Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwota przeciętnego wynagrodzenia

 • 14.05.2013ZUS wzmocnił kontrole zwolnień lekarskich
  W ciągu zaledwie pierwszych trzech miesięcy 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał lub obniżył świadczenia o wartości aż 61,5 mln zł – to efekty kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych przez lekarzy orzeczników. W porównaniu do analogicznego okresu czasu w roku poprzednim suma anulowanych świadczeń okazała się wyższa o blisko 20 mln zł.
  • 13.05.2013Refakturowanie mediów a stawka VAT
   Pytanie podatnika: Czy w przypadku Wnioskodawcy refakturowanie tzw. mediów przy umowach najmu z obniżoną stawką VAT 8% jest prawidłowe?
   • 19.04.2013Kasy fiskalne 2013: Sejm zajmie się limitem obrotów
    Małe firmy, których roczny obrót nie przekracza sumy 12-krotności przeciętnego wynagrodzenia, z reguły muszą prowadzić ewidencję na kasach fiskalnych – zmienić miałby to projekt nowelizacji ustawy o VAT, zgłoszony przez posłów Ruchu Palikota. Projekt znajduje się aktualnie w fazie konsultacji społecznych, po czym trafi do Sejmu. Szanse na jego wejście w życie są jednak niewielkie.
    • 10.04.2013Budżet państwa opłaci składki ZUS za osoby wychowujące dzieci
     Interpelacja nr 13789 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa bez względu na formę i fakt zatrudnienia
     • 08.04.2013ZUS: Wyższa emerytura za dzieci
      Interpelacja nr 14327 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uzależnienia wysokości emerytury od posiadania potomstwa
      • 04.04.2013Zmiany w VAT: Ograniczenie obowiązku stosowania kas fiskalnych
       Ruch Palikota złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący ograniczenia obowiązku stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z tym projektem, zwolnieni z obowiązku używania kas będą wszyscy przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekroczył wysokości 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale poprzedniego roku podatkowego, czyli obecnie ok. 45 tys. zł. Ma to wyeliminować bariery dla prowadzenia działalności gospodarczej przez najmniejsze firmy.
       • 03.04.2013Składki ZUS przedsiębiorców
        Interpelacja nr 14250 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obniżenia stawki składek na ubezpieczenie społeczne dla tzw. drobnych przedsiębiorców
        • 01.03.2013Parametry i wskaźniki 2013: Pracownik
         Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
         • 28.02.2013Nowe wskaźniki i limity ZUS już od jutra
          Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe wskaźniki i limity, które będą mieć zastosowanie m.in. przy zmniejszaniu czy zawieszaniu świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.
          • 21.02.2013Zasady naliczenia odpisu na ZFŚS w 2013 roku
           Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 592, z późn. zm., dalej: ustawa o zfśs) zawiera regulacje dotyczące tworzenia, naliczania i wykorzystania środków zakładowego fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 fundusz tworzą:
           • 06.02.2013Egzekucja wierzytelności dłużników z rachunków bankowych
            Interpelacja nr 12059 do ministra finansów w sprawie egzekucji wierzytelności dłużników z rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych
            • 31.01.2013Składki ZUS: Działalność gospodarcza a umowa o pracę lub umowa zlecenia
             Pytanie: Pracuję na pełnym etacie jako grafik. Dodatkowo, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej sprzętu komputerowego. Czasami wykonuję również zlecenia dla znajomych - umowy dotyczą wykonywania zdjęć na różnych imprezach rodzinnych. Czy od tych wszystkich umów powinny być odprowadzane składki ZUS?
             • 22.01.2013Składki na ZUS – przedsiębiorca zapłaci ponad 1000 zł miesięcznie
              Składki przedsiębiorców na ZUS i NFZ rosną w porównaniu do 2012 r. o blisko 46 zł miesięcznie. W skali całego 2013 r. przeciętny przedsiębiorca zapłaci więc aż o 550 zł więcej. Podwyżka dotknie także osoby korzystające z tzw. małego ZUS-u, choć będzie ona nieco mniej dotkliwa.
              • 13.12.2012Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (2)
               Podatkowe działania optymalizacyjne w przypadku przedsiębiorców mogą mieć bardzo szeroki charakter. Dochody osobiste nie poddają się tak łatwo optymalizacji, ale jak wspomniałem w poprzednim odcinku cyklu, i w tym obszarze są możliwości, których nie należy lekceważyć. Jak to zwykle bywa, na podatkach bardziej mogą zaoszczędzić osoby uzyskujące stosunkowo wysokie dochody, lecz osoby te płacą również w ciągu roku dużo wyższe podatki bezpośrednie i pośrednie. Dzisiaj omówię pierwszy z instrumentów optymalizacyjnych – oszczędzanie w formie indywidualnego konta emerytalnego (IKE).
               • 12.12.2012Niższe składki ZUS dla początkującego przedsiębiorcy
                Interpelacja nr 10240 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości korzystania przez początkujących przedsiębiorców z ulgi w składkach ZUS
                • 30.11.2012Wskaźniki waloryzacji – informacja ZUS
                 Wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne oraz odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie wynosi za III kwartał 2012 r. 101,89% – podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w jednym z opublikowanych w ostatnich dniach komunikatów i obwieszczeń.
                 • 08.11.2012Składki na urlopie wychowawczym – planowane zmiany
                  Interpelacja nr 8790 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości składki emerytalnej dla osób korzystających z urlopów wychowawczych
                  • 05.11.2012Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
                   Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
                   • 31.10.2012Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych
                    Interpelacja nr 8156 do ministra finansów w sprawie drastycznych podwyżek podatków i opłat lokalnych oraz polityki osłonowej państwa wobec najuboższych obywateli
                    • 12.10.2012Stawka VAT dla pakietów hotelowych
                     Z uzasadnienia: Oferowane do sprzedaży poprzez platformę internetową usługi hotelowe powiązane z usługami dodatkowymi jak. np. kolacja, czyli w tzw. pakiecie, stanowią usługę kompleksową (świadczenie złożone), do którego należy stosować jednolitą stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%.
                     • 10.10.2012Składka na ubezpieczenie zdrowotne
                      Interpelacja nr 7224 do ministra zdrowia w sprawie wysokości i sposobu określania składki na ubezpieczenie zdrowotne
                      • 24.09.2012Dotacja z urzędu pracy a zwrot podatku VAT
                       Interpelacja nr 7249 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sprecyzowania podstaw prawnych dotyczących obowiązku zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji przeznaczonej na założenie nowej działalności gospodarczej lub doposażenie już działających firm
                       • 03.09.2012Ile emeryt i rencista może zarobić bez utraty świadczenia – komunikat ZUS
                        Od 1 września 2012 roku zmieniają się kwoty przychodu osób pobierających emerytury i renty z ZUS, które obowiązują przepisy o zawieszaniu lub zmniejszaniu świadczenia – poinformował ZUS.
                        • 31.08.2012Organizowanie loterii fantowych
                         Interpelacja nr 7477 w sprawie organizowania loterii fantowych
                         • 17.08.2012Kwota bazowa świadczenia emerytalnego
                          Interpelacja nr 5976 w sprawie ustalania wysokości kwoty bazowej świadczenia emerytalnego
                          • 10.08.2012Ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy
                           Jak wynika z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, umowa zlecenia stwarza konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na to, czy jest to pierwsze czy kolejne zlecenie, czy poza tą umową zleceniobiorca posiada także inne tytuły do ubezpieczenia. Wyjątkiem jest umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do ukończenia przez te osoby 26. roku życia.
                           • 08.08.2012Postępowanie podatkowe: Powołanie i wynagrodzenie biegłego
                            Do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego, powołanego przez organ podatkowy na podstawie art. 197 § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, do określenia wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej, stosuje się zgodnie z art. 265 § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 267 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, przepisy o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                            • 01.08.2012Parametry i wskaźniki 2012: Pracownik
                             Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                             • 31.05.2012Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza
                              Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. Dodajmy, że o tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:
                              • 22.05.2012Odpis na ZFŚS – ujęcie w księgach rachunkowych
                               Do 31 maja pracodawcy mają obowiązek przekazania na odrębny rachunek bankowy ZFŚS kwotę stanowiącą równowartość 75% odpisów podstawowych, naliczonych w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników. Drugą ratę odpisów podstawowych oraz całość odpisów dobrowolnych należy przekazać do 30 września.
                               • 18.05.2012Wysokość taksy notarialnej
                                Interpelacja nr 3508 do ministra sprawiedliwości w sprawie ewentualnych zmian wysokości maksymalnych stawek opłat za czynności notarialne
                                • 09.05.2012Składki osób wychowujących dzieci będą opłacane z budżetu
                                 Od przyszłego roku z budżetu państwa będą opłacane także składki emerytalne i rentowe osób wychowujących dzieci, które nie pracują lub nie posiadają odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego – przewiduje projekt nowelizacji (z 27 kwietnia 2012 r.) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowany wczoraj przez resort pracy.
                                 • 02.05.2012Składki ZUS małżonka współpracującego
                                  Interpelacja nr 3382 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odprowadzania składek ZUS za współmałżonka przy prowadzeniu działalności gospodarczej
                                  • 18.04.2012Wynagrodzenie członka zarządu związku międzygminnego a PIT
                                   Z uzasadnienia: Otrzymane przez członków zarządu związku międzygminnego świadczenie pieniężne za udział w posiedzeniach zarządu związku nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie jest dietą, a ponadto pracy członków zarządu związku nie można utożsamiać z czynnościami związanymi z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.
                                   • 05.04.2012Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) a podatek dochodowy
                                    Z początkiem 2012 roku pojawiła się możliwość oszczędzania na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto, że wpłaty dokonywane na IKZE będzie można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                                    • 29.03.2012Urlop wychowawczy a podstawa wymiaru składek ZUS
                                     Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop. Ustalona podstawa nie może być jednak wyższa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (za styczeń i luty 2012 r. nie mogła być wyższa niż 2.049,60 zł, natomiast za marzec, kwiecień i maj nie może być wyższa niż 2.152,05 zł).
                                     • 07.03.2012Składki ZUS osób przebywających na urlopie wychowawczym
                                      Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop. Podstawa wymiaru składek nie może być jednak większa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego podstawę do ustalenia najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.
                                      • 01.03.2012Emerytury i renty – najważniejsze wskaźniki
                                       Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał na swojej stronie internetowej aktualną wysokość najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji od 1 marca 2012 r. oraz nową wysokość dodatków do emerytur i rent oraz świadczeń pieniężnych.
                                       • 14.02.2012Odpisy na ZFŚS w 2012 roku
                                        W 2012 roku kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych została utrzymana na poziomie obowiązującym w 2011 roku. Ustawą z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. nr 291, poz. 1707) do przepisów dotyczących ZFŚS dodano zapis, zgodnie z którym, w 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy.
                                        • 09.02.2012Przedsiębiorcy powyżej 55 lat a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
                                         Interpelacja nr 746 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niespójności przepisów dotyczących osób w wieku 50+ prowadzących działalność gospodarczą
                                         • 08.02.2012ZUS chwali się efektami kontroli zwolnień lekarskich
                                          Blisko 150 mln zł wstrzymanych i obniżonych świadczeń chorobowych - to efekt przeprowadzonej przez ZUS w 2011 r. kontroli zwolnień lekarskich.
                                          • 07.02.2012Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne
                                           ZUS przypomina, że w 2012 roku podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla niektórych grup ubezpieczonych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2828,31 zł (czyli 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2011 r., włącznie z wypłatami z zysku).
                                           • 02.02.2012MPiPS: ZUS nie stosował przepisów prawa wstecz
                                            Interpelacja nr 91 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapłaty zaległych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych przez przedsiębiorców
                                            • 24.01.2012Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób na urlopie wychowawczym – nowe zasady
                                             Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających ten urlop.
                                             • 20.12.2011MPiPS ustaliło kwotę ograniczenia rocznej podstawy oskładkowania w 2012 r.
                                              Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r. wyniesie 105.780 zł – obwieszczenie w tej sprawie podpisał w piątek (16 grudnia br.) minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecnie kwota ograniczenia wynosi 100.770 zł.
                                              • 13.12.2011Nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Czy wrócą wysokie prowizje?
                                               Już 18 grudnia w życie wchodzą znowelizowane zapisy ustawy o kredycie konsumenckim. Mogą one wiele zmienić w polskim krajobrazie kredytowym. Na lepsze czy na gorsze? Tłumaczą to eksperci porównywarki internetowej Comperia.pl.
                                               • 28.11.2011Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy
                                                Poradnik ten jest skierowany do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Zasady w nim opisane mają zastosowanie zarówno wobec osób wykonujących taką działalność jednoosobowo, jak też wspólników spółek cywilnych.
                                                • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia społeczne
                                                 Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporządzania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych za te osoby omówiono w niniejszej broszurze.