Polski Ład i przedsiębiorca - pytania i odpowiedzi

Polski Ład dla przedsiębiorcy to, jak wylicza Ministerstwo Finansów na stronie wiecejwportfelach.gov.pl, kwota wolna 30 tys. zł i próg podatkowy 120 tys. zł, wybór najkorzystniejszej formy rozliczania się, niższy ryczałt, realne wsparcie dla przedsiębiorców, fair play w składce zdrowotnej. W praktyce Polski Ład to przede wszystkim mnóstwo pytań i wątpliwości.

 

Co rozumieć pod pojęciem "koszty prowadzenia działalności" w przypadku zakupu środków trwałych: czy odpisy amortyzacyjne czy cały wydatek związany z zakupem środka trwałego, jaki ponieśliśmy jednorazowo?

Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą odpisy amortyzacyjne od środka trwałego, a nie cały wydatek związany z zakupem środka trwałego.

 

Co rozumieć pod pojęciem „koszty prowadzenia działalności” w przypadku kredytu firmowego: czy odsetki w danym roku czy z całego harmonogramu spłat?

Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodów, a zatem kosztem będą zapłacone w roku podatkowym odsetki od kredytu firmowego.

 

Co rozumieć pod pojęciem „koszty prowadzenia działalności” w przypadku ubezpieczenia i metody memoriałowej w kosztach – czy całą składkę czy tylko tę przypadającą na ten rok i zaksięgowaną w KPiR?

Koszty prowadzenia działalności to koszty uzyskania przychodu, a zatem w przypadku składki ubezpieczeniowej będzie to koszt składki przypadającej na dany rok podatkowy i zaksięgowanej w PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów).

 

Czy darowizna wykupionego z leasingu samochodu na rzecz członka rodziny z I grupy podatkowej powoduje jakieś obciążenia podatkowe w PIT?

Nie, taka darowizna nie wywołuje obciążeń w PIT.

 

Czy do wyliczenia preferencji dla klasy średniej uwzględnia się dochody z różnych form opodatkowania, tj. dochody z działalności na zasadach ogólnych z przychodami z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem w stawce 8,5%?

Nie. Preferencja dla klasy średniej dotyczy wyłącznie dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

 

Czy do wyliczenia ulgi dla klasy średniej uwzględnia się dochody z różnych form opodatkowania, tj. dochody z działalności na zasadach ogólnych z przychodami z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem w stawce 8,5%?

Nie. Ulga dla klasy średniej dotyczy wyłącznie dochodów osiągniętych z pozarolniczej działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

 

Czy dochód dla potrzeb ustalenia uprawnienia do skorzystania z rozwiązań dla klasy średniej obejmuje jedynie koszty firmowe, w postaci zakupu towarów (handlowych i na potrzeby firmowe) i usług, czy też należy go pomniejszyć o zapłacone składki ZUS społeczne za dany okres?

Przy preferencji dla klasy średniej dla przedsiębiorców składki na ubezpieczenia społeczne nie są uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów, które pomniejszają przychody. Przychód jest pomniejszany o koszty firmowe, np. zakup towarów handlowych i usług, ale nie jest pomniejszany o składki ZUS.

 

Czy dokonując wypłaty 13. pensji po rozwiązaniu stosunku pracy, stosuję ulgę dla klasy średniej?

Tak, jeżeli wypłacana kwota mieści się w limicie przychodów od 5701 zł do 11 141 zł.

 

Czy jakieś ulgi roczne dla przedsiębiorcy wykluczają się wzajemnie? Np. czy jak przedsiębiorca skorzysta z ulgi na dzieci to czy może skorzystać z preferencji dla klasy średniej?

Nie, nie ma zależności między tymi odliczeniami. Korzystanie z preferencji dla klasy średniej (odliczenie od dochodu) nie wyklucza korzystania z ulgi na dzieci przez podatnika, który ma do tego prawo.

 

Czy jako inwestor indywidualny mogę skorzystać z ulgi na pierwszą ofertę publiczną, tzw. ulgi na IPO?

Tak, ulga na IPO jest skierowana do firm i inwestorów indywidualnych. Będzie służyć rozwojowi rynku kapitałowego przez rozszerzenie możliwości inwestycyjnych na giełdzie dla inwestorów indywidualnych.

Na czym polega ulga?

Spółka akcyjna będzie mogła pomniejszyć podstawę opodatkowania CIT o kwotę, która stanowi:

 • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł,

poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej (IPO) dotyczącej akcji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Przez wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji rozumie się wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą poniesione w roku podatkowym, w którym dokonano pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji lub w roku poprzedzającym ten rok podatkowy, nie później niż do dnia dokonania tej pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

Odliczenia spółka akcyjna może dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wprowadziła swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

Co do osób fizycznych ulga polega na zwolnieniu z opodatkowania PIT dochodów z odpłatnego zbycia (np. ze sprzedaży) akcji objętych lub nabytych w wyniku pierwszej oferty publicznej (IPO).

Zwolnienie obejmuje dochody z odpłatnego zbycia akcji, które:

 • zostały objęte lub nabyte przez podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz
 • odpłatne zbycie akcji nastąpiło po upływie 3 lat od dnia:

  1. dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, albo,

  2. wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu (ASO).

Zwolnienie dotyczy również dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych przez podatnika w drodze spadku, o ile spadkodawca objął lub nabył je w wyniku pierwszej oferty publicznej.

Ze zwolnienia nie może skorzystać podatnik, jeżeli ze spółką, której akcje nabył w wyniku IPO, był podmiotem powiązanym w okresie 2 lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji. Analogiczny warunek dotyczy spadkodawcy podatnika.

Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub jego spadkodawcę w wyniku pierwszej oferty publicznej po dniu 31 grudnia 2021 r.

Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

Czy jeśli mam do odliczenia stratę z lat poprzednich, która spowoduje, że nie uzyskam dochodu za rok 2022, to nie będę musiał opłacać składki zdrowotnej?

Odliczenia, w tym strata, które wpływają na podstawę obliczenia podatku PIT, nie mają wpływu na obliczenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 

Czy jest jakaś maksymalna składka zdrowotna, powyżej której nie można jej płacić?

Nie – nie ma limitu górnego.

 

Czy jeżeli nie było straty ale np. dochód 2000 zł a do wyliczenia składki wzięto 3010 zł to przy pomniejszaniu o sumy dochodów z poprzednich okresów w kolejnym okresie liczy się 3010 zł czy 2000 zł?

W takim przypadku stosuje się generalne zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, czyli 2000 zł będzie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 

Czy jeżeli pracownik po wejściu w życie rozporządzenia dotyczącego przesunięcia terminu pobrania i przekazania zaliczki na podatek złoży wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej (wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł) i złożył PIT-2, to czy mam uwzględnić złożony wniosek o niestosowanie ulgi i dokonać korekty zaliczki na podatek dochodowy?

Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej, zostały one określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek zaprzestania stosowania ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ten wniosek. Jeżeli pracownik złożył wniosek w styczniu, już po wypłacie pierwszego wynagrodzenia, pracodawca nie ma obowiązku dokonania korekty. Wniosek pracownika pracodawca uwzględnia przy kolejnej wypłacie, także ewentualnej kolejnej wypłacie w styczniu. W takim przypadku przy drugiej wypłacie w styczniu uwzględnisz wniosek pracownika, tj. doliczysz do dochodu kwotę zastosowanej ulgi przy pierwszej wypłacie.

 

Czy koszty związane z wcześniejszym wykupem samochodu z leasingu mogą stanowić KUP?

Jeżeli nie są to wydatki związane bezpośrednio z wykupem samochodu, to należy je rozpatrywać jako koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach, tj. poprzez ich związek przyczynowy z osiągniętym przychodem, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.
W tym przypadku, z uwagi na różnorodność postanowień umów leasingu, precyzyjne udzielenie odpowiedzi wymaga interpretacji indywidualnej przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego.

 

Czy mogę nadpłacić raty leasingowe, tak aby przed wykupem do 31.12.2021 ująć ich najwyższą wartość w KUP?

Polski Ład nie wprowadza żadnych zmian w podatkach dochodowych w odniesieniu do zasad wykorzystywania w działalności gospodarczej składników majątku użytkowanych na podstawie leasingu operacyjnego i zaliczania w koszty podatkowe określonych wydatków z tym związanych.
Ustawa PIT pozwala zaliczać do kosztów podatkowych opłaty ponoszone na rzecz finansującego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania przedmiotu leasingu operacyjnego. Należą do nich przede wszystkim opłata wstępna oraz raty.
Jeżeli nadpłacone raty nie utracą charakteru opłat za używanie przedmiotu leasingu, wówczas mogą być zaliczone do kosztów. Natomiast jeśli „nadpłacone” raty będą w istocie stanowiły wydatek na zakup przedmiotu leasingu, to wydatek taki może stać się kosztem podatkowym poprzez odpisy amortyzacyjne, jeżeli przedmiot ten po wykupie zostanie zakwalifikowany do środków trwałych podatnika.
Z uwagi jednak na różnorodność postanowień umów leasingu, precyzyjne udzielenie odpowiedzi wymaga interpretacji indywidualnej przy uwzględnieniu konkretnego stanu faktycznego.

 

Czy mogę odliczyć łączną wartość składki zdrowotnej za rok 2022 w grudniu 2021, jeżeli opłacę składki z góry za rok 2022 jeszcze w roku 2021? Czy przysługuje mi odliczenie?

Odliczenie od podatku dochodowego kwoty składki opłaconej z góry za cały 2022 r. w grudniu 2021 r. należy rozpatrywać w kontekście zgodności takiej wpłaty z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ważne jest, aby płatnik składek przy wpłacie uwzględnił wszystkie należne składki, które powinien zapłacić, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli płatnik ma obowiązek rozliczania i opłacania składek także na ubezpieczenia społeczne i inne fundusze, to wpłacenie kwoty, która odpowiada wyłącznie składce na ubezpieczenie zdrowotne (lub jej wielokrotności), nie będzie jednoznaczne z jej rozliczeniem w całości. ZUS ma obowiązek rozdzielać wpłatę na należności z tytułu składek dokonaną przez płatnika składek proporcjonalnie na poszczególne fundusze. Zatem wpłata taka zostanie podzielona, a w konsekwencji składka na ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozliczona tylko częściowo.

 

Czy mogę wcześniej wykupić samochód z leasingu bez wprowadzania go do firmy (najdalej grudzień 2021) i sprzedać go w II połowie 2022 roku bez podatku?

Jeżeli samochód zostanie wykupiony z leasingu do końca 2021 r., to jego sprzedaż będzie rozliczana na zasadach obowiązujących do końca 2021 r. Oznacza to, że sprzedaż samochodu po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym został wykupiony, nie będzie podlegała podatkowi PIT.

 

Czy mogę zapłacić w grudniu 2021 roku składkę zdrowotną za grudzień 2021 i odliczyć ją w zaliczce za grudzień?

Odliczenie składki zdrowotnej od podatku dochodowego zależy od jej opłacenia zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przedsiębiorca, który zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłaci w grudniu 2021 r. składkę za grudzień 2021 r., może tę składkę odliczyć od podatku dochodowego za 2021 r., na zasadach określonych w art. 27b ustawy PIT.

 

Czy można kontynuować amortyzację nieruchomości mieszkalnej w 2022 roku jeżeli w 2021 była ona wprowadzona do firmy i dochód z najmu był dochodem z działalności odliczanym na zasadach ogólnych?

Tak, można do końca 2022 r. nadal amortyzować tę nieruchomość na dotychczasowych zasadach.

 

Czy można kontynuować amortyzację nieruchomości mieszkalnej w 2022 roku, jeżeli w 2021 najem był rozliczany prywatnie ale na zasadach ogólnych? Czy też trzeba wybrać ryczałt? Co z amortyzacją – czy może stanowić KUP w 2022 roku?

Tak, można do końca 2022 r. korzystać z z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej i nadal amortyzować tę nieruchomość na dotychczasowych zasadach.

 

Czy Polski Ład likwiduje możliwość darowizny wykupionego z leasingu pojazdu na rzecz członka rodziny?

Przepisy PIT nie „zabraniały” i Polski Ład nie wprowadza w tym zakresie zmian w odniesieniu do darowizny wykupionego z leasingu pojazdu na rzecz członka rodziny.

 

Czy Polski Ład pogarsza zasady rozliczania leasingowanych aut? Przedsiębiorcom będzie ciężko uniknąć PIT przy ich sprzedaży. Doradcy podatkowi zapewniają jednak, że nowe przepisy nie spowodują obowiązku zapłaty VAT.

Obecnie samochody wykorzystywane w działalności gospodarczej na podstawie tzw. leasingu operacyjnego nie są traktowane jako składniki firmy i nie są amortyzowane. Dla przedsiębiorcy kosztem podatkowym są raty leasingowe. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca (leasingobiorca) wykupi taki samochód po wycofaniu z działalności gospodarczej do majątku prywatnego, to przychód z jego odpłatnego zbycia nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej, pomimo, że raty leasingowe były uwzględniane w kosztach prowadzonej działalności (pomniejszały podatek dochodowy). Dodatkowo, jeżeli po nabyciu (wykupieniu z leasingu) odpłatne zbycie takiego składnika nastąpi po upływie 6. miesięcy, to uzyskany przychód w ogóle nie podlega opodatkowaniu PIT.
Aby wyeliminować taką podwójną preferencję w PIT, Polski Ład wprowadza zmiany uszczelniające dotyczące odpłatnego zbycia poleasingowych składników majątku.
Zmiany dotyczą sytuacji, w której przedsiębiorca zaprzestał wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego i nabył go do majątku prywatnego (wykupił z leasingu), a następnie odpłatnie zbył. Po zmianach, przychody z odpłatnego zbycia takich samochodów będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli ich odpłatne zbycie nastąpi w ciągu 6. lat po nabyciu do majątku prywatnego.
Wprowadzane rozwiązanie znajdzie zastosowanie wyłącznie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 roku. Będzie zatem dotyczyć przychodów z odpłatnego zbycia samochodu, który został wykupiony po wejściu w życie zmian. Jeżeli zatem samochód zostanie wykupiony przed 1 stycznia 2022 r., to pomimo tego, że jego odpłatne zbycie nastąpi po 31 grudnia 2021 r, tj. po wejściu w życie zmian, przychód z takiego zbycia będzie rozliczany na dotychczasowych zasadach.
Ze względu m.in. na odrębną dla celów VAT definicję działalności gospodarczej, zmiany wprowadzane w Polskim Ładzie w zakresie podatku dochodowego, nie wpłyną na obowiązujące zasady rozliczenia wykupu samochodów poleasingowych w VAT.

 

Czy pracodawca może zmusić pracownika do podpisania rezygnacji z ulgi?

Nie, pracodawca nie może do tego zmusić pracownika.

Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT. Rozwiązanie jest stworzone dla osób, których miesięczne przychody brutto wahają się w przedziale 5 701 zł – 11 141 zł. Zapłacą oni niższy podatek.

Jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy to może (ale nie musi) złożyć rezygnację. Jeśli ulga go nie dotyczy i nie złożył dobrowolnej rezygnacji – system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym. Podatnik dopłaci zaległy podatek, nie ponosząc przy tym żadnych konsekwencji.

Ulga mnie nie dotyczy, ale nie złożyłem rezygnacji

Jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c  wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku, a różnicę tą zwróci dopiero przy rozliczeniu rocznym (dopłaci zaległy podatek jednorazowo).

 

Czy preferencję dla klasy średniej przedsiębiorcy mogą odliczać w bieżących zaliczkach na podatek dochodowy czy trzeba czekać na rozliczenie roczne?

Przedsiębiorcy będą mogli stosować ulgę w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Wynika to z zasad obliczania zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej, np. z art. 44 ust. 3 ustawy PIT w przypadku zaliczek miesięcznych.

 

Czy przy wyliczaniu kolejnego miesiąca dochód narastająco pomniejsza się o przyjęte 3010 zł jako podstawa do składki zdrowotnej gdy w poprzednim miesiącu była strata?

Nie, dochodu uwzględnianego do podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie pomniejsza się o kwotę minimalnego wynagrodzenia, od którego zapłacono składkę zdrowotną.

 

Czy przychody z ZFŚS wliczam do limitu przychodu, dla którego ulga ma zastosowanie?

Tak, jeżeli jest to kwota ponad limit korzystający ze zwolnienia, zgodnie z przepisami.

Jeżeli przychody te mieszczą się w limicie zwolnienia z opodatkowania, nie uwzględniasz ich przy ustaleniu prawa do ulgi.

 

Czy rozliczanie kosztów firmowych to optymalizacja podatkowa, z której korzysta każda firma w Polsce? Polski Ład uderzy w małe firmy rodzinne i postawi na głowie relacje spółka – wspólnik.

W Polskim Ładzie do kosztów uzyskania przychodów nie są zaliczane koszty poniesione przez spółkę w związku ze świadczeniem wykonywanym na jej rzecz przez podmiot powiązany z nią, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowić będzie taką ukrytą dywidendę.
Tym samym podatkowe skutki dokonania przez spółkę zapłat,y formalnie niebędącej „dywidendą”, lecz zapłatą za świadczenia podmiotu powiązanego, będą takie same jak w przypadku rzeczywistej wypłaty przez spółkę dywidendy na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy).
Są 3 przypadki, które określają kwalifikowanie poniesionych przez spółkę kosztów za ukrytą wypłatę dywidendy:

 • wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez spółkę lub wysokości tego zysku, lub
 • racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku uzyskania porównywalnego świadczenia od podmiotu z nim niepowiązanego, lub
 • koszty poniesione przez spółkę obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność jej wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem tej spółki.

Przepisy o ukrytej dywidendzie nie będą jednak stosowane wówczas, kiedy suma poniesionych w roku podatkowym przez spółkę kosztów, stanowiących ukrytą dywidendę, będzie niższa niż zysk, uzyskany przez taką spółkę w tym samym roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w jej wyniku finansowym.
W odpowiedzi na postulaty biznesu rząd zgodził się na odroczenie o cały rok stosowania tych regulacji. Dlatego przepisy o ukrytej dywidendzie będą stosowanie do kosztów ponoszonych przez spółki od 1 stycznia 2023 r.

 

Czy są, a jeśli tak, to jakie, konsekwencje dla pracodawcy, jeśli uwzględni kwotę wolną, po złożeniu w trakcie roku przez pracownika PIT-2?

Generalnie oświadczenie PIT-2 (na podstawie którego pracodawca pomniejsza zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszajacej podatek, realizując tym samym kwotę wolną w trakcie roku) podatnik powinien złożyć przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.

Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca – o ile ma takie możliwości – przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. W takim przypadku płatnik nie ponosi negatywnych konsekwencji.

 

Czy sprzedaż środka trwałego w trakcie roku zwiększy podstawę do naliczenia składki zdrowotnej gdy wybrane są zasady ogólne opodatkowania?

Tak, zwiększy. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla tych przedsiębiorców jest dochód z działalności gospodarczej. Przy ustalaniu dochodu uwzględnia się przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy PIT. Takim przychodem są również przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych (w warunkach określonych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy PIT).

 

Czy w jakikolwiek sposób będzie można odzyskać koszt modernizacji mieszkania, które jest przedmiotem najmu czy to rozliczanego prywatnie czy też w działalności?

To zależy od sposobu uzyskiwania przychodów z najmu i formy ich opodatkowania. W przypadku opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt), wydatki na modernizację nie będą uwzględniane przy rozliczaniu ryczałtu, ponieważ opodatkowaniu ryczałtem podlega przychód, bez pomniejszania o KUP. W przypadku osiągania przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej, z którego dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wydatki na modernizację będą KUP, jeżeli nie stanowią ulepszenia środka trwałego.

