14.02.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

Składki ZUS: Umowa zlecenia ze słuchaczem zaocznego liceum, który nie ukończył 26 lat

Jeśli zleceniobiorca posiada status ucznia lub studenta, a także jeśli nie ukończył jeszcze 26 roku życia, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z uczniem/ze studentem nie podlega ubezpieczeniom społecznym, nie trzeba również takiego ucznia lub studenta zleceniobiorcy zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS. Zatem, zleceniobiorca, który jest słuchaczem zaocznego liceum ogólnokształcącego i nie ukończył 26 lat, nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy zlecenia - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że zamierza zawrzeć umowę zlecenia na wykonywanie określonych czynności zleconych w spółce ze słuchaczem zaocznego liceum ogólnokształcącego. Przyszły zleceniobiorca nie ukończył 26 roku życia i nadal się uczy, co potwierdził przedstawiając zaświadczenie ze szkoły oraz wypełnił oświadczenie zleceniobiorcy, w którym zaznaczył, że jest uczniem szkoły ponadpodstawowej i nie ukończył 26 roku życia.

W związku z powyższym zadał pytanie, czy osoba będąca słuchaczem zaocznego liceum ogólnokształcącego, która nie ukończyła 26 roku życia podlegać powinna do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenie.

Zdaniem przedsiębiorcy, w myśl art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zleceniobiorcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat. Ponieważ zleceniobiorcy ci nie spełniają warunków do podlegania ubezpieczeniom społecznym, ani obowiązkowo, ani dobrowolnie, to nie podlegają również obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Sama ustawa nie definiuje statusu ucznia czy studenta dlatego też zgodnie z art. 3 pkt 11
ustawy o systemie oświaty, przez ucznia należy rozumieć także słuchaczy i wychowanków. Zatem, zleceniodawca nie jest zobligowany do zgłoszenia i opłacania składek społecznych i zdrowotnych z tytułu umowy zlecenia ze słuchaczem zaocznego liceum ogólnokształcącego. Do momentu kiedy przyszły zleceniobiorca posiadał będzie status ucznia potwierdzony aktualnym zaświadczeniem i nie ukończy 26 lat nie będzie podlegał on obowiązkowym ani dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywanej umowy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe:

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4.

Art. 6 ust. 4 powołanej ustawy stanowi, iż osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami , do ukończenia 26 lat.

Co do zasady osoby, które na terenie Polski pracują na podstawie umowy zlecenia, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Od obowiązku tego są jednak wyjątki. Jednym z nich jest posiadanie statusu ucznia lub studenta. Jeśli zleceniobiorca posiada status ucznia lub studenta, a także jeśli nie ukończył jeszcze 26 roku życia, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z uczniem/ze studentem nie podlega ubezpieczeniom społecznym, nie trzeba również takiego ucznia lub studenta zleceniobiorcy zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS.

Warunkiem niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywanej umowy zlecenia jest:

  • posiadanie statusu ucznia szkoły ponadpodstawowej lub statusu studenta oraz
  • nieukończenie 26 lat.

Status ucznia przysługuje osobie, która uczy się w jednej ze szkół wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Chodzi tu o szkoły publiczne i niepubliczne, które dzielą się na następujące typy: ośmioletnią szkołę podstawową i szkoły ponadpodstawowe (czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnią branżową szkołę I stopnia, trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, dwuletnią branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku).

Czteroletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego jest szkołą ponadpodstawową i w konsekwencji osoba ucząca się w takiej szkole ma status ucznia.

Zgodnie z art. 18 ust. 2a i 2b Prawa oświatowego w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w szkołach artystycznych kształcenie odbywa się w formie dziennej, a w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej - kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. W szkole dla dorosłych kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej.

Zleceniobiorca, który jest słuchaczem szkoły, o której mowa we wniosku i nie ukończył 26 lat, nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 4 pkt. 20 ustawy Prawo oświatowe przez uczniów należy rozumieć również słuchaczy i wychowanków. Za uczniów należy uznać zatem również słuchaczy szkoły dla dorosłych.

 

(Interpretacja indywidualna z 13 stycznia 2022 r., sygn. WPI/200000/43/888/2021 (decyzja nr 888/2021) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie)

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: umowa zlecenia, składki zus, interpretacja zus, uczeń, słuchacz zaocznej szkoły

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...