Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

karta płac

 • 05.11.2014Fiskus nie może surowo karać za oczywiste błędy pisarskie
  Z uzasadnienia: Nie można w sposób drastyczny karać podatnika, w stanie prawnym, który dopuszcza by sądy i organy mogą sprostować oczywiste błędy pisarskie. Jakkolwiek terminy określone w art. 34 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym mają charakter materialny i nie podlegają przywróceniu, to art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej nakłada na organy obowiązek wyjaśnienia stanu faktycznego, gdzie organy podatkowe, prowadząc postępowanie dowodowe, wiedząc o zaistniałej omyłce pisarskiej, ustaliły stan faktyczny i prawny w sposób wybiórczy i jednostronny, czym naruszyły art. 121 § 1 Ordynacji. Dodać należy, że skarżąca nie uszczupliła należności skarbu państwa.
  • 20.10.2014Umorzenie zaległości podatkowej zależy od urzędnika
   Z uzasadnienia: Pomimo tego, że interes podatnika przemawia za przyznaniem ulgi podatkowej w postaci umorzenia zaległości podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej pozostając w granicach uznania administracyjnego, wynikającego z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej mógł odmówić przyznania tej ulgi.
   • 26.09.2014WSA: O wyższych kosztach dla twórców decyduje nie tylko umowa
    Z uzasadnienia: O ile podatnik wykaże przychód z praw autorskich to organ podatkowy nie może odmówić mu zastosowania preferencyjnej stawki kosztów jego uzyskania. Nie jest poprawa teza organu, że brak określenia wynagrodzenia za prace twórcze w pisemnej umowie o prace, wyklucza zastosowanie stawki preferencyjnej kosztów. Przepis art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT nie będzie miał zastosowania, tylko wówczas jeżeli w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania dowodowego nie można ustalić, jaka część wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym lub za rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi.
    • 08.09.2014Podatki 2015: Płatność w urzędzie skarbowym także kartą
     W urzędach skarbowych będzie można płacić również kartą płatniczą - wprowadzenie takiej możliwości przewiduje projekt tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Nowe regulacje wejdą w życie najprawdopodobniej w 2015 r.
     • 05.09.2014Podatki 2015: Płatność w urzędzie skarbowym także kartą
      W urzędach skarbowych będzie można płacić również kartą płatniczą – wprowadzenie takiej możliwości przewiduje projekt tzw. dużej nowelizacji Ordynacji podatkowej, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Nowe regulacje wejdą w życie najprawdopodobniej w 2015 r.
      • 30.07.2014Karta podatkowa: Korzystanie z usług pośrednika
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wynajmem pokoi gościnnych (ich łączna liczba nie przekracza 12). W przyszłości zamierza podpisać umowę z podmiotem zajmującym się pośrednictwem w pozyskiwaniu turystów. Czy skorzystanie z usług pośrednika w przyjmowaniu rezerwacji pokoi spowodowałoby utratę prawa do opodatkowania wynajmu pokoi w formie karty podatkowej?
       • 10.06.2014Ewidencja kart prezentowych na kasie fiskalnej
        Pytanie podatnika: Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT, zgodnie z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług, w momencie wydania karty, czy w momencie zapłaty kartą za towar (realizacji transakcji sprzedaży lub upływu terminu ważności karty)? Czy prawidłowe jest ewidencjonowanie nominału wydawanej karty prezentowej na kasie?
        • 15.05.2014Delegowanie pracowników. Zmiany coraz bliżej
         We wtorek Rada Ministrów Unii Europejskiej przyjęła nowe środki, które docelowo umożliwić mają lepsze egzekwowanie unijnych regulacji ws. delegowania pracowników. Państwa członkowskie będą miały nieco ponad dwa lat na wdrożenie nowych przepisów.
         • 14.05.2014Delegowanie pracowników. Zmiany coraz bliżej
          We wtorek Rada Ministrów Unii Europejskiej przyjęła nowe środki, które docelowo umożliwić mają lepsze egzekwowanie unijnych regulacji ws. delegowania pracowników. Państwa członkowskie będą miały nieco ponad dwa lat na wdrożenie nowych przepisów.
          • 26.02.2014Reklamy na prywatnym blogu a źródło przychodu w PIT
           Zapytanie nr 5107 do ministra finansów w sprawie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu umieszczania reklam na blogach internetowych
           • 03.02.2014Dokumentacja medyczna, wyciągi i kserokopie a opodatkowanie VAT
            Pytanie podatnika: Czy wydawanie wyciągów, odpisów lub kserokopii dokumentacji medycznej powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług?
            • 17.01.201420 stycznia. Wybór formy opodatkowania PIT: Działalność gospodarcza
             Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą do 20 stycznia br. muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2014 roku. Przy czym, podatnicy, którzy w 2013 r. prowadzili działalność i byli opodatkowani w formie podatku liniowego, ryczałtem, w formie karty podatkowej czy na zasadach ogólnych, chcąc utrzymać tą formę opodatkowania nie muszą składać żadnego oświadczenia. Obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania mają bowiem tylko podatnicy, którzy zamierzają zmienić formę opodatkowania. Do 20 stycznia 2014 r. należy także złożyć zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego opłacania ryczałtu.
             • 14.01.2014Wybór formy opodatkowania: Karta podatkowa - o czym warto wiedzieć
              Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy zdecydowali się na to, by z niej skorzystać, powinni wiedzieć, jakie są konsekwencje dokonanego wyboru dotyczące m.in. wysokości płaconego podatku, terminów jego wpłacania na rachunek urzędu skarbowego, czy wreszcie możliwości opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla samotnych rodziców. Nie bez znaczenia jest także to, by podatnicy mieli świadomość, w jakich sytuacjach mogą utracić prawo do tej formy opodatkowania.
              • 29.08.2013Wybór opodatkowania w formie ryczałtu. Konieczne oświadczenie
               Teza: Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem, o którym mowa w art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144, poz. 930) winno być złożone odrębnie co do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie i co do przychodów uzyskiwanych z udziału w spółce prowadzącej działalność gospodarczą.
               • 05.08.2013Konta bankowe drożeją i będą drożeć nadal
                Konta bankowe są coraz droższe – wynika z danych zebranych przez firmę doradczą Expander. Kolejne podwyżki są najprawdopodobniej już tylko kwestią czasu. Tak właśnie większość banków zareaguje na obniżenie stawek opłaty interchange, naliczanej procentowo od wartości zakupu opłaconego kartą płatniczą.
                • 09.07.2013Zwrot wydatków z karty debetowej a PIT
                 Pieniądze zwrócone przez bank w związku z zakupami z kartą debetową nie można uznać za nagrodę związaną ze sprzedażą premiową, ponieważ nie jest ona bezpośrednio związana ze sprzedażą określonej usługi, ale z dokonywaniem operacji w ramach tej usługi (w ramach rachunku bankowego). W konsekwencji, nie ma zastosowania w tym przypadku zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Taki bonus od banku jest zatem przychodem z innych źródeł opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                 • 19.04.2013Składki ZUS: Karty przedpłacone dla pracowników
                  Skoro karta przedpłacona jest środkiem płatniczym, za pomocą której pracodawca zapewnia pracownikom dostęp do środków pieniężnych, to brak jest podstaw, aby nie uznać, że pracownik otrzymuje świadczenie pieniężne. W konsekwencji należy stwierdzić, iż otrzymywane przez pracowników karty przedpłacone stanowią świadczenia pieniężne i będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                  • 18.02.2013Kto może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
                   Na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych czy spółki partnerskiej, których dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są na zasadach ogólnych (podatek liniowy lub według skali podatkowej), zobowiązane są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [dalej: PKPiR]. Równocześnie przedsiębiorcy ci, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości [dalej: uor], zwolnieni są podmiotowo z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku, gdy ich przychody nie przekraczają kwoty 1 200 000 euro w przeliczeniu na złote polskie.
                   • 14.01.2013Podatki 2013: Wybór formy opodatkowania PIT
                    Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzący działy specjalne produkcji rolnej lub uzyskujący przychody z najmu do 21 stycznia (20 to dzień wolny od pracy) muszą zdecydować o formie opodatkowania w 2013 roku. O tym, czy podatnik będzie miał prawo wyboru formy opodatkowania, czy też jest takiego prawa pozbawiony, decyduje charakter działalności, jaką zamierza prowadzić. Jeżeli jest uprawniony do skorzystania z płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy też w formie karty podatkowej, będzie musiał zdecydować, czy chce z tego prawa skorzystać. Jeśli jednak uważa, że aby uzyskać przychody ze swojej działalności, będzie musiał ponosić duże wydatki – w tej sytuacji korzystniejsze może być płacenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Dodajmy, że podatnik ma również prawo, o ile spełnia warunki określone w ustawie, do płacenia 19% podatku od dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej (tzw. podatek liniowy).
                    • 19.12.2012Wydawanie druku ZUS RMUA na żądanie pracownika
                     Interpelacja nr 10007 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie systemu komputerowego „Płatnik” tworzonego przez Asseco Poland SA, umożliwiającego wysyłanie dokumentów do ZUS w formie elektronicznej przez osoby i firmy, na których ciąży taki obowiązek
                     • 27.11.2012Działalność gospodarcza: Podatkowe zasady rozliczania składek ZUS
                      Składki ZUS stanowią jeden ze stałych kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ma każdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Wynika to z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego źródła przychodów, które stanowi tytuł do objęcia tym ubezpieczeniem.
                      • 23.11.2012Karta kredytowa zapewni tańsze zakupy?
                       Niektóre banki zwracają posiadaczom kart kredytowych część opłaconych nimi wydatków. Stawki procentowe wahają się od 0,5 do nawet 5% – wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą Expander.
                       • 22.11.2012Warunki zastosowania kosztów autorskich u pracownika
                        Z uzasadnienia: Dla zastosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% przychodu - koniecznym jest, by w umowie o pracę rozróżniono wynagrodzenia na część związaną z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i część honoracyjną związaną z korzystaniem z praw autorskich za eksploatację dzieła, nie jest natomiast wystarczające rozróżnienie - wyodrębnienie czasu pracy przeznaczonego na pracę twórczą, bo z takiego rozróżnienia nie wynika, czy utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium, nie jest także dopuszczalne szacunkowe ustalanie ilości pracy "twórczej".
                        • 16.10.2012Karta podatkowa: Korzystanie z usług innego zakładu fotograficznego
                         Pytanie: Zamierzam rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu kompleksowej usługi wykonywania zdjęć portretowych, reportażowych, okolicznościowych w studio fotograficznym oraz poza nim. Moja działalność będzie polegała wyłącznie na fotografowaniu z użyciem aparatu fotograficznego - lustrzanki cyfrowej. Natomiast wykonywanie odbitek dla klientów będę powierzała zakładom fotograficznym (laboratoriom), którym będę przekazywała zdjęcia w postaci cyfrowej. Czy mogę rozliczać się kartą podatkową?
                         • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
                          Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
                          • 14.09.2012Uczelnie wyższe nie mogą dowolnie pobierać opłat od studentów
                           Od początku roku studenci nie muszą już płacić m.in. za egzaminy dyplomowe, poprawkowe czy komisyjne. Niektóre uczelnie łamią jednak przepisy i wciąż pobierają opłaty. Ministerstwo Nauki zapowiada sankcje wobec winnych.
                           • 17.07.2012Moment powstania przychodu przy sprzedaży kart prezentowych
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu. Dla klientów wprowadza tzw. karty prezentowe, które występują w formie bonów towarowych. Karty prezentowe mają określony termin ważności. Przy pomocy tych kart klient sklepu dokonuje płatności za zakupione towary. Na etapie sprzedaży karty prezentowej wystawiana jest nota obciążeniowa o wartości równej wartości zakupionej karty, która nie jest księgowana do przychodów. W momencie wykorzystania karty prezentowej wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura. Jeżeli karty nie zostaną wykorzystane, wartość not obciążeniowych jest księgowana do przychodu w zapłaconej kwocie. Czy Wnioskodawca prawidłowo rozlicza moment powstania przychodu?
                            • 03.07.2012Tańsze paliwo podczas wakacyjnego wyjazdu?
                             Osoby planujące wakacyjny wyjazd własnym samochodem nerwowo studiują ceny paliw. Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl przypominają, że z niektórymi kartami płatniczymi część wydatków na stacji benzynowych może się zwrócić.
                             • 08.06.2012Karty płatnicze pozwalają na tańsze latanie
                              Niektóre karty płatnicze pozwalają na wyraźne zmniejszenie cen biletów lotniczych. Czteroosobowa rodzina, płacąc kartą kredytową Citibank Wizz Air, może np. zmniejszyć koszt lotu linią Wizz Air o 288 zł – wynika z danych zebranych przez firmę doradczą Expander. Osoby latające liniami Ryanair mogą zaoszczędzić nawet 201 zł, jeśli zapłacą kartą MasterCard pre-paid. W przypadku LOT-u tańsze latanie umożliwiają z kolei karty mBanku, Citibanku i Multibanku.
                              • 16.05.2012Montaż i naprawa domofonów a karta podatkowa
                               Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie konserwacji i montażu domofonów. Usługi te wykonuję dla wspólnot mieszkaniowych, klientów indywidualnych oraz dla firm. Spotkałem się z opinią, że z racji, iż usługi wykonywane są dla wspólnot mieszkaniowych są one zaliczane do usług budowlanych, które są objęte limitem obrotu około 60.000 zł. Czy w związku z tym mogę opodatkować świadczone przeze mnie usługi w formie karty podatkowej, gdy wartość faktur wystawionych w ciągu roku podatkowego będzie powyżej 100.000 zł?
                               • 14.05.2012Opodatkowanie fotografów i grafików zryczałtowanym podatkiem dochodowym
                                Fotograf lub grafik komputerowy, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą - co do zasady - ma możliwość skorzystania z zasad opodatkowania wynikających z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm., dalej: uzpf).
                                • 18.04.2012Usługi kosmetyczne a karta podatkowa
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni założyła swoją pierwszą działalność gospodarczą - mobilny salon kosmetyczny. Wnioskodawczyni zamierza świadczyć usługi: nakładania paznokci żelowych, przedłużania i zagęszczania rzęs oraz depilacji ciała woskiem. Czy ww. usługi można rozliczać na karcie podatkowej?
                                 • 14.03.2012Usługa CashBack – czy warto?
                                  Część sklepów, które przyjmują płatności kartami, oferuje także możliwość skorzystania z usługi CashBack. Płacąc za towar, klient może równocześnie pobrać ze swego konta gotówkę w wysokości do 200 zł. Z informacji zebranych przez firmę doradczą Expander wynika, że usługa jest bardzo tania – prowizja zwykle nie przekracza 1 zł. Często jest w ogóle bezpłatna.
                                  • 07.03.2012Karta podatkowa przy usłudze składania i montażu mebli
                                   Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie składania i montażu mebli z gotowych elementów wykonanych z materiału drewnopochodnego (płyta wiórowa). Wykonuję kuchnie, szafy pod zabudowę, meble biurowe i pokojowe. Obecnie jestem na zasadach ogólnych, natomiast chciałbym zmienić formę opodatkowania na zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Czy usługa składania mebli z gotowych elementów oraz ich montaż podlega pod zakres usług stolarskich opodatkowanych kartą podatkową?
                                   • 02.02.2012Opłaty interchange będą stopniowo obniżane
                                    Opłaty interchange będą stopniowo obniżane. W 2016 r. Polska powinna osiągnąć poziom stawek odpowiadający średniej dla wszystkich państw UE – zapowiada Narodowy Bank Polski. Obecnie płacenie kartami w Polsce obarczone jest najwyższymi opłatami interchange w całej Europie.
                                    • 31.01.2012Płacenie kartami w Polsce najdroższe w całej Europie
                                     Opłaty interchange w Polsce są ponad dwukrotnie większe od średniej dla całej Unii Europejskiej i aż ośmiokrotnie wyższe niż np. w Finlandii czy na Węgrzech – wynika z opublikowanego wczoraj przez Narodowy Bank Polski raportu nt. funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na polskim rynku. Wysokość opłat wyraźnie negatywnie wpływa na rozwój obrotu bezgotówkowego.
                                     • 03.01.2012Jak otrzymać kredyt hipoteczny
                                      Zarobki stanowią absolutną podstawę procesu oceny zdolności kredytowej. Ile i na jakiej podstawie trzeba zarabiać, aby otrzymać kredyt hipoteczny? Czy waluta kredytu ma tu jakieś znaczenie? Informują o tym eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl.
                                      • 30.12.2011Karta przedpłacona z ZFŚS bez PIT
                                       Pytanie podatnika: Czy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracownicy otrzymujący świadczenie socjalne w postaci przedpłaconych kart płatniczych powinni być zwolnieni z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego do kwoty 380 zł w roku podatkowym z tytułu otrzymanych świadczeń rzeczowych i pieniężnych?
                                       • 27.10.2011Karta podatkowa a korzystanie z usług obcych
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Jest to działalność oznaczona w części I Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej pod poz. 85, jako usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania. Przy prowadzeniu działalności Chciałaby korzystać z usług obcych podmiotów w zakresie transportu środków i urządzeń na miejsce zleconej pracy oraz z usług specjalistycznych, które stanowić mają uzupełnienie do wykonania w pełni zleconej usługi. Czy korzystanie z ww. usług obcych wyłączy Wnioskodawczynię z opodatkowania w formie karty podatkowej?
                                        • 31.01.2011Karta podatkowa – kto może rozliczać się w tej formie?
