15.07.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Świadczenie urlopowe nie z ZFŚS ze składkami ZUS

 

Świadczenie urlopowe wypłacone na innej podstawie niż przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (np. na podstawie regulaminu wynagradzania) podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

 

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która zatrudnia więcej niż 20 a mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, nie ma więc obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i nie utworzyła również go dobrowolnie.

Jak wyjaśniła spółka we wniosku, w marcu 2022 dokonała w regulaminie wynagradzania zapisu, że wszystkim pracownikom, którzy wykorzystali urlop w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych przysługuje raz w roku świadczenie urlopowe w kwocie ... zł, a więc w kwocie niższej niż wynikająca z odpisów na Fundusz wskazanych w ustawie o ZFŚS. Świadczenie urlopowe będzie wypłacane na podstawie wniosku pracownika - przed urlopem lub po wykorzystaniu przez niego urlopu.

W związku z powyższym spółka chciała wiedzieć, czy przychód pracownika z tytułu ww. świadczenia urlopowego będzie zwolniony ze składek ZUS. Jej zdaniem, świadczenie urlopowe wypłacane pracownikowi do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w ustawie o ZFŚS jest wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i w związku z tym świadczenie urlopowe wypłacane pracownikom w kwocie … zł będzie zwolnione ze składek ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji ZUS wskazał:

W myśl art. 18 ust. 1 i 2 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1949 ze zm.) jak również wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie zaś z § 1 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Ża przychody ze stosunku pracy uważa się: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednocześnie katalog przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe został zawarty we wskazanym rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powyższe zwolnienia stanowią odstępstwo od zasady powszechności oskładkowania i jako mające charakter przywileju powinny być interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 21 powołanego wyżej rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączone są świadczenia urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonego w tej ustawie.

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu określają przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 923).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1c powyżej powołanej ustawy pracodawcy, nie będący jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami budżetowymi, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełny etat tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, natomiast zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Z kolei w myśl art. 3 ust. 3 ustawy, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Wysokość świadczenia urlopowego ustala się zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z dyspozycji zawartej w art. 3 ust. 5 tejże ustawy wynika natomiast, że świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze minimum 14 następujących po sobie dni kalendarzowych, jego wypłata następuje najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym urlop wypoczynkowy oraz, że od tak wypłaconego świadczenia urlopowego nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne, o czym stanowi art. 3 ust. 6 powołanej powyżej ustawy.

Zwolnienie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. dotyczy wyłącznie świadczeń urlopowych wypłacanych przez pracodawcę, który zatrudnia na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że spółka zatrudnia ponad 20 pracowników ale mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jednocześnie spółka nie utworzyła dobrowolnie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a w jego miejsce zamierza wypłacać świadczenia urlopowe na podstawie regulaminu wynagradzania.

W tym miejscu należy podkreślić, iż świadczenie urlopowe wypłacone na innej podstawie niż przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (np. na podstawie regulaminu wynagradzania) podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zatem przepis § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. nie będzie miał zastosowania do świadczeń urlopowych wypłaconych pracownikom przez przedsiębiorcę i tym samym będą stanowiły składnik podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Wypłacone w takiej sytuacji świadczenie nie jest bowiem świadczeniem urlopowym, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wypłata tego typu świadczenia nie następuje bowiem na podstawie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

 

(Interpretacja indywidualna z 24 maja 2022 r., sygn. DI/100000/43/622/2022 (decyzja nr 315) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku)

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: zakładowy fundusz Świadczeń socjalnych (zfŚs), Świadczenie urlopowe, składki zus, pracownik, interpretacja zus

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...