WYBIERZ PLAN DLA SIEBIE

Plan miesięczny

płatność cykliczna

pierwsze 3 miesiące za

9,90 zł

miesięcznie

Po 3 miesiącach

19,90 zł

miesięcznie

(wszystkie podane ceny są cenami netto)

Płatność cykliczna, autoodnawialna.
Możesz zrezygnować w każdym momencie.

Ceny brutto wynoszą odpowiednio 12,18 zł oraz 24,48 zł.

Wybieram

Plan roczny

płatność jednorazowa lub cykliczna

159 zł

rocznie

za pierwszy rok

199 zł

rocznie

każdy kolejny rok

(wszystkie podane ceny są cenami netto)

Płatność cykliczna, autoodnawialna.
Możesz zrezygnować w każdym momencie.

Ceny brutto wynoszą odpowiednio 195,57 zł oraz 244,77 zł.

Wybieram

KORZYŚCI

 • Dostęp do wszystkich artykułów szkoleniowych podatki.edukacja
 • Certyfikaty ukończenia kursów
 • Dostęp do programu Delegacje on-line
 • Zniżki na szkolenia on-line
 • Podatki.biz bez reklamy
 • Nagrody za osiągnięcia kolejnych progów punktowych
Zobacz pełną listę korzyści

Artykuły w strefie podatki.edukacja

 • 21.06.2024
  PKPiR krok po kroku (5) - Wprowadzenie do przychodów
  Wiesz już, jak skonstruowana jest PKPiR i jakie jest przeznaczenie poszczególnych kolumn. Począwszy od tego odcinka zaczniemy omawiać poszczególne kategorie zdarzeń gospodarczych – zaczynając od informacji ogólnych, żeby w dalszej kolejności móc przejść do szczegółów i wyjątków. więcej »
 • 21.06.2024
  Księgi handlowe krok po kroku (6) Miejsce prowadzenia, otwieranie, zamykanie i składniki ksiąg
  Co do zasady księgi rachunkowe prowadzone są przez jednostkę. Ustawa o rachunkowości dopuszcza jednak możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych innym podmiotom. Artykuł 11 ust. 2 ustawy wskazuje, że jednostka może powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z innego państwa członkowskiego. więcej »
 • 21.06.2024
  Czytanie sprawozdań finansowych (6) Porównywalność przy zmianie polityki rachunkowości
  Odnosząc się do kwestii porównywalności, warto sprawdzić, czy nie nastąpiła zmiana polityki rachunkowości pomiędzy okresami. Przypomnijmy, że w myśl przepisów o rachunkowości, zwłaszcza art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 1, oraz MSR 8 przyjęte przez jednostkę zasady (polityka) rachunkowości obejmują wybrane przez jednostkę rozwiązania określające między innymi zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i prezentacji (wykazywania lub ujawniania) w sprawozdaniu finansowym.  więcej »
 • 20.06.2024
  E-commerce i podatki (3) - Działalność gospodarcza a sprzedaż prywatna na gruncie VAT
  Kwestia odróżnienia działalności gospodarczej od sprzedaży prywatnej w obrębie handlu internetowego nie jest sprawą oczywistą. Zarówno ustawa PIT, jak i ustawa VAT, wskazują jedynie na ogólne przesłanki wskazujące na wykonywanie działalności gospodarczej. Niestety są to przesłanki sformułowane bardzo ogólnie i nie odnajdziemy w przepisach żadnych precyzyjnych wyjaśnień co do sposobu ich interpretacji. więcej »
 • 20.06.2024
  Kryptowaluty (2) Czy kryptowaluta jest legalna?
  Skoro wirtualna waluta nie przystaje do żadnej z przedstawionych w pierwszym odcinku definicji środków płatniczych i instrumentów finansowych, to czy w ogóle jej posiadanie i handel jest legalny? więcej »
 • 20.06.2024
  VAT w obrocie międzynarodowym (9) Wprowadzenie do WNT
  W tej lekcji będziemy mówili o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. To transakcja będąca swego rodzaju odbiciem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.  więcej »
 • 19.06.2024
  Czytanie sprawozdań finansowych (5) Porównywalność sprawozdań
  Jedną z kluczowych kwestii, którą należy zweryfikować przed przystąpieniem do analizowania danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, jest sprawdzenie, czy dysponujemy danymi porównywalnymi. Wydaje się to oczywiste, a jednak w praktyce czasem próbujemy porównać firmy o zupełnie innej działalności, sprawozdania finansowe różnych podmiotów sporządzone według różnych podstaw prawnych (np. ustawa o rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) lub sprawozdania tej samej firmy za różne okresy, ale sporządzone najpierw zgodnie z ustawą o rachunkowości, a w późniejszym okresie zgodnie z MSSF. więcej »
 • 19.06.2024
  Kontrole i procedury (2) Postępowanie podatkowe
  Postępowanie podatkowe często poprzedza działania kontrolne. Ale równie często jest odwrotnie - to po przeprowadzonej kontroli rozpoczyna się postępowanie podatkowe. Czym więc różnią się postępowanie podatkowe od kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej? więcej »
 • 19.06.2024
  Zrozumieć PIT (2) Stawki podatku - nieco historii
  W ostatnich latach, po okresie długiej stabilizacji, stawki podatku dochodowego i sposób jego obliczania zaczął ewoluować, aby w efekcie przyjąć obecne kształty. Zachęcamy Cię, aby prześledzić tę drogę. więcej »
 • 18.06.2024
  Zrozumieć podatek VAT (2) Podatnicy VAT - wprowadzenie
  To, że firma lub osoba jest podatnikiem VAT, nie oznacza automatycznie, że do ceny sprzedawanych towarów lub usług będzie doliczać podatek albo korzystać z odliczenia podatku naliczonego przy zakupach. W podatku od towarów i usług występują bowiem liczne zwolnienia, wyjątki i wyłączenia. więcej »
 • 18.06.2024
  Księgi handlowe krok po kroku (5) Polityka rachunkowości
  Polityka rachunkowości to zbiór zasad i procedur, według których jednostka gospodarcza prowadzi swoje księgi rachunkowe. To dokument wewnętrzny, który określa między innymi, w jaki sposób jednostka będzie ewidencjonować swoje transakcje, wyceniać aktywa i pasywa oraz ustalać wynik finansowy. I choć każda jednostka tworzy i prowadzi własną politykę rachunkowości, powinna ona być zgodna z ustawą o rachunkowości. więcej »
 • 18.06.2024
  PKPiR krok po kroku (4) Cel, zadania i konstrukcja księgi
  Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest rola ewidencji księgowych? Czemu i komu służą, dlaczego dokonywanie zapisów jest ściśle sformalizowane, a dokumenty, na podstawie których dokonujemy wpisów, muszą spełniać określone warunki? Pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to funkcja fiskalna ewidencji. Poprzez ścisłe regulowanie techniki dokonywania wpisów, cech, jakie muszą mieć dokumenty księgowe, sposobu oznaczania dokumentów i ich wzajemnych powiązań fiskus uzyskuje zbiór danych, dzięki któremu może dokonać kontroli poprawności rozliczeń podatkowych i ustalenia wyniku finansowego. więcej »
 • 17.06.2024
  VAT w obrocie międzynarodowym (8) WDT i magazyn call-of stock
  W poprzedniej odcinku mówiliśmy o nietransakcyjnej wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – czyli, mówiąc w uproszczeniu – przemieszczeniu towaru do innego kraju unijnego w obrębie tego samego przedsiębiorstwa. Wspomnieliśmy też, że możliwe są też pewne uproszczenia. Dzisiaj właśnie o nich. więcej »
 • 17.06.2024
  Księgi handlowe krok po kroku (4): Zasady rachunkowości – część II
  Zasada istotności to kolejna z ważnych zasad rachunkowości, odgrywająca ważną rolę w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych i danych do ich sporządzenia. Jej głównym celem jest zapewnienie, że informacje prezentowane w sprawozdaniach są rzetelne, jasne i użyteczne dla odbiorców, umożliwiając im podejmowanie trafnych decyzji. więcej »
 • 17.06.2024
  E-commerce i podatki (2) Działalność gospodarcza czy sprzedaż prywatna – Nie ilość ma znaczenie
  Spora rzesza osób wciąż wiąże fakt prowadzenia działalności gospodarczej z liczbą dokonywanych sprzedaży. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że ani art. 5a pkt 6 ustawy PIT, ani też żaden inny przepis ustawy, nie uzależnia kwalifikacji działalności gospodarczej od liczby dokonanych transakcji sprzedaży czy też ilości zbywanych przedmiotów. więcej »
 • « poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]następna »