Diety: Podróż trwająca od 8 do 12 godzin z obiadem

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego. W przypadku jeśli podróż krajowa trwała np. od 8 do 12 godzin, a pracownik miał zapewniony obiad należność z tytułu diety nie występuje. Obliczona połowa diety (15 zł) podlega bowiem zmniejszeniu o koszt obiadu.

Interpelacja nr 27906 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie wysokości diety z tytułu podróży służbowej

Wysokość diety krajowej z tytułu podróży służbowej od 1.03.2013 roku wynosi 30 zł i od tamtej pory nie uległa zmianie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wbrew nazwie rozporządzenia stosuje się je również w stosunku do pracowników spoza sfery budżetowej. Wątpliwości budzi konieczność rozliczenia diety pracownika, w przypadku podróży trwającej od 8 do 12 godzin, z zapewnionym bezpłatnym posiłkiem - obiadem. Bezpłatny obiad zmniejsza dietę o 50 procent, a śniadanie i kolacja odpowiednio o 25 procent. Fiskus był zdania, że istnieje wtedy konieczność obniżenia diety do 0 zł. Oznaczałoby to, że w niektórych przypadkach, gdy pracownik ma zapewnione bezpłatne śniadanie i obiad lub obiad i kolację, pracownik uzyskałby dietę ujemną, a co za tym idzie osiągnąłby przychód z wyjazdu. Pracodawcy z kolei inaczej rozumieją dietę, jako kwotę przysługującą pracownikowi, a więc już po ewentualnym pomniejszeniu, gdy wyjazd służbowy jest krótszy. W tym przypadku pracownik nie otrzyma diety ujemnej, która oznaczałaby, że musi on dopłacić do podróży służbowej.

W związku z powyższym, zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

  1. Czy planowane jest doprecyzowanie zasady obliczania diet, aby zapobiec wykładni przepisów prowadzącej do obliczania ujemnej wartości diet?
  2. Czy planowana jest rewaloryzacja wysokości diet z tytułu podróży służbowej?

 

Poseł Tomasz Latos

29 października 2021 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 27906 w sprawie wysokości diety z tytułu podróży służbowej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 27906 Posła Tomasza Latosa w sprawie wysokości diety z tytułu podróży służbowej, uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

Wysokość i warunki ustalania należności za podróże służbowe dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167). Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą natomiast ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę (art. 775 § 3 Kodeksu pracy). Obowiązujące u danego pracodawcy regulacje mogą przewidywać inne warunki zwrotu należności za podróże służbowe, niż wynikające z ww. przepisów mających zastosowanie do wypłacania należności za podróże służbowe pracowników sfery budżetowej, z tym jednakże, że nie mogą one ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej - aktualnie jest to 30 zł za dobę podróży służbowej (art. 775 § 4 k.p).

Nie ma zatem przeszkód prawnych, aby pracodawca spoza sfery budżetowej ustalił - zgodnie z art. 775 § 3 Kodeksu pracy - we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami - w tym także dietę w wysokości wyższej niż 30 zł - w drodze ww. regulacji zakładowych. Tylko wówczas gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa nie zawiera postanowień, o których mowa wyżej, pracownikowi przysługują - zgodnie z art. 775 § 5 k.p. - należności na pokrycie kosztów podróży służbowej według przepisów ww. rozporządzenia.

W świetle przepisów ww. rozporządzenia, o ile pracownikowi zapewniono bezpłatnie określone świadczenia (np. wyżywienie, nocleg, przejazdy), a więc gdy nie ponosi on wydatków z nimi związanych, należności z tego tytułu nie przysługują lub też podlegają stosownemu zmniejszeniu.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia, dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży (ust. 1). Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego, w sposób określony w ust. 2. W przypadku jeśli podróż krajowa trwała np. od 8 do 12 godzin, a pracownik miał zapewniony obiad należność z tytułu diety nie występuje. Obliczona zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b połowa diety (15 zł) podlega bowiem zmniejszeniu o koszt obiadu, tj. o 15 zł (50% z 30 zł = 15 zł).

W odniesieniu do wysokości diety krajowej należy zauważyć, że:

Należy jednocześnie podkreślić, że ewentualna zmiana wysokości diet z tytułu podróży służbowej wiązałaby się z obligatoryjnymi dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawców, w tym z wpływem na finanse publiczne. Ewentualne zmiany muszą uwzględniać możliwości finansowe jednostek państwowej i samorządowej sfery budżetowej.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie wyjaśniam, że obecnie nie trwają prace nad zmianą ww. rozporządzenia. Natomiast kwestie związane ze stosowaniem przepisów regulujących zobowiązania podatkowe należą do właściwości Ministra Finansów.

Pozostaję w przekonaniu, że przedstawione wyżej informacje oraz wyjaśnienia zostaną uznane za wyczerpujące.

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Marlena Maląg

Warszawa, 23 listopada 2021 r.

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...