Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

finanse publiczne

 • 16.11.2010WSA: Aport nieruchomości bez korekty VAT
  Z uzasadnienia: Co do zasady - na podstawie przepisów unijnych - czynność wniesienia aportu jest opodatkowana, jej dokonanie nie powoduje zmiany prawa do odliczenia w ten sposób, że jej efektem jest konieczność dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro bowiem podatnik pierwotnie odliczył podatek naliczony związany z nabyciem i przyjęciem do użytkowania nieruchomości, a następnie wykorzystał ją do wykonania innej czynności opodatkowanej (wniesienia aportu), to zakres prawa do odliczenia w stosunku do tych środków trwałych nie zmienił się. Nie wystąpiła więc przesłanka dokonania korekty określona w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT w postaci zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
  • 18.10.2010Rząd woli obciążyć kosztami kryzysu obywateli niż banki
   Interpelacja nr 17913 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia podatku bankowego od zysku
   • 08.10.2010Opodatkowanie sektora finansowego – propozycje KE
    Podatek od działalności finansowej (PDF), to preferowana przez Komisję Europejską koncepcja podatku, który w przyszłości ma zostać nałożony na sektor finansowy. Jeżeli unijny podatek PDF zostanie starannie opracowany i wprowadzony, może przynosić znaczne dochody i przyczynić się do większej stabilności rynków finansowych bez nadmiernego ryzyka dla konkurencyjności UE – podkreśla Komisja.
    • 24.09.2010KPMG: Tanie państwo zamiast podwyżek podatków lekarstwem na deficyt budżetowy
     Obniżenie deficytu budżetowego jest łatwiejsze do osiągnięcia przez zmniejszenie wydatków bieżących państwa niż poprzez podnoszenie podatków - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej KPMG. Dotychczas stosowane metody cięć, np. zacieśnianie kontroli w wypłacaniu świadczeń socjalnych, okazują się jednak niewystarczające - konieczne jest podniesienie efektywności działania instytucji sektora finansów publicznych.
     • 23.09.2010Budżet 2011: Lewiatan proponuje 8,1 mld zł dodatkowych oszczędności
      Finanse publiczne należy równoważyć poprzez ograniczanie wydatków, poszerzenie bazy podatkowej i ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, a nie przez podnoszenie podatków - przekonuje PKPP Lewiatan. Organizacja przygotowała propozycje równoważenia budżetu państwa w latach 2011-2012 oraz w dłuższej perspektywie do roku 2020. – Dzięki nim będzie można już w przyszłym roku dodatkowo zaoszczędzić ponad 8 mld zł, a za dziesięć lat przeszło 34 mld zł.  Rząd mógłby wtedy zrezygnować z planowanej podwyżki VAT, która ma przynieść 5 mld zł. To nasza oferta. Mam nadzieję, że nie zostanie odrzucona – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji.
      • 22.09.2010ZRP przeciw podwyżce VAT
       Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie ocenia pomysł podwyższenia stawki VAT – napisała w opinii ZRP dla rządu Elżbieta Znosko-Łapczyńska, dyrektor generalny tej organizacji. Jej zdaniem, nawet nieznaczna podwyżka stawek podatku przełoży się na wzrost cen towarów i usług, a to nigdy nie jest korzystne ani dla przedsiębiorcy, ani dla konsumenta.
       • 10.06.2010Budżetowe cięcia w Niemczech nie muszą szkodzić polskiemu eksportowi
        – Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia całej Europy, plan oszczędnościowy w Niemczech nie jest dobrą wiadomością, bo będzie oznaczał osłabienie popytu na największym unijnym rynku, który dla wielu krajów, tak jak dla Polski, jest najważniejszym miejscem eksportu – uważa Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. Jej zdaniem jednak  zmniejszenie dopływu pieniędzy do niemieckich gospodarstw domowych w wyniku cięć budżetowych może zwiększyć popyt na konkurencyjne cenowo dobra z Polski.
        • 18.05.2010Wpływ migracji zamożnych podatników na dochody samorządów
         Interpelacja nr 15053 do ministra finansów w sprawie propozycji zmian w zakresie zasad naliczania dochodów gmin i powiatów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
         • 06.05.2010Wzrost gospodarczy w UE przyspiesza
          Po wyjściu z największej recesji w swojej historii gospodarka UE ma zanotować wzrost o 1 proc. w 2010 r. i 1,75 proc. w 2011 r. – przewiduje wiosenna prognoza Komisji Europejskiej. Oznacza to korektę w górę o 0,25 pkt proc. w tym roku w stosunku do jesiennej prognozy Komisji. Czynnikiem ograniczającym poprawę koniunktury pozostaje jednak słaby popyt wewnętrzny. Wprowadzone tymczasowe środki polityki budżetowej odegrały kluczową rolę w poprawie sytuacji gospodarczej, jednak spowodowały również zwiększenie deficytu publicznego, który w 2010 r. ma wzrosnąć do poziomu 7,25 proc. PKB.
          • 04.03.2010MG: Państwowe zapasy paliw nie będą finansowane z dodatkowych opłat
           Resort gospodarki zapewnia, że przygotowywany obecnie projekt zmiany systemu zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw nie zakłada wprowadzenia nowego podatku. Koszty tworzenia i utrzymywania zapasów są od dawna elementem ceny paliw. Według informacji przekazywanych przez producentów i handlowców, koszty utrzymywania zapasów w 2008 r. wyniosły średnio 6,5 grosza na litr paliwa. Jest to obecnie nienazwany element cen obowiązujących na stacjach benzynowych.
           • 02.02.2010Orzecznictwo: Podatek od dochodu ze źródeł nieujawnionych – przedawnienie
            Z uzasadnienia: W przypadku opodatkowania dochodów nieujawnionych nie ma możliwości ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego; nie ma możliwości przypisania dochodów do roku, w którym zostały one osiągnięte. O osiąganiu dochodów przypuszczamy bowiem na podstawie czynników zewnętrznych (poziomu zamożności), zaś okres wystąpienia tych czynników przyjmuje się jako ten, do którego należy przypisać dochody nieujawnione. Niezależnie zatem od daty powstania obowiązku podatkowego, ustalone na podstawie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. przychody, zalicza się do roku podatkowego, w którym wystąpiły znamiona obiektywne ujawniające ukryty dochód (wydatki i oszczędności).
            • 21.01.2010Kongres Przedsiębiorczości: Zreformować finanse publiczne, zawiesić progi ostrożnościowe
             Przyspieszony wzrost długu publicznego stanowi zagrożenie dla średnioterminowych perspektyw rozwoju Polski – ostrzega Kongres Przedsiębiorczości. Zdaniem zrzeszonych w nim organizacji, w ciągu najbliższych 3-4 lat należy obniżyć bieżący deficytu budżetowy oraz powstrzymać wzrost, a następnie stopniowo zmniejszyć zadłużenie sektora publicznego. Dla wykonania takiego planu należy przejściowo złagodzić, zawiesić lub usunąć rygory ustawy o finansach publicznych dotyczące konsekwencji przekroczenia 50- i 55-procentowego poziomu zadłużenia w stosunku do PKB.
             • 06.01.2010Opodatkowanie pomocy rzeczowej z zakładu pracy
              Interpelacja nr 12932 do ministra finansów w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
              • 27.11.2009Orzecznictwo WSA: Ewidencja gruntów i budynków jest wiążąca
               Stosownie do treści art. 21 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, organ podatkowy przy wymiarze podatku od nieruchomości w zakresie między innymi przedmiotu opodatkowania, jest związany zapisem zawartym w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości). Jedynie wykazanie przez właścicieli nieruchomości w trybie art. 194 § 3 Ordynacji podatkowej, wadliwości zapisu w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości), będzie skutkować jego odrzuceniem w całości lub w części, przy dokonywaniu wymiaru podatku od nieruchomości za dany rok.
               • 14.10.2009BCC chce przywrócenia Adama Szejnfelda do pracy w Ministerstwie Gospodarki
                – Zwracamy się o to, by jak najszybciej przywrócić dobrego urzędnika i uczciwego polityka, jakim jest Adam Szejnfeld, do służby w rządzie dla dobra Polski i polskiej gospodarki. Teraz jak nigdy dotąd gospodarka potrzebuje zaangażowanych reformatorów – zaapelował Marek Goliszewski, prezes Business Centre Club. Adam Szejnfeld stracił stanowisko w związku z oskarżeniami o udział w blokowaniu niekorzystnych dla lobby hazardowego zapisów w ustawie o grach losowych i zakładach wzajemnych.
                • 13.10.2009Ministerstwo Finansów ostrożnie o skróceniu terminu zwrotu VAT
                 Interpelacja nr 11298 do ministra finansów w sprawie zmiany ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
                 • 06.10.2009NIK o nieprawidłowościach w zakładach aktywności zawodowej
                  Zakłady aktywności zawodowej źle wykorzystują przekazywane im środki publiczne i nie przygotowują niepełnosprawnych do życia i pracy w otwartym środowisku – głosi raport Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem NIK, na pozorowanie działań pozwalają luki w prawie, niespójność przepisów i brak właściwego nadzoru ze strony pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. PFRON, wojewodowie i samorządy bezkrytycznie akceptują wszelkie projekty, choć nie mają pełnej wiedzy o stanie rzeczywistym.
                  • 10.07.2009Pomysły rządu na uniknięcie podwyżki podatków
                   Zdaniem premiera Donalda Tuska możliwe jest uniknięcie podniesienia podatków w przyszłym roku, jeśli wdrożony zostanie pakiet działań przygotowany przez rząd. Szef gabinetu spotkał się w tej sprawie z prezydentem Lechem Kaczyńskim i namawiał go do akceptacji ustawowych rozwiązań proponowanych przez rząd.
                   • 26.06.2009Podatek ekologiczny na razie w fazie dyskusji
                    Poseł Marek Matuszewski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z doniesień medialnych wynika, iż  Ministerstwo Finansów rozpoczęło już prace nad projektem ustawy o podatku ekologicznym, który miałby zastąpić akcyzę. Z informacji tych wynika, że podatek byłby płacony co roku w urzędzie skarbowym lub w wydziale komunikacyjnym, a zacząłby obowiązywać prawdopodobnie od 2010 r. Najwyższą kwotę podatku zapłaciliby kierowcy jeżdżący starymi autami - 3 tys. zł za auto sprzed 1992 r. Natomiast właściciele pojazdów, których wiek nie przekracza 9 lat, zapłacą ok. 500 zł. Najmniejszy podatek zapłacą ci, których stać na kupno nowego samochodu z salonu - zaledwie ok. 100 zł rocznie.
                    • 16.06.2009Kwalifikowalność podatku VAT w ramach POKL
                     W okresie programowania 2007-2013 w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pojawiają się różne trudności u beneficjentów w zakresie kwalifikowalności poniesionych wydatków. Trudności te związane są przede wszystkim z brakiem precyzyjnych przepisów. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na problem kwalifikacji podatku od towarów i usług w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
                     • 10.03.2009Polska przoduje w realizacji strategii lizbońskiej
                      Z opublikowanego przez belgijski instytut Lisbon Council dokumentu „Monitor europejskiego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 2009: Wskaźniki sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy” wynika, że Polska – obok Finlandii – jest obecnie najbliższa spełnieniu celów postawionych przed państwami UE w strategii lizbońskiej. Na jednym z ostatnich miejsc rankingu znalazła się Irlandia.
                      • 28.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Powstanie obowiązku podatkowego w opłacie targowej
                       Tworząc podatkowy stan faktyczny, kształtujący obowiązek podatkowy w opłacie targowej w przypadku sprzedaży w budynkach lub ich częściach będących targowiskiem pod dachem lub halą używana do targów, aukcji i wystaw, ustawodawca wskazał na kryterium, które te budynki winny spełniać. W jednym i drugim przypadku mają one charakter funkcjonalny, przy czym w pierwszym przypadku charakter obiektu odnoszony jest stale do funkcji jaką spełnia (targowiska), w drugim zaś charakter obiektu (hala) odnoszony jest do jednego z możliwych sposobów jego wykorzystania (używanie do targów, aukcji i wystaw). W obu wymienionych przykładach niezbędne jest ustalenie czy przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem lub jego częścią w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, a następnie czy ten budynek lub jego część jest targowiskiem pod dachem lub halą używaną do targów, aukcji i wystaw. W pierwszym etapie ustaleń z mocy wyraźnego odesłania zawartego w art. 1a ust. 1 pkt. 1 u.p.o.l. przepisy prawa budowlanego będą miały bezpośrednie zastosowanie, w drugim etapie wymienionych ustaleń, jedynie charakter pomocniczy.
                       • 07.01.2009MF: Obniżenie składek nie jest możliwe ze względu na kondycję finansową FUS
                        Zapytanie nr 2417 do ministra finansów w sprawie potrzeby obniżenia opodatkowania dochodów z pracy i kapitału
                        • 15.12.2008MF: Nie będzie obniżki podatków i składek ZUS
                         Interpelacja nr 5446 do ministra finansów w sprawie zmian w zakresie uproszczenia systemu podatkowego
                         • 20.10.2008Finanse publiczne – projekt reformy
                          Jawność i przejrzystość, a w efekcie lepszą kontrolę wydawania pieniędzy z publicznej kasy mają zapewnić rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o finansach publicznych, zaakceptowanym przez Radę Ministrów.
                          • 04.09.2008BCC chwali projekt ustawy o finansach publicznych
                           Zdaniem prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty Business Centre Club, rządowy projekt ustawy ma szanse uporządkować finanse publiczne. Ekspert BCC podkreśla, że ustawa nie dotyczy strony wydatkowej (ani też dochodowej) finansów publicznych i w najbliższym czasie nie przyniesie dużych oszczędności w budżecie.
                           • 02.09.2008Kiedy ZUS sprawdza, czy świadczeniobiorcy żyją
                            Interpelacja nr 3910 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie skandalicznej treści korespondencji przesłanej przez ZUS do klientów
                            • 19.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
                             Przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym wynikający z art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej obowiązek zawiadomienia podatnika o zastosowaniu środka egzekucyjnego, nie musi nastąpić ażeby miało miejsce przerwanie biegu terminu przedawnienia, jest obarczone błędem w procesie wykładni językowej – pars pro toto (ustalenie treści normy prawnej w oparciu o fragment przepisu a nie cała jego treść).
                             • 21.03.2008Czy ulga na dzieci godzi w EURO 2012?
                              Interpelacja nr 580 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia ulgi na dzieci od dochodów uzyskanych przez podatników w 2007 r.
                              • 20.03.2008Ustalenia „Białego szczytu”
                               Zakończyły się obrady „Białego szczytu”, forum spotkań osób i środowisk zainteresowanych reformą systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Jego uczestnicy przyjęli listę rekomendacji, które wyznaczą kierunki prac nad nowymi ustawami regulującymi funkcjonowanie służby zdrowia. Premier Donald Tusk zapowiedział podniesienie składki na ubezpieczenie zdrowotne do 10 proc. w 2010 r.
                               • 19.03.2008PKPP Lewiatan przeciw zwiększeniu składki zdrowotnej
                                Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan krytykuje dwa poselskie projekty nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zawierające propozycję podniesienia składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne do 13 lub 12 proc.
                                • 20.02.2008Przedsiębiorcy oceniają ministrów
                                 Business Centre Club opublikował wyniki sondażu, w którym przedsiębiorcy zostali poproszeni o ocenę skuteczności ministrów gabinetu Donalda Tuska po stu dniach rządzenia. Średnia ocen wyniosła 3,1. Najlepiej wypadł szef MSZ (średnia 4,03), najgorzej – minister pracy (2,69). Jednocześnie 58 proc. ankietowanych uznało, że rząd PO-PSL realizuje zapowiedzi zawarte w exposé premiera.
                                 • 01.10.2007Nowy zastępca przewodniczącego KNF
                                  Szef Komisji Nadzoru Finansowego ma od dzisiaj nowego zastępcę. Został nim Artur K. Kluczny,  dotychczasowy dyrektor sekretariatu prezesa rady ministrów.
                                  • 25.09.2007CASE prognozuje spowolnienie wzrostu w 2008 roku
                                   Przyrost PKB w przyszłym roku wyniesie 5 proc. - szacuje zespół makroekonomiczny Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych w najnowszym wydaniu kwartalnika „Polska Gospodarka: Tendencje, Oceny, Prognozy”. "Nie nastąpiły żadne reformy strukturalne, które podniosłyby potencjalną dynamikę PKB oraz poprawiłyby klimat inwestycyjny w kraju” - uważają eksperci CASE.
                                   • 25.07.2007Projekt rozporządzenia w sprawie opłaty skarbowej
                                    Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie opłaty skarbowej. Projekt ten jest konsekwencją zmian w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, wprowadzanych Ustawą z dnia 13 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o opłacie skarbowej i w znacznej części zawiera regulacje analogiczne do obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu wraz z uzasadnieniem:
                                    • 20.07.2007PKPP Lewiatan: Samozadowolenie rządu w odniesieniu do gospodarki nie ma uzasadnienia
                                     „Sprzyjamy i pomagamy przedsiębiorcom” — pisze premier J. Kaczyński w przedmowie do propagandowej broszury „365 dni”, będącej samooceną działań rządu pod jego kierownictwem. To jedna z najbardziej zadziwiających tez tego dokumentu. Takich stwierdzeń jest w nim o wiele, wiele więcej. Jak zawsze sukces ma wielu ojców, tylko klęska jest sierotą. Obecnej dobrej sytuacji w gospodarce z pewnością nie można przypisać rządowi J. Kaczyńskiego. Efekty jego działań i zaniechań będą bowiem widoczne dopiero za 2-3 lata.
                                     • 16.07.2007KPP: W ciągu minionego roku rząd nie podjął żadnych przełomowych inicjatyw gospodarczych
                                      14 lipca br. minęła pierwsza rocznica powołania gabinetu Jarosława Kaczyńskiego. Konfederacja Pracodawców Polskich dokonała oceny gospodarczych dokonań rządu.
                                      • 12.07.2007Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR
                                       Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozporządzenie to przywróci, na okres do 31 grudnia 2008 r., możliwość dokumentowania dowodami wewnętrznymi wydatków z tytułu opłaty skarbowej uiszczanej znakami tej opłaty. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu wraz z uzasadnieniem:
                                       • 03.07.2007Program reform według PKPP Lewiatan
                                        Kataster, opodatkowanie najbogatszych, podwyżki CIT - trwa festiwal pomysłów rządu na dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia. Podwyżek płac domagają się kolejne grupy społeczne. Tymczasem koalicja rządowa już wcześniej wydała wiele z efektów wzrostu gospodarczego. Taka polityka staje się zagrożeniem dla szans rozwojowych Polski. Wyjściem jest szybkie porozumienie rządu, pracodawców i związkowców w sprawie systemowych reform gospodarczych i społecznych. PKPP Lewiatan poddaje taki program pod dyskusję.
                                        • 05.04.2007MF: Zmiany w organizacji sektora finansów publicznych
                                         „To reforma potrzebna od wielu lat. Często zapowiadana, ale nigdy nie podjęta. Polskie finanse publiczne potrzebują konsolidacji, uporządkowania i sytuacji w której grosz publiczny będzie lepiej niż dotychczas pilnowany” – powiedział podczas wczorajszej konferencji w Ministerstwie Finansów Premier Jarosław Kaczyński. Zaprezentowany projekt ustawy o finansach publicznych konsoliduje sektor finansów publicznych, wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu i organizacji, a także dostosowuje zakres polskiego sektora do standardów ESA 95.
                                         • 02.03.2007KPP: Kolejne obciążenia podatkowe
                                          Ministerstwo Finansów planuje ustanowienie nowego tytułu podatkowego – VAT-u od wynagrodzeń menedżerów na kontraktach, władz spółek oraz twórców i samozatrudnionych. Od wszystkich tych, którzy wykonują pracę na umowę zlecenie lub na umowę o dzieło. Zwolnione mają być tylko osoby uzyskujące dochody do 10 tys. euro. - Zdecydowanie protestujemy przeciwko obciążaniu dochodów z pracy kolejnymi podatkami – komentuje pomysł resortu finansów Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich - Przypominam, że założenia zawarte w programie „Solidarne Państwo” oraz obietnice rządu mówiły o zmniejszaniu obciążeń podatkowych.
                                          • 18.01.2007Stanowisko PKPP Lewiatan wobec reformy finansów publicznych
                                           PKPP Lewiatan uważa, że kierunek „reformy finansów publicznych” zaproponowany 17 stycznia 2007 r. przez premier Zytę Gilowską jest trafny, ale planowane posunięcia nie są wystarczające dla zapewnienia trwałej równowagi w finansach publicznych.
                                           • 10.12.2006Kasy fiskalne - do połowy 2007 roku bez zmian
                                            Ministerstwo Finansów udostępniło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących. Jak wynika z lektury projektu (jego treść umieściliśmy na końcu artykułu), co najmniej do połowy 2007 r. zostaje utrzymany stan obecny.
                                            • 14.11.2006Komunikat MF w sprawie wynagrodzeń pracowników administracji skarbowej
                                             W związku z planowaną przez Radę Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ "Solidarność" akcją protestacyjną, związaną z decyzją o zachowaniu wynagrodzeń pracowników administracji skarbowej w roku 2007 na dotychczasowym poziomie, Ministerstwo Finansów przedstawia następujące stanowisko.
                                             • 12.03.2006Projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych
                                              MF udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych. Rozporządzenie ureguluje kwestie związane z obowiązkiem instalacji kas na okres do 31.12.2006 r. Poniżej publikujemy pełny tekst projektu, wstrzymując się z jego analizą do czasu opublikowania rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Zwykle bowiem projekty ulegają w trakcie uzgodnień międzyresortowych mniejszym lub większym zmianom. Wspomnijmy jedynie o pozbawieniu zwolnienia podatników, którzy dostarczają nagrane, z zapisanymi danymi, lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo) i dyskietki.
                                              • 22.02.2006Tymczasowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych podpisane
                                               W Dzienniku Ustaw Nr 28 z 22.02.2006 r. ukaże się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie to pozwala na skorzystanie ze zwrotu lub odliczenia od podatku VAT części wydatków przeznaczonych na zakup kas podatnikom, którzy rozpoczęli działalność w 2005 r. i powinni zainstalować kasy od 01.01.06 (zgodnie z ostatnim poglądem MF), pod warunkiem, że pisemne zgłoszenie o miejscu rozpoczęcia ewidencjonowania i liczbie kas, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących, zostanie (zostało) dokonane w okresie od 01.01.2006 r. do 31.03.2006 r.

                                              « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]