Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

grunt rolny

 • 11.09.2020Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
  Przypominamy, i przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Ta ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
  • 31.08.2020Od wrzenia br. rewolucja w Prawie budowlanym
   Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
   • 31.08.2020Podatek od gruntów z instalacjami OZE
    Wród rolników coraz czciej podnoszone s argumenty za przeniesieniem obowizku patnoci podatku od nieruchomoci na wacicieli instalacji OZE. Pozwolioby to wyeliminowa potrzeb zawierania klauzul umownych, regulujcych rozliczenia na poczet podatku midzy rolnikami a inwestorami, a przede wszystkim zwikszyoby poda gruntów pod nowe instalacje. W tym celu zasadne byoby wprowadzenie zmian w ustawie o podatkach i opatach lokalnych, mianowicie dodanie ust. 7 w art. 3 w brzmieniu wyczajcym zasad statusu waciciela nieruchomoci jako podatnika i ustanawiajcym wyjtek od niej w stosunku do wacicieli instalacji OZE.
    • 19.08.2020Podatki 2021: Podatek od deszczu wzronie i obejmie wicej nieruchomoci
     Opata za usugi wodne (tzw. podatek od deszczu) bdzie wysza i ma obj wicej nieruchomoci – wynika z projektu nowej ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziaania skutkom suszy. Liczba objtych opat nieruchomoci moe by w praktyce nawet 20 razy wysza ni obecnie. Zmiany maj zosta wprowadzone z pocztkiem 2021 r.
     • 18.08.2020Podatki 2021: Podatek od deszczu wzronie i obejmie wicej nieruchomoci
      Opata za usugi wodne (tzw. podatek od deszczu) bdzie wysza i ma obj wicej nieruchomoci – wynika z projektu nowej ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziaania skutkom suszy. Liczba objtych opat nieruchomoci moe by w praktyce nawet 20 razy wysza ni obecnie. Zmiany maj zosta wprowadzone z pocztkiem 2021 r.
      • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
       Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
       • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
        Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
        • 16.06.2020Od wrzenia 2020 r. rewolucja w Prawie budowlanym
         Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszcz i przyspiesz proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiksz stabilno decyzji podejmowanych w tym procesie. I tak m.in. projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, a take wprowadzone zostanie uproszczone postpowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub czci obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow, gdy od zakoczenia budowy upyno co najmniej 20 lat. Zmiany wejd w ycie 19 wrzenia 2020 r.
         • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
          Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
          • 16.04.2020Fiskus chce opodatkowywa VAT nawet prywatne transakcje. Wystarczy uzna kogo za przedsibiorc
           Przedsibiorca prowadzcy dziaalno w zakresie obrotu czciami samochodowymi naby grunt do majtku prywatnego w celu inwestycji prywatnych oszczdnoci. Dokona tego poza prowadzon dziaalnoci gospodarcz, niemniej zgodnie z reguami logiki mia nadziej na rentowno swojej inwestycji. Liczy po prostu na to, e w przyszoci sprzeda dziak z zyskiem. Ta ch osignicia zysku, jak i fakt wczeniej dokonanych naby i sprzeday innych nieruchomoci oraz dokonanie podziau gruntu na mniejsze dziaki przesdziy o tym, e organ podatkowy uzna podatnika za profesjonalnie zajmujcego si obrotem nieruchomociami, a zatem zobowizanego do odprowadzenia VAT przy sprzeday ww. gruntu. Ze stanowiskiem tym nie zgodzi si podatnik i wniós skarg do sdu.
           • 15.04.2020Tarcza antykryzysowa: Zaniechanie poboru odsetek od zalegoci podatkowych
            Na podstawie art. 15za ust. 2 ustawy ws. COVID-19 minister finansów moe, w drodze rozporzdzenia, zaniecha w caoci lub w czci poboru odsetek za zwok od zalegoci podatkowych okrelajc w szczególnoci rodzaj podatku, zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym nastpuje zaniechanie, i grupy obowizanych, których dotyczy zaniechanie. Aktualnie trwaj prace legislacyjne nad projektem rozporzdzenia, które ma zosta wydane na podstawie wyej przywoanego upowanienia ustawowego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
            • 09.04.2020Dziaka rolna naleca do przedsibiorcy: Podatek rolny czy od nieruchomoci?
             Jeeli uytki rolne podlegajce zasadniczo podatkowi rolnemu, s faktycznie zajte na jakkolwiek inn dziaalno gospodarcz ni dziaalno rolnicza, z wyjtkiem dziaalnoci przedsibiorstw przesyowych, to podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Za zajcie gruntów rolnych na prowadzenie dziaalnoci naley uwaa rzeczywiste wykonywanie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, np. rozpoczcie prac budowlanych na dziace. Wyjtkiem w tym wzgldzie s grunty rolne, których wacicielem/posiadaczem jest przedsibiorca - osoba fizyczna, zajte na inwestycj prywatn.
             • 08.04.2020Dziaka rolna naleca do przedsibiorcy: Podatek rolny czy od nieruchomoci?
              Jeeli uytki rolne podlegajce zasadniczo podatkowi rolnemu, s faktycznie zajte na jakkolwiek inn dziaalno gospodarcz ni dziaalno rolnicza, z wyjtkiem dziaalnoci przedsibiorstw przesyowych, to podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci. Za zajcie gruntów rolnych na prowadzenie dziaalnoci naley uwaa rzeczywiste wykonywanie czynnoci skadajcych si na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, np. rozpoczcie prac budowlanych na dziace. Wyjtkiem w tym wzgldzie s grunty rolne, których wacicielem/posiadaczem jest przedsibiorca - osoba fizyczna, zajte na inwestycj prywatn.
              • 06.04.2020Fundusz Pracy w roku 2020
               Zgodnie z ogoszon 1 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw ustaw budetow na rok 2020, skadka na Fundusz Pracy wynosi w tym roku 2,0% podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast skadka na Fundusz Solidarnociowy to 0,45% tej podstawy. Dla porównania, w 2019 r. skadka na FP wynosia 2,30%, a skadka na FS - 0,15% podstawy wymiaru. Przypomnijmy, e skadki na Fundusz Solidarnociowy oblicza si cznie ze skadkami na Fundusz Pracy w wysokoci sumy stóp procentowych tych skadek (w 2020 r.: 2,45% = 2,0% + 0,45%) i wykazuje je w cznej kwocie w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.
               • 03.04.2020Fundusz Pracy w roku 2020
                Zgodnie z ogoszon 1 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw ustaw budetow na rok 2020, skadka na Fundusz Pracy wynosi w tym roku 2,0% podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast skadka na Fundusz Solidarnociowy to 0,45% tej podstawy. Dla porównania, w 2019 r. skadka na FP wynosia 2,30%, a skadka na FS - 0,15% podstawy wymiaru. Przypomnijmy, e skadki na Fundusz Solidarnociowy oblicza si cznie ze skadkami na Fundusz Pracy w wysokoci sumy stóp procentowych tych skadek (w 2020 r.: 2,45% = 2,0% + 0,45%) i wykazuje je w cznej kwocie w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.
                • 03.03.2020Fundusz Pracy w roku 2020
                 Zagadnienia zwizane z zasadami naliczania i opacania skadek na Fundusz Pracy uregulowane zostay w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od niedawna, mówic o skadkach na FP nie mona pomija równie skadek na Fundusz Solidarnociowy (Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych).
                 • 06.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
                  Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
                  • 05.02.2020Podatki 2020: Zwolnienia z obowizku stosowania kas
                   Kas fiskalnych powinni uywa przedsibiorcy, którzy sprzedaj towary lub usugi osobom fizycznym nieprowadzcym wasnej firmy oraz rolnikom ryczatowym (czyli dokonujcym dostawy produktów rolnych pochodzcych z wasnej dziaalnoci rolniczej lub wiadczcym usugi rolnicze, korzystajcym ze zwolnienia w podatku VAT). Nie ma obowizku posiadania kasy fiskalnej, jeli sprzedaje towary lub usugi wycznie firmom, które ewidencjonuj swoje przychody na podstawie wystawianych faktur. Cz firm korzysta ze zwolnie z obowizku posiadania kasy fiskalnej. Zwolnienie moe obejmowa ca sprzeda, której dotyczy obowizek ewidencjonowania za pomoc kasy bd dotyczy wybranych kategorii towarów lub usug.
                   • 27.01.2020Podatek od firmowych nieruchomoci bez zmian
                    Rónicowanie obcie podatkowych z wykorzystaniem kryterium rozmiarów prowadzonej dziaalnoci (mikro, mae, rednie i due przedsibiorstwa) jest nieuzasadnione w kontekcie systemu opodatkowania podatkiem od nieruchomoci. Ponadto, w ustawie o podatkach i opatach lokalnych zawarte s rozwizania, które su realizacji celu sprawiedliwszego obciania przedsibiorców podatkami. Dlatego te nie planuje si wprowadzenia zmiany w ww. ustawie polegajcej na zrónicowaniu stawek podatku od nieruchomoci dla przedsibiorców - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                    • 03.01.2020NSA: Dopuszczalno wniesienia zaalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postpowania
                     Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunau Konstytucyjnego - wykadnia prawa, jeli brzmienie przepisu nie stoi temu na przeszkodzie, powinna zmierza do rozszerzenia gwarancji procesowych praw obywatela (...). Nie ulega te kwestii, e prawo do poddania kontroli instancyjnej zasadnoci postanowie kadego rodzaju w sprawie zawieszenia postpowania zakres uprawnie procesowych wydatnie zwiksza. Z przepisu art. 201 § 3 O.p. nie wynika (...), by ustawodawca ogranicza prawo wniesienia zaalenia tylko do niektórych rodzajów postanowie w sprawie zawieszenia postpowania. Nie moe ulega wtpliwoci, e gdyby taka bya wola ustawodawcy, to wprost unormowaby to we wskazanym przepisie, bd te dokona jego nowelizacji.
                     • 04.12.2019NSA. Sprzeda wielu nieruchomoci: Dziaalno czy prywatna sprzeda?
                      Z uzasadnienia: O zaliczeniu okrelonych form aktywnoci podatnika do pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej zadecyduje nie tyle dopenienie przez niego wymogów formalnych, zwizanych z podjciem i prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, ile okolicznoci faktyczne wiadczce o tym, e jego dziaania miay charakter zorganizowany i cigy oraz, e byy prowadzone w celu zarobkowym we wasnym imieniu, a uzyskane w ten sposób przychody nie s zaliczane do innych przychodów ze róde wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.
                      • 28.11.2019Przychody z dziaalnoci rolniczej w podatku dochodowym od osób fizycznych
                       Dziaalnoci rolnicz jest dziaalno polegajca na: wytwarzaniu, czyli produkcji produktów rolinnych lub zwierzcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z wasnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym równie produkcja materiau siewnego, szkókarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego,
                       • 26.11.2019Dochody z nieruchomoci w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
                        Dziaalno gospodarcza prowadzona za granic lub choby posiadanie tam majtku czsto jest ródem wielu niejasnoci podatkowych. Wówczas konieczne jest analizowanie zasad opodatkowania w dwóch pastwach. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania midzy pastwami zasadniczo rozstrzygaj, w którym pastwie wystpi obowizek podatkowy, a w razie moliwoci opodatkowania tego samego dochodu w dwóch pastwach przewiduj okrelone zasady odlicze. W praktyce rodzi to jednak wiele problemów. Jeden z nich dotyczy dochodów z nieruchomoci, w tym dochodów z ich zbycia.
                        • 25.11.2019WSA. Nieruchomoci w firmie: Samo pozwolenie na rozbiórk nie obniy podatku
                         Z uzasadnienia: Obecny stan prawny nie przewiduje koniecznoci badania, czy zaistniay wzgldy techniczne uniemoliwiajce wykorzystywanie nieruchomoci do dziaalnoci gospodarczej. Wyczenie z opodatkowania przewiduje natomiast wyej cytowany art. 1 ust. 2a, który w pkt 3 wie moliwo odstpienia od opodatkowania nieruchomoci m.in. z wydaniem ostatecznej decyzji nakazujcej rozbiórk, o której mowa w art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego. (...) Tylko bowiem taka, cile okrelona, decyzja uzasadnia zastosowanie przewidzianego wyej wyczenia i nie moe ona by tym samym utosamiana czy zastpowana decyzj o pozwoleniu na rozbiórk.
                         • 25.10.2019NSA: Odszkodowania z tytuu szkód spowodowanych przymusowym wejciem na nieruchomo
                          Z uzasadnienia: Odszkodowanie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. c) updof jest wywodzone z przymusowego wejcia na nieruchomo. Obojtnym jest zatem, czy do ograniczenia prawa wasnoci dojdzie w zwizku z budow urzdze infrastruktury, czy konserwacj tyche urzdze. Wynika to porednio z art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f., w którym ustawodawca posuy si sformuowaniem "inwestycji dotyczcych budowy infrastruktury" a nie "inwestycji polegajcych na budowie".
                          • 10.10.2019VAT: Przygotowanie dziaki do inwestycji dla przyszego nabywcy nosi znamiona dziaalnoci
                           Podejmowanie zorganizowanych dziaa, takich jak podzia gruntu na mniejsze dziaki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewntrznych, uzyskanie przed sprzeda decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynnoci marketingowych, wiadczy o tym, e czynnoci zwizane ze sprzeda dziaki maj form zawodow (profesjonaln).
                           • 08.10.2019Podatek od nieruchomoci - kto, za co i kiedy musi paci?
                            Budujesz dom? A moe masz mieszkanie, dziak lub gara? Dowiedz si, kiedy pacisz podatek od nieruchomoci. Sprawd, czy pacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.
                            • 07.10.2019Podatek od nieruchomoci - kto, za co i kiedy musi paci?
                             Budujesz dom? A moe masz mieszkanie, dziak lub gara? Dowiedz si, kiedy pacisz podatek od nieruchomoci. Sprawd, czy pacisz go samodzielnie, czy z innymi osobami.
                             • 30.08.2019Ulgi w podatku rolnym: Neutralny wpyw na rodowisko nie oznacza jego ochrony
                              Do obiektów i urzdze sucych ochronie rodowiska naley zaliczy przykadowo: oczyszczalnie cieków, filtry kominowe, urzdzenia kanalizacyjne, nowoczesne systemy centralnego ogrzewania, urzdzenia suce utylizacji odpadów, ale przyj naley, e obiekty speniaj warunek powyszy, gdy su ochronie rodowiska bezporednio. Nie chodzi tu o jakikolwiek, luny czy poredni zwizek z ochron rodowiska, pozytywny wpyw na rodowisko ani te "nieszkodzenie" rodowisku. Jak wskazano powyej, obiekty te maj suy ochronie rodowiska, a nie jedynie nie szkodzi temu rodowisku.
                              • 26.08.2019Sprzeda dziaki z rozpoczt budow a VAT
                               W obrocie gospodarczym nie nale do rzadkoci transakcje dotyczce dziaek gruntowych. Jedne z nich s terenami rolnymi, inne terenami przeznaczonymi pod zabudow. Zdarzaj si te takie, na których rozpoczta zostaa budowa, a waciciel zdecydowa si ich pozby poniewa np. zmieni profil dziaalnoci. Przy takiej transakcji mog niekiedy powsta problemy z ustaleniem waciwej dla niej stawki VAT. Sytuacje takie wystpuj, gdy sprzedawana jest dziaka z rozpoczt budow budynku mieszkalnego, dla których to obiektów ustawodawca w okrelonych przypadkach przewidzia moliwo zastosowania 8% stawki VAT. Ma to miejsce w przypadku objcia ich spoecznym programem mieszkaniowym co dotyczy budynków jednorodzinnych o powierzchni nie przekraczajcej 300 m2 i lokali mieszkalnych nie wikszych ni 150 m2.
                               • 25.06.2019Podatki 2019: Deklaracje na podatek leny i rolny take przez internet
                                Ju z pocztkiem lipca br. w ycie wejd rozporzdzenia okrelajce jednolite wzory informacji i deklaracji dotyczcych m.in. podatków lenego oraz rolnego. Jednoczenie Ministerstwo Finansów przygotowao te nowe rozporzdzenia ws. sposobu przesyania takich formularzy. Nowe przepisy zapewni powszechn moliwo skadania informacji i deklaracji przez internet.
                                • 24.06.2019Podatki 2019: Deklaracje na podatek leny i rolny take przez internet
                                 Ju z pocztkiem lipca br. w ycie wejd rozporzdzenia okrelajce jednolite wzory informacji i deklaracji dotyczcych m.in. podatków lenego oraz rolnego. Jednoczenie Ministerstwo Finansów przygotowao te nowe rozporzdzenia ws. sposobu przesyania takich formularzy. Nowe przepisy zapewni powszechn moliwo skadania informacji i deklaracji przez internet.
                                 • 19.06.2019Podatki 2019: Podatek rolny z jednolitymi wzorami formularzy
                                  W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie resortu finansów ws. wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. Przewidziano ujednolicenie poszczególnych formularzy, które bd obowizywa we wszystkich gminach. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie ju 1 lipca 2019 r.
                                  • 18.06.2019Podatki 2019: Podatek rolny z jednolitymi wzorami formularzy
                                   W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie resortu finansów ws. wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. Przewidziano ujednolicenie poszczególnych formularzy, które bd obowizywa we wszystkich gminach. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie ju 1 lipca 2019 r.
                                   • 07.06.2019Wyjanienia MF: Przychody z dziaalnoci rolniczej
                                    Dziaalnoci rolnicz jest dziaalno polegajca na: wytwarzaniu, czyli produkcji produktów rolinnych lub zwierzcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z wasnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym równie produkcja materiau siewnego, szkókarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego.
                                    • 20.05.2019Obrót ziemi roln – liberalizacja prawa sporo zmieni
                                     Aktualne ograniczenia w obrocie ziemi roln doprowadziy do zmniejszenia tempa wzrostu cen ziemi i liczby transakcji sprzeday, a take obnienia wysokoci czynszu dzierawnego gruntów z Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa – wynika z ustale Najwyszej Izby Kontroli. Obecne przepisy zostan najprawdopodobniej wkrótce zliberalizowane, a odpowiednia nowelizacja czeka ju tylko na podpis prezydenta.
                                     • 17.05.2019Obrót ziemi roln – liberalizacja prawa sporo zmieni
                                      Aktualne ograniczenia w obrocie ziemi roln doprowadziy do zmniejszenia tempa wzrostu cen ziemi i liczby transakcji sprzeday, a take obnienia wysokoci czynszu dzierawnego gruntów z Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa – wynika z ustale Najwyszej Izby Kontroli. Obecne przepisy zostan najprawdopodobniej wkrótce zliberalizowane, a odpowiednia nowelizacja czeka ju tylko na podpis prezydenta.
                                      • 16.05.2019Zawodowy obrót nieruchomociami gruntowymi i podatek VAT
                                       Przedmiotem omawianej dzisiaj interpretacji jest rozstrzygnicie zagadnienia, dotyczcego opodatkowania podatkiem VAT gruntów, zbywanych przez osob, która - jako przedsibiorca - kupuje i sprzedaje rónego rodzaju grunty, w tym grunty, przeznaczone pod zabudow. Interpretacja omawia sytuacj, w której grunt przeznaczony do sprzeday zosta wczeniej zakupiony od osoby fizycznej (bez podatku VAT). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie gruntu pod zabudow mieszkaniow.
                                       • 09.05.2019NSA: Wane orzeczenie dla sprzedajcych grunty w obrocie prywatnym
                                        W poszukiwaniu dodatkowych dochodów fiskus usiuje tak kwalifikowa przychody podatników, aby uzyska z tego tytuu maksymaln korzy podatkow. Naturalnym jest, e podatnicy dziaaj w przeciwnym kierunku, cho w tym samym celu. Problem pojawia si obecnie w przypadku transakcji zbycia nieruchomoci - nabytych przed laty, otrzymanych w spadku czy darowinie. Zbywcy dokonuj pewnych czynnoci, aby maksymalizowa przychód z transakcji, a fiskus ocenia te dziaania jako zorganizowan dziaalno gospodarcz. Czy susznie? Okazuje si e nie zawsze, o czym wiadczy niedawny wyrok NSA.
                                        • 25.04.2019Sposób ustalania dochodu rolników
                                         Nie ma obecnie systemu pozwalajcego na ustalenie realnych dochodów osiganych przez poszczególnych rolników indywidualnych z prowadzonych przez nich gospodarstw. Istniejcy stan prawny powoduje, e istnieje konieczno okrelenia takiego dochodu w sposób szacunkowy w celu zagwarantowania moliwoci ustalenia sytuacji dochodowej osób ubiegajcych si o przyznanie wiadcze z pomocy spoecznej.
                                         • 12.04.2019Podatki 2019: Jednolite formularze take dla podatku rolnego
                                          Ju od lipca br. w kadej gminie stosowane maj by jednolite wzory informacji o gruntach (IR-1) oraz deklaracji na podatek rolny (DR-1). W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie rozporzdzenia okrelono cznie 7 nowych formularzy.
                                          • 11.04.2019Podatki 2019: Jednolite formularze take dla podatku rolnego
                                           Ju od lipca br. w kadej gminie stosowane maj by jednolite wzory informacji o gruntach (IR-1) oraz deklaracji na podatek rolny (DR-1). W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie rozporzdzenia okrelono cznie 7 nowych formularzy.
                                           • 03.04.2019Ulgi dla firm: Szybka amortyzacja wydatków do 100 tys. z
                                            Przypominamy, i przedsibiorcy maj moliwo corocznego jednorazowego rozliczenia nakadów na rodki trwae do wysokoci 100 tys. z, przy minimalnej wartoci nakadów w wysokoci 10 tys. z. Z tego rozliczenia mog skorzysta take przedsibiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze rodków UE. Ta ulga stanowi zacht zarówno dla ju funkcjonujcych firm, jak i dla osób planujcych zaoenie dziaalnoci gospodarczej.
                                            • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
                                             Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
                                             • 28.03.2019NSA: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci gruntów rolnych posiadanych przez przedsibiorc
                                              Obowizek uiszczania podatku od nieruchomoci w najwyszej stawce wie si co do zasady z samym faktem posiadania gruntu (budynku lub jego czci) przez przedsibiorc (sposób wykorzystania gruntu nie ma tu znaczenia). Jednak w przypadku gruntów sklasyfikowanych m.in. jako grunty rolne lub lene, do objcia ich podatkiem od nieruchomoci konieczne jest spenienie dodatkowej przesanki, tj. zajcia (wykorzystania) tyche gruntów na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej.
                                              • 26.03.2019NSA. Podatek od nieruchomoci przy umowie najmu
                                               Z uzasadnienia: Nie kada osoba lokujca nadwyki finansowe w rynek nieruchomoci zostaje automatycznie podmiotem prowadzcym dziaalno gospodarcz. Okazjonalny najem lokalu mieszkalnego nie stanowi przejawu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej (...) Poza tym nie jest dziaalnoci gospodarcz dziaalno majca na celu obsug wasnego majtku, choby bya przesycona motywem zysku (...). W przeciwnym razie dochodzioby do zatarcia rónicy midzy zwykym korzystaniem z uprawnie wacicielskich w celu rozporzdzenia wasnym majtkiem, a zawodowym prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.
                                               • 25.03.2019WSA. Wzajemne relacje wspówacicieli bez znaczenia dla podatku od nieruchomoci
                                                Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, w sytuacji, gdy nieruchomo stanowi wspówasno, to obowizek podatkowy ciy na wszystkich wspówacicielach solidarnie. Oznacza to midzy innymi, e wzajemne relacje wspówacicieli oraz spory co do zakresu posiadania nieruchomoci wspólnej (korzystania z niej), pozostaj bez znaczenia z punktu widzenia ponoszenia ciarów w podatku od nieruchomoci (pacenia podatku).
                                                • 14.03.2019Obrót nieruchomociami rolnymi – przepisy zostan zliberalizowane
                                                 Obecne ograniczenia dotyczce obrotu nieruchomociami rolnymi zostan zagodzone, a w efekcie wicej podmiotów bdzie mogo nabywa grunty rolne – wynika z projektu nowelizacji, który we wtorek przyj rzd. W praktyce rozszerzony zosta ma katalog przypadków, gdy nie trzeba stosowa przepisów ustawy o ksztatowaniu ustroju rolnego.
                                                 • 13.03.2019Obrót nieruchomociami rolnymi – przepisy zostan zliberalizowane
                                                  Obecne ograniczenia dotyczce obrotu nieruchomociami rolnymi zostan zagodzone, a w efekcie wicej podmiotów bdzie mogo nabywa grunty rolne – wynika z projektu nowelizacji, który we wtorek przyj rzd. W praktyce rozszerzony zosta ma katalog przypadków, gdy nie trzeba stosowa przepisów ustawy o ksztatowaniu ustroju rolnego.
                                                  • 12.02.2019Skadki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych
                                                   Obowizek opacania skadek na Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych (SFWON) zosta wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Patnik zobowizany do opacania skadek na Fundusz Pracy, poczwszy od rozlicze za stycze 2019 r. opaca je razem ze skadkami na SFWON (których wysoko wynosi 0,15%) w cznej wysokoci 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 10 ] nastpna strona »