Polski Ład i pracownik - pytania i odpowiedzi

Będę chciał rozliczyć się wspólnie z żoną z PIT za 2022 rok. Żona będzie zatrudniona wyłącznie na umowę o pracę i osiągnie przychody ze stosunku pracy w kwocie ok. 50 tys. zł. Ja prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali i osiągam znacznie wyższe dochody. Co będzie w przypadku, gdy żadne z nas nie spełni prawa do ulgi dla klasy średniej, ale łącznie je spełnimy? Czy we wspólnym rozliczeniu za 2022 rok będziemy mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, oboje (zarówno Ty, jak i żona) będziecie mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, pod warunkiem że spełnicie limit przychodowy.

 

Co oznacza sformułowanie wg brzmienia przepisów na dzień 31.12.2021 – czy to znaczy, że patrzymy jakie parametry podatkowe miał pracownik w dniu 31.12.2021 czy też bieżące oświadczenia pracownika, np. złożony PIT-2, a sama wysokość parametrów jest taka jak w dniu 31.12. 2021?

Sformułowanie „zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.” oznacza, że płatnik stosuje zasady ustawowe obowiązujące w tym dniu. Nie ma znaczenia złożony przez pracownika PIT-2 (upoważnienie do uwzględniania kwoty wolnej w zaliczkach). Płatnik- pracodawca zawsze pomniejsza „hipotetyczną” zaliczkę na PIT o kwotę zmniejszającą podatek, gdyż na mocy ustawy na dzień 31.12.2021 r. miał takie uprawnienie (bez względu na to, czy był upoważniony do tego indywidualnie, czy nie). Jest to interpretacja nowego przepisu (i rozwiązanie) najkorzystniejsze dla ubezpieczonego i pracodawcy, który nie będzie musiał stosować różnych zasad w odniesieniu do poszczególnych pracowników. Jeżeli chodzi o rozliczenie zaliczki zleceniobiorcy – płatnik takiego uprawnia nie miał. Zatem nie stosuje 1/12 kwoty zmniejszającej zaliczkę przy obliczaniu „hipotetycznej” zaliczki.

 

Co podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł oznacza dla emerytów i pracowników?

Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, czyli do europejskiego poziomu, oznacza zmniejszenie wysokości płaconego podatku PIT lub jego całkowitą likwidację dla 18 mln pracujących Polaków i emerytów. To wsparcie osób najmniej zarabiających oraz seniorów.

Dzięki tej zmianie podatnicy, którzy uzyskują wynagrodzenie lub emeryturę do 2500 zł miesięcznie, nie będą musieli płacić podatku PIT. Kwota zmniejszająca podatek nie będzie już maleć wraz ze wzrostem dochodów, a jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek na podatek oraz rocznego obliczenia podatku będzie taka sama.

Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

Co się stanie, jeśli pracodawca zastosuje ulgę dla klasy średniej, a na koniec roku okaże się, że przekroczyłem kwotę przychodów z pracy 133 692 zł i ulga mi nie przysługuje?

W związku z tym, że w zeznaniu rocznym nie będziesz mógł uwzględnić tej ulgi, może to skutkować koniecznością dopłaty podatku.

 

Co się stanie, jeśli w ogóle nie złożę PIT-2?

Jeśli nie złożysz PIT-2, pracodawca nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku (425 zł miesięcznie). Oznacza to, że dopiero składając zeznanie roczne, pomniejszysz podatek o kwotę 5100 zł (30000 x 17%).

 

Co to jest PIT-2?

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek (425 zł).

 

Co w przypadku zmiany formy zatrudnienia z umowy o prace na B2B (świadczenie usług dla kilku podmiotów), co stanowi podstawę do naliczenia ulgi dla klasy średniej i co z wcześniej naliczoną ulgą z umowy o pracę?

O prawie do ulgi dla klasy średniej decyduje wysokość przychodów z pracy na etacie oraz dochodów z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. O ile zatem suma tych przychodów i dochodów mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, to niezależnie od uzyskania przez podatnika innych przychodów lub dochodów (podlegających opodatkowaniu według skali lub 19% podatkiem liniowym dla działalności gospodarczej), podatnik ma prawo do ulgi dla klasy średniej.

 

Co w przypadku, gdy w jednej firmie pracuję na umowę o pracę i dodatkowo mam przychody z umowy zlecenia z innej firmy? Czy mogę złożyć PIT-2? Jeśli tak, to komu?

PIT-2 możesz złożyć tylko w firmie, w której pracujesz na umowę o pracę.

 

Co w sytuacji, kiedy ulga dla klasy średniej była należna tylko z jednego źródła, czy zmienia się sposób wyliczenia w zeznaniu rocznym?

Dla zastosowania preferencji dla klasy średniej podatnik nie musi uzyskać przychodów zarówno z pracy na etacie, jak i z działalności gospodarczej. Wystarczy, że przychody uzyska tylko z jednego źródła, np. ze stosunku pracy. W tym przypadku stosuje ten sam wzór obliczenia wysokości ulgi, co w przypadku zbiegu dwóch źródeł przychodów. Różnica polega jedynie na tym, że kwota przychodów z jednego źródła (np. działalności gospodarczej) wynosi 0 zł.

 

Co w sytuacji, kiedy z umowy u pracę należna jest ulga dla klasy średniej a pracownik ma jednocześnie umowę zlecenia u swojego lub innego pracodawcy? Czy w zeznaniu rocznym nadal będzie należna ulga czy z racji przekroczenia łącznego przychodu 133 692 nie będzie się ona należała, pomimo dochodu z umowy o pracę np. 100 000 zł za dany rok?

Jeżeli przychody uzyskane z pracy na etacie oraz dochody z działalności gospodarczej mieszczą się w wymaganym przedziale przychodów do zastosowania ulgi dla klasy średniej, to ta ulga będzie przysługiwała, niezależnie od przychodów uzyskiwanych z innych źródeł.

 

Czy do wyliczenia ulgi dla klasy średniej uwzględnia się dochody z różnych form opodatkowania, tj. dochody z działalności na zasadach ogólnych z przychodami z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem w stawce 8,5%?

Nie. Ulga dla klasy średniej dotyczy wyłącznie dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

 

Czy jest, a jeśli tak to jaka, odpowiedzialność pracodawcy za błędne oświadczenie pracownika w przypadku, gdy: a. pracownik pozostaje jeszcze w stosunku pracy; b. kiedy nie pracuje już u danego pracodawcy

Generalnie, jeżeli podatek (w tym zaliczki na podatek) nie zostały pobrane przez płatnika z winy podatnika (np. w związku ze złożeniem przez niego fałszywego oświadczenia o spełnieniu warunków do określonej preferencji podatkowej) odpowiedzialność za niepobranie podatku spoczywa na podatniku.

 

Czy jeżeli dostałem już pierwszą wypłatę, mogę złożyć PIT-2?

Tak, możesz złożyć PIT-2  po pierwszej wypłacie.

 

Czy jeżeli mam umowę zlecenia / umowę o dzieło, składam PIT-2?

Nie składasz PIT-2, jeżeli uzyskujesz przychody z umowy zlecenia/umowy o dzieło.

 

Czy jeżeli pracownik po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego przesunięcia terminu pobrania i przekazania zaliczki na podatek złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej (wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł) i złożył PIT-2, to czy mam uwzględnić złożony wniosek o niestosowanie ulgi i dokonać korekty zaliczki na podatek dochodowy?

Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej, zostały one określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek zaprzestania stosowania ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek. Jeżeli pracownik złożył wniosek w styczniu, już po wypłacie pierwszego wynagrodzenia, pracodawca nie ma obowiązku dokonania korekty. Wniosek pracownika pracodawca uwzględnia przy kolejnej wypłacie, także ewentualnej kolejnej wypłacie w styczniu. W takim przypadku przy drugiej wypłacie w styczniu uwzględnisz wniosek pracownika, tj. doliczysz do dochodu kwotę zastosowanej ulgi przy pierwszej wypłacie.

 

Czy jeżeli zrezygnuję z pracy u danego pracodawcy, u którego miałem złożony PIT-2, a wynagrodzenie będzie wypłacane „z dołu”, czyli po ustaniu stosunku pracy, to czy były pracodawca zastosuje mi kwotę zmniejszającą?

Ponieważ wszystkie oświadczenia wygasają po rozwiązaniu stosunku pracy, przy wypłacie wynagrodzenia po zakończeniu umowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.

 

Czy mam złożyć wniosek do pracodawcy, żeby zastosował ulgę dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczki na podatek od mojego wynagrodzenia?

Nie musisz składać takiego wniosku. Pracodawca zastosuje tę ulg ę przy obliczaniu zaliczki na podatek, jeżeli w danym miesiącu osiągniesz przychody z pracy w kwocie od 5701 zł do 11 141 zł.

Ważne!

Jeżeli małżonkowie zdecydowali się na obliczenie ulgi od połowy łącznego przychodu, to nie mogą zastosować mieszanego sposobu jej uwzględniania. Oznacza to, że jeden z nich nie może uwzględnić „swojej podstawy ulgi” obliczanej od indywidualnych przychodów, a drugi – podstawy obliczonej od połowy ich wspólnych przychodów. W tym przypadku prawo do ulgi ustala się zawsze od połowy łącznych przychodów małżonków.

Taki „wspólny” sposób skorzystania z ulgi jest też możliwy, gdy jeden z małżonków nie uzyskuje żadnych przychodów.

 

Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Z ulgi dla klasy średniej, możesz skorzystać, jeśli osiągniesz:

 • przychody z pracy na etacie, tj. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej

w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

 

Czy mogę złożyć PIT-2 u kilku pracodawców?

PIT-2 składasz u jednego pracodawcy. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku) może się okazać, że musiałbyś dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu.

 

Czy muszę co roku składać PIT-2?

Nie musisz co roku składać PIT-2. Jeśli złożyłeś go wcześniej, nie musisz składać go ponownie.

 

Czy muszę złożyć wniosek do ZUS o emeryturę, a następnie ją zawiesić, aby dalej pracować i korzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Nie, nie musisz składać takiego wniosku. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

 

Czy oświadczenia i wnioski dotyczące Polskiego Ładu złożone przez pracowników jeszcze w grudniu 2021, będą miały zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych w styczniu 2022?

Wnioski i oświadczenia powinny być składane po wejściu w życie przepisów, które określają ich składanie, czyli od 1 stycznia 2022 r. Niemniej jednak, nie ma przeszkód, aby płatnicy przyjmowali te dokumenty przed tą datą, skoro przepisy ustawy wdrażającej podatkową część Polskiego Ładu są ogłoszone w Dzienniku Ustaw od 23 listopada 2021 r.

 

Czy Polski Ład nie spowoduje obniżki uposażeń sędziów i prokuratorów i stanie się zagrożeniem dla zatrudniania niepełnosprawnych oraz zachętą do przechodzenia z umowy o pracę na samozatrudnienie?

Polski Ład nie różnicuje wysokości opodatkowania w zależności od wykonywanego zawodu. Wszystkie osoby, które pracują na etacie (w tym prokuratorzy, sędziowie, fryzjerzy czy nauczyciele), płacą podatek PIT na tych samych zasadach, tj. z uwzględnieniem obowiązujących stawek, ulg i zwolnień.
Oznacza to, że sędzia – podobnie jak pielęgniarka lub kosmetyczka – o ile spełni warunki np. do ulgi dla klasy średniej, również będzie mógł z niej skorzystać w 2022 roku.
Polski Ład nie zmienia zasad zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Nie likwiduje miejsc pracy. Nadal będą funkcjonować zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej. Jednocześnie osoby z niepełnosprawnościami są bezpośrednimi beneficjentami podwyższenia do 30 tys. kwoty wolnej od podatku. Dzięki temu nie będą płacić podatku od dochodów miesięcznych, które nie przekraczają 2,5 tys. zł.

 

Czy pracodawca może zmusić pracownika do podpisania rezygnacji z ulgi?

Nie, pracodawca nie może do tego zmusić pracownika.

Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT. Rozwiązanie jest stworzone dla osób, których miesięczne przychody brutto wahają się w przedziale 5 701 zł – 11 141 zł. Zapłacą oni niższy podatek.

Jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy to może (ale nie musi) złożyć rezygnację. Jeśli ulga go nie dotyczy i nie złożył dobrowolnej rezygnacji – system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym. Podatnik dopłaci zaległy podatek, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

Ulga mnie nie dotyczy, ale nie złożyłem rezygnacji

Jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c  wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku, a różnicę tą zwróci dopiero przy rozliczeniu rocznym (dopłaci zaległy podatek jednorazowo).

 

Czy regulacje w ramach „Stop nielegalnemu zatrudnianiu” obejmują także umowy zlecenie?

Przepisy „Polskiego Ładu” dotyczące nielegalnego zatrudnienia są oparte na definicji z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z nią, nielegalne zatrudnienie to zatrudnienie przez pracodawcę osoby, bez potwierdzenia na piśmie, w wymaganym terminie, rodzaju zawartej umowy i jej warunków.

 

Czy są, a jeśli tak, to jakie, konsekwencje dla pracodawcy, jeśli uwzględni kwotę wolną, po złożeniu w trakcie roku przez pracownika PIT 2?

Generalnie oświadczenie PIT-2 (na podstawie którego pracodawca pomniejsza zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszajacej podatek, realizując tym samym kwotę wolną w trakcie roku) podatnik powinien złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.

Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca – o ile ma takie możliwości – przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. W takim przypadku płatnik nie ponosi negatywnych konsekwencji.

 

Czy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej mogę złożyć do pracodawcy w trakcie roku?

Tak, wniosek o niestosowanie ulgi możesz złożyć w dowolnym momencie danego roku. Pracodawca zaprzestanie stosowania ulgi najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

 

Czy wypłacając zasiłek macierzyński, mogę stosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, jest to przychód z innych źródeł, a tylko do przychodów z pracy na etacie możesz stosować taką ulgę.

 

Czy z ulgi dla klasy średniej można skorzystać we wspólnym rozliczeniu z małżonkiem? Jeśli tak to w jaki sposób ją liczyć?

Tak. Jest taka możliwość.

Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków, mieści się w przedziale przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

 

Czy złożone oświadczenia i wnioski przez pracownika mają również zastosowanie dla byłych pracowników? Tzn. czy naliczając wynagrodzenie ze stosunku pracy uwzględniać te wnioski, chociaż jest to wypłata wynagrodzenia po zakończeniu stosunku pracy i czy ma tu znaczenie, że wypłata jest w tym samym roku podatkowym czy w kolejnym?

Pytanie nie precyzuje, o jakie wnioski i oświadczenia chodzi. Na przykład preferencja dla klasy średniej jest stosowana przez zakład pracy z mocy ustawy (podatnik nie musi składać żadnego wniosku ani oświadczenia). O ile zatem były zakład pracy będzie dokonywać wypłat ze stosunku pracy na rzecz byłego pracownika (kwalifikowanych do przychodów z pracy na etacie), to zastosuje preferencję dla klasy średniej przy poborze zaliczek na podatek, jeśli miesięczny przychód z tej pracy wyniesie od 5701 zł do 11 141 zł.
Przy poborze zaliczki zakład pracy stosuje zasady jej ustalania obowiązujące na moment uzyskania przychodów przez pracownika (a nie za okres, za który przychód jest należny). Oświadczenia w sprawie stosowania nowych ulg (PIT-0 dla rodzin 4+, PIT-0 dla powracających i PIT-0 dla seniorów) należy składać odrębnie dla każdego roku. Zatem jeśli wypłata następuje po zakończeniu stosunku pracy, ale jeszcze w tym samym roku podatkowym, dla którego zostało złożone oświadczenie, płatnik uwzględnia oświadczenie. W przypadku wypłaty w roku następnym oświadczenie już nie działa. W przypadku oświadczenia PIT-2 (zmniejszanie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) oświadczenia nie trzeba składać odrębnie dla każdego roku. Zatem płatnik stosuje je mimo zakończenia stosunku pracy.

 

Do jakich źródeł przychodów ma zastosowanie PIT-2?

PIT-2 ma zastosowanie do przychodów:

 • ze stosunku pracy,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • ze stosunku służbowego,
 • z pracy nakładczej,
 • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

 

Etat i działalność a ulga dla klasy średniej – czy strata z działalności ma wpływ na wysokość przychodów/dochodów liczoną dla celów ustalenia prawa skorzystania z ulgi dla klasy średniej?

Dla ulgi dla klasy średniej sumuje się przychody z pracy na etacie i  przychody z działalności gospodarczej (DG), z tym że przychody z DG najpierw należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów (KUP). Tym samym, KUP (strata ekonomiczna z bieżącego okresu) nie wpływa na przychody z etatu.

 

Gdzie mogę sprawdzić, czy złożyłem oświadczenie PIT-2?

Można to sprawdzić tylko u swojego pracodawcy, np. w wydziale naliczania płac czy u księgowej.

 

Gdzie znajdę wzór PIT-2?

Oświadczenie PIT-2 jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – podatki.gov.pl – pobierz formularz.

 

Jak ma postąpić pracodawca po wykryciu pomyłki w naliczaniu wynagrodzeń, np. nieuwzględnienie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, pobieraniu zaliczki na podatek dla osób poniżej 26. roku życia, oświadczenia o byciu rodzicem co najmniej 4 dzieci itd. Jak korygować podatki po wykryciu pomyłki związanej z wyliczaniem miesięcznej zaliczki na podatek? Korygujemy miesiąc, w którym zaliczka na podatek została źle naliczona, czy też korygujemy w bieżącym miesiącu, czy podatnik rozliczy to sam w zeznaniu rocznym?

W sytuacji gdy zaliczka została źle pobrana przez płatnika powinna być przez niego skorygowana za wszystkie miesiące, w których płatnik popełnił błąd. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik odpowiada bowiem za niepobrany podatek.

 

Jaka będzie odpowiedzialność zleceniodawcy jeśli nie dopilnuje limitu 30 000 zł rocznie i nadal nie będzie pobierał zaliczki na podatek od umowy zlecenia pracownika, który złożył oświadczenie o nie pobieraniu zaliczki na podatek?

Jeśli podatek (zaliczka na podatek) nie zostanie pobrana z winy podatnika (np. w związku ze złożeniem fałszywego oświadczenia) podatnik podlega odpowiedzialności przewidzianej m.in. w przepisach Ordynacji podatkowej.

 

Jakie konsekwencje poniesie zleceniobiorca, który złożył oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek u jednego zleceniodawcy a następnie w trakcie roku wykonał jednorazową umowę zlecenia u innego zleceniodawcy: i. Ryczałtową 150 zł, ii. Jednorazowy rachunek na 3000 zł

Podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji, o ile roczne, łączne dochody podatnika (do których ma zastosowanie skala podatkowa) nie przekroczą 30 tys. zł oraz gdy podatnik upoważnił tylko jednego zleceniodawcę do niepobierania zaliczek na podatek.
W przeciwnym wypadku podatnik musi liczyć się z dopłatą podatku po zakończeniu roku oraz z odpowiedzialnością na gruncie Ordynacji podatkowej za niepobranie podatku z winy podatnika.

 

Jakie rozwiązania są przewidziane dla klasy średniej?

W efekcie zmian wprowadzanych przez Polski Ład w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy – i to aż 17 mld zł rocznie. Na samej reformie klina podatkowo-składkowego zyska 18 mln obywateli. Dla ok. 5 mln osób zmiany będą neutralne. W rezultacie reforma będzie korzystna lub co najmniej neutralna dla 90 proc. Polaków. Korzyści z Polskiego Ładu odczują pracownicy i przedsiębiorcy, którzy zarabiają do 5700 zł brutto miesięcznie.

Pracownicy i przedsiębiorcy (na skali), którzy osiągają wyższe zarobki mogą być spokojni o swoje wynagrodzenia. Dla takich osób reforma będzie co najmniej neutralna.

Przykładowo na konto pracownika o zarobkach 8 000 zł brutto miesięcznie wpływać będzie – zarówno w tym, jak i w przyszłym roku – 5730 zł pensji.

To efekt preferencji dla pracowników i przedsiębiorców z klasy średniej.

W Polskim Ładzie będą nią objęci pracownicy i przedsiębiorcy, których roczne przychody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli od 5 701 zł do 11 141 zł brutto miesięcznie. Chodzi o przychody uzyskane:

 • z pracy na etacie oraz
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej

podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa). W przypadku działalności gospodarczej chodzi o dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli podatnik równocześnie uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z pracy na etacie, warunek wysokości przychodów (dochodów) musi być spełniony w odniesieniu do ich sumy.

Dodatkowo w efekcie podwyższenia progu podatkowego reforma będzie co najmniej neutralna dla tych osób, które zarabiają aż do 12 800 zł brutto miesięcznie.

W rezultacie zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy (na skali) nie stracą na Polskim Ładzie. I to mimo zmian w składce zdrowotnej.

To korzystne rozwiązanie obowiązuje również przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Każdy z nich może skorzystać z kwoty przysługującej mu ulgi, jeżeli roczne przychody mieszczą się we wskazanym limicie. Jeżeli jeden z nich dużo zarabia (przekracza limit warunkujący skorzystanie z ulgi), a drugi mniej, prawo do ulgi będzie przysługiwało każdemu z małżonków, gdy połowa łącznych przychodów obojga małżonków wyniesie co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy 133 692 zł.

Zasady działania preferencji dla pracownika

 • ulga jest stosowana z mocy prawa, czyli automatycznie. Podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia (ani płatnikowi, ani urzędowi skarbowemu)
 • jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy może złożyć rezygnację
 • jeśli ulga nie dotyczy pracownika (i nie złożył on dobrowolnej rezygnacji) system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym; wówczas podatnik dopłaci zaległy podatek. Czyli jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c (ulga go nie dotyczy), a nie złożył rezygnacji wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku; różnicę tą jednak zwróci przy rozliczeniu rocznym

Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT.

Jest ona stosowana automatycznie ponieważ „z góry” trudno jest określić wysokość przychodów rocznych. Oznacza to, że aby z niej skorzystać pracownik nie musi składać nikomu żadnego oświadczenia.

Rozwiązanie jest stworzone dla osób, których miesięczne przychody brutto wahają się w przedziale 5 701 zł – 11 141 zł. Wówczas ich obciążenia podatkowe będą mniejsze.

Dlatego pracownicy, którzy zakładają miesięczne przychody brutto wyższe od 11,1 tys. mogą (ale nie muszą) złożyć rezygnację u swojego pracodawcy. Takim osobom bowiem preferencja nie przysługuje. Dla osób o przychodach poniżej 5,7 tys. brutto/m-c ulga nie jest stosowana.

Jeśli przychód podatnika okaże się wyższy od limitu a nie złożył rezygnacji – podatnik z automatu korzysta z ulgi przy zaliczkach miesięcznych podatku ale na koniec roku będzie musiał dopłacić cały zaległy podatek – jednorazowo.

Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku u pracodawcy. Wówczas przestaje on stosować preferencję najpóźniej od kolejnego miesiąca.

Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

Jeden z małżonków uzyskał przychody z umowy o pracę w kwocie 140 000 zł, natomiast drugi z małżonków nie uzyskał żadnych przychodów. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, małżonkowie mają prawo zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, ponieważ połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale przychodów uprawniających do zastosowania ulgi dla klasy średniej (od 68 412 do 133 692 zł). Przy czym z uwagi na brak uzyskiwanych przychodów przez jednego z nich – faktycznego odliczenia ulgi dokona ten małżonek, który uzyskał przychody.

 

Jeden z małżonków uzyskał przychody ze stosunku pracy w kwocie 132 000 zł. Drugi z małżonków uzyskał przychody z umowy zlecenia w kwocie 40 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać indywidualnie tylko ten małżonek, którego przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68412 do 133692 zł. Przychody z umowy zlecenia nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi dla klasy średniej.

 

Jeśli pracownik otrzymuje opodatkowany ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, to czy stosuję ulgę?

Co do zasady otrzymany ryczałt stanowi przychód ze stosunku pracy. Jeżeli kwota podlegających opodatkowaniu przychodów z pracy uzyskanych przez pracownika w miesiącu upoważnia do ulgi, to należy ją zastosować.

 

Jeśli pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim w danym miesiącu wypłacam wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek, to czy stosuję ulgę dla klasy średniej?

Wynagrodzenie za czas choroby stanowi przychód ze stosunku pracy, zatem jeżeli ta część wynagrodzenia uprawnia do zastosowania ulgi dla klasy średniej, stosujesz ulgę.

Nie możesz zastosować ulgi od wypłacanego zasiłku chorobowego – jest to przychód z innych źródeł.

 

Jeśli spełniam warunki do ulgi dla pracującego seniora, ale nie złożyłam pracodawcy oświadczenia o stosowaniu ulgi, czy mogę z niej skorzystać w zeznaniu rocznym?

Tak, możesz skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza jej zastosowania w zeznaniu rocznym.

 

Jestem emerytem, pobieram emeryturę oraz uzyskuję wynagrodzenie za felietony do prasy, które przygotowuję na podstawie umowy o dzieło. Czy mogę skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Nie, gdyż nie spełniasz warunku dotyczącego rodzajów przychodów oraz niepobierania emerytury.

 

Jestem emerytem/rencistą i pracuję, czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Nie, w tym przypadku kwotę zmniejszającą potrąca już organ rentowy.

 

Jestem pracującym seniorem i opiekunem prawnym pięciorga dzieci mojego syna. W tym roku uzyskuję przychody z pracy na etacie, które przekroczą 120 000 zł. Czy mogę skorzystać z dwóch limitów (2 x 85 528 zł), bo mam prawo do dwóch ulg?

Nie, masz prawo do jednego limitu dla przysługujących Ci dwóch ulg. Limit w kwocie 85 528 zł jest jeden, łączny dla ulgi dla pracujących seniorów, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych oraz ulgi na powrót.

 

Jestem pracującym seniorem na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą. Spełniam warunki do zwolnienia z opodatkowania do kwoty 85 528 zł. Nie osiągam innych przychodów. Czy po wykorzystaniu limitu 85 528 zł mogę prosić zleceniodawcę o niepobieranie zaliczek, ponieważ moje dochody na „+” będą wynosiły około 15 000 zł?

Tak, jeżeli Twoje dochody podlegające opodatkowaniu nie przekroczą kwoty wolnej 30 000 zł, możesz złożyć do zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek.

 

Jestem pracującym seniorem, moje przychody z pracy na etacie są objęte ulgą dla pracującego seniora. W tym roku będę miał wypłacaną „jubileuszówkę”, która jest nieoskładkowana. Czy nagroda jubileuszowa jest również objęta ulgą?

Tak, nagroda jubileuszowa jest przychodem z pracy na etacie, zatem nagroda jest objęta ulgą.

 

Jeżeli osiągam przychody z wynagrodzenia za pracę na etacie to czy mogę złożyć do pracodawcy wniosek o pomniejszenie kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek?

Pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą, jeżeli poza przychodami z pracy:

 • nie otrzymujesz emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, który z mocy ustawy stosuje zmniejszenie zaliczki od tego świadczenia;
 • nie osiągasz dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
 • nie osiągasz dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, od których sam jesteś zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy;
 • nie otrzymujesz świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeżeli pracujesz na kilku etatach, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy. Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych – aż do jego odwołania lub wycofania przez pracownika.

Kwota zmniejszająca powinna być zastosowana przez pracodawcę tylko przy jednej wypłacie w miesiącu. Jeżeli nie złożysz oświadczenia PIT-2, kwota wolna zostanie zawsze uwzględniona w zeznaniu rocznym.

 

Jeżeli pracownik przy pierwszej wypłacie w miesiącu nie miał zastosowanej ulgi, a druga wypłata powoduje uzyskanie prawa do jej zastosowania, to czy kwotę ulgi stosuję tylko dla drugiej wypłaty?

Powinieneś zsumować przychody z miesiąca i od ich łącznej sumy obliczyć ulgę, którą zastosujesz przy drugiej wypłacie.

 

Kiedy mogę złożyć PIT-2?

Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód (przepisy tego nie wykluczają), aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. Nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracownika.

 

Kiedy powinienem wycofać PIT-2?

PIT-2 powinieneś wycofać, kiedy kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu złożyłeś PIT-2), lub Ty sam uwzględniasz kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek (np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).

 

Kiedy wejdzie w życie Polski Ład?

16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę. Rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

Komu składam PIT-2?

PIT-2 składasz u swojego pracodawcy.

 

Korzystam z ulgi PIT-0 dla pracującego seniora. Czy po przekroczeniu przychodów zwolnionych w kwocie 85 528 zł korzystam z ulgi dla klasy średniej?

Po przekroczeniu przychodów zwolnionych z tytułu ulgi  PIT-0 dla pracującego seniora będziesz mógł korzystać z ulgi dla klasy średniej, jeśli Twoje przychody z pracy podlegające opodatkowaniu będą się mieścić w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

 

Kto może liczyć na abolicję w ramach Polskiego Ładu i ujawnienia płacenia pod stołem?

Chociaż przepisy o abolicji podatkowej mają zastosowanie do dochodów osiągniętych do 31 grudnia 2022 r., to jednak ograniczone są one tylko do dochodów wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły przed 1 lipca 2021 r.

Ulga abolicyjna nie obejmie zatem dochodów wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły po 30 czerwca 2021 r., a tym samym po dniu wejścia w życie tych przepisów.

 

Małżonkowie chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Jeden z małżonków uzyskał przychody z pracy w kwocie 50 000 zł, a drugi z małżonków uzyskał wyłącznie przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali w kwocie 65 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie mogą zastosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, żaden z małżonków nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej, ponieważ nie został spełniony warunek dotyczący limitu przychodów uprawniających do ulgi zarówno liczonej od wspólnych, jak i indywidualnych przychodów małżonków.

 

Małżonkowie uzyskują przychody z pracy – jeden z małżonków w kwocie 90 000 zł, drugi z małżonków w kwocie 50 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Tak. W podanym przykładzie z ulgi dla klasy średniej może skorzystać:

 • każdy małżonek (zarówno mąż jak i żona), ponieważ połowa ich łącznych przychodów z umowy o pracę mieści się w przedziale przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł lub
 • ten małżonek, którego przychody w kwocie 90 000 zł mieszczą się we wskazanym przedziale.

 

Mam 62 lata. Otrzymuję emeryturę i równocześnie pracuję. Czy jeżeli zrezygnuję z pobierania emerytury to moje przychody ze stosunku pracy będą korzystały ze zwolnienia PIT-0 dla pracujących seniorów ?

Tak. Jeżeli osiągasz przychody ze stosunku pracy podlegające ubezpieczeniom społecznym i pomimo nabycia uprawnienia, nie będziesz otrzymywać emerytury – osiągnięte przez ciebie przychody ze stosunku pracy będą korzystały ze zwolnienia do kwoty 85 528 zł.

 

Mam 65 lat, wróciłem z zagranicy i pracuję na umowę zlecenie zawartą z polską firmą (ze składkami ZUS). Nie otrzymuję żadnych świadczeń rentowych z Polski, mam jednak emeryturę z Niemiec. Czy moje przychody z umowy zlecenia mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Tak, Twoje przychody z umowy zlecenia są objęte ulgą. Emerytura z zagranicy nie pozbawia Cię prawa do ulgi, jeżeli spełniasz pozostałe warunki.

 

Mam 66 lat, jestem wykładowcą i osiągam przychody z umowy o dzieło nieprzekraczające kwoty 85528 zł w roku. Nie pobieram również żadnych świadczeń emerytalnych. Czy mam prawo do ulgi dla pracujących seniorów?

Nie, ponieważ przychody z umowy o dzieło nie są objęte tą ulgą.

 

Mam 66 lat. Prawo do emerytury mam od roku, ale jej nie pobieram, gdyż kontynuuję zatrudnienie na umowę o pracę u dotychczasowego pracodawcy. Czy mam prawo do ulgi dla pracujących seniorów?

Tak, od 1 stycznia 2022 r. możesz korzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

 

Mam dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy. Czy złożony przeze mnie PIT-2 będzie miał zastosowanie przy każdej wypłacie?

Nie. Pracodawca może zastosować kwotę zmniejszającą tylko przy jednej wypłacie w danym miesiącu.

 

Mam dwóch pracodawców. Czy PIT-2 składam do każdego z nich?

Nie, możesz złożyć PIT-2 tylko u jednego pracodawcy; najlepiej temu, który wypłaca wyższe wynagrodzenie.

 

Mam jedną umowę o pracę. Czy muszę (mogę) złożyć PIT-2 u pracodawcy? Kiedy pracodawca zacznie mi uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek?

Mając jedną umowę o pracę, możesz złożyć PIT-2, jeśli chcesz, aby pracodawca uwzględniał kwotę zmniejszającą podatek w trakcie roku. Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy. Pracodawca, obliczając zaliczkę, po przyjęciu oświadczenia, uwzględni kwotę zmniejszającą podatek.

 

Mam pytanie dotyczące pracowników oddelegowanych do pracy za granicą na terenie UE a preferencją dla klasy średniej. Czy tu coś się zmieni czy nadal pozostaje odliczenie 30% „diety zagranicznej” a co zostaje liczone jest do ulgi dla klasy średniej? Pracownik zarobił 1600 euro, przeliczając po kursie 7000 zł, dieta w przeliczeniu na złotówki wynosi 6399,6 złoty, a 30 proc. z tej kwoty to 1919,88. Do tej pory liczymy przychód 7000 - 1919,88 = 5080,12. Na jakim etapie liczymy preferencję dla klasy średniej?

Preferencja dla klasy średniej może być również stosowana przez podatników, którzy czasowo przebywają za granicą i część ich przychodów (w wysokości 30% diety zagranicznej) korzysta ze zwolnienia od podatku. Przy czym preferencja dla klasy średniej ma zastosowanie do przychodów podlegających opodatkowaniu, tj. do nadwyżki ponad kwoty objęte zwolnieniem lub zwolnieniami. W omawianym przykładzie jest to kwota 5 080,12, czyli poniżej dolnego limitu, który uprawnia do ulgi dla klasy średniej (ten wynosi 5 701 zł, zaś górny 11 141 zł).

 

Mam tego samego pracodawcę od kilku lat, czy w tym roku powinienem złożyć PIT-2, jeśli złożyłem go przy podpisywaniu umowę o pracę?

Jeżeli złożyłeś oświadczenie PIT-2 przy podpisywaniu umowy o pracę nie musisz go składać w kolejnych latach. To oświadczenie jest skuteczne, jeżeli stan faktyczny w nim wskazany nie ulega zmianie, tj. kiedy kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu złożyłeś PIT-2), lub Ty sam uwzględniasz kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek (np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).

 

Mam tylko przychody z pracy. Czy ulga dla klasy średniej będzie miała zastosowanie, jeśli złożyłem pracodawcy wniosek o niestosowanie tej ulgi, a na koniec roku okazało się, że moje przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł?

Tak, masz prawo skorzystać z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym – nawet jeśli pracodawca nie stosował jej w trakcie roku.

 

Mój pracownik prowadzi także działalność gospodarczą. Czy powinienem stosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, w tym przypadku stosujesz ulgę dla klasy średniej, jeśli:

 • przychody z pracy na etacie w poszczególnych miesiącach mieszczą się w przedziale od 5701 zł do 11141 zł oraz
 • pracownik nie złożył u Ciebie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.

 

Moje przychody ze stosunku pracy w roku podatkowym mieszczą się w kwotach pozwalających na skorzystanie z ulgi dla klasy średniej. Chciałbym żeby pracodawca wyliczając zaliczki od wynagrodzeń dokonywał odliczenia. Czy muszę złożyć pracodawcy wniosek o stosowanie tej ulgi?

Nie. Aby pracodawca stosował ulgę dla klasy średniej nie musisz składać żadnego wniosku.

 

Niedawno rozpocząłem pracę i dostałem pierwsze wynagrodzenie, ale nie złożyłem pracodawcy PIT-2. Czy mogę to jeszcze zrobić?

Tak. Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku (przepisy tego nie wykluczają i nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracownika).

 

Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki na podatek obliczonej zgodnie z przepisami ustawy PDOF w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2021 r. Według jakiej stawki podatku należy wyliczyć naliczoną zaliczkę na podatek w następującej sytuacji: Pracownik we wrześniu osiągnął dochód ze stosunku pracy narastająco w wysokości 100 000 zł. W październiku jego wynagrodzenie ze stosunku pracy wynosi tylko 1000 zł. Wyliczając naliczaną zaliczkę na podatek dochodowy w brzmieniu przepisów obowiązujących na dzień 31.12.2021 należy zastosować stawkę 17% (wg progu podatkowego z roku 2022) czy 32% (wg progu podatkowego z roku 2021)?

Obliczając zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z przepisami ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym na 31 grudnia 2021 r., stawkę 17% należy stosować do tej części dochodów, która nie przekracza progu dochodów z 2021 r., czyli kwoty 85 528 zł.

 

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu miesięcznej zaliczki z działalności gospodarczej?

Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), licząc od początku roku, mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz wzór 1., w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

Wzór 1.

Roczne przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej w złotych (A)

Kwota ulgi

od 68 412

do 102 588

[A x 6,68% – 4 566] ÷ 0,17

ponad 102 588

do 133 692

[A x (-7,35%) + 9 829 zł] ÷ 0,17

W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz z pracy. Czy muszę w związku z tym złożyć do pracodawcy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przy poborze zaliczki od dochodów z pracy?

Nie musisz. Ulga dla klasy średniej może być jednocześnie uwzględniana przez Twojego pracodawcę przy poborze zaliczki od dochodów z Twojej pracy oraz przez Ciebie przy odprowadzaniu zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak, że w limicie przychodów uprawniających Cię do skorzystania z ulgi uwzględniasz oba te przychody.

 

Osiągam wyłącznie przychody z pracy. W jakiej sytuacji warto złożyć do pracodawcy wniosek, żeby nie stosował ulgi dla klasy średniej?

Jeżeli spodziewasz się, że po zakończeniu roku podatkowego suma Twoich przychodów z pracy będzie niższa niż 68 412 zł albo przekroczy kwotę 133 692 zł i nie chcesz w rozliczeniu rocznym ewentualnie dopłacać podatku, złóż wniosek o niestosowanie ulgi.

 

Osiągnąłem wiek emerytalny. Pracuję i nie pobieram emerytury ani renty. Jakie dokumenty mam złożyć do pracodawcy, aby stosował ulgę dla pracującego seniora? Czy wystarczy tylko oświadczenie o spełnieniu warunków do jej stosowania?

Tak, wystarczy, że złożysz swojemu pracodawcy na piśmie oświadczenie, że spełniasz warunki do stosowania tej ulgi. Pamiętaj, że w tym oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru na końcu przewodnika – plik PDF). Nie musisz składać pracodawcy innych dokumentów, aby zastosował tę ulgę. Pracodawca zastosuje ulgę najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał Twoje oświadczenie.

 

Po podwyższeniu kwoty wolnej do 30 tys. PIT nie będą płacić osoby najmniej zarabiające. Jak to się ma do płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2022 r. będzie wynosić 3010 zł? Licząc to razy 12 wychodzi 36 120, czyli o 6120 zł więcej od 30 tys. zł. Czy takie osoby z płacą minimalną będą jednak płacić podatek?

Osoby, które zarabiają płacę minimalną, nie zapłacą PIT. Kwotę wolną odnosi się do podstawy opodatkowania, a nie przychodu brutto.
Zobaczmy przykład dla singla na płacy minimalnej w 2022 roku. Załóżmy, że płaca minimalna w 2022 roku będzie wynosiła 3010 x 12 = 36 120 zł. Liczymy składkę na ubezpieczenie społeczne po stronie pracownika 13,71%*36 000 zł = 4952,05 zł. Odliczamy składkę: mamy 36 000 zł – 4952,05 zł = 31 167,95 zł. Odliczamy koszty uzyskania przychodu najniższe (pracownik miejscowy) 31 167,95 zł zł – 3000 zł = 28 167,95 zł. W ten sposób uzyskujemy podstawę opodatkowania, którą można zderzać z kwotą wolną.

 

Pracodawca będzie mi uwzględniał w zaliczkach na podatek ulgę dla klasy średniej. Co będzie jeśli w grudniu dostanę dużą premię i przekroczę górny limit uprawniający do skorzystania z tej ulgi, czy będę musiał wtedy płacić odsetki?

Jeżeli w zeznaniu rocznym wyjdzie Ci kwota do zapłaty i uiścisz ją w terminie, nie będziesz musiał płacić żadnych odsetek.

 

Pracownik korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych. Opodatkowuję to zgodnie z przepisami. Czy doliczone kwoty z nieodpłatnych świadczeń zwiększają przychód uprawniający do ulgi?

Tak, ponieważ jest to przychód ze stosunku pracy.

 

Pracownik od początku roku podatkowego korzysta ze zwolnienia z podatku do wysokości limitu 85 528 zł. W jaki należy zastosować ulgi w następujących sytuacjach: a. Pracownik do 26 lat zwolniony z podatku zatrudniony na podstawie umowy o pracę, które w 80% jest objęte prawami autorskimi i łączny przychód w roku wyniesie 180 tys. (15 tys. miesięcznie). Kiedy będą mogły być zastosowane 50% KUP i do jakiej wysokości? b. Pracownik zarabia miesięcznie 7000 zł na podstawie umowy o pracę i w połowie roku kończy 26 lat, w związku z czym od połowy roku jego wynagrodzenie jest opodatkowane i należna jest ulga dla klasy średniej. Czy w rozliczeniu rocznym pracownik będzie musiał dopłacić podatek, bo łączny przychód opodatkowany nie osiągnie limitu dla ulgi dla klasy średniej?

Ad. a) 50 % KUP mają zastosowanie do przychodów podlegających opodatkowaniu.
Zatem w sytuacji, gdy pracownik (do 26. roku życia) w pierwszej kolejności korzysta z PIT-0 dla młodych, to 50% koszty będzie mógł stosować dopiero po przekroczeniu kwoty 85 528 zł przychodów objętych zwolnieniem od podatku. Jednocześnie 50% koszty będzie mógł zastosować wyłącznie do tej części przychodów ze stosunku pracy, która jest chroniona prawem autorskim. Przy czym, w stanie faktycznym podanym w pytaniu, kwota 50% KUP nie będzie mogła byc wyższa niż 34 472 zł. Wynika to z tego, że suma przychodów objętych PIT-0 dla młodych oraz przychodów z pracy na etacie, do których mają zastosowanie 50% koszty, nie może w roku podatkowym przekroczyć 120 000 zł (120000 zł minus 85528 zł).

Ad.b) Jeśli w rozliczeniu rocznym podatnik nie spełnia warunków do ulgi dla klasy średniej (z której korzystał przez część roku przy poborze zaliczek na podatek), to nie będzie mógł jej zastosować w zeznaniu podatkowym (nawet w części).
W takiej sytuacji może zdarzyć się, że podatnik będzie musiał dopłacić podatek przy składaniu zeznania. Aby tego uniknąć, podatnik może poprosić płatnika (zakład pracy) o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przy poborze zaliczek. Prośba powinna być sformułowana na piśmie. Po jej otrzymaniu płatnik nie pomniejszy dochodu o ulgę dla klasy średniej najpóźniej od następnego miesiąca. Taką prośbę podatnik składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 

Pracownik od początku roku podatkowego korzysta ze zwolnienia z podatku do wysokości limitu 85 528 zł (np. PIT-0: dla pracujących seniorów, rodzin 4+, dla młodych). Czy pracodawca stosuje ulgę dla klasy średniej? Jeżeli tak, to od kiedy?

Ulgę dla klasy średniej stosujesz jedynie dla przychodów opodatkowanych, czyli dla przychodów powyżej wskazanego w ustawie limitu zwolnienia – 85 528 zł. Przy wypłacie przychodów zwolnionych ulga nie może być stosowana.

Jeżeli pracownik, po wykorzystaniu zwolnienia, będzie uzyskiwał przychody mieszczące się w granicach od 5701 zł do 11 141 zł w miesiącu, zastosujesz ulgę dla klasy średniej.

Pracownik, który przewiduje, że nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym (jego łączny przychód opodatkowany będzie niższy niż 68 412 zł), może złożyć wniosek o niestosowanie ulgi w trakcie roku.

 

Pracownik pracuje na etacie. W każdym miesiącu otrzymuje dwie wypłaty u jednego pracodawcy. Czy w tej sytuacji mogę jako pracodawca stosować ulgę dla klasy średniej? Jeśli tak, to co mam zrobić, gdy ulgę zastosowałem przy pierwszej wypłacie danego miesiąca, a przy drugiej okazało się, że pracownik przekroczył limit przychodów uprawniających do ulgi?

Ustalając prawo do ulgi, bierzesz pod uwagę łączne przychody, jakie pracownik uzyskał w danym miesiącu (sumę wszystkich wypłat). Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie zastosowałeś ulgę, a przy drugiej  łączne przychody pracownika przekroczyły 11 141 zł, przy wyliczeniu drugiej zaliczki powinieneś doliczyć do jego dochodów kwotę ulgi zastosowaną przy pierwszej wypłacie.

 

Pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przed wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego przesunięcia terminu pobrania i przekazania zaliczki na podatek (wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł) oraz złożył oświadczenie PIT-2 i nie chce, aby pracodawca dokonywał mu korekty zaliczki podatkowej. Czy może złożyć jakieś oświadczenie? Jakie to ma być oświadczenie? Pracownik woli uniknąć dopłaty w zeznaniu rocznym.

Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej. Zasady te określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek jego stosowania najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wniosku. Pracodawca oblicza zaliczkę, nie zmniejszając dochodów o ulgę dla klasy średniej. Następnie oblicza zaliczkę na zasadach obowiązujących do końca 2021 r. Ostatecznie pobiera z jego dochodów niższą zaliczkę. Jest to zaliczka „należna” za ten miesiąc.

Nie ma możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z niższej zaliczki, ponieważ rozporządzenie daje takie prawo tylko w przypadku braku oświadczenia PIT-2.

 

Pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi w marcu, natomiast w czerwcu chce wycofać ten wniosek. Czy może to zrobić?

Tak, pracownik może wycofać taki wniosek w każdym momencie.

 

Pracuję i wychowuję 4 małoletnich dzieci, moje przychody z pracy nie przekroczą kwoty 85 528 zł, więc będą zwolnione z podatku. Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Tak. Możesz skorzystać z  dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Jednakże kwota ulgi nie może przekroczyć  kwoty zapłaconych przez ciebie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 

Pracuję na etacie i w każdym miesiącu otrzymuję dwie wypłaty, jedną na początku miesiąca, a drugą na koniec. Czy pracodawca postąpił prawidłowo, jeżeli przy pierwszej wypłacie danego miesiąca zastosował ulgę dla klasy średniej, a przy drugiej stwierdził, że nie mam do niej prawa z uwagi na przekroczenie limitu miesięcznych przychodów? Czy nie powinien stosować tej ulgi do cząstkowych wypłat w danym miesiącu?

Twój pracodawca postąpił prawidłowo. Pracodawca bierze bowiem pod uwagę łączne przychody z pracy na etacie, jakie uzyskałeś w danym miesiącu (sumę wypłat cząstkowych). Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie miałeś prawo do ulgi i ulga została odliczona, a przy drugiej wypłacie łączne Twoje przychody przekroczyły 11141 zł, pracodawca, obliczając zaliczkę na podatek od drugiej wypłaty, powinien doliczyć do Twoich dochodów kwotę ulgi zastosowanej przy pierwszej wypłacie.

 

Pracuję na etacie. W tym roku kończę 65 lat i mam zamiar dalej pracować. Czy aby skorzystać z ulgi dla pracującego seniora, muszę otrzymać decyzję z ZUS przyznającą emeryturę?

Nie, do skorzystania z ulgi wystarczające jest nabycie prawa do emerytury, decyzja nie jest potrzebna. Nie możesz jednak pobierać tej emerytury.

 

Pracuję na umowę o pracę i mam działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Czy mogę złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

 

Pracuję na umowę o pracę i mam działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Czy mogę złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

 

Pracuję na umowę o pracę i mam działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy mogę złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

 

Pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Nie możesz złożyć PIT-2 u pracodawcy. Kwotę wolną uwzględniasz przy obliczeniu zaliczki z działalności gospodarczej.

 

Pracuję na umowę o pracę i z tym samym pracodawcą mam podpisaną umowę zlecenia (o dzieło), co wtedy, czy składam PIT-2?

PIT-2 składamy u pracodawcy, a ulga wynikająca z PIT-2 rozliczana jest tylko z umowy o pracę.

 

Pracuję, a współmałżonek nie osiąga żadnych dochodów. Czy w trakcie roku będzie mi przysługiwała podwójna kwota zmniejszająca podatek? Czy mam złożyć jakiś wniosek? Czy wystarczy PIT-2, czy coś jeszcze?

Jeśli Twój współmałżonek nie uzyskuje żadnych dochodów i planujesz się z nim wspólnie rozliczyć, to oprócz PIT-2 możesz złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że:

 • Twoje dochody nie przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek 2 x 425 zł
 • Twoje dochody przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek 1 x 425 zł

Nie ma urzędowego druku, na którym zawiadamiasz pracodawcę o zamiarze wspólnego rozliczenia się z współmałżonkiem.

 

Preferencje podatkowe dla klasy średniej. Czy pracodawca może zmusić pracownika do podpisania rezygnacji z ulgi?

Nie, pracodawca nie może do tego zmusić pracownika.

Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT. Rozwiązanie jest stworzone dla osób, których miesięczne przychody brutto wahają się w przedziale 5701 zł – 11 141 zł. Zapłacą oni niższy podatek.

Jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy to może (ale nie musi) złożyć rezygnację. Jeśli ulga go nie dotyczy i nie złożył dobrowolnej rezygnacji – system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym. Podatnik dopłaci zaległy podatek, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

Ulga mnie nie dotyczy ale nie złożyłem rezygnacji

Jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku, a różnicę tą zwróci dopiero przy rozliczeniu rocznym (dopłaci zaległy podatek jednorazowo).

 

Przebywam na zwolnieniu lekarskim. W jednym miesiącu otrzymałem zarówno zasiłek chorobowy w wysokości 4000 zł, jak i wynagrodzenie zasadnicze 8000 zł. Czy w tym miesiącu przysługuje mi ulga dla klasy średniej, skoro łączne przychody przekroczyły kwotę 11 141 zł?

Tak, ponieważ dla potrzeb ulgi dla klasy średniej nie uwzględnia się zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – stanowią one przychody z innych źródeł, a nie z pracy na etacie. Uzyskane przychody z pracy (8000 zł) mieszczą się w limicie uprawniającym do skorzystania z ulgi.

 

Przekraczam I próg podatkowy, czy mam prawo do stosowania kwoty zmniejszającej? Czy jeśli do momentu przekroczenia tego progu nie złożyłem PIT-2, mogę go złożyć dopiero wtedy?

Tak, masz prawo do kwoty zmniejszającej podatek, również wtedy, gdy przekroczyłeś I próg podatkowy. Co do zasady PIT-2 składasz swojemu pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia, ale przepisy nie wykluczają, by Twój pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. Nie skutkuje to negatywnymi konsekwencjami ani dla Twojego pracodawcy, ani dla Ciebie.

 

Przeniesienie miejsca zamieszkania z zagranicy do Polski. Jak długo podatnik musi mieć rezydencję podatkową poza terytorium Polski, aby mógł skorzystać z ulgi na relokację?

Podatnik musi mieszkać za granicą przez co najmniej 3 lata bezpośrednio poprzedzające rok, w którym przeniósł się do Polski plus w okresie liczonym od początku roku, w którym doszło do alokacji, do dnia zamieszkania na terytorium Polski.

 

Rezygnacja z KUP – czy pracownik, którego miejsce zamieszania znajduje się poza miejscowością gdzie jest siedziba firmy lub miejsce wykonywania pracy, może zrezygnować z naliczania KUP?

Pracownik może zrezygnować z „kosztów pracowniczych” . Dotyczy to zarówno kosztów podwyższonych dla osób dojeżdżających (co do zasady są one stosowane na wniosek podatnika) oraz kosztów podstawowych. W przypadku kosztów podstawowych wystarczy wystąpić z wnioskiem do płatnika o ich nieuwzględnianie przy poborze zaliczek.

 

Rozpoczynam drugą pracę (równolegle) w trakcie roku, czy muszę złożyć PIT-2 u drugiego pracodawcy, jeżeli u pierwszego go już składałem? A jeżeli u pierwszego nie był złożony PIT-2, to czy mogę złożyć go u drugiego?

Przysługuje Ci jedna kwota zmniejszająca podatek, więc jeśli pracujesz na dwóch lub więcej umowach o pracę, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy. Jeśli już złożyłeś PIT-2 u swojego pierwszego pracodawcy, u drugiego nie możesz go złożyć. Jeśli u pierwszego pracodawcy nie złożyłeś PIT-2 (lub go wycofałeś), możesz złożyć go u drugiego pracodawcy.

 

Rozważam powrót z zagranicy do Polski. Czy po powrocie mogę liczyć na jakąś ulgę w podatkach?

Tak, w ramach Polskiego Ładu przygotowaliśmy ulga na powrót z emigracji. To zachęta dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, do rozważenia powrotu do naszego kraju. Dzięki uldze po powrocie do Polski przez 4 lata będą płacić niższe podatki.

Wolne od podatku będą przychody:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia zawartych z firmą oraz
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej,

uzyskane przez podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, w wyniku czego podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli stał się polskim rezydentem podatkowym.

Ulga będzie przysługiwać podatnikowi przez 4 kolejno po sobie następujące lata podatkowe, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, albo od początku roku następnego. Podatnik sam wybierze korzystniejsze dla niego rozwiązanie, tj. rok, od którego będzie korzystał z ulgi.

Zwolnienie będzie stosowane do podatnika, który osiedlił się w Polsce, jeżeli przez okres obejmujący co najmniej 3 lata kalendarzowe, bezpośrednio poprzedzające rok przeniesienia się do Polski, oraz czas od początku tego roku do momentu przeniesienia, nie posiadał w Polsce miejsca zamieszkania oraz jeżeli:

 • posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • posiada Kartę Polaka, lub
 • posiadał nieprzerwanie (przez okres 3 lat) miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub w Polsce nieprzerwanie przez minimum 5 kolejnych lat kalendarzowych, poprzedzających okres 3 lat kalendarzowych, o których mowa wyżej oraz
 • posiada dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności certyfikat rezydencji, oraz
 • nie korzystał wcześniej z tego zwolnienia (w całości lub w części), w przypadku ponownego przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski.

Z ulgi będzie można skorzystać tylko raz. Zatem wyjazd z Polski i kolejna zmiana rezydencji na polską, nawet przy spełnieniu warunków, nie dadzą prawa do ponownego skorzystania ze zwolnienia.

Roczny limit wolnych od podatku przychodów będzie wynosił 85 528 zł i będzie wspólny dla przychodów zwolnionych również w ramach ulgi dla młodych, ulgi dla seniora oraz ulgi dla rodzin 4+.

Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

Samotnie wychowuję dziecko, czy będę mieć podwójną kwotę wolną w trakcie roku? Czy muszę złożyć jakiś wniosek?

Nie, od 2022 roku nie możesz ani w trakcie roku, ani składając zeznanie roczne, skorzystać z odliczenia podwójnej kwoty wolnej. Od 2022 roku jako osoba samotnie wychowująca dziecko możesz w rozliczeniu rocznym skorzystać z odliczenia od podatku w kwocie 1500 zł.

 

Skończyłam 62 lata, ale nie przeszłam na emeryturę, tylko dalej pracuję (umowa o pracę). W tym roku dostanę nagrodę jubileuszową. Nie są od niej odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Czy będzie ona objęta zwolnieniem PIT-0 dla pracujących seniorów?

Tak, nagroda jubileuszowa jest w takim przypadku objęta zwolnieniem PIT-0 dla pracujących seniorów.

 

W jednym miesiącu pracownik uzyskuje wynagrodzenie za pracę i dodatkowo wypłacana jest mu nagroda jubileuszowa. Czy ulga dla klasy średniej ma zastosowanie do obu wypłat?

Ponieważ dla ustalenia prawa do ulgi powinieneś zsumować wszystkie przychody w miesiącu, ustalasz łączny przychód z wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej. Jeżeli suma tych przychodów mieści się w przedziale od 5701 zł do 11141 zł, stosujesz ulgę.

 

W trakcie roku zmiana z zatrudnienia etatowego na działalność gospodarczą lub odwrotnie, a z obu źródeł przysługiwała ulga. Czy w zeznaniu rocznym taka osoba ma prawo do zastosowania ulgi z tych dwóch źródeł oddzielnie czy też będzie jedna ulga od sumy przychodów/dochodów?

W rozliczeniu rocznym (zeznaniu podatkowym) podatnik stosuje preferencję dla klasy średniej biorąc pod uwagę zarówno przychody z pracy na etacie oraz dochody z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według skali. Jeśli ich suma wynosi od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, podatnik może zastosować preferencję dla klasy średniej.

 

Zarabiam rocznie na etacie ok. 100 tys. zł. Co zyskam na podniesieniu progu podatkowego?

Próg dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka PIT, został w Polskim Ładzie podwyższony z 85 528 zł do 120 000 zł. Oznacza to, że do podstawy obliczenia PIT, która nie przekracza 120 000 zł, stosowana będzie stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie obliczany według stawki 32%.

Skorzystają na tym wszystkie osoby fizyczne, które obliczają PIT według skali podatkowej. Próg odpowiada nowej rzeczywistości, w której na przestrzeni lat wynagrodzenia w Polsce podwoiły się i wielu Polaków dołączyło do klasy średniej.

Podatek w wysokości 32% płacić będzie o połowę mniej osób niż dotychczas – ich liczba zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 613 tys.

Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

Zmieniam pracę w trakcie roku, czy u nowego pracodawcy muszę złożyć PIT-2?

Jeżeli chcesz, żeby Twój nowy pracodawca również stosował kwotę zmniejszającą podatek, to złóż PIT-2. Jeśli nie złożysz oświadczenia PIT-2, to nowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.

 

źródło: wiecejwportfelach.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...