08.09.2022: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

MRiT o opłacie planistycznej: Będzie możliwość rozłożenia należności na raty

 

Przygotowane w projekcie przepisy dotyczące naliczenia opłaty planistycznej będą dotyczyć planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy, których procedura odpowiednio uchwalenia lub wydania zostanie wszczęta po 1 stycznia 2026 r. Zerwanie z zasadą naliczania opłaty planistycznej dopiero w momencie zbycia nieruchomości i automatyczne naliczenie opłaty, da gminom pewność wpływów, które będą mogły być przeznaczane na finansowanie kolejnych działań planistycznych - czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii na interpelację poselską.

 

Interpelacja nr 35043 do ministra rozwoju i technologii w sprawie opłaty planistycznej

Szanowny Panie Ministrze,

od mojego biura poselskiego w Rzeszowie zgłaszają się przerażeni właściciele nieruchomości, informując mnie, że docierają do nich informacje, iż opłatą planistyczną (inaczej zwaną też rentą planistyczną) mają być objęci wszyscy właściciele nieruchomości i że od nich, oprócz osób najuboższych, opłata ma być bezwzględnie ściągnięta. Zagrożenie to uważają w sposób jednoznaczny jako zamach na ojcowiznę i powrót do rozwiązań rodem z lat stalinowskich (tj. na terytorium Polski z lat 40. i 50. XX w.), gdzie chłopów mających ziemię uważano za kułaków, z którymi należy bezwzględnie walczyć. Zwracają uwagę, że obecne rozwiązanie dotyczące opłaty planistycznej, czyli że może być pobierana w ciągu 5 lat od zmiany planu miejscowego, i to tylko w przypadku zbycia nieruchomości, uważają za rozwiązanie właściwe, którego absolutnie pod żadnym pozorem nie wolno zmieniać. Podkreślają, że obecnie stosowany mechanizm chroni ojcowiznę, a jednocześnie stanowi właściwy mechanizm przeciwstawiający się spekulacji nieruchomościami.

Wobec powyższego przesyłam pytanie: Czy zostanie utrzymany mechanizm gwarantujący, że jeśli właściciel nieruchomości nie dokona zbycia tej nieruchomości w ciągu 5 lat od wprowadzenia lub zmiany w planie miejscowym, to opłata planistyczna nie będzie nałożona?

 

Posłowie:
Paweł Poncyljusz, Joanna Frydrych, Marta Wcisło

1 sierpnia 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 35043 w sprawie opłaty planistycznej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na zapytanie Pana Posła Pawła Poncyliusza, Pani Poseł Joanny Frydrych oraz Pani Poseł Marty Wcisło nr 35043 z 5 sierpnia 2022 r., skierowane do Ministra Rozwoju i Technologii, przedstawiam poniższe informacje.

Sporządzany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369) stanowi pierwszy etap długo wyczekiwanej przez samorządy i organizacje branżowe związane z planowaniem przestrzennym reformy tego komponentu procesu inwestycyjno-budowlanego. Nowelizacja zakłada wprowadzenie szeregu działań naprawczych odnoszących się do najczęściej wymienianych wad systemu planowania przestrzennego.

Zaproponowane zmiany mają na celu uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych. Jak wynika z danych prawie 1/3 planów miejscowych jest procedowana ponad 3 lata. W miastach wojewódzkich, gdzie przygotowywanych jest najwięcej planów miejscowych, ten wskaźnik wynosi ponad 50%. Zamierzeniem projektodawcy jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli w tym w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Do ustawy wprowadzona zostanie instytucja procedury uproszczonej umożliwiającej uchwalenie prostej zmiany planu miejscowego nawet w ciągu 2 miesięcy.

