Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

czas trwania kontroli zus

 • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
  Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
  • 28.02.2020VAT podczas zawieszenia dziaalnoci
   Przedsibiorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. To wygodne dla niego rozwizanie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obcieniom podatkowym, przejciow rezygnacj z koniecznoci opacania skadek na ZUS. Jest to due udogodnienie zwaszcza w razie przejciowych trudnoci lub przy dziaalnoci sezonowej, np. zwizanej z letni turystyk.
   • 26.02.2020VAT podczas zawieszenia dziaalnoci
    Przedsibiorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. To wygodne dla niego rozwizanie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obcieniom podatkowym, przejciow rezygnacj z koniecznoci opacania skadek na ZUS. Jest to due udogodnienie zwaszcza w razie przejciowych trudnoci lub przy dziaalnoci sezonowej, np. zwizanej z letni turystyk.
    • 10.02.2020Jak otrzyma zawiadczenie A1 w 2020 r.
     Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej, to jest w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
     • 29.01.2020Na razie zasiek chorobowy bez zmian
      Pod koniec ubiegego roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba poinformowa, e zgodnie z planowanymi zmianami, prawo do zasiku chorobowego bdzie moliwe dopiero po upywie 90 dni dla ubezpieczonych obowizkowo i 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie. W styczniowej odpowiedzi na interpelacj poselsk w tej sprawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej poinformowao jednak, e obecnie nie s prowadzone prace legislacyjne zmierzajce do zmiany przepisów ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.
      • 13.11.2019ZUS dyskryminuje przedsibiorcze matki?
       W 2018 r. oddziay ZUS wyday 687 decyzji stwierdzajcych niepodleganie ubezpieczeniom spoecznym osób zgoszonych z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Byy to osoby, które wystpiy o wiadczenie krótkoterminowe. Osobom tym wydawane byy take decyzje o braku prawa do zasiku. 33% tych decyzji dotyczyo kobiet w ciy. Stanowi to 8% decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom i 3% wszystkich decyzji dotyczcych obowizku ubezpiecze spoecznych (podlegania, niepodlegania i przebiegu ubezpiecze).
       • 06.11.2019ZUS kontroluje przedsibiorc, a kto kontroluje ZUS?
        Przekroczenie terminu kontroli nie uzasadnia dyskwalifikacji dowodów uzyskanych w trakcie kontroli. Nie kade naruszenie przepisów w zakresie dopuszczalnego czasu trwania kontroli dziaalnoci gospodarczej wywouje skutki okrelone w art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Taki wpyw wywieraj jedynie te uchybienia, które w istotny sposób rzutuj na wynik kontroli - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
        • 05.04.2019Kontrola ZUS - zasady, przedmiot i przebieg kontroli
         Kontrola patników skadek jest zadaniem Zakadu Ubezpiecze Spoecznych okrelonym w ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych. Celem tej kontroli jest ocena wywizywania si przez patników skadek z obowizków w zakresie ubezpiecze spoecznych oraz innych zada zleconych ZUS. W szczególnoci ZUS sprawdzi, czy patnicy skadek:
         • 04.04.2019Kontrola ZUS - zasady, przedmiot i przebieg kontroli
          Kontrola patników skadek jest zadaniem Zakadu Ubezpiecze Spoecznych okrelonym w ustawie z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych. Celem tej kontroli jest ocena wywizywania si przez patników skadek z obowizków w zakresie ubezpiecze spoecznych oraz innych zada zleconych ZUS. W szczególnoci ZUS sprawdzi, czy patnicy skadek:
          • 13.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
           Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
           • 09.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
            Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
            • 13.09.2018Ubezpieczenia spoeczne: Okres oczekiwania na rozstrzygnicie odwoania od decyzji lekarza orzecznika
             Pracownicy oczekujcy na decyzj komisji lekarskiej lub orzeczenie sdu o prawie do wiadcze z ubezpieczenia spoecznego, którym nie usta stosunek pracy, nadal podlegaj obowizkowo ubezpieczeniom spoecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Jeli pracownik nie osiga przychodu z tytuu stosunku pracy, patnik skadek wykazuje „zerow” podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe.
             • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
              Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
              • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
               Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
               • 12.07.2018Zawiadczenie A1 – poradnik ZUS
                Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej - w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
                • 18.05.2018Jednoosobowa dziaalno gospodarcza - poradnik dla pocztkujcych (1)
                 Decyzja o rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej jest dla osoby nigdy wczeniej jej nie prowadzcej decyzj, której skutki mog okaza si bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontekcie. Prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz przestaje by dla organów pastwa konsumentem i zaczyna by przedsibiorc - nabywajc nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowizków. Czy to oznacza, e rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej to bd? Oczywicie nie, a dokadniej rzecz ujmujc - nie zawsze.
                 • 17.05.2018Jednoosobowa dziaalno gospodarcza - poradnik dla pocztkujcych (1)
                  Decyzja o rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej jest dla osoby nigdy wczeniej jej nie prowadzcej decyzj, której skutki mog okaza si bardzo istotne - zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontekcie. Prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz przestaje by dla organów pastwa konsumentem i zaczyna by przedsibiorc - nabywajc nieco nowych praw, i bardzo wiele nowych obowizków. Czy to oznacza, e rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej to bd? Oczywicie nie, a dokadniej rzecz ujmujc - nie zawsze.
                  • 20.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - kontrola przedsibiorców w nowej ustawie
                   30 kwietnia 2018 r. wchodzi w ycie ustawa Prawo przedsibiorców - ustawa, stanowica jeden z elementów skadajcych si na tzw. Konstytucj dla biznesu. Jednoosobowa dziaalno gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w duej czci, ma wedug zapewnie pomysodawców nareszcie zosta ujta w ramy prawne, umoliwiajce przedsibiorcom nieskrpowan wolno. To oczywicie przede wszystkim reklama i autopromocja pomysodawców - rzeczywisto, jak si przekonacie czytajc omówienia poszczególnych czci Prawa przedsibiorców i przepisów zwizanych nie jest a tak kolorowa.
                   • 19.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - kontrola przedsibiorców w nowej ustawie
                    30 kwietnia 2018 r. wchodzi w ycie ustawa Prawo przedsibiorców - ustawa, stanowica jeden z elementów skadajcych si na tzw. Konstytucj dla biznesu. Jednoosobowa dziaalno gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w duej czci, ma wedug zapewnie pomysodawców nareszcie zosta ujta w ramy prawne, umoliwiajce przedsibiorcom nieskrpowan wolno. To oczywicie przede wszystkim reklama i autopromocja pomysodawców - rzeczywisto, jak si przekonacie czytajc omówienia poszczególnych czci Prawa przedsibiorców i przepisów zwizanych nie jest a tak kolorowa.
                    • 09.04.2018Jednoosobowa dziaalno gospodarcza - zbieg tytuów do ubezpiecze (1)
                     Jednoosobowa dziaalno gospodarcza czsto jest dla przedsibiorcy jednym z kilku rodzajów aktywnoci. A poniewa przepisy o ubezpieczeniu spoecznym obejmuj swoim zasigiem praktycznie kad aktywno zarobkow, nieuchronnie dochodzi do wystpienia kilku rónych tytuów do ubezpiecze obowizkowych. W takiej sytuacji mówimy o zbiegu tytuów ubezpiecze.
                     • 06.04.2018Jednoosobowa dziaalno gospodarcza - zbieg tytuów do ubezpiecze (1)
                      Jednoosobowa dziaalno gospodarcza czsto jest dla przedsibiorcy jednym z kilku rodzajów aktywnoci. A poniewa przepisy o ubezpieczeniu spoecznym obejmuj swoim zasigiem praktycznie kad aktywno zarobkow, nieuchronnie dochodzi do wystpienia kilku rónych tytuów do ubezpiecze obowizkowych. W takiej sytuacji mówimy o zbiegu tytuów ubezpiecze.
                      • 30.03.2018Warto sprawdzi, czy jest moliwo przeliczenia kapitau pocztkowego
                       Interpelacja nr 16125 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie akcji informujcej ubezpieczonych o moliwoci wystpienia do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitau pocztkowego
                       • 26.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na FGP i FEP z przykadami
                        Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Publikujemy poradnik, dotyczcy Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
                        • 23.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na FGP i FEP z przykadami
                         Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Publikujemy poradnik, dotyczcy Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych.
                         • 15.03.2017ZUS: Ogólny schemat kontroli patników skadek
                          Co sprawdza ZUS  ZUS ocenia, jak patnicy skadek wywizuj si z obowizków w zakresie ubezpiecze spoecznych. W szczególnoci sprawdza, czy:  prawidowo zgosili oni do ubezpiecze spoecznych: siebie, swoich pracowników iinne osoby, które powinni zgosi do tych ubezpiecze,  rzetelnie i prawidowo obliczaj, potrcaj i opacaj skadki i inne nalenoci, które pobiera ZUS,  odpowiednio ustalaj uprawnienia do wiadcze z ubezpiecze spoecznych,  prawidowo wypacaj wiadczenia i dokonuj rozlicze, które s z nimi zwizane,  w terminie i prawidowo opracowuj wnioski o emerytury i renty,  waciwie wystawiaj zawiadczenia i zgaszaj dane dla celów ubezpiecze spoecznych.  Jeli patnik skadek zalega z ich opat, ZUS moe równie sprawdzi jego majtek.