                                         Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
                                         • 19.01.2011PIT od firmowych przychodów – wybór formy opodatkowania do 20 stycznia
                                          W czwartek 20 stycznia mija termin, w którym podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mają możliwość zmiany formy opodatkowania przychodów uzyskanych z tego źródła. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który w 2011 r. chce rozliczać się z fiskusem na innych zasadach niż dotychczas, powinien złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.  
                                          • 13.01.2011Opłaty za usługi bankomatowe?
                                           Banki powinny mieć możliwość pobierania opłat za usługi bankomatowe – uważają Pracodawcy RP. Zdaniem organizacji reprezentującej przedsiębiorców, rozwiązanie takie powinno się znaleźć w przygotowywanym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Jego celem miałoby być zachęcenie do szerszego korzystania z obrotu bezgotówkowego.  
                                           • 25.10.2010Skomplikowane przepisy podnoszą koszty prowadzenia działalności
                                            Interpelacja nr 17887 do ministra finansów w sprawie uproszczenia przepisów rachunkowych
                                            • 21.09.2010Karta podatkowa: Zatrudnianie pracowników do utrzymania czystości
                                             Pytania podatnika: 1. Czy ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym określa ilość osób jaką można zatrudnić do utrzymania czystości czy decyduje o tym podatnik stosownie do swoich potrzeb? 2. Czy o fakcie zatrudnienia osób do utrzymania czystości podatnik ma obowiązek informować urząd skarbowy?
                                             • 28.04.2010Jak zatrudnić i rozliczyć pomoc domową
                                              Interpelacja nr 14508 do ministra finansów w sprawie przepisów podatkowych
                                              • 26.01.2010Wpłata 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego
                                               Czy zgadzacie się z twierdzeniem, że organizacje pozarządowe na ogół efektywniej wykorzystują pieniądze niż jednostki finansowane z budżetu? Jeśli tak, powinniście skorzystać z możliwości wpłaty 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tak naprawdę z wpłatą części swojego podatku wiążą się jedynie dwa problemy: należy wybrać dla jednego zeznania jedną organizację, którą chcemy wesprzeć, a następnie należy stwierdzić, czy organizacja ta znajduje się na wykazie organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej (adres WWW: Wykaz organizacji pożytku publicznego).
                                               • 12.11.2009Orzecznictwo: Urząd skarbowy sprawdzi, skąd pochodzą pieniądze na większe wydatki

                                                Z uzasadnienia: „Organ podatkowy wysokość przychodu podatnika ustala na podstawie znamion zewnętrznych, tj. wydatków świadczących o sytuacji ekonomicznej podatnika. W tym celu przyrównuje wysokość wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego, do uzyskanych przychodów, zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych z opodatkowania, oraz zasobów finansowych, które zgromadził wcześniej. W przypadku ustalenia, że poniesione wydatki przekraczają przychody oraz zgromadzone wcześniej zasoby finansowe, organ podatkowy zyskuje uprawnienia do przyjęcia, że powstała różnica stanowi przychód podatnika nie znajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzący ze źródeł nieujawnionych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2007 roku, sygn. akt II FSK 437/06). 
                                                • 02.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Samo złożenie wniosku nie ma wpływu na postępowanie egzekucyjne
                                                 Zamieszczenie w dwóch przepisach ustawy (art. 33 pkt 2 oraz art. 56 § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) jednoznacznego zapisu o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych jako przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, implikuje wniosek, iż jest to świadome rozwiązanie systemowe, pozwalające do czasu wydania decyzji o rozłożeniu zaległości podatkowych na raty, na prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Takie rozwiązanie wynika z charakteru postępowania egzekucyjnego, które cechuje przymusowość, skuteczność, a także szybkość wykonania nałożonych na stronę decyzją administracyjną obowiązków publicznoprawnych.
                                                 • 29.07.2009Opodatkowanie VAT usług świadczonych w ramach programu partnerskiego
                                                  Nie stanowią wzajemnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT wspólne działania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych, których celem jest zachęcenie ich klientów do dokonania zakupów towaru u jednego z nich przy wykorzystaniu produktu drugiego. Przy ustalaniu, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przedmiotu opodatkowania świadczenia usług o złożonym charakterze jakie stanowią umowy kooperacyjne należy uwzględniać podstawowy cel wynikający z takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania poszczególnych czynności służących realizacji tego celu dla potrzeb podatkowych w sposób oderwany od ich sensu gospodarczego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                                  • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
                                                   Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »