowej” w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT? 
                                              • 23.03.2017Świadczenia rodzinne do zmiany?
                                               Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych
                                               • 21.03.20174000 zł na niepełnosprawne dziecko - przepisy są zbyt ogólne?
                                                Interpelacja nr 10286 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
                                                • 15.03.2017Podatki 2017: Stypendia bez podatku przez kolejne lata
                                                 Wszystkie stypendia wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą zrównane pod względem prawnopodatkowym – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Poszczególne stypendia będą zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do końca 2019 r.
                                                 • 14.03.2017Podatki 2017: Stypendia bez podatku przez kolejne lata
                                                  Wszystkie stypendia wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą zrównane pod względem prawnopodatkowym – wynika z projektu rozporządzenia, które opublikowało Ministerstwo Finansów. Poszczególne stypendia będą zwolnione z podatku dochodowego PIT co najmniej do końca 2019 r.
                                                  • 10.03.2017Praca studentów zostanie oskładkowana? Biznes krytycznie o pomysłach zmian
                                                   Polski rząd rozważa objęcie pracy uczniów i studentów obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, co oznaczałoby w ich przypadku konieczność odprowadzania nie tylko podatku dochodowego, ale też składek na ZUS. Jak oceniają firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie w życie takiego pomysłu zaszkodziłoby głównie samym uczniom i studentom

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 39 ] następna strona »