                          • 14.03.2017ZUS: Ogólny schemat kontroli patników skadek
                           Co sprawdza ZUS  ZUS ocenia, jak patnicy skadek wywizuj si z obowizków w zakresie ubezpiecze spoecznych. W szczególnoci sprawdza, czy:  prawidowo zgosili oni do ubezpiecze spoecznych: siebie, swoich pracowników iinne osoby, które powinni zgosi do tych ubezpiecze,  rzetelnie i prawidowo obliczaj, potrcaj i opacaj skadki i inne nalenoci, które pobiera ZUS,  odpowiednio ustalaj uprawnienia do wiadcze z ubezpiecze spoecznych,  prawidowo wypacaj wiadczenia i dokonuj rozlicze, które s z nimi zwizane,  w terminie i prawidowo opracowuj wnioski o emerytury i renty,  waciwie wystawiaj zawiadczenia i zgaszaj dane dla celów ubezpiecze spoecznych.  Jeli patnik skadek zalega z ich opat, ZUS moe równie sprawdzi jego majtek.
                           • 15.06.2016Czy bd zmiany w skadkach ZUS przedsibiorcw?
                            Interpelacja nr 3179 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie obnienia skadek ZUS dla przedsibiorcw
                            • 13.04.2015Nielegalne archiwa dokumentacji pracowniczej. Tysice emerytów dostanie nisze wiadczenia
                             Interpelacja nr 31549 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie konsekwencji wynikajcych z niewaciwego zabezpieczenia i sposobu przechowywania dokumentacji pacowej przez niektóre podmioty
                             • 12.08.2014Zasady przyznawania renty do zmiany?
                              Interpelacja nr 26214 w sprawie nieprawidowoci i niekonsekwencji w wykluczajcych si wzajemnie orzeczeniach lekarzy orzecznikw ZUS oraz dugotrwaoci postpowa dotyczcych przyznania uprawnie rentowych.
                              • 16.06.2014IV ustawa deregulacyjna wzmocni pozycj firm?
                               Zaproponowane w projekcie tzw. IV ustawy deregulacyjnej zmiany pozytywnie wpyn na warunki rozwoju firm – twierdz Pracodawcy RP, organizacja zrzeszajca ponad 7500 dziaajcych w Polsce przedsibiorstw. Pozytywnie oceniane s m.in. nowe regulacje dotyczce rozliczania podatku VAT w imporcie.
                               • 16.06.2014IV ustawa deregulacyjna wzmocni pozycj firm?
                                Zaproponowane w projekcie tzw. IV ustawy deregulacyjnej zmiany pozytywnie wpyn na warunki rozwoju firm – twierdz Pracodawcy RP, organizacja zrzeszajca ponad 7500 dziaajcych w Polsce przedsibiorstw. Pozytywnie oceniane s m.in. nowe regulacje dotyczce rozliczania podatku VAT w imporcie.
                                • 14.06.2013VAT: Ulga na ze dugi w przypadku dunika w upadoci
                                 Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektrych obcie administracyjnych w gospodarce
                                 • 23.04.2013Kontrola patnikw skadek ZUS
                                  Kontrol wykonywania zada z zakresu ubezpiecze spoecznych reguluje ustawa z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 z pn. zm.), ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z pn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pn. zm.) oraz rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli patnikw skadek (Dz. U. z 1998 r., Nr 164, poz. 1165).
                                  • 27.03.2013Zasiek chorobowy po poronieniu ciy
                                   Interpelacja nr 14129 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie wyrwnania wiadcze dla matek dzieci martwych
                                   • 11.03.2013Prawa i obowizki podatnika
                                    Wszyscy jestemy zobowizani do ponoszenia wiadcze publicznych - w tym pacenia podatkw. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Broszura niniejsza ma na celu przedstawienie katalogu podstawowych praw, ktre nam - jako podatnikom - przysuguj oraz obowizkw, ktre musimy wypenia.