Kolejna część zmian dotyczy wprowadzenia planu ogólnego gminy, dalej: planu ogólnego jako obligatoryjnie sporządzanego dokumentu planistycznego o zasięgu całej gminy. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jako dokument, z którym badana będzie zgodność planów miejscowych, ale także decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane wyłącznie na obszarach wskazanych w planie ogólnym. Plan ogólny będzie zawierał ustalenia dotyczące funkcji terenów dopuszczalnych do wyznaczenia w dokumentach realizacyjnych, jak i ramowe ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, z którymi dokumenty te będą musiały zachowywać zgodność.

W planach ogólnych wyznaczane będą obszary uzupełnienia zabudowy, na których będzie możliwe wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Na pozostałym obszarze, nowe obiekty będą mogły być lokalizowane wyłącznie w oparciu o plany miejscowe, w tym zintegrowane plany inwestycyjne.

Plan ogólny będzie także mógł zawierać regulacje dotyczące standardów dostępności infrastruktury społecznej. Zmiana ma pozwolić gminom na stosowanie standardów dostępności infrastruktury społecznej także w procedurach opartych na ogólnych zasadach gospodarowania przestrzenią.

W ramach projektu przewiduje się wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego prowadzonego w systemie teleinformatycznym, będącego źródłem danych i informacji przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. W rejestrze znajdą się między innymi dokumenty powstające w trakcie sporządzania aktów planistycznych, raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym, rozstrzygnięcia organów nadzoru. Będzie to nieodpłatny, dostępny dla wszystkich zainteresowanych, zintegrowany system informacji.

Zapewnienie sprawiedliwego społecznie finansowania planowania przestrzennego i jego skutków stanowi jeden z głównych celów przygotowywanego w ministerstwie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (UD369). Obowiązujący system prowadzi do prywatyzacji korzyści oraz upublicznienia kosztów związanych z procesami urbanizacji, nie zapewniając wystarczających narzędzi partycypacji inwestorów w kosztach budowy i utrzymania służącej im infrastruktury. Brak instrumentów bilansowania kosztów generowanych przez planowanie przestrzenne porównywalnymi wpływami stanowi jedną z głównych barier niskiego i bardzo powoli wzrastającego pokrycia planistycznego gmin.

Przede wszystkim zwracam uwagę, że przygotowane w projekcie przepisy dotyczące naliczenia opłaty planistycznej będą dotyczyć planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy, których procedura odpowiednio uchwalenia lub wydania zostanie wszczęta po 1 stycznia 2026 r. Opłata planistyczna będzie ponoszona tylko wtedy, gdy nastąpi wzrost wartości nieruchomości w wyniku przyjęcia planu miejscowego lub realizacji przedmiotu decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z projektem opłata nie będzie naliczana w przypadku, gdy nowy plan miejscowy lub decyzja o warunkach zabudowy nie pozwoli na lokalizację budynków na nieruchomości. To rozwiązanie zabezpieczy właścicieli nieruchomości rolnych w przypadku, gdy grunty nadal będą wykorzystywane na cele rolnicze. W projekcie przewidziano też możliwość rozłożenia należności na raty, co pozwoli beneficjentom planu miejscowego zachować płynność finansową, zaś osoby o najniższych dochodach mogą zostać całkowicie zwolnione z opłaty. Zerwanie z zasadą naliczania opłaty planistycznej dopiero w momencie zbycia nieruchomości i automatyczne naliczenie opłaty, da gminom pewność wpływów, które będą mogły być przeznaczane na finansowanie kolejnych działań planistycznych. Dzięki temu gminy będą posiadały środki na pokrycie kosztów wyposażenia nowych terenów budowlanych w niezbędną infrastrukturę, wypłatę należnych odszkodowań czy wykup nieruchomości na cele publiczne.

Jednocześnie informuję, że projekt ustawy znajduje się na etapie uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych. Z uwagi na to, że prace nad ustawą nadal trwają, ostateczny kształt przepisów może ulec zmianom.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
Piotr Uściński

26 sierpnia 2022 r.

 

Hasła tematyczne: interpelacja, opłata planistyczna, ministerstwo rozwoju i technologii

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...