Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kwota przeciętnego wynagrodzenia

 • 21.02.2014Składki ZUS: Działalność gospodarcza a umowa o pracę lub umowa zlecenie
  Pytanie: Pracuję na pełnym etacie jako grafik. Dodatkowo, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej sprzętu komputerowego. Czasami wykonuję również zlecenia dla znajomych - umowy dotyczą wykonywania zdjęć na różnych imprezach rodzinnych. Czy od tych wszystkich umów powinny być odprowadzane składki ZUS?
  • 14.02.2014PIT za 2013: Odliczenie składek potrąconych przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury
   Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może odliczyć potrącone przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w zeznaniu podatkowym PIT za 2013 r. od sumy uzyskanych dochodów w 2013 r.?
   • 24.01.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
    Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
    • 22.01.2014Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 r.
     Od 1 stycznia 2014 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Wzrosła również składka nieubezpieczenie zdrowotne. Wpłata niewłaściwej składki pociąga za sobą konsekwencje, dlatego warto zawczasu sprawdzić zmienione kwoty.
     • 02.12.2013Ważne komunikaty ZUS i KRUS
      W I kwartale 2014 r. składka miesięczna na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, wynosić będzie 42 zł – poinformowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W ostatnich dniach ważne komunikaty wydał również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
      • 19.11.2013Ulga w składkach ZUS przy współpracy z byłym pracodawcą
       Aby osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej miała prawo do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia niezbędne jest aby nie wykonywała tożsamych czynności na rzecz byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Oznacza to, iż zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego wykonywana jest działalność nie może pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy. Przez zwrot „czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności" należy rozumieć czynności powierzone przez pracodawcę i wykonywane przez pracownika w ramach stosunku pracy.
       • 18.10.2013Firma na próbę. Dlaczego nie?
        Interpelacja nr 20314 do ministra gospodarki w sprawie odrzuconego projektu zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dopuszczającego prowadzenie tzw. firmy na próbę
        • 11.09.2013Zatrudnienie członka rodziny a koszty firmy i składki ZUS
         Interpelacja nr 19040 do ministra finansów w sprawie podjęcia prac nad zmianą statusu prawno-podatkowego członków najbliższej rodziny w przypadku ich zatrudnienia
         • 04.09.2013Składki ZUS: Zakwaterowanie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
          Zapewnienie przez pracodawcę pracownikom zakwaterowania za granicą stanowi świadczenie w naturze, którego wartość pieniężną należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Pracodawca jako płatnik składek ma zatem obowiązek prowadzenie szczegółowej dokumentacji odnoszącej się do ewidencji kosztów zakwaterowania poszczególnych pracowników w okresach miesięcznych ponoszonych przez pracodawcę umożliwiającej zindywidualizowanie wartości świadczenia, do wysokości którą faktycznie uzyskał pracownik.
          • 30.08.2013Ważne komunikaty ZUS
           Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, nie będzie podlegać w IV kwartale 2013 r. waloryzacji – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
           • 08.08.2013ZUS na potęgę kontroluje zwolnienia L4
            Zwiększenie ilości kontroli zwolnień lekarskich (tzw. L4) przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczyna przynosić efekty. W pierwszym półroczu wstrzymano bądź obniżono świadczenia chorobowe o wartości aż 115 mln zł. To o 30 mln więcej niż podczas pierwszych sześciu miesięcy ubiegłego roku.
            • 06.08.2013Dotacje z powiatowego urzędu pracy
             Oprócz dotacji z funduszy unijnych źródłem finansowania działalności gospodarczej mogą być środki z funduszy krajowych, np. dotacje z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
             • 06.08.2013Działalność gospodarcza emeryta a ubezpieczenie zdrowotne
              Prawo przewiduje zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko wówczas, gdy świadczenie emerytalne lub rentowe nie przekroczy miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowe przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej nic przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury.
              • 02.08.2013Składki ZUS: Diety z tytułu podróży służbowych zleceniobiorcy
               Jeśli w umowie zlecenia znajdują się zapisy, w których przewidziana jest możliwość wykonywania usług poza granicami kraju i w związku z tym zwrot wydatków związanych z wykonywaniem usług poza granicami kraju w formie diet za każdy dzień świadczenia usług za każdy dzień pobytu poza granicą, to diety te nie stanowią podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia do wysokości określonej w rozporządzeniu ws. podróży służbowych - wyjaśnił ZUS.
               • 31.07.2013Podstawa wymiaru składek ZUS dla osób współpracujących
                Interpelacja nr 18788 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą
                • 29.07.2013Składki zdrowotne rolników w 2014 roku bez zmian
                 W 2014 r. nie będzie żadnych zmian w systemie składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników – wynika z przedstawionego przez resort zdrowia projektu. Do zmian dojdzie więc najprawdopodobniej dopiero rok później.
                 • 27.06.2013Nowe zasady w zasiłkach chorobowych dla przedsiębiorców
                  Interpelacja nr 17105 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składki ubezpieczenia chorobowego płaconej przez pracodawców
                  • 13.06.2013Waloryzacja emerytur i rent, wynagrodzenie minimalne 2014
                   Wysokość wskaźnika waloryzacji emerytur i rent oraz stawka płacy minimalnej na 2014 r. są już praktycznie przesądzone. Rząd proponuje, aby stawki były zgodne z ustawowymi zapisami o minimalnym wzroście. Oznacza to, że wynagrodzenie minimalne wzrośnie tylko o 80 zł, a waloryzacja świadczeń wyniesie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnej płacy w 2013 r.
                   • 31.05.2013Składki ZUS: Świadczenie w naturze dla pracownika na urlopie wychowawczym
                    Wartość udziału w programie sportowo - rekreacyjnym realizowanym przez firmę zewnętrzną, współfinansowanemu pracownikowi w okresie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, ponieważ prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy, tylko z racji przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku wartość udziału w tym nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu stosunku pracy - wyjaśnił ZUS.
                    • 27.05.2013Ważne komunikaty ZUS i MF
                     Kwota przychodu odpowiadającego 70% wartości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za I kwartał 2013 r., stosowanego do celów emerytalnych, to 2618,10 zł – wynika z opublikowanego w ostatni piątek komunikatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Monitorze Polskim zamieszczono również ważne obwieszczenia resortów finansów oraz pracy i polityki społecznej.
                     • 14.05.2013ZUS wzmocnił kontrole zwolnień lekarskich
                      W ciągu zaledwie pierwszych trzech miesięcy 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał lub obniżył świadczenia o wartości aż 61,5 mln zł – to efekty kontroli zwolnień lekarskich przeprowadzonych przez lekarzy orzeczników. W porównaniu do analogicznego okresu czasu w roku poprzednim suma anulowanych świadczeń okazała się wyższa o blisko 20 mln zł.
                      • 13.05.2013Refakturowanie mediów a stawka VAT
                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku Wnioskodawcy refakturowanie tzw. mediów przy umowach najmu z obniżoną stawką VAT 8% jest prawidłowe?
                       • 19.04.2013Kasy fiskalne 2013: Sejm zajmie się limitem obrotów
                        Małe firmy, których roczny obrót nie przekracza sumy 12-krotności przeciętnego wynagrodzenia, z reguły muszą prowadzić ewidencję na kasach fiskalnych – zmienić miałby to projekt nowelizacji ustawy o VAT, zgłoszony przez posłów Ruchu Palikota. Projekt znajduje się aktualnie w fazie konsultacji społecznych, po czym trafi do Sejmu. Szanse na jego wejście w życie są jednak niewielkie.
                        • 10.04.2013Budżet państwa opłaci składki ZUS za osoby wychowujące dzieci
                         Interpelacja nr 13789 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa bez względu na formę i fakt zatrudnienia
                         • 08.04.2013ZUS: Wyższa emerytura za dzieci
                          Interpelacja nr 14327 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie uzależnienia wysokości emerytury od posiadania potomstwa
                          • 04.04.2013Zmiany w VAT: Ograniczenie obowiązku stosowania kas fiskalnych
                           Ruch Palikota złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący ograniczenia obowiązku stosowania kas rejestrujących. Zgodnie z tym projektem, zwolnieni z obowiązku używania kas będą wszyscy przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekroczył wysokości 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale poprzedniego roku podatkowego, czyli obecnie ok. 45 tys. zł. Ma to wyeliminować bariery dla prowadzenia działalności gospodarczej przez najmniejsze firmy.
                           • 03.04.2013Składki ZUS przedsiębiorców
                            Interpelacja nr 14250 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obniżenia stawki składek na ubezpieczenie społeczne dla tzw. drobnych przedsiębiorców
                            • 01.03.2013Parametry i wskaźniki 2013: Pracownik
                             Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                             • 28.02.2013Nowe wskaźniki i limity ZUS już od jutra
                              Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe wskaźniki i limity, które będą mieć zastosowanie m.in. przy zmniejszaniu czy zawieszaniu świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.
                              • 21.02.2013Zasady naliczenia odpisu na ZFŚS w 2013 roku
                               Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 592, z późn. zm., dalej: ustawa o zfśs) zawiera regulacje dotyczące tworzenia, naliczania i wykorzystania środków zakładowego fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 fundusz tworzą:
                               • 06.02.2013Egzekucja wierzytelności dłużników z rachunków bankowych
                                Interpelacja nr 12059 do ministra finansów w sprawie egzekucji wierzytelności dłużników z rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych
                                • 31.01.2013Składki ZUS: Działalność gospodarcza a umowa o pracę lub umowa zlecenia
                                 Pytanie: Pracuję na pełnym etacie jako grafik. Dodatkowo, prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży internetowej sprzętu komputerowego. Czasami wykonuję również zlecenia dla znajomych - umowy dotyczą wykonywania zdjęć na różnych imprezach rodzinnych. Czy od tych wszystkich umów powinny być odprowadzane składki ZUS?
                                 • 22.01.2013Składki na ZUS – przedsiębiorca zapłaci ponad 1000 zł miesięcznie
                                  Składki przedsiębiorców na ZUS i NFZ rosną w porównaniu do 2012 r. o blisko 46 zł miesięcznie. W skali całego 2013 r. przeciętny przedsiębiorca zapłaci więc aż o 550 zł więcej. Podwyżka dotknie także osoby korzystające z tzw. małego ZUS-u, choć będzie ona nieco mniej dotkliwa.
                                  • 13.12.2012Optymalizacja podatkowa podatków osobistych (2)
                                   Podatkowe działania optymalizacyjne w przypadku przedsiębiorców mogą mieć bardzo szeroki charakter. Dochody osobiste nie poddają się tak łatwo optymalizacji, ale jak wspomniałem w poprzednim odcinku cyklu, i w tym obszarze są możliwości, których nie należy lekceważyć. Jak to zwykle bywa, na podatkach bardziej mogą zaoszczędzić osoby uzyskujące stosunkