aktywa przedsiębiorstwa

 • 12.04.2024WSA. 8,5% stawka ryczałtu: Nie każdy informatyk jest programistą
  Fakt sklasyfikowania usług przedsiębiorcy do usług pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego będącej na gruncie PKWiU odrębnym grupowaniem niż usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego przemawia za przyjęciem, że sporne usługi nie stanowią usług doradztwa w zakresie oprogramowania w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
 • 12.04.2024Dziennik Ustaw i Monitor Polski - co nowego w przepisach 
  12 kwietnia 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, a 10 kwietnia br. - jednolity tekst rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Z kolei 9 kwietnia ogłoszono jednolity tekst ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. Natomiast rozporządzenie w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ukazało się 4 kwietnia.
 • 09.04.2024Jednorazowa amortyzacja a pomoc de minimis
  Jedną z metod przyspieszonej amortyzacji jest amortyzacja jednorazowa. Z możliwości tej mogą od wielu lat (od 2007 r.) korzystać mali podatnicy oraz - pod pewnymi warunkami - podatnicy rozpoczynający działalność. Należy pamiętać jednak, że skorzystanie z niej oznacza jednocześnie korzystanie z pomocy de minimis.
 • 05.04.2024Restrukturyzacja - korzyści i zagrożenia
  Restrukturyzacja to termin, który często pojawia się w kontekście przedsiębiorstw dążących do optymalizacji swojego działania. Fundamentem tej koncepcji jest proces strategiczny, którego celem jest zwiększenie efektywności organizacji. Ale kiedy dokładnie przedsiębiorstwo powinno rozważyć restrukturyzację?
 • 04.04.2024MRPiPS szykuje nowe formy wsparcia dla pracodawców
  W resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej trwają prace nad projektem nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Pracodawcy będą mogli korzystać m.in. z dofinansowania do zatrudnienia seniorów. Z form pomocy udzielanej przez urzędy pracy skorzystać będą mogły także firmy rodzinne, mimo pokrewieństwa klienta urzędu z pracodawcą. Projekt zakłada też np. poszerzenie dostępu do wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 • 04.04.2024Faktury zaliczkowe – ewidencja u dostawcy i odbiorcy
  Faktura zaliczkowa wystawiana jest z myślą o rozliczeniu otrzymanych zaliczek do określonej dostawy końcowej, która nastąpi w przyszłości. Zazwyczaj faktury zaliczkowe używane są przy transakcjach o dużej wartości, w celu pozyskania części środków, które pomogą sfinalizować ostateczną transakcję. Zaliczka w obrocie krajowym w świetle ustawy o VAT powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Wpłacona na rachunek bankowy jednostki zaliczka traktowana jest jako kwota brutto, która zawiera stawkę VAT odpowiednią dla danego towaru czy usługi.
 • 03.04.2024MRPiPS szykuje nowe formy wsparcia dla pracodawców
  W resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej trwają prace nad projektem nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Pracodawcy będą mogli korzystać m.in. z dofinansowania do zatrudnienia seniorów. Z form pomocy udzielanej przez urzędy pracy skorzystać będą mogły także firmy rodzinne, mimo pokrewieństwa klienta urzędu z pracodawcą. Projekt zakłada też np. poszerzenie dostępu do wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 • 03.04.2024NSA. Podatek od mieszkań przy firmowym najmie
  Za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie będą mogły być uznane te części budynku mieszkalnego, które są wykorzystywane (zajęte) na cele mieszkalne, przez co należy rozumieć trwałe zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkaniowych posiadacza lokalu, nawet wówczas, gdy ich oddanie przez podatnika (np. dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową, spółkę komunalną, podmiot działający w formule społecznej agencji najmu albo społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub innego właściciela będącego przedsiębiorcą) do korzystania osobom trzecim dla realizacji tej funkcji (zajęcie na cele mieszkalne) nastąpiło w ramach gospodarczej działalności podatnika (np. komercyjnego najmu). Istotne jest, by w budynku (lokalu) mieszkalnym realizowany był cel polegający na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
 • 02.04.2024Księgi rachunkowe: Jeden limit dla działalności gospodarczej i rolniczej
  Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zależy od formy prawnej jednostki lub wielkości osiąganych przychodów, nie natomiast od przedmiotu działalności i sposobu opodatkowania. Oznacza to, że przychód z działalności rolniczej należy zsumować razem z przychodem uzyskanym z tytułu działalności gospodarczej w celu ustalenia, czy przekroczono w danym roku limit wynoszący co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro.
 • 29.03.2024Świąteczne prezenty dla kontrahentów jako koszt firmy
  Zakup prezentów będzie mógł być ujęty w kosztach podatkowych, pod warunkiem że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. To warunek wynikający odpowiednio z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W praktyce oznacza to, że prezenty powinny być opatrzone logo firmy, a ich przekazanie powinno następować w celach reklamowych, np. promowania marki czy produktów firmy.
 • 27.03.2024Sprzedaż środka trwałego w księgach rachunkowych
  Przychodem przedsiębiorstwa może być zarówno sprzedaż usług czy towarów, jak i sprzedaż składników majątku. Często zdarza się, że mamy do czynienia ze sprzedażą środków trwałych, które wcześniej były użytkowane przez jednostkę. Powodów sprzedaży składnika majątku może być wiele. Może to być podyktowane zmianą technologiczną, zużyciem środka trwałego w sposób, który uniemożliwia dalsze użytkowanie, czy też wymianą na nowszy składnik majątku.
 • 25.03.2024MF o zwiększeniu limitu do badania sprawozdań finansowych
  W projekcie zmiany ustawy o rachunkowości zaproponowano podniesienie o 25% progów określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego jednostek. Proponowane po zmianie progi do badania przedstawiają się następująco: 3 125 000 euro - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego oraz 6 250 000 euro w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, natomiast próg zatrudnienia pozostaje bez zmian. Wejście w życie zmienianych przepisów jest przewidziane w 2024 r. co oznacza, że podwyższone progi do badania będą miały zastosowanie już do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2024 rok.
 • 22.03.2024Skutki w VAT otrzymania w darowiźnie przedsiębiorstwa
  W przypadku gdy przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo to czynność ta będzie wyłączona ze stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Ponadto, jeżeli obdarowany będzie kontynuował identyczną działalność gospodarczą nie zmieniając przeznaczenia towarów i usług, to w takiej sytuacji nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.
 • 20.03.2024[25.03.2024] Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie wartości produkcji w toku i produktów gotowych
  Koszty towarzyszą działalności gospodarczej nieustannie. Musimy je ponosić, aby uzyskać przychody. Stanowią istotę rachunku kosztów, który tworzony jest w przedsiębiorstwie na potrzeby sprawozdawcze oraz zarządcze. Rachunek kosztów jest procesem identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach dla dokonywania ocen i decyzji przez użytkowników tych informacji. Jego istotą jest pomiar wartości zużycia zasobów przedsiębiorstwa. Wiedza o rozmiarach ponoszonych kosztów jest wykorzystywana m.in. do tworzenia budżetów, jest podstawą do wyceny produktów, kalkulacji cen, przygotowywania ofert.
 • 14.03.2024PIP: Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
  Prawne podstawy świadczenia pracy można podzielić na dwie grupy, tj. na zatrudnienie pracownicze oparte na przepisach prawa pracy oraz na tzw. zatrudnienie niepracownicze oparte na przepisach prawa cywilnego.  W zatrudnieniu pracowniczym wyróżniamy:  umowę o pracę,  powołanie,  mianowanie,  wybór,  spółdzielczą umowę o pracę.  Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę:  umowę na okres próbny,  umowę na czas określony,  umowę na czas nieokreślony.  Na podstawie umów cywilnoprawnych praca najczęściej wykonywana jest na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. 
 • 12.03.2024Odliczenie VAT z faktur za wynajem mieszkań dla pracowników
  W sytuacji nieodpłatnego udostępniania pracownikom lokali mieszkalnych płatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawianych przez kontrahentów, z tytułu zakupu usługi wynajmu lokali mieszkalnych, ponieważ ww. wydatki nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
 • 11.03.2024Przedsiębiorcy apelują o uproszczenie i obniżenie składki zdrowotnej
  Obecna formuła składki zdrowotnej prowadzi do chaosu i degradacji mikroprzedsiębiorczości w Polsce – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja wystosowała apel, w którym domaga się, by składka zdrowotna była czytelniejsza i uwzględniała trudną sytuację najmniejszych firm. Realizacja propozycji ZPP miałaby skutkować zmniejszeniem wpływów ze składki o ok. 5 mld zł rocznie.
 • 08.03.2024Przedsiębiorcy apelują o uproszczenie i obniżenie składki zdrowotnej
  Obecna formuła składki zdrowotnej prowadzi do chaosu i degradacji mikroprzedsiębiorczości w Polsce – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja wystosowała apel, w którym domaga się, by składka zdrowotna była czytelniejsza i uwzględniała trudną sytuację najmniejszych firm. Realizacja propozycji ZPP miałaby skutkować zmniejszeniem wpływów ze składki o ok. 5 mld zł rocznie.
 • 08.03.2024PIT za 2023: Ulga dla rodzin 4+
  Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci. Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci: wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 • 07.03.2024PIT za 2023. Ulga dla pracujących seniorów
  Na czym polega ulga Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo. Kto może skorzystać z ulgi Z ulgi mogą korzystać: kobiety powyżej 60. roku życia, mężczyźni powyżej 65. roku życia
 • 06.03.2024Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
  Przedsiębiorca kupił samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w działalności gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten można wprowadzić do ewidencji środków trwałych, a w konsekwencji dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej?
 • 05.03.2024Amortyzacja samochodu wykorzystywanego do celów mieszanych
  Przedsiębiorca kupił samochód osobowy, który jest wykorzystywany przede wszystkim w działalności gospodarczej, a sporadycznie do celów prywatnych. Czy samochód ten można wprowadzić do ewidencji środków trwałych, a w konsekwencji dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej?
 • 05.03.2024Czy ryczałt 12% jest odpowiedni dla IT?
  Wielu z was zastanawia się, czy ryczałt 12% jest odpowiedni dla sektora IT. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.
 • 04.03.2024PIT za 2023: Rozliczenie ze sprzedaży akcji
  Jeżeli sprzedałeś akcje i przychód uzyskany z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, złóż do urzędu skarbowego PIT-38. Ważne: Zeznanie składasz niezależnie od tego czy z tytułu sprzedaży akcji: osiągnąłeś dochód, poniosłeś stratę.
 • 28.02.2024Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości
  Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Przepisy zostaną dostosowane do unijnej dyrektywy dotyczącej przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. W efekcie duże wielonarodowe koncerny będą zobowiązane do publicznego ujawniania sprawozdań związanych z podatkiem dochodowym, który płacą w poszczególnych państwach.
 • 28.02.2024Nowy podatek wyrównawczy. Resort finansów przedstawił założenia
  Resort finansów opublikował wstępne założenia projektu nowej ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych. Nowe regulacje mają dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy dotyczącej globalnego minimalnego opodatkowania. W praktyce przewiduje się m.in. wprowadzenie tzw. krajowego podatku wyrównawczego (QDMTT).
 • 28.02.2024Twój e-PIT - pytania i odpowiedzi
  Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów przygotowało zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. rozliczeń za pomocą tej usługi.
 • 28.02.2024Wymogi fiskusa stawiane polskim firmom mogą odstraszać zagranicznych kontrahentów
    Czy w związku z wypłatą wynagrodzenia za świadczone usługi spółka, aby nie być zobowiązaną do pobrania podatku u źródła, musi posiadać certyfikat rezydencji odbiorcy należności? Czy musi sporządzać informację IFT-2/IFT-2R i spełniać inne obowiązki płatnika wskazane w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, w tym dochować należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania WHT?
 • 26.02.2024KSeF z problemami. Kłopoty dotyczą głównie spraw technicznych
  Przedsiębiorstwa przygotowujące się do obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) mają przy wdrażaniu zmian najczęściej problemy związane z kwestiami technicznymi – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Biostat na zlecenie Grant Thornton. Kłopoty wynikają m.in. z opóźnień w dostosowaniach po stronie dostawców systemów księgowych. Reforma KSeF zostanie wprowadzona prawdopodobnie w 2025 r.
 • 23.02.2024Spółki na estońskim CIT nie zapłacą podatku od przekazanych darowizn
    Co do zasady darowizny podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, chyba że przekładają się na zwiększenie rozpoznawalności firmy, wzmocnienie jej pozytywnego wizerunku i budowanie więzi z interesariuszami, czyli spełnią warunki działalności CSR.
 • 22.02.2024Firmy mają problemy z przygotowaniem się na obowiązkowy KSeF
  Na wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) gotowa jest obecnie tylko jedna piąta średnich i dużych firm w Polsce – wynika z badania, które w styczniu br. na zlecenie Grant Thornton przeprowadziła firma Biostat. Reforma dotycząca obowiązku e-fakturowania zostanie wprowadzona w życie prawdopodobnie w 2025 r.
 • 20.02.2024Postępowania gospodarcze są zbyt długie? Firmy apelują o zmiany
  Przedłużające się postępowania w sprawach gospodarczych są jednym z głównych problemów dla małych i średnich firm – wynika z badań przeprowadzonych wśród ok. 400 organizacji pracodawców w Polsce. Jak wskazuje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (RMŚP), sytuację mogłoby poprawić np. skrócenie trwania postępowań gospodarczych do maksymalnie 6 miesięcy.
 • 16.02.2024Kontrole UODO mogą w tym roku objąć wielu przedsiębiorców
  Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) przedstawił plan kontroli sektorowych na 2024 r. Kontrole mają obejmować w praktyce m.in. kwestię prawidłowości spełniania obowiązku informacyjnego przez podmioty prawne. W efekcie kontrole ze strony UODO mogą dotyczyć prawie każdego przedsiębiorstwa.
 • 16.02.2024PIT za 2023: Rozliczenie z dochodów z umowy zlecenia lub o dzieło
  Przychodami z działalności wykonywanej osobiście w zakresie umów zlecenia/o dzieło są przychody, które uzyskałeś z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, przedsiębiorstwa w spadku.
 • 15.02.2024Podatki 2024: Raportowanie schematów podatkowych z licznymi problemami
  Regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) są wyjątkowo niejasne i rodzą wiele wątpliwości – oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Problemy dotyczą m.in. określenia tego, w jakiej roli występuje podatnik i jakie transakcje podlegają obowiązkowi raportowania.
 • 15.02.2024Kontrole UODO mogą w tym roku objąć wielu przedsiębiorców
  Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) przedstawił plan kontroli sektorowych na 2024 r. Kontrole mają obejmować w praktyce m.in. kwestię prawidłowości spełniania obowiązku informacyjnego przez podmioty prawne. W efekcie kontrole ze strony UODO mogą dotyczyć prawie każdego przedsiębiorstwa.
 • 14.02.2024Stawka ryczałtu przy sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu
  Stawki ryczałtu zależą od tego z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawiera szczególnych regulacji, które odnosiłyby się do sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu. Nie wprowadza odrębnej stawki ryczałtu dla takiej transakcji. Nie przewiduje również, że przychód uzyskany z takiej sprzedaży musi być opodatkowany według jednej stawki podatku.
 • 14.02.2024PIT: Zwrot pracownikowi kosztów za używanie prywatnego samochodu
  Czy pracownik, któremu powierzony został obowiązek wynikający ze stosunku pracy, wykonuje zadania przy pomocy i wykorzystaniu pojazdu prywatnego, to czy płatnik w związku ze zwrotem pracownikowi poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych jest zobowiązany rozliczać jako przychód u pracownika z tytułu pracy obliczać, pobierać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy?
 • 09.02.2024Zakup towarów handlowych poniesionych przez spadkodawcę w kosztach firmy
  Skoro objęcie towarów handlowych, których koszty nabycia poniesione zostały przez spadkodawcę oraz przez przedsiębiorstwo w spadku, nie będzie miało charakteru odpłatnego, nie można mówić o „poniesieniu kosztu”. Z tego względu - przy tym sposobie nabycia - brak odpłatności decyduje o niemożliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodu ww. wartości - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
 • 07.02.2024Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
  Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% tego przychodu, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.
 • 07.02.2024Czy warto skorzystać z usług pomocy przy zakładaniu firmy?
  Założenie firmy to proces, który dla wielu osób planujących pracę na własnych rachunek wydaje się skomplikowany i czasochłonny. W związku z tym istnieją podmioty, które oferują usługi sprowadzające się do pomocy przy zakładaniu firmy. Dlaczego warto z nich skorzystać? Jakie wyzwania stoją przed osobami planującymi otwarcie własnej firmy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.
 • 06.02.2024Resort finansów szykuje kolejny projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości
  W Ministerstwie Finansów trwają prace nad kolejnym projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podniesione o 25 proc. zostaną też m.in. progi definiujące kategorie jednostek oraz wysokość przychodów, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Resort finansów przewiduje, że projekt nowelizacji zostanie przyjęty przez rząd w II kwartale 2024 r.
 • 06.02.2024Obowiązkowy KSeF potwierdzony. Wkrótce rozpoczną się konsultacje
  Obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie na pewno wdrożony – potwierdziło oficjalnie Ministerstwo Finansów. Już 9 lutego resort zamierza ogłosić harmonogram konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności w KSeF. Nowa data wdrożenia reformy zostanie natomiast podana na przełomie kwietnia i maja br. Ministerstwo zapowiedziało również akcję praktycznych szkoleń, które będą prowadzone przez urzędy skarbowe.
 • 05.02.2024Obowiązkowy KSeF potwierdzony. Wkrótce rozpoczną się konsultacje
  Obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie na pewno wdrożony – potwierdziło oficjalnie Ministerstwo Finansów. Już 9 lutego resort zamierza ogłosić harmonogram konsultacji dotyczących rozwiązań prawnych i funkcjonalności w KSeF. Nowa data wdrożenia reformy zostanie natomiast podana na przełomie kwietnia i maja br. Ministerstwo zapowiedziało również akcję praktycznych szkoleń, które będą prowadzone przez urzędy skarbowe.
 • 05.02.2024Ustawa o rachunkowości z nowym obowiązkiem dla międzynarodowych koncernów
  Do ustawy o rachunkowości wprowadzony zostanie nowy obowiązek publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowano w resorcie finansów. Zmiany będą dotyczyć dużych koncernów międzynarodowych i są bezpośrednio związane z unijnymi regulacjami.
 • 05.02.2024Kiedy nie można stosować podwyższonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
  Wysokość podwyższonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. I tak, koszty z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą obecnie 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.
 • 30.01.2024Graniczny podatek węglowy CBAM z szansami i zagrożeniami dla firm
  Część przepisów dotyczących nowego granicznego podatku węglowego (CBAM) zacznie obowiązywać już w 2024 r. W ramach nowego mechanizmu wprowadzany jest nowy sposób ustalania cła na granicach Unii Europejskiej z uwzględnieniem emisji CO2. Eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton przewidują, że podatek CBAM będzie oznaczać dla przedsiębiorców zarówno nowe szanse, jak i nowe zagrożenia.
 • 29.01.2024Darowizna w księgach rachunkowych
  Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania różnego rodzaju aktywów na rzecz obdarowanego. Ujęcie rachunkowe darowizny dokładnie reguluje art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), w którym ustawodawca określił rodzaj kosztu darczyńcy lub też przychodu obdarowywanego w przypadku przekazania darowizny. Nieodpłatne przekazanie aktywów, którymi mogą być zarówno środki trwałe jak i środki pieniężne czy też towary lub materiały ewidencjonujemy w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty lub przychody operacyjne, czyli koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.
 • 26.01.2024Pracownicy uzyskają silniejszy głos w firmach międzynarodowych
  Komisja Europejska szykuje zmiany mające wzmocnić głos strony pracowniczej w międzynarodowych przedsiębiorstwach z siedzibą w Unii Europejskiej. Po zmianach tzw. europejskie rady zakładowe mają zapewniać pracownikom lepszą reprezentację. W praktyce składanie wniosków o utworzenie takiej rady zakładowej ma być łatwiejsze, a jednocześnie wzrośnie rola konsultacji z pracownikami.
 • 25.01.2024Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 zł
  Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady są opodatkowane według skali podatkowej. Ustawodawca postanowił jednak, że w przypadku niektórych z tych przychodów, spełniających określone warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie ryczałtowe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 12% tego przychodu, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł.

następna strona »