aktywa przedsiębiorstwa

 • 21.12.2023VAT: Wycofanie firmowego lokalu użytkowego do majątku osobistego
  Przedsiębiorca zamierza wycofać lokal użytkowy wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej do majątku osobistego. Lokal nabył od osoby fizycznej bez VAT i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Poniósł nakłady stanowiące 10% wartości środka trwałego. Od lokalu nie odliczono podatku VAT. Czy przy wycofaniu lokalu należy odprowadzić podatek VAT?
 • 20.12.2023Estoński CIT korzystny dla firm, tylko nie wszystkie potrafią z niego korzystać
    Jak wynika z danych ministerstwa finansów, z estońskiego CIT korzysta zaledwie ok. 12,7 tys. przedsiębiorstw w kraju. Zaledwie, bowiem według zapowiedzi autorów tego systemu rozliczeń miało na niego przejść 200 tys. firm tylko do końca 2021 roku. Co jest tego przyczyną, skoro w rzeczywistości to bardzo dobre, opłacalne dla firm rozwiązanie?
 • 19.12.2023Założenie spółki jawnej przy działalności na karcie podatkowej
  Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniając pracowników. Stosuje opodatkowanie na podstawie karty podatkowej. Wspólnie z żoną, z którą łączy go wspólnota majątkowa, chciałby założyć spółkę jawną. Czy zakładając tę spółkę przedsiębiorca będzie miał nadal prawo stosować opodatkowanie w formie karty?
 • 18.12.2023Wyższe ceny prądu i gazu. Stawki będą mrożone tylko w I półroczu 2024 r.
  Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu na 2024 r. Jednocześnie prezydent Andrzej Duda podpisał już ustawę przewidującą mrożenie cen energii w I półroczu przyszłego roku. Wsparcie tego typu obejmie m.in. gospodarstwa domowe, samorządy oraz podmioty użyteczności publicznej.
 • 15.12.2023Odliczanie VAT od rat leasingowych ciężarówki do 3,5 tony
  Przedsiębiorca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Do firmy został zakupiony samochód. Jest to, według dowodu rejestracyjnego samochód ciężarowy, o liczbie miejsc siedzących 7, oraz o maksymalnej wadze całkowitej 3500 kg i nie jest samochodem specjalnym. Samochód jest wykorzystywany wyłącznie w celach firmowych, został złożony VAT-26. Czy przedsiębiorca prawidłowo odlicza 100% VAT wynikającego z faktur od opłat kapitałowych, a kwotę netto rozlicza w proporcji?
 • 13.12.2023Umowa o dzieło z własnym pracodawcą ze składkami ZUS
  Umowa o dzieło z własnym pracodawcą traktowana jest jako forma kontynuowania zatrudnienia pracowniczego. Zatem wobec umowy o dzieło wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy nie ma zastosowania zasada zbiegu tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że w świetle prawa wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy o dzieło, wykonywanej na rzecz pracodawcy, traktowane jest tak samo jak wynagrodzenie z umowy o pracę.
 • 11.12.2023Podatki 2024: Firmy z korzystniejszymi limitami rozliczania inwestycji?
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, zgodnie z którym od 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy mogliby liczyć na korzystniejsze limity rozliczania wydatków na inwestycje. Projekt zakłada m.in. podniesienie o 100 proc. obowiązujących obecnie limitów uprawniających do jednorazowego zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 • 07.12.2023WSA. Rozliczenie VAT przy organizacji imprez integracyjnych
  Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wydatki związane z organizacją w zakresie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) imprez takich jak np. konkursy świąteczne, zawody sportowe itp., w części dotyczącej osób niebędących pracownikami (członkowie ich rodzin), mają pośredni związek z wykonywaną przez spółkę działalnością gospodarczą i przysługuje od nich prawo do odliczenia VAT. Z kolei wydatki na wydarzenia, które mają na celu motywowanie pracowników spółki do tworzenia/udoskonalania czy reklamy oferowanych przez nią produktów, działań racjonalizatorskich lub wynalazczych mają bezpośredni wpływ na czynności opodatkowane i przysługuje od nich prawo do odliczenia VAT.
 • 06.12.2023Ewidencjonowanie na kasie wydania nagród uczestnikom konkursów
  W związku z tym, że przekazywanie nagród nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do ewidencjonowania na kasie rejestrującej wydania nagród rzeczowych (bez logo i z logo firmy) uczestnikom konkursów (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej) oraz wydania nagród rzeczowych (z logo i bez logo firmy) pracownikom poza konkursem. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 06.12.2023Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa to nie to samo
  Postępowanie podatkowe często poprzedza działania kontrolne. Ale równie często jest odwrotnie - to po przeprowadzonej kontroli rozpoczyna się postępowanie podatkowe. Czym więc różnią się postępowanie podatkowe od kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej?
 • 05.12.2023Biznes może mieć problemy z kryteriami taksonomii
  Niektóre sektory prezentują bardzo niskie wskaźniki spełnienia kryteriów taksonomii Unii Europejskiej – wynika z nowego badania firmy KPMG. Jak się okazuje, tylko 37 proc. firm przyznało, że zleciło przeprowadzenie audytu swoich informacji niefinansowych w ramach taksonomii UE.
 • 05.12.2023Świąteczne prezenty dla kontrahentów jako koszt firmy
  Zakup prezentów będzie mógł być ujęty w kosztach podatkowych, pod warunkiem że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. To warunek wynikający odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, że prezenty powinny być opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno następować w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy.
 • 04.12.2023Świąteczne prezenty dla kontrahentów jako koszt firmy
  Zakup prezentów będzie mógł być ujęty w kosztach podatkowych, pod warunkiem że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. To warunek wynikający odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, że prezenty powinny być opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno następować w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy.
 • 30.11.2023Stawka ryczałtu z tytułu zbycia przedsiębiorstwa
  Od października 2003 r. podatniczka prowadzi działalność gospodarczą - Poradnię Medycyny Rodzinnej. Z opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych korzysta od 2022 r. Przedsiębiorczyni zamierza sprzedać to przedsiębiorstwo. Według jakiej stawki ryczałtu opodatkowane są przychody ze zbycia przedsiębiorstwa osoby fizycznej, prowadzącej działalność opodatkowaną ryczałtem?
 • 28.11.2023Bezpłatny okres próbny może być pułapką dla sprzedawców
  Jeśli przedsiębiorca oferuje bezpłatny okres próbny, który po zakończeniu automatycznie przekształca się w abonament płatny, musi poinformować klienta o jego prawie do odstąpienia od umowy w sposób jasny, zrozumiały i dokładny. W przeciwnym razie zamiast 14 dni konsument będzie miał aż 12 miesięcy na odstąpienie od umowy.
 • 24.11.2023Jak wycofać środek trwały z firmy na cele prywatne
  Przekazanie środka trwałego na cele prywatne nie wywołuje skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będziesz zobowiązany do zapłaty podatku PIT, ponieważ przeniesienie nie stanowi zbycia składnika majątkowego i nadal pozostajesz właścicielem. Natomiast jeżeli przysługiwało ci prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu środka trwałego, to przekazanie go do majątku osobistego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według właściwej stawki podatku. Przy wycofaniu środka trwałego na cele prywatne możesz mieć rónież obowiązek skorygowania VAT odliczonego przy nabyciu.
 • 24.11.2023Black Friday: Odstąpienie od umowy
  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy to tzw. prawo do zwrotu towaru. Umożliwia kupującemu zapoznanie się z towarem i namysłu, czyli rozważenia racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w sklepach tradycyjnych, w których zależy to wyłącznie od woli sprzedawcy. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 lub 30 dni.
 • 24.11.2023Jednorazowa amortyzacja systemu fotowoltaicznego
  Jeżeli przedsiębiorca spełnia kryteria „małego podatnika”, a nabyta mikroinstalacja fotowoltaiczna stanowi samodzielny środek trwały zaliczony do grupy 6 Klasyfikacji Środków Trwałych, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w roku podatkowym, to zgodnie z art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie mógł dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej tego środka trwałego (mikroinstalacji fotowoltaicznej), do wysokości określonego w przepisach prawa limitu, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis.
 • 22.11.2023Rosnące ceny prądu i gazu. Rząd proponuje dalsze mrożenie stawek
  Rząd przyjął projekt ustawy mającej przedłużyć na 2024 r. funkcjonowanie mechanizmów osłonowych dotyczących zamrożenia cen energii elektrycznej i gazu. Wsparcie miałoby objąć nie tylko gospodarstwa domowe, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy oraz tzw. podmioty wrażliwe. Pakiet ochronny ma przeciwdziałać wzrostowi kosztów energii, który – bez mrożenia stawek – może wynieść w 2024 r. co najmniej 60-70 proc. w skali roku.
 • 15.11.2023[22.11.2023] Szkolenie on-line: Planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa oraz obowiązek publikacji strategii podatkowej
  Kryzys gospodarczy wymusza na przedsiębiorcy poszukiwanie optymalnych metod zarządzania finansami. Taką metodą jest planowanie podatkowe. Pozwala ono w sposób bezpieczny osiągać optymalne oszczędności podatkowe, nie narażając podatnika na ryzyko. Mimo wielu zmian w przepisach podatkowych, w tym wprowadzonych pakietem "Polski Ład", również optymalizacja podatkowa nadal jest możliwa oraz w wielu przypadkach całkowicie bezpieczna. Istotna jest formuła jej przeprowadzenia oraz podjęcie odpowiednich działań osłonowych. Optymalizacja może mieć charakter planowania podatkowego, zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęcia działań, prowadzących do osiągnięcia legalnego efektu podatkowego.
 • 14.11.2023Rośnie liczba zawieszanych i likwidowanych działalności
  W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2023 r. zanotowano rekordową liczbę zawieszanych i likwidowanych działalności gospodarczych – wynika z analiz przeprowadzonych przez InfoCredit. W tym czasie założono lub wznowiono 368,7 tys. działalności, ale jednocześnie zawieszono albo zamknięto aż 412,8 tys. firm. Jak oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, w kolejnym roku dużym wyzwaniem dla firm będzie rekordowa podwyżka płacy minimalnej.
 • 14.11.2023Przedsiębiorcy sceptyczni wobec zapowiedzi dotyczących składki zdrowotnej
  Tylko 28 proc. przedsiębiorców twierdzi, że nowy rząd szybko zrealizuje swoje obietnice dotyczące przywrócenia zryczałtowanej składki zdrowotnej – wynika z nowego badania, które przeprowadził CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Większość badanych (65 proc.) nie jest przekonana, że zapowiadane zmiany ws. składek zostaną rzeczywiście wprowadzone. Przedsiębiorcy są też dosyć sceptycznie nastawieni odnośnie zapowiedzi zniesienia zakazu handlu w niedziele.
 • 14.11.2023Jak podzielić majątek firmy po rozwodzie
  Prowadzisz firmę i jesteś w trakcie sprawy rozwodowej albo planujesz ze współmałżonkiem podzielić wspólny majątek? Przeczytaj o ogólnych zasadach i najbardziej typowych sytuacjach, które mogą być pomocne w przygotowaniu do takiego podziału.
 • 13.11.2023Przedsiębiorcy sceptyczni wobec zapowiedzi dotyczących składki zdrowotnej
  Tylko 28 proc. przedsiębiorców twierdzi, że nowy rząd szybko zrealizuje swoje obietnice dotyczące przywrócenia zryczałtowanej składki zdrowotnej – wynika z nowego badania, które przeprowadził CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Większość badanych (65 proc.) nie jest przekonana, że zapowiadane zmiany ws. składek zostaną rzeczywiście wprowadzone. Przedsiębiorcy są też dosyć sceptycznie nastawieni odnośnie zapowiedzi zniesienia zakazu handlu w niedziele.
 • 13.11.2023Jak wycofać środek trwały z firmy na cele prywatne
  Przekazanie środka trwałego na cele prywatne nie wywołuje skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będziesz zobowiązany do zapłaty podatku PIT, ponieważ przeniesienie nie stanowi zbycia składnika majątkowego i nadal pozostajesz właścicielem. Natomiast jeżeli przysługiwało ci prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu środka trwałego, to przekazanie go do majątku osobistego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według właściwej stawki podatku. Przy wycofaniu środka trwałego na cele prywatne możesz mieć rónież obowiązek skorygowania VAT odliczonego przy nabyciu.
 • 10.11.2023Dokumentowanie usług wykonanych na własne potrzeby
  Generalną zasadą VAT jest podleganie opodatkowaniu tym podatkiem odpłatnego świadczenia usług. Od zasady tej istnieją jednak wyjątki. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. 
 • 07.11.2023Obowiązek korekty VAT w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości
  Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w momencie nabycia towarów i usług oraz jest zobowiązany do dokonania ewentualnej korekty tego odliczonego podatku w przypadku późniejszej zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług lub zmiany sposobu wykorzystania. Z uwagi na zazwyczaj wieloletni okres wykorzystania składników majątku zaliczanych do środków trwałych oraz nieruchomości ustawa o VAT przyjmuje zasadę dokonywania cząstkowej i równomiernej korekty w dłuższym czasie tj. dla nieruchomości przez 10 lat.
 • 06.11.2023Sukcesja firmy: aspekty formalne, podatkowe i pracownicze związane z zarządem sukcesyjnym
  Chcesz, żeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy? Przeczytaj jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych.
 • 03.11.2023VAT: Aport nieruchomości do spółki a zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  Wnoszona aportem do spółki nieruchomość na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej musi być wydzielona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, aby aport mógł zostać uznany za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i korzystać z wyłączenia z VAT. Tak wynika z opublikowanej 28 sierpnia 2023 r. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
 • 26.10.2023Podatki 2023: Podatek u źródła nadal ze sporymi wątpliwościami
  Przygotowane przez resort finansów objaśnienia podatkowe dotyczące poboru podatku u źródła (WHT) wymagają doprecyzowania – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja ocenia, że projektowane objaśnienia są niewystarczające, a rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie odpowiednich poprawek. Wątpliwości dotyczą m.in. nieprecyzyjnych określeń.
 • 25.10.2023Moment dokonania korekty pliku JPK_VAT
  We wrześniu 2021 r. nastąpiła sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W grudniu 2022 r. została wystawiona faktura VAT. Fakturę ujęto w deklaracji JPK za wrzesień 2021 r. Okazało się, że sprzedaż korzysta z wyłączenia z opodatkowania. W kwietniu 2023 r. została wystawiona faktura korygująca (VAT został zwrócony nabywcy). W jakiej i czy w ogóle należy ująć w deklaracji JPK fakturę korygującą? Czy konieczna jest dokumentacja potwierdzająca, z której wynika, że sprzedawca uzgodnił z nabywcą usługi, warunki obniżenia podstawy opodatkowania?
 • 23.10.2023Nowy podatek węglowy CBAM z dużym wpływem na handel
  Z początkiem października br. w życie weszło unijne rozporządzenie dotyczące granicznego podatku węglowego (carbon border adjustment mechanism – CBAM). Mechanizm zakłada wprowadzenie nowego sposobu ustalania ceł na granicach Unii Europejskiej, który uwzględni emisję CO2 dotyczącą importowanych do wspólnoty wyrobów z branż energochłonnych. Jak tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, CBAM będzie mieć wpływ na wiele podmiotów zajmujących się handlem.
 • 20.10.2023Składki ZUS: Dofinansowanie przez pracodawcę pobytu pracownika w prywatnym sanatorium
  Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podlega wartość różnicy pomiędzy ceną nabycia usługi, a ponoszoną przez pracownika odpłatnością. Jest to równoznaczne z brakiem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od ww. wartości. Aby móc zastosować wskazane wyłączenie korzyść uzyskana przez pracownika musi mieć formę niepieniężną. W sytuacji, gdy to pracownik dokonuje zakupu artykułu, przedmiotu bądź usługi, a następnie otrzymuje zwrot kwoty wydatkowanej na ten zakup bądź jej części nie można zastosować wyłączenia ze składek.
 • 19.10.2023Biznes liczy na nowe podejście do mikrofirm
  W nowej kadencji Sejmu mikrofirmy powinny być bardziej dowartościowane, a nowe prawo powinno w większym stopniu uwzględniać ich interesy – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja zaapelowała w liście otwartym do liderów partii politycznych o nowe podejście do mikroprzedsiębiorców.
 • 18.10.2023Biznes liczy na nowe podejście do mikrofirm
  W nowej kadencji Sejmu mikrofirmy powinny być bardziej dowartościowane, a nowe prawo powinno w większym stopniu uwzględniać ich interesy – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja zaapelowała w liście otwartym do liderów partii politycznych o nowe podejście do mikroprzedsiębiorców.
 • 18.10.2023Nowe plany KE zakładają znaczne zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych
  Komisja Europejska przyjęła program prac na 2024 r. Nowy plan przewiduje m.in. ograniczenie wymogów sprawozdawczych o 25 proc., co ma wesprzeć przedsiębiorców. Reforma obejmie m.in. unijny kodeks celny, dzięki czemu biznes ma zaoszczędzić ok. 2 mld euro w skali roku. Firmy mają też zyskać na zmianach dotyczących badań statystycznych.
 • 18.10.2023Sprzedaż wyprodukowanych przez siebie pączków. Jaka stawka ryczałtu?
  Przedsiębiorczyni sprzedaje pączki, które są wytwarzane przez nią osobiście i sprzedawane w punkcie gastronomicznym (zarówno do konsumpcji w tym punkcie, jak i na wynos). Czy przychody uzyskane z tej działalność powinny być opodatkowane 3% stawką ryczałtu?
 • 13.10.2023Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące
  Niektóre firmy mogą płacić przez 2 lata obniżone (preferencyjne) składki na ZUS. Przeczytaj, kto może skorzystać z możliwości obniżenia składek. Ile wyniosą obniżone składki i jak długo można z nich korzystać.
 • 13.10.2023Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
  Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myślą o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określonej dostawy końcowej, która nastąpi w przyszłości. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozyskania części środków, które pomogą sfinalizować ostateczną transakcję. Zaliczka w obrocie krajowym w świetle ustawy o VAT powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Wpłacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawkę VAT odpowiednią dla danego towaru czy usługi.
 • 11.10.2023Wkrótce zmiany ws. międzynarodowych standardów rachunkowości
  Już 16 października br. w życie wejdzie unijne rozporządzenie ws. jednolitego tekstu międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR). W założeniu rozporządzenie ma ułatwić korzystanie z MSR. Nowe przepisy mają docelowo zapewnić większą jasność i przejrzystość. Jak podkreślają eksperci, rozporządzenie nie wprowadza żadnych gruntownych zmian w kontekście sprawozdań finansowych.
 • 11.10.2023Jednorazowa amortyzacja jako metoda optymalizacji podatkowej
  Część podatników zgodnie z zapisem w ustawie o podatku dochodowym, zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych, ma możliwość skorzystania w określonych sytuacjach z amortyzacji jednorazowej dla środków trwałych, których wartość jest wyższa niż 10 000 zł w ramach pomocy de minimis. Tego typu rozwiązanie może być bardzo korzystne dla podatników oraz jest narzędziem do optymalizacji podatkowej, ponieważ umożliwia jednorazowe zaliczenie całego naliczonego odpisu środka trwałego w ciężar kosztów podatkowych. Minusem jednak tego rozwiązania jest brak możliwości rozliczenia zaliczki na nabywane środki trwałe, co stanowi barierę dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy mają największe problemy ze zdobyciem finansowania.
 • 09.10.2023Outsourcing IT i oprogramowania dla biur rachunkowych
  Prowadzenie biura rachunkowego to nie lada wyzwanie - oprócz konieczności spełniania różnego rodzaju formalności i wymogów, równie ważna jest dbałość o prawidłowe działanie należącej do firmy infrastruktury informatycznej. Utrzymywanie działu IT odpowiedzialnego za nadzór nad oprogramowaniem informatycznym niejednokrotnie jest wyjątkowo kosztowne, dlatego wielu właścicieli biur rachunkowych decyduje się na skorzystanie z innego, bardziej efektywnego rozwiązania. Mowa tutaj oczywiście o outsourcingu IT. Skorzystanie z takiej usługi sprawia, iż znika konieczność samodzielnego utrzymywania działu IT oraz dbania o prawidłowe działanie oprogramowania. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze korzyści wynikające ze skorzystania z outsourcingu IT dla biur rachunkowych.
 • 06.10.2023Jak polski biznes inwestuje poza granicami kraju?
  Polskie firmy, które decydują się na inwestycje poza granicami kraju, stawiają najczęściej na inne państwa Europy, ale rośnie też popularność Stanów Zjednoczonych, Indii czy krajów bliskowschodnich. Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, na koniec 2022 r. łączna wartość polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wyniosła 130,5 mld zł. Najczęściej na ekspansję decydują się przedsiębiorstwa z branż przetwórstwa przemysłowego, górnictwa i wydobycia oraz handlu.
 • 05.10.2023Podatki 2024. Najważniejsze limity – PIT, CIT i VAT
  Początek października jest okresem, który ma istotne znaczenie dla praw i obowiązków przedsiębiorców. Z nim właśnie ustawodawca wiąże ustalenie pewnych limitów, które decydują o możliwościach i formach rozliczeń osób prowadzących działalność gospodarczą. Kurs euro wpływa bowiem na kilka ważnych spraw.
 • 05.10.2023PCC od umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład zbywanego zespołu składników materialnych i niematerialnych?
 • 03.10.2023UOKiK karze i ostrzega w sprawach dotyczących zatorów płatniczych
  W trakcie ostatniego kwartału Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 20 decyzji w sprawach zatorów płatniczych. Od początku roku takich decyzji było już 50, a łączna kwota nałożonych kar wyniosła ponad 33 mln zł. Urząd korzysta też z tzw. działań miękkich i informuje firmy o zauważonych nieprawidłowościach.
 • 03.10.2023Podatki 2023: Ruszyła faza przejściowa wdrażania podatku węglowego CBAM
  Z początkiem października br. rozpoczęła się faza przejściowa wdrażania tzw. granicznego podatku węglowego (carbon border adjustment mechanism – CBAM). Nowa danina będzie wprowadzana etapami. Najpierw w okresie od października br. do końca 2025 r. obowiązywać będą wymogi sprawozdawcze, a od 2026 r. firmy objęte mechanizmem będą musiały płacić za certyfikaty CBAM.
 • 29.09.2023Moment powstania przychodu dla usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
  Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zawiera umowy cywilnoprawne, zgodnie z którymi wynagrodzenie jest rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Przedsiębiorca wystawia faktury świadczeniobiorcy /udzielającemu zamówienie do 10-ego dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy (zapłaty zaliczki za podatek dochodowy), z datą wystawienia faktury czy zgodnie z okresem, za jaki została wystawiona faktura?
 • 28.09.2023Rosnące koszty pracownicze pogarszają nastroje w biznesie
  Firmy w Polsce od dłuższego czasu muszą zmagać się z dużym poziomem niepewności. Jak ocenia Business Centre Club, sytuację dodatkowo pogarszają rosnące koszty pracownicze. Już teraz jest to najczęściej wskazywana przez przedsiębiorców (71 proc.) bariera utrudniająca działalność. W przyszłym roku wysokość wynagrodzenia minimalnego zostanie podwyższona o ok. 20 proc. w skali roku.
 • 27.09.2023Umowa o dzieło z własnym pracodawcą ze składkami ZUS
  Umowa o dzieło z własnym pracodawcą traktowana jest jako forma kontynuowania zatrudnienia pracowniczego. Zatem wobec umowy o dzieło wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy nie ma zastosowania zasada zbiegu tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że w świetle prawa wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy o dzieło, wykonywanej na rzecz pracodawcy, traktowane jest tak samo jak wynagrodzenie z umowy o pracę.

« poprzednia strona | następna strona »