 

Czy w Polskim Ładzie mogę skorzystać jednocześnie z ulgi IP-BOX i B+R?

Tak.

W polskim systemie podatkowym występują dwa rodzaje zachęt podatkowych wspierających proces innowacji jako całość: ulga B+R (badania + rozwój) oraz preferencja IP Box.

Nowe rozwiązanie w Polskim Ładzie polega na możliwości jednoczesnego korzystania z ulgi B+R przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest IP Box. Zatem podatnik, który komercjalizuje wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiąga z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box, nie będzie musiał na koniec roku podatkowego wybierać między dwoma „wykluczającymi się” preferencjami.

Przed zmianą nie było możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz ulgi IP Box w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. Możliwe było skorzystanie z obu rozwiązań w tym samym roku podatkowym wobec różnych kategorii dochodu – z ulgi B+R wobec dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, a IP Box wobec dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Rozwiązanie dotyczy podatników CIT i PIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

 

Czy w Polskim Ładzie zapłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne jest kosztem uzyskania przychodu, podobnie jak obecnie opłacone składki społeczne?

Opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest i nie będzie kosztem uzyskania przychodów. Polski Ład nie wprowadza zmian w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składki zdrowotnej.

 

Czy wydatki na remont mieszkania nie będą pomniejszać przychodu z najmu prywatnego?

Opodatkowaniu ryczałtem podlega przychód, a zatem przy opodatkowaniu ryczałtem nie uwzględnia się KUP, w tym wydatków na remont mieszkania.

 

Czy wypłacając zasiłek macierzyński, mogę stosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, jest to przychód z innych źródeł, a tylko do przychodów z pracy na etacie możesz stosować taką ulgę.

 

Czy z preferencji dla klasy średniej można skorzystać we wspólnym rozliczeniu z małżonkiem? Jeśli tak, to w jaki sposób ją liczyć?

Tak. Jest taka możliwość.

Jeżeli małżonkowie złożą wniosek o łączne opodatkowanie dochodów (w konsekwencji wspólne zeznanie), z preferencji dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych przychodów z pracy na etacie obojga małżonków mieści się we wspomnianym przedziale przychodów, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł, lub ten małżonek (również każdy z nich), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.

 

Etat i działalność a ulga dla klasy średniej – czy strata z działalności ma wpływ na wysokość przychodów/dochodów liczoną dla celów ustalenia prawa skorzystania z preferencji dla klasy średniej?

Dla preferencji dla klasy średniej sumuje się przychody z pracy na etacie i przychody z działalności gospodarczej (DG), z tym że przychody z DG najpierw należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów (KUP).

Tym samym, KUP (strata ekonomiczna z bieżącego okresu) nie wpływa na przychody z etatu.

 

Interesuje mnie przejście na ryczałt a praca na rzecz obecnego pracodawcy. Co jeżeli była tylko umowa zlecenie? Co jeżeli wcześniej było b2b, ale na zasadach ogólnych?

Przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jest niemożliwe, jeżeli podatnik uzyska z tytułu prowadzonej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w poprzednim roku lub w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Wykonywanie takich czynności uprzednio na podstawie umowy zlecenia albo na zasadzie b2b nie pozbawia prawa do ryczałtu.

 

Jak ma postąpić pracodawca po wykryciu pomyłki w naliczaniu wynagrodzeń, np. nieuwzględnienie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, pobieraniu zaliczki na podatek dla osób poniżej 26. roku życia, oświadczenia o byciu rodzicem co najmniej 4 dzieci itd. Jak korygować podatki po wykryciu pomyłki związanej z wyliczaniem miesięcznej zaliczki na podatek? Korygujemy miesiąc, w którym zaliczka na podatek została źle naliczona, czy też korygujemy w bieżącym miesiącu, czy podatnik rozliczy to sam w zeznaniu rocznym?

W sytuacji gdy zaliczka została źle pobrana przez płatnika powinna być przez niego skorygowana za wszystkie miesiące, w których płatnik popełnił błąd. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej płatnik odpowiada bowiem za niepobrany podatek.

 

Jak rozliczać najem nieruchomości mieszkalnej po zmianach?

Po zmianach przychód z najmu prywatnego będzie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt), tj. bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Na mocy przepisu przejściowego z opodatkowania na ogólnych zasadach można jednak jeszcze korzystać do końca 2022 r.

 

Jak wyliczyć podstawę do obliczania do składki zdrowotnej na skali podatkowej, gdy w danym miesiącu osiągnięto stratę?

W takim przypadku podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie kwota minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku.

Czy przy wyliczaniu kolejnego miesiąca dochód narastająco pomniejsza się o przyjęte 3010 zł jako podstawa do składki zdrowotnej, gdy w poprzednim miesiącu była strata?

Nie, dochodu uwzględnianego do podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie pomniejsza się o kwotę minimalnego wynagrodzenia, od którego zapłacono składkę zdrowotną.

Czy jeżeli nie było straty, ale np. dochód 2000 zł, a do wyliczenia składki wzięto 3010 zł, to przy pomniejszaniu o sumy dochodów z poprzednich okresów w kolejnym okresie liczy się 3010 zł czy 2000 zł?

W takim przypadku stosuje się generalne zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej, czyli 2000 zł będzie uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

 

Jak zmienią się wspólne rozliczenia małżonków? Czy nadal będą możliwe?

Polski Ład upraszcza wspólne opodatkowanie dochodów małżonków.

Z tej preferencji będą mogli skorzystać małżonkowie, którzy w trakcie roku zawarli związek małżeński i pozostają w nim do końca roku podatkowego, w którym zawarto związek małżeński. Możliwość ta obejmie małżonków, którzy zawarli związek małżeński już w 2021 r. i zechcą swoje dochody uzyskane w tym roku opodatkować łącznie.

Także w przypadku śmierci jednego z małżonków w roku zawarcia związku małżeńskiego lub w roku następnym, zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy, wdowiec/wdowa będą mogli skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Prawo takie rozszerzono również na podatników:

 • do których mają zastosowanie przepisy o 19% podatku liniowym lub przepisy ustawy o ryczałcie [1], w zakresie opodatkowania przychodów innych niż z tytułu tzw. najmu prywatnego,
 • którzy przez cały rok podatkowy nie osiągnęli przychodów, ani nie ponieśli kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w tych przepisach,
 • nie mają obowiązku lub nie korzystają z prawa na podstawie tych przepisów do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, lub do innych doliczeń/odliczeń,

tj. podatników, którzy złożą „zerowy” PIT-36L lub PIT-28.

[1] Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.).

 

Jakie konsekwencje poniesie zleceniobiorca, który złożył oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek u jednego zleceniodawcy a następnie w trakcie roku wykonał jednorazową umowę zlecenia u innego zleceniodawcy: i. Ryczałtową 150 zł, ii. Jednorazowy rachunek na 3000 zł

Podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji, o ile roczne, łączne dochody podatnika (do których ma zastosowanie skala podatkowa) nie przekroczą 30 tys. zł oraz gdy podatnik upoważnił tylko jednego zleceniodawcę do niepobierania zaliczek na podatek.
W przeciwnym wypadku podatnik musi liczyć się z dopłatą podatku po zakończeniu roku oraz z odpowiedzialnością na gruncie Ordynacji podatkowej za niepobranie podatku z winy podatnika.

 

Jakie rozwiązania są przewidziane dla klasy średniej?

W efekcie zmian wprowadzanych przez Polski Ład w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy – i to aż 17 mld zł rocznie. Na samej reformie klina podatkowo-składkowego zyska 18 mln obywateli. Dla ok. 5 mln osób zmiany będą neutralne. W rezultacie reforma będzie korzystna lub co najmniej neutralna dla 90 proc. Polaków. Korzyści z Polskiego Ładu odczują pracownicy i przedsiębiorcy, którzy zarabiają do 5700 zł brutto miesięcznie.

Pracownicy i przedsiębiorcy (na skali), którzy osiągają wyższe zarobki mogą być spokojni o swoje wynagrodzenia. Dla takich osób reforma będzie co najmniej neutralna.

Przykładowo na konto pracownika o zarobkach 8 000 zł brutto miesięcznie wpływać będzie – zarówno w tym, jak i w przyszłym roku – 5730 zł pensji.

To efekt preferencji dla pracowników i przedsiębiorców z klasy średniej.

W Polskim Ładzie będą nią objęci pracownicy i przedsiębiorcy, których roczne przychody wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli od 5 701 zł do 11 141 zł brutto miesięcznie. Chodzi o przychody uzyskane:

 • z pracy na etacie oraz
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej

podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych (skala podatkowa). W przypadku działalności gospodarczej chodzi o dochód, czyli przychody pomniejszone o koszty z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli podatnik równocześnie uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z pracy na etacie, warunek wysokości przychodów (dochodów) musi być spełniony w odniesieniu do ich sumy.

Dodatkowo w efekcie podwyższenia progu podatkowego reforma będzie co najmniej neutralna dla tych osób, które zarabiają aż do 12 800 zł brutto miesięcznie.

W rezultacie zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy (na skali) nie stracą na Polskim Ładzie. I to mimo zmian w składce zdrowotnej.

To korzystne rozwiązanie obowiązuje również przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Każdy z nich może skorzystać z kwoty przysługującej mu ulgi, jeżeli roczne przychody mieszczą się we wskazanym limicie. Jeżeli jeden z nich dużo zarabia (przekracza limit warunkujący skorzystanie z ulgi), a drugi mniej, prawo do ulgi będzie przysługiwało każdemu z małżonków, gdy połowa łącznych przychodów obojga małżonków wyniesie co najmniej 68 412 zł i nie przekroczy 133 692 zł.

Zasady działania preferencji dla pracownika

 • ulga jest stosowana z mocy prawa, czyli automatycznie. Podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia (ani płatnikowi, ani urzędowi skarbowemu)
 • jeśli pracownik wie, że ulga go nie dotyczy może złożyć rezygnację
 • jeśli ulga nie dotyczy pracownika (i nie złożył on dobrowolnej rezygnacji) system z automatu to zweryfikuje przy rozliczeniu rocznym; wówczas podatnik dopłaci zaległy podatek. Czyli jeśli np. pracownik zarabia więcej niż ok. 11,1 tys. brutto/m-c (ulga go nie dotyczy), a nie złożył rezygnacji wówczas skorzysta z niższych składek miesięcznych podatku; różnicę tą jednak zwróci przy rozliczeniu rocznym

Preferencję stosuje się w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT.

Jest ona stosowana automatycznie ponieważ „z góry” trudno jest określić wysokość przychodów rocznych. Oznacza to, że aby z niej skorzystać pracownik nie musi składać nikomu żadnego oświadczenia.

Rozwiązanie jest stworzone dla osób, których miesięczne przychody brutto wahają się w przedziale 5 701 zł – 11 141 zł. Wówczas ich obciążenia podatkowe będą mniejsze.

Dlatego pracownicy, którzy zakładają miesięczne przychody brutto wyższe od 11,1 tys. mogą (ale nie muszą) złożyć rezygnację u swojego pracodawcy. Takim osobom bowiem preferencja nie przysługuje. Dla osób o przychodach poniżej 5,7 tys. brutto/m-c ulga nie jest stosowana.

Jeśli przychód podatnika okaże się wyższy od limitu a nie złożył rezygnacji – podatnik z automatu korzysta z ulgi przy zaliczkach miesięcznych podatku ale na koniec roku będzie musiał dopłacić cały zaległy podatek – jednorazowo.

Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku u pracodawcy. Wówczas przestaje on stosować preferencję najpóźniej od kolejnego miesiąca.

Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

Jako przedsiębiorca chciałbym skorzystać z ulgi na prototypy. Na czym ona dokładnie polega?

Ulga na prototypy to zachęta podatkowa dla przedsiębiorców, którzy komercjalizują innowacyjne konstrukcje prototypowe, będące rezultatem prowadzonej przez nich działalności badawczo-rozwojowej. Obniży to koszty wytworzenia prototypu i ułatwi wdrożenie wynalazku do produkcji.

Co do odliczenia od dochodu kwalifikowanych kosztów związanych z produkcją próbną oraz wprowadzeniem produktu na rynek – wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu.

Kwalifikowane koszty będą wykazywane w zeznaniu rocznym, składanym przez podatnika za rok podatkowy, w którym koszty te zostały poniesione, z możliwością odliczenia ich również w kolejnych 6 latach następujących bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione.

Wprowadzane są definicje:

 • produkcja próbna nowego produktu – etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu,
 • wprowadzenie na rynek  nowego produktu – działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

Wprowadza się również katalogi:

 • kosztów produkcji próbnej:

  1) cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych,

  2) wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grupy 3–6 i 8 ww. Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,

  3) koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu,
 • kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu:

  1) koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia,

  2) badania cyklu życia produktu,

  3) systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Rozwiązanie dotyczy podatników podatku CIT oraz PIT i wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

 

Jako przedsiębiorca obawiam się, że zmian w ramach Polskiego Ładu jest zbyt dużo i są za szybko wprowadzane. Nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej, zmiany w skali podatkowej czy skomplikowana ulga dla klasy średniej – to wszystko diametralnie zmieni firmową księgowość. I to już od 1 stycznia 2022 r.

Przez ostatnie miesiące odbyliśmy dziesiątki spotkań z firmami z różnych branż oraz z ich zrzeszeniami, z Radą Biznesu i Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przeanalizowaliśmy ponad 200 pism. Efektem tych spotkań i intensywnej pracy Ministerstwa Finansów i naszych współpracowników są zmiany w podatkowej części Polskiego Ładu. Wszystkie zmiany są spójne i prowadzą w jednym kierunku. Polski Ład to zmiany w podatkach, które stworzą optymalne warunki do szybkiego wzrostu gospodarczego. I to już w 2022 r., gdy nowe przepisy wejdą w życie. Chcemy, żeby regulacje podatkowe sprzyjały biznesowi. Stąd cały pakiet rozwiązań, które mają na celu wzmocnienie polskich przedsiębiorców.

 

Jeden z małżonków uzyskał przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 138 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał rentę w kwocie 20 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, małżonkowie (zarówno mąż, jak i żona) będą mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów.

W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga nie ma zastosowania przez drugiego z nich.

 

Jeden z małżonków uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej w kwocie 135 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał emeryturę w kwocie 10 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, żaden z małżonków nie będzie uprawniony do ulgi dla klasy średniej, ponieważ połowa uprawniających do ulgi przychodów z działalności gospodarczej jest niższa niż dolny limit.

Z kolei przychody z emerytury nie są uwzględniane przy prawie do  ustalenia limitu do korzystania z ulgi klasy średniej.

 

Jeśli pracownik otrzymuje opodatkowany ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, to czy stosuję ulgę?

Co do zasady otrzymany ryczałt stanowi przychód ze stosunku pracy. Jeżeli kwota podlegających opodatkowaniu przychodów z pracy uzyskanych przez pracownika w miesiącu upoważnia do ulgi, to należy ją zastosować.

 

Jeśli pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim w danym miesiącu wypłacam wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek, to czy stosuję ulgę dla klasy średniej?

Wynagrodzenie za czas choroby stanowi przychód ze stosunku pracy, zatem jeżeli ta część wynagrodzenia uprawnia do zastosowania ulgi dla klasy średniej, stosujesz ulgę.

Nie możesz zastosować ulgi od wypłacanego zasiłku chorobowego – jest to przychód z innych źródeł.

 

Jestem przedsiębiorcą i podatek od przychodów z prowadzonej działalności obliczam według skali podatkowej. W trakcie roku sam obliczam i płacę miesięczne zaliczki na podatek. Czy ustalając ich wysokość, mogę nie uwzględniać ulgi dla klasy średniej, nawet jeśli spełniam pozostałe warunki?

Tak, przy obliczaniu zaliczek na podatek możesz nie stosować tej ulgi. Ulgę będziesz mógł odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Jestem przedsiębiorcą, zatrudniam pracownika, który złożył mi oświadczenie PIT-2. Czy obliczając zaliczkę za pracownika, mogę przez cały rok stosować 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeśli jego przychód w czerwcu przekroczył kwotę 120 tys. zł?

Tak. Kwota zmniejszająca podatek jest stosowana niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów.

 

Jeżeli pracownik przy pierwszej wypłacie w miesiącu nie miał zastosowanej ulgi, a druga wypłata powoduje uzyskanie prawa do jej zastosowania, to czy kwotę ulgi stosuję tylko dla drugiej wypłaty?

Powinieneś zsumować przychody z miesiąca i od ich łącznej sumy obliczyć ulgę, którą zastosujesz przy drugiej wypłacie.

 

Kiedy wejdzie w życie Polski Ład?

16 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę. Rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

Kto może liczyć na podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej (ulgę prowzrostową)?

Polski Ład ma ułatwiać firmom poszukiwanie nowych rynków zbytu, zarówno zagranicznych, jak i na rynku krajowym.

Chodzi o wzrost wydatków na badania rynku, na szukanie nowych odbiorców towarów, jak również na pośredników i usługodawców, którzy znajdą nowych partnerów biznesowych dla firm.

Rozwiązanie polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (w CIT)/podstawy obliczenia podatku (w PIT) kosztów uzyskania przychodów, poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (w CIT)/z pozarolniczej działalności gospodarczej (w PIT) – nie więcej jednak niż 1 mln zł w roku podatkowym.

Przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.

Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy poniesienia kosztów, a także w zeznaniach za 6 kolejnych lat podatkowych (w przypadku, gdy poniesiono stratę albo wielkość dochodu jest niższa od kwoty przysługujących odliczeń).

Podatnik może skorzystać z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2. kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu, ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu w Polsce.

Za koszty poniesione w celu zwiększenia  przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

 • uczestnictwa w targach, poniesione na: organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika,
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów,
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
 • przygotowania dokumentacji, która umożliwia sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

 

Które zmiany podatkowe w Polskim Ładzie ułatwiają inwestowanie w sport i kulturę?

Program społeczno-gospodarczy Polski Ład zawiera pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców. Jednym z preferencyjnych rozwiązań jest ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę, czyli tzw. ulga sponsoringowa. Jest to nowa propozycja zachęty podatkowej – w obecnym stanie prawnym w podatku dochodowym w ogóle nie ma takiego rozwiązania. Ulga będzie polegać na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Oznacza to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania połowy poniesionych kosztów.
W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegać koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego, stypendium sportowego czy imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową.
Z kolei ulga na działalność kulturalną umożliwia odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej, realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.
Natomiast w przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu będą podlegały m.in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, będą podlegały odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią. W przypadku skorzystania z ulgi sponsoringowej odliczeniu będą podlegać koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub odliczone od dochodu.
Ulga będzie odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Jest skierowana do podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku, a także do podatników CIT, którzy uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.
Z preferencyjnego rozwiązania będą mogły zatem skorzystać różne grupy przedsiębiorców, np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki. Ulga w podatku dochodowym przyczyni się do tego, że sponsorowanie określonych działalności stanie się bardziej atrakcyjne (przedsiębiorcy będą bardziej zainteresowani np. współpracą z klubami sportowymi czy uczelniami), co pozwoli też pozyskać tym podmiotom (np. klubom sportowym) dodatkowe pieniądze na prowadzoną działalność.
PRZYKŁAD. W praktyce skorzystanie z ulgi będzie oznaczać, że łącznie w podatku dochodowym zostanie rozliczone 150% poniesionego kosztu. Przyjmując, że przedsiębiorca (osoba fizyczna) współpracujący z klubem sportowym, w zamian za reklamę, przeznaczył na działalność tego klubu 20 tys. zł, to opłacając podatek liniowy według 19% stawki, w podatku PIT zyskuje 3800 zł, (19% x 20 tys. zł). Następuje tu zaliczenie tego wydatku do kosztów podatkowych oraz dodatkowo 1900 zł, z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł, od podstawy obliczenia podatku (19% x 10 tys. zł). Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca zyskuje 5700 zł.

 

Małżonkowie chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Jeden z małżonków uzyskał przychody z pracy w kwocie 50 000 zł, a drugi z małżonków uzyskał wyłącznie przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali w kwocie 65 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie mogą zastosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, żaden z małżonków nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej, ponieważ nie został spełniony warunek dotyczący limitu przychodów uprawniających do ulgi zarówno liczonej od wspólnych, jak i indywidualnych przychodów małżonków.

 

Mój pracownik prowadzi także działalność gospodarczą. Czy powinienem stosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, w tym przypadku stosujesz ulgę dla klasy średniej, jeśli:

 • przychody z pracy na etacie w poszczególnych miesiącach mieszczą się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł oraz
 • pracownik nie złożył u Ciebie wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.

 

Moja firma planuje zakup udziałów w innej spółce. Czy mogę skorzystać z ulgi konsolidacyjnej w ramach Polskiego Ładu?

Ulga konsolidacyjna to zachęta podatkowa dla podatników, którzy chcą dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych, poprzez nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach – w przypadkach, kiedy działalność takiej przejmowanej spółki może stanowić „uzupełnienie” działalności gospodarczej polskiego podatnika.

Ma to przynieść wymierne i długofalowe korzyści ekonomiczne dla firm przejmowanych i przejmujących.

Ulga polega na tym, że podatnik podatku CIT będący przedsiębiorcą, który uzyskuje przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy CIT kwoty wydatków poniesionych na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną. Może to zrobić do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym.

Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków – podatnik może je zrobić w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym udziały (akcje) zostały nabyte.

Za wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce, która jest osobą prawną, uznaje się wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w tej spółce na:

 • obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,
 • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
 • podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą

z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.

Wydatki odliczone w ramach tej ulgi podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach określonych w ustawie CIT (art. 15 i 16 ustawy).

Odliczenie przysługuje jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • spółka, której udziały (akcje) są nabywane, ma siedzibę lub zarząd w Polsce lub w innym państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zawiera podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa,
 • główny przedmiot działalności spółki jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową,
 • działalność taka była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące,
 • w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy CIT,
 • podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki w ilości dającej mu bezwzględną większość praw głosu w takiej spółce.

Utrata prawa do ulgi konsolidacyjnej:

 • W przypadku zbycia przed upływem 36 miesięcy przez podatnika lub przez jego następcę prawnego wskazanych udziałów (akcji), w związku z nabyciem których podatnik skorzystał z odliczenia, albo ich umorzenia w powyższym terminie, licząc od dnia ich nabycia, podatnik albo jego następca prawny jest obowiązany w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do takiego zbycia lub umorzenia, zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego wcześniej odliczenia.
 • Powyższą zasadę stosuje się także w przypadku, gdy podatnik lub jego następca prawny, przed upływem 36 miesięcy, licząc od dnia nabycia takich udziałów (akcji) zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie ogłoszona jego upadłość lub zaistnieją inne, przewidziane prawem okoliczności zakończenia działalności podatnika lub następcy prawnego.

Ulga zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

 

Od lat prowadzę działalność gospodarczą w budynku mieszkalnym, który amortyzuję. Czy w 2022 roku będę mógł jeszcze zaliczać w koszty uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne?

Tak. Do 31 grudnia 2022 r., możesz zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od budynków mieszkalnych.

 

Osiągam przychody wyłącznie z działalności gospodarczej. Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Możesz z niej skorzystać, jeżeli osiągane przychody z tej działalności, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu (z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), mieszczą się w przedziale od 68412 zł do 133692 zł i opodatkowujesz je według skali podatkowej (17% lub 32%).

Ulga ta nie dotyczy przychodów z działalności opodatkowanej według jednolitej 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo w formie karty podatkowej.

 

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu kwartalnej zaliczki z działalności gospodarczej?

Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) od początku roku mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz wzór 1., w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do kwartału włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

Wzór 1.

Roczne przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej w złotych (A)

Kwota ulgi

od 68 412

do 102 588

[A x 6,68% – 4 566] ÷ 0,17

ponad 102 588

do 133 692

[A x (-7,35%) + 9 829 zł] ÷ 0,17

W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu miesięcznej zaliczki z działalności gospodarczej?

Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), licząc od początku roku, mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz wzór 1., w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

Wzór 1.

Roczne przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej w złotych (A)

Kwota ulgi

od 68 412

do 102 588

[A x 6,68% – 4 566] ÷ 0,17

ponad 102 588

do 133 692

[A x (-7,35%) + 9 829 zł] ÷ 0,17

W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz z pracy. Czy muszę w związku z tym złożyć do pracodawcy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przy poborze zaliczki od dochodów z pracy?

Nie musisz. Ulga dla klasy średniej może być jednocześnie uwzględniana przez Twojego pracodawcę przy poborze zaliczki od dochodów z Twojej pracy oraz przez Ciebie przy odprowadzaniu zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak, że w limicie przychodów uprawniających Cię do skorzystania z ulgi uwzględniasz oba te przychody.

 

Pracownik korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych. Opodatkowuję to zgodnie z przepisami. Czy doliczone kwoty z nieodpłatnych świadczeń zwiększają przychód uprawniający do ulgi?

Tak, ponieważ jest to przychód ze stosunku pracy.

 

Pracownik od początku roku podatkowego korzysta ze zwolnienia z podatku do wysokości limitu 85 528 zł (np. PIT-0: dla pracujących seniorów, rodzin 4+, dla młodych). Czy pracodawca stosuje ulgę dla klasy średniej? Jeżeli tak, to od kiedy?

Ulgę dla klasy średniej stosujesz jedynie dla przychodów opodatkowanych, czyli dla przychodów powyżej wskazanego w ustawie limitu zwolnienia – 85 528 zł. Przy wypłacie przychodów zwolnionych ulga nie może być stosowana.

Jeżeli pracownik, po wykorzystaniu zwolnienia, będzie uzyskiwał przychody mieszczące się w granicach od 5701 zł do 11 141 zł w miesiącu, zastosujesz ulgę dla klasy średniej.

Pracownik, który przewiduje, że nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym (jego łączny przychód opodatkowany będzie niższy niż 68 412 zł), może złożyć wniosek o niestosowanie ulgi w trakcie roku.

 

Pracownik pobiera emeryturę. Czy powinienem stosować ulgę dla klasy średniej od wypłacanego wynagrodzenia?

Tak, osiąganie przychodów z emerytury nie wyklucza stosowania ulgi dla klasy średniej. Warunkiem stosowania ulgi jest uzyskanie przychodów z pracy na etacie w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł.

 

Pracownik pracuje na etacie. W każdym miesiącu otrzymuje dwie wypłaty u jednego pracodawcy. Czy w tej sytuacji mogę jako pracodawca stosować ulgę dla klasy średniej? Jeśli tak, to co mam zrobić, gdy ulgę zastosowałem przy pierwszej wypłacie danego miesiąca, a przy drugiej okazało się, że pracownik przekroczył limit przychodów uprawniających do ulgi?

Ustalając prawo do ulgi, bierzesz pod uwagę łączne przychody, jakie pracownik uzyskał w danym miesiącu (sumę wszystkich wypłat). Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie zastosowałeś ulgę, a przy drugiej  łączne przychody pracownika przekroczyły 11 141 zł, przy wyliczeniu drugiej zaliczki powinieneś doliczyć do jego dochodów kwotę ulgi zastosowaną przy pierwszej wypłacie.

 

Pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przed wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego przesunięcia terminu pobrania i przekazania zaliczki na podatek (wynagrodzenie mieści się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł) oraz złożył oświadczenie PIT-2 i nie chce, aby pracodawca dokonywał mu korekty zaliczki podatkowej. Czy może złożyć jakieś oświadczenie? Jakie to ma być oświadczenie? Pracownik woli uniknąć dopłaty w zeznaniu rocznym.

Rozporządzenie nie zmieniło zasad dotyczących stosowania ulgi dla klasy średniej. Zasady te określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli pracownik złożył taki wniosek, pracodawca ma obowiązek jego stosowania najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wniosku. Pracodawca oblicza zaliczkę, nie zmniejszając dochodów o ulgę dla klasy średniej. Następnie oblicza zaliczkę na zasadach obowiązujących do końca 2021 r. Ostatecznie pobiera z jego dochodów niższą zaliczkę. Jest to zaliczka „należna” za ten miesiąc.

Nie ma możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z niższej zaliczki, ponieważ rozporządzenie daje takie prawo tylko w przypadku braku oświadczenia PIT-2.

 

Pracownik złożył wniosek o niestosowanie ulgi w marcu, natomiast w czerwcu chce wycofać ten wniosek. Czy może to zrobić?

Tak, pracownik może wycofać taki wniosek w każdym momencie.

 

Pracuję na umowę o pracę i mam działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Czy mogę złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

 

Pracuję na umowę o pracę i mam działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Czy mogę złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

 

Pracuję na umowę o pracę i mam działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy mogę złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

 

Pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Nie możesz złożyć PIT-2 u pracodawcy. Kwotę wolną uwzględniasz przy obliczeniu zaliczki z działalności gospodarczej.

 

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Nie, gdyż ulga nie ma zastosowania do działalności gospodarczej, od której jest opłacany podatek w formie karty podatkowej.

 

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali. Czy z ulgi dla klasy średniej mogę korzystać już przy obliczaniu zaliczek, czy mogę to zrobić dopiero w rocznym rozliczeniu podatku?

Ulgę dla klasy średniej przedsiębiorcy mogą rozliczać już w zaliczkach, nie muszą czekać do rocznego rozliczenia podatku.

 

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy będę mógł w 2022 r. odliczyć od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconą do ZUS?

Nie. Od  1.01.2022 r. zapłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega odliczeniu.

 

W 2021 roku nabyłem do majątku prywatnego samochód osobowy, który wykorzystywałem wcześniej na podstawie umowy leasingu operacyjnego w działalności gospodarczej. Po wykupie samochód nie był składnikiem majątku mojej działalności gospodarczej. Czy sprzedaż samochodu w 2022 roku będzie dla mnie przychodem z działalności gospodarczej?

Nie. Jeżeli jednak sprzedasz samochód przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym go nabyłeś, to będzie to przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy.

 

W 2022 r. planuję rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czy mogę wybrać jako formę opodatkowania kartę podatkową?

Nie. Od 2022 roku z tej formy opodatkowania można korzystać wyłącznie na zasadach kontynuacji. Oznacza to, że rozpoczynając w 2022 r. prowadzenie działalności gospodarczej  nie możesz już wybrać opodatkowania w formie karty podatkowej.

 

W jednym miesiącu pracownik uzyskuje wynagrodzenie za pracę i dodatkowo wypłacana jest mu nagroda jubileuszowa. Czy ulga dla klasy średniej ma zastosowanie do obu wypłat?

Ponieważ dla ustalenia prawa do ulgi powinieneś zsumować wszystkie przychody w miesiącu, ustalasz łączny przychód z wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej. Jeżeli suma tych przychodów mieści się w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł, stosujesz ulgę.

 

W trakcie roku przy wypłacie wynagrodzenia za pracę stosuję pracownikowi ulgę dla klasy średniej. Czy jeżeli po zakończeniu roku okaże się, że pracownik przekroczył uprawniające go do skorzystania z ulgi przychody, to czy będę musiał zapłacić odsetki od nienależnie zastosowanej przeze mnie ulgi?

Nie, zastosowana w trakcie roku ulga dla klasy średniej nie stanowi zaległości podatkowej, nie są więc od niej naliczane odsetki.

 

Wsparcie ekspansji i rozwoju firm – na tym polega ulga konsolidacyjna wprowadzana przez Polski Ład. Tym, którzy zainwestują w przejęcie innej spółki, obiecuje podwójne korzyści. Jak to będzie wyglądać szczegółowo?

Wprowadzana do ustawy CIT ulga konsolidacyjna jest adresowana do tych podatników, którzy zamierzają dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych. Chodzi o nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych działających na tych rynkach, których główny przedmiot działalności jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub ich działalność może być racjonalnie uznana za działalność, która wspiera działalność podatnika.
Z ulgi skorzysta podatnik, który przez okres minimum 2 lat prowadzi daną działalność gospodarczą, podobnie jak spółka, w której nabywa udziały. Nie będą to zatem podmioty utworzone „ad hoc” dla skorzystania z ulgi, ale podmioty, które już posiadają pewną pozycję na danym rynku.
Jednocześnie z ulgi nie będą korzystać podmioty powiązane, które często wchodzą w skład grup kapitałowych. W ich przypadku transakcje nabywania i zbywania udziałów i akcji wewnątrz takiej grupy nie realizują wskazanego celu ulgi (wsparcie ekspansji gospodarczej na nowych rynkach), a stosunkowo często są przeprowadzane w celach optymalizacji zobowiązań podatkowych grupy.

 

źródło: wiecejwportfelach.gov.pl

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...