20.04.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Emerytura dla osób pracujących za granicą

Prawo do emerytury przysługujące ubezpieczonemu z tytułu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu w Polsce ulega zawieszeniu (bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta) z powodu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, nawet jeżeli stosunek pracy dotyczy pracodawcy zagranicznego, podlegającego ustawodawstwu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Interpelacja nr 32399 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie nabywania prawa do świadczeń emerytalnych dla osób pracujących za granicą

Szanowna Pani Minister!

Lubelszczyzna w większości jest terenem rolniczym, a znaczna część jej mieszkańców utrzymuje się właśnie z rolnictwa. Niestety wielu z nich, decyduje się również na wyjazd i pracę za granicą.

Osoby podejmując legalne zatrudnienie oraz chcące być beneficjentami przysługujących im z tego tytułu świadczeń napotykają na wiele utrudnień, które w znacznej mierze dotyczą uzyskania świadczeń emerytalnych w Polsce ze względu na kontynuację pracy zarobkowej za granicą. Na terenie Unii Europejskiej prawo emerytalne nie jest jednolite, a pułap wieku umożliwiający przejście na emeryturę jest zróżnicowany. Bardzo często dochodzi do sytuacji kiedy po osiągnięciu wieku emerytalnego i nabyciu prawa do emerytury wypracowanej w Polsce, osoby pracujące za granicą szczególnie w krajach UE chcą kontynuować podjęte zatrudnienie, by i tam po kilku czy kilkunastu już latach pracy mogli skorzystać z przysługującego im prawa do świadczenia emerytalnego.

Zgodnie z art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. W rzeczywistości, oznacza to, że jeśli dana osoba, nadal chce pracować za granicą i móc pobierać świadczenie emerytalne w Polsce musi rozwiązać umowę o pracę z zagranicznym pracodawcą przynajmniej na jeden dzień. Jak pokazują doświadczenia osób, które znalazły się w podobnej sytuacji, w wielu przypadkach pracodawcy nie godzą się na takie rozwiązania, gdyż jest to związane z wieloma procesami administracyjnymi i potrzebą ponownej rejestracji pracowników w różnego rodzaju systemach ubezpieczeniowych.

Mając na względzie dobro osób, które wiele lat przepracowały w Polsce, a później z różnych względów zdecydowały się na wyjazd i pracę za granicą zwracam się do Pani Minister z następującym pytaniem:

Czy w najbliższym czasie planowane jest podjęcie prac nad zmianą przepisów o emeryturach i rentach z uwzględnieniem specyficznej sytuacji osób pracujących za granicą oraz umożliwienie im pobierania emerytury w Polsce bez konieczności przerywania stosunku pracy za granicą?

 

Posłowie:
Beata Strzałka, Kazimierz Choma

21 marca 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 32399 w sprawie nabywania prawa do świadczeń emerytalnych dla osób pracujących za granicą

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Beaty Strzałki oraz Pana Posła Kazimierza Chomy w sprawie nabywania prawa do świadczeń emerytalnych dla osób pracujących za granicą, znak: K9INT32399, uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Kwestia, którą poruszają Państwo Posłowie Beata Strzałka oraz Kazimierz Choma w interpelacji dotyczy zawieszenia prawa do emerytury oraz pytania, czy zawieszenie prawa do emerytury (wstrzymanie wypłaty emerytury) ma miejsce tylko w przypadku kontynuowania przez ubezpieczonego zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czy także w innym państwie, w szczególności państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L. 2004.166.1, Dz. U. UE-sp.05-5-72), regulującym równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń:

a) w przypadkach, w których na podstawie ustawodawstwa właściwego Państwa Członkowskiego, otrzymywanie świadczeń z zabezpieczenia społecznego i inny dochód ma pewne skutki prawne, odpowiednie przepisy tego ustawodawstwa mają zastosowanie także do otrzymywanych świadczeń równoważnych nabytych na podstawie prawodawstwa innego Państwa Członkowskiego lub dochodów osiągniętych w innym Państwie Członkowskim;

b) w przypadkach, w których na podstawie ustawodawstwa właściwego Państwa Członkowskiego, zaistnieniu pewnych okoliczności lub zdarzeń przypisywane są określone skutki prawne, to Państwo Członkowskie uwzględnia podobne okoliczności lub zdarzenia zaistniałe w każdym Państwie Członkowskim tak jak gdyby miały one miejsce na jego własnym terytorium.

Z art. 5 rozporządzenia Nr 883/2004, wynika, że okoliczności oraz zdarzenia zagraniczne należy traktować w określonej sytuacji tak jak okoliczności oraz zdarzenia krajowe.

Jeżeli więc ustawodawstwo określonego państwa członkowskiego stanowi, że dane zdarzenie (okoliczność) wywołuje określony skutek prawny i taki skutek zostaje mu „przypisany”, to taki skutek należy również przyjąć w innym państwie członkowskim. Taka sama zasada dotyczy kwestii pobierania świadczeń oraz uzyskiwania dochodu. Uwzględnienie okoliczności bądź zdarzenia wchodzi w grę jedynie wtedy, gdy rozstrzygnęła o tym instytucja właściwa (w Polsce - organ rentowy, przede wszystkim Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Zgodnie z brzmieniem przepisu zrównanie okoliczności, zdarzeń, świadczeń czy dochodów ma być podejmowane przez właściwe państwo członkowskie, a zatem przez instytucję właściwą. Jest to zazwyczaj państwo, w którym osoba podlega ubezpieczeniu, ubiega się o świadczenie bądź je pobiera, a okoliczności (zdarzenia) mające miejsce w innym państwie lub pobierane tam wcześniej świadczenia (uzyskiwany dochód) mają znaczenie dla podjęcia właściwej decyzji w przedmiocie podlegania czy nabycia świadczenia.

Powyższe pozwala na przyjęcie, że prawo do emerytury przysługujące ubezpieczonemu z tytułu podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu w Polsce ulega zawieszeniu (bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta) z powodu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, nawet jeżeli stosunek pracy dotyczy pracodawcy zagranicznego, podlegającego ustawodawstwu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Oznacza to, że w celu uniknięcia zawieszenia prawa do emerytury (art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz. U. z 2022 r. poz. 504) emeryt powinien rozwiązać wszystkie stosunki pracy, w których pozostawał bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury, niezależnie od tego, czy do podstawy jej wymiaru przyjęto zarobki od wszystkich, czy też tylko od jednego z pracodawców. W jednakowy sposób dotyczy to pracodawców polskich, jak i pracodawców zagranicznych (z Unii Europejskiej). Artykuł 103a ustawy emerytalnej nie czyni bowiem w tym przedmiocie żadnego rozróżnienia.

W związku z tym, że wskazane przepisy są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie są prowadzone prace mające na celu zmianę przepisów w tym zakresie.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed

Warszawa, 1 kwietnia 2022 r.

 

Hasła tematyczne: praca za granicą, ministerstwo finansów, interpelacja, emerytura

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...