Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwota przeciętnego wynagrodzenia

 • 08.12.2014Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza
  Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:
  • 08.12.2014Składki na ubezpieczenie społeczne coraz wyższe
   Interpelacja nr 28781 w sprawie wzrostu wysokości składki na ubezpieczenie społeczne
   • 31.10.2014Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych: Dokumenty rozliczeniowe
    Komplet dokumentów rozliczeniowych składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i dołączonych do niej imiennych raportów miesięcznych (odpowiednio ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA). Jeśli rozliczasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przekazujesz tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA.
    • 29.10.2014Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
     Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
     • 08.10.2014Wysokie koszty pracy w Polsce to mit?
      Interpelacja nr 27941 do ministra finansów w sprawie wysokich kosztów podatkowych ponoszonych z tytułu zatrudnienia pracownika
      • 26.09.2014Składki ZUS przedsiębiorców w 2015 r.
       Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, które zostało już ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1220), wyniesie w przyszłym roku 1750 zł (w tym roku jest to 1680 zł), natomiast, jak wynika z założeń do przyszłorocznego budżetu, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2015 r. wyniesie 3966 zł (w 2014 r. - 3746 zł).
       • 23.09.2014Kasy fiskalne 2015: Będzie wyższy limit zwolnienia?
        Projekt rozporządzenia określający zakres zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015-2016 został skierowany w dniu 31 lipca 2014 r. do uzgodnień oraz konsultacji publicznych. Projekt rozporządzenia przewiduje racjonalizację zwolnień oraz objęcie niektórych działalności obowiązkiem stosowania kas bez względu na osiągane obroty. Obligatoryjne stosowanie kas objęłoby te rodzaje działalności, w których wykonuje się usługi w przeważającej części na rzecz konsumentów, często o dużej wartości - wyjaśniło MF w odpowiedzi na interpelacje poselską.
        • 22.09.2014Kasy fiskalne 2015: Będzie wyższy limit zwolnienia?
         Interpelacja nr 27593 do ministra finansów w sprawie konieczności zwiększenia kwoty obrotu uprawniającej do uzyskania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej
         • 12.09.2014Projekt zmian w PIT w zakresie ulgi na dzieci - omówienie i przykłady
          8 września 2014 r. Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. Celem projektowanej regulacji jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci oraz zwiększenie kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci.
          • 12.09.2014Projekt zmian w PIT w zakresie ulgi na dzieci - omówienie i przykłady
           8 września 2014 r. Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. Celem projektowanej regulacji jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci oraz zwiększenie kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci.
           • 03.09.2014E-zwolnienia "uzdrowią" wielu chorych
            Interpelacja nr 26825 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach regulujących przyznawanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
            • 28.07.2014Kiedy odmrożenie progów podatkowych?
             Interpelacja nr 26209 w sprawie wzrostu obciążeń podatkowych Polaków w związku z kolejnym zamrożeniem progów podatkowych do 2017 r.
             • 25.07.2014Dotacja na założenie firmy: Zawód wyuczony ma znaczenie?
              Interpelacja nr 26144 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznania środków przeznaczonych na wsparcie osób chcących podjąć działalność gospodarczą
              • 22.07.2014Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych
                 1. Płatnik składek będzie zwolniony z obowiązku składania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych, jeśli:
               • 22.07.2014Zwolnienie z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych
                1. Płatnik składek będzie zwolniony z obowiązku składania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych, jeśli:
                • 30.05.2014ZUS przedsiębiorcy: Wyższe składki? To nie my, to oni
                 Interpelacja nr 25530 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stałego wzrostu składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                 • 26.05.2014Ważne komunikaty ZUS i MPiPS
                  Od 1 czerwca zasiłek dla osób bezrobotnych będzie wyższy o niecałe 8 zł miesięcznie – wynika z obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które zamieszczono w Monitorze Polskim. Nowe komunikaty, dotyczące kwot przychodu do celów emerytalnych, opublikował natomiast ZUS.
                  • 23.05.2014Ważne komunikaty ZUS i MPiPS
                   Od 1 czerwca zasiłek dla osób bezrobotnych będzie wyższy o niecałe 8 zł miesięcznie – wynika z obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które zamieszczono w Monitorze Polskim. Nowe komunikaty, dotyczące kwot przychodu do celów emerytalnych, opublikował natomiast ZUS.
                   • 14.05.2014Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza
                    Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:
                    • 13.05.2014Dotacja z urzędu na nowe stanowisko pracy
                     Interpelacja nr 24744 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundowania pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy
                     • 07.05.2014Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
                      Interpelacja nr 24668 w sprawie doktryny o jednorazowym charakterze ochrony dłużnika w przypadku postępowania egzekucyjnego.
                      • 30.04.2014Nieodpłatne świadczenie członka zarządu dla spółki
                       W świetle art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przy ustalaniu wartości świadczeń nieodpłatnych w postaci usług, co jest obowiązkiem organu podatkowego, dopuszczalne jest skorzystanie w postępowaniu podatkowym ze środków dowodowych wskazanych w rozdziale 11 działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w tym z opinii biegłego, o której mowa w art. 197 o.p. - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                       • 11.04.2014Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Będzie niższa składka?
                        Interpelacja nr 24241 do ministra zdrowia w sprawie obniżenia opłat związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym
                        • 03.04.2014Odliczanie VAT od bankowozów. Homologacja nie jest najważniejsza
                         Teza: Jeśli pojazd - samochód specjalny spełnia warunki dla bankowozu, lecz nie służy do przewożenia wartości pieniężnych, to nie traci cech technicznych bankowozu, ale faktycznie nie jest "przeznaczony" do transportu tychże wartości, a w ocenie Sądu tylko takie przeznaczenie uzasadniałoby wyłączenie ograniczenia odliczenia.
                         • 25.03.2014Działalność gospodarcza emeryta a ubezpieczenie zdrowotne
                          Interpelacja nr 23898 do ministra zdrowia w sprawie wielokrotnego płacenia składki zdrowotnej przez emerytów, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie usług
                          • 06.03.2014Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 r.
                           Od 1 stycznia 2014 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Wzrosła również składka nieubezpieczenie zdrowotne. Wpłata niewłaściwej składki pociąga za sobą konsekwencje, dlatego warto zawczasu sprawdzić zmienione kwoty.
                           • 03.03.2014Emerytury i renty – ważne komunikaty ZUS
                            Od 1 marca 2014 r. kwota przychodu odpowiadająca 70 proc. przeciętnej miesięcznej płacy za IV kwartał 2013 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, wynosi 2 676,40 zł – podał w komunikacie opublikowanym w Monitorze Polskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                            • 28.02.2014Program lojalnościowy, usługi marketingowe i VAT
                             Z uzasadnienia: Dla oceny kompleksowości świadczenia bardzo istotny jest "ekonomiczny punkt widzenia" oraz jego ocena z perspektywy nabywcy. Jeżeli z perspektywy nabywcy oraz z ekonomicznego punktu widzenia wynika, że mamy do czynienia z jednym świadczeniem, wówczas wszystkie czynności wchodzące w zakres tego świadczenia, nawet gdyby w innych okolicznościach mogły być samodzielnie świadczone, są częścią jednej, niepodzielnej transakcji. W takiej sytuacji podział takiej transakcji na jej części składowe i opodatkowanie VAT każdej z tych części składowych osobno, jest podziałem sztucznym, a więc niedozwolonym.
                             • 26.02.2014Emerytury i renty 2014: Marcowa waloryzacja świadczeń
                              Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
                              • 26.02.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
                               Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                               • 21.02.2014Składki ZUS: Działalność gospodarcza a umowa o pracę lub umowa zlecenie
                                Pytanie: Pracuję na pełnym etacie jako grafik. Dodatkowo, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej sprzętu komputerowego. Czasami wykonuję również zlecenia dla znajomych - umowy dotyczą wykonywania zdjęć na różnych imprezach rodzinnych. Czy od tych wszystkich umów powinny być odprowadzane składki ZUS?
                                • 14.02.2014PIT za 2013: Odliczenie składek potrąconych przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury
                                 Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może odliczyć potrącone przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w zeznaniu podatkowym PIT za 2013 r. od sumy uzyskanych dochodów w 2013 r.?
                                 • 24.01.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
                                  Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                  • 22.01.2014Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 r.
                                   Od 1 stycznia 2014 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Wzrosła również składka nieubezpieczenie zdrowotne. Wpłata niewłaściwej składki pociąga za sobą konsekwencje, dlatego warto zawczasu sprawdzić zmienione kwoty.
                                   • 02.12.2013Ważne komunikaty ZUS i KRUS
                                    W I kwartale 2014 r. składka miesięczna na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, wynosić będzie 42 zł – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W ostatnich dniach ważne komunikaty wydał również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                                    • 19.11.2013Ulga w składkach ZUS przy współpracy z byłym pracodawcą
                                     Aby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej miała prawo do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia niezbędne jest aby nie wykonywała tożsamych czynności na rzecz byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Oznacza to, iż zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest działalność nie może pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy. Przez zwrot „czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności" należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach stosunku pracy.
                                     • 18.10.2013Firma na próbę. Dlaczego nie?
                                      Interpelacja nr 20314 do ministra gospodarki w sprawie odrzuconego projektu zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dopuszczającego prowadzenie tzw. firmy na próbę
                                      • 11.09.2013Zatrudnienie członka rodziny a koszty firmy i składki ZUS
                                       Interpelacja nr 19040 do ministra finansów w sprawie podjęcia prac nad zmianą statusu prawno-podatkowego członków najbliższej rodziny w przypadku ich zatrudnienia
                                       • 04.09.2013Składki ZUS: Zakwaterowanie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
                                        Zapewnienie przez pracodawcę pracownikom zakwaterowania za granicą stanowi świadczenie w naturze, którego wartość pieniężną należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca jako płatnik składek ma zatem obowiązek prowadzenie szczegółowej dokumentacji odnoszącej się do ewidencji kosztów zakwaterowania poszczególnych pracowników w okresach miesięcznych ponoszonych przez pracodawcę umożliwiającej zindywidualizowanie wartości świadczenia, do wysokości którą faktycznie uzyskał pracownik.
                                        • 30.08.2013Ważne komunikaty ZUS
                                         Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, nie będzie podlegać w IV kwartale 2013 r. waloryzacji – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                                         • 08.08.2013ZUS na potęgę kontroluje zwolnienia L4
                                          Zwiększenie ilości kontroli zwolnień lekarskich (tzw. L4) przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczyna przynosić efekty. W pierwszym półroczu wstrzymano bądź obniżono świadczenia chorobowe o wartości aż 115 mln zł. To o 30 mln więcej niż podczas pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku.
                                          • 06.08.2013Dotacje z powiatowego urzędu pracy
                                           Oprócz dotacji z funduszy unijnych źródłem finansowania działalności gospodarczej mogą być środki z funduszy krajowych, np. dotacje z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
                                           • 06.08.2013Działalność gospodarcza emeryta a ubezpieczenie zdrowotne
                                            Prawo przewiduje zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko wówczas, gdy świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekroczy miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowe przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej nic przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury.
                                            • 02.08.2013Składki ZUS: Diety z tytułu podróży służbowych zleceniobiorcy
                                             Jeśli w umowie zlecenia znajdują się zapisy, w których przewidziana jest możliwość wykonywania usług poza granicami kraju i w związku z tym zwrot wydatków związanych z wykonywaniem usług poza granicami kraju w formie diet za każdy dzień świadczenia usług za każdy dzień pobytu poza granicą, to diety te nie stanowią podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia do wysokości określonej w rozporządzeniu ws. podróży służbowych - wyjaśnił ZUS.
                                             • 31.07.2013Podstawa wymiaru składek ZUS dla osób współpracujących
                                              Interpelacja nr 18788 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą
                                              • 29.07.2013Składki zdrowotne rolników w 2014 roku bez zmian
                                               W 2014 r. nie będzie żadnych zmian w systemie składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników – wynika z przedstawionego przez resort zdrowia projektu. Do zmian dojdzie więc najprawdopodobniej dopiero rok później.
                                               • 27.06.2013Nowe zasady w zasiłkach chorobowych dla przedsiębiorców
                                                Interpelacja nr 17105 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składki ubezpieczenia chorobowego płaconej przez pracodawców
                                                • 13.06.2013Waloryzacja emerytur i rent, wynagrodzenie minimalne 2014
                                                 Wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent oraz stawka płacy minimalnej na 2014 r. są już praktycznie przesądzone. Rząd proponuje, aby stawki były zgodne z ustawowymi zapisami o minimalnym wzroście. Oznacza to, że wynagrodzenie minimalne wzrośnie tylko o 80 zł, a waloryzacja świadczeń wyniesie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnej płacy w 2013 r.
                                                 • 31.05.2013Składki ZUS: Świadczenie w naturze dla pracownika na urlopie wychowawczym
                                                  Wartość udziału w programie sportowo - rekreacyjnym realizowanym przez firmę zewnętrzną, współfinansowanemu pracownikowi w okresie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, ponieważ prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy, tylko z racji przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku wartość udziału w tym nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu stosunku pracy - wyjaśnił ZUS.
                                                  • 27.05.2013Ważne komunikaty ZUS i MF
                                                   Kwota przychodu odpowiadającego 70% wartości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za I kwartał 2013 r., stosowanego do celów emerytalnych, to 2618,10 zł – wynika z opublikowanego w ostatni piątek komunikatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Monitorze Polskim zamieszczono również ważne obwieszczenia resortów finansów oraz pracy i polityki społecznej.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 10 ] następna strona »