                                    • 21.03.2012Odpowiedzialno nieformalnego czonka zarzdu spki kapitaowej
                                     Prawny status czonka zarzdu spki okrelaj umowa spki i przepisy art. 201-211 Kodeksu spek handlowych. W wietle tych unormowa za czonka zarzdu mona uznawa tylko osob, ktra w przewidzianym prawem trybie powoana zostaa na t funkcj i ktrej mandat nie wygas. Zakwalifikowanie danej osoby jako czonka zarzdu nie jest natomiast zalene od tego, czy i w jakim zakresie faktycznie spenia ona swoje obowizki w spce. Za czonka zarzdu nie mona te uznawa osoby, ktrej mandat wygas, a ktra nadal faktycznie wykonuje obowizki przynalene czonkowi zarzdu. W ocenie sdu tak te naley rozumie pojcie czonka zarzdu spki na gruncie art. 116 Ordynacji podatkowej - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Olsztynie.
                                     • 16.01.2012Kto ma prawo do zasiku chorobowego
                                      Ubezpieczony nabywa prawo do zasiku chorobowego po upywie okresu wyczekiwania. Okres ten jest zrnicowany w zalenoci od charakteru ubezpieczenia. Osoba podlegajca ubezpieczeniu chorobowemu obowizkowo ma prawo do zasiku chorobowego po upywie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Od dnia 1 stycznia 2009 r. osoba podlegajca ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie prawo do zasiku chorobowego nabywa po upywie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Wczeniej okres ten wynosi 180 dni. Do okresu ubezpieczenia zalicza si poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpatnym lub odbywaniem czynnej suby wojskowej.
                                      • 25.03.2011Prawa i obowizki podatnika
                                       Ministerstwo Finansw opublikowao na swoich stronach internetowych poradnik dla podatnikw – przedstawiajcy w sposb oglny ich prawa i obowizki. Objtociowo rzecz biorc podatnicy maj w poradniku wicej praw ni obowizkw. Ale oczywicie rny jest ciar gatunkowy tych wzajemnych zobowiza. Zachcam do lektury.
                                       • 02.03.2011Kontrola zwolnie lekarskich pracownikw
                                        Obowizek przeprowadzania przez patnika skadek kontroli prawidowoci wykorzystywania zwolnie lekarskich od pracy z powodu choroby lub koniecznoci sprawowania opieki, wynika z przepisu art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.), zwanej dalej ustaw z dnia 25 czerwca 1999 r. Obowizek kontroli dotyczy patnika skadek - pracodawcy, ktry zgasza do ubezpieczenia chorobowego powyej 20 ubezpieczonych. Kontrol prawidowoci wykorzystywania zwolnie lekarskich od pracy pracownikw zatrudnionych u pracodawcw zgaszajcych do ubezpieczenia chorobowego nie wicej ni 20 ubezpieczonych przeprowadzaj upowanieni pracownicy oddziau Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, ktry jest patnikiem zasikw dla tych pracownikw.
                                        • 26.08.2010Orzecznictwo: Zaalenie w sprawie postpowania egzekucyjnego ZUS
                                         Tezy: Reguy wykadni systemowej nakazuj przyj, e art. 83c ust. 1 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych, ustanawia dyrektora izby skarbowej organem odwoawczym w zakresie kwestii rozstrzyganych w postpowaniu egzekucyjnym w formie postanowienia, od ktrego przysuguje zaalenie, a ktre to kwestie nie zostay objte kompetencj kontroli instancyjnej dyrektora izby skarbowej na mocy przepisw ustawy o postpowaniu egzekucyjnym w administracji.
                                         • 28.05.2010ZUS: Nowe zasady koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego
                                          Od 1 maja 2010 r. obowizuj nowe zasady koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego w zakresie wiadcze pieninych w razie choroby i macierzystwa, wiadcze pieninych z tytuu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorob zawodow oraz zasikw pogrzebowych.
                                          • 22.07.2009Orzecznictwo: Uznanie za dowd nierzetelnej ksigi
                                           Z uzasadnienia: Jeli organ podatkowy dysponuje uznanymi za wiarygodne dowodami podwaajcymi tre zapisw ksigi, to dane zawarte w tych dowodach mog, wraz z zakwestionowanymi danymi z ksigi, suy ustaleniu podstawy opodatkowania (wyrok NSA z dnia 15 maja 2002 r., sygn. akt I SA/d 1556/2000, niepubl.). Dyskwalifikacja wzmocnionej mocy dowodowej ksigi podatkowej nie stanowi automatycznej przesanki do ustalenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania.
                                           • 20.10.2008Mniej uciliwe kontrole, atwiejsza rejestracja
                                            Rada Ministrw zatwierdzia drugi etap nowelizacji ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Rozwizania zawarte w projekcie maj uatwi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej i jej rejestrowanie oraz zmniejszy uciliwo kontroli przeprowadzanych w przedsibiorstwach. Projekt jest najwaniejsz ustaw Pakietu na rzecz przedsibiorczoci.
                                            • 15.10.2008Podleganie ubezpieczeniom spoecznym podczas wykonywania pracy w innym pastwie czonkowskim UE, EOG i Szwajcarii
                                             Wraz z wejciem Polski z dniem 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej, powstay nowe moliwoci przemieszczania si w celu wykonywania aktywnoci zawodowej na obszarze innych pastw czonkowskich. Jednake swoboda ta stwarza rwnie zagroenia dla osb, ktre przed wyjazdem nie zapoznay si z przepisami unijnymi obowizujcymi w dziedzinie zabezpieczenia spoecznego. Czsto zdarza si, e dopiero w sytuacji kierowania roszczenia do ZUS o wypat jakiego wiadczenia okazuje si, e skadki byy odprowadzane do niewaciwego systemu, poniewa zainteresowany powinien podlega ubezpieczeniom spoecznym w innym pastwie. Z naszej praktyki wynika, e zwaszcza pracownicy nie interesuj si t kwesti, chocia takie przypadki nie s rzadkie take wrd pracodawcw i osb prowadzcych dziaalno na wasny rachunek.
                                             • 29.09.2008Samozatrudnienie – alternatywa w postaci wasnej firmy
                                              Samozatrudnienie to jednoosobowa dziaalno gospodarcza. To obecnie bardzo popularna na rynku pracy sytuacja, w ktrej osoba fizyczna podejmuje dziaalno gospodarcz na wasny rachunek i na wasne ryzyko. Prowadzenie tego rodzaju dziaalnoci, przy zachowaniu wymogw ustawowych, pozwala uzyska okrelone oszczdnoci podatkowe (opodatkowanie na zasadach podatku liniowego czy moliwo rozliczania rzeczywicie poniesionych kosztw uzyskania przychodu).
                                              • 29.09.2008Czas trwania kontroli skarbowej
                                               Interpelacja nr 4591 do ministra finansw w sprawie pokrywajcych si uprawnie urzdw skarbowych i urzdw kontroli skarbowej
                                               • 06.12.2007Kontrowersje w sprawie ustawy o zatrudnianiu pracownikw tymczasowych
                                                Interpelacja nr 7793 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zatrudniania na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracownikw tymczasowych Szanowna Pani Minister! W obecnym czasie na rynku pracy mona zaobserwowa znaczny wzrost zatrudnienia pracownikw tymczasowych. W wielu przedsibiorstwach na lsku moe zdaje si nawet nastpowa wypieranie zatrudnienia na staych etatach przez t form. Niepokojce jest rwnie to, e dla znacznej liczby spord osb pracujcych tymczasowo podstaw wiadczenia pracy jest umowa cywilnoprawna, a nie stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
                                                • 15.10.2007Dokumentowanie wydatkw – przychody nieznajdujce pokrycia w ujawnionych rdach lub pochodzce ze rde nieujawnionych
                                                 Podstawow zasad obowizujc na gruncie prawa podatkowego, rwnie w podatku dochodowym, jest zasada samoopodatkowania. Wyraa si ona tym, e podatnicy sami dokonuj zgoszenia do opodatkowania rde przychodw oraz obliczaj i odprowadzaj naleny podatek. W celu zapobieenia moliwoci omijania lub unikania opodatkowania przez podatnikw, wprowadzono do ustawy szczeglny rodzaj przychodw kwalifikowanych do innych rde, tzw. przychody z nieujawnionych rde, o ktrych mowa w art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z pn. zm.).
                                                 • 24.07.2007Poradnik ZUS. Zasady wydawania formularzy E 101
                                                  Wraz z przystpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r., pojawiy si nowe moliwoci przemieszczania w celu wykonywania aktywnoci zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarwno pracownikw, ktrzy s delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktw zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak rwnie osb samozatrudnionych prowadzcych swoj dziaalno tymczasowo za granic.
                                                  • 12.06.2007Stanowisko PKPP Lewiatan ws. Pakietu Kluski
                                                   5 czerwca br. Rada Ministrw przyja tzw. Pakiet Kluski czyli projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektrych innych ustaw. Wedug komunikatu Rady Ministrw projekt ma zapewni wiksz swobod dziaalnoci gospodarczej oraz uatwi przedsibiorcom zakadanie i prowadzenie firm. Analizy ekspertw PKPP Lewiatan wskazuj jednak na wiele niejasnoci i niecisoci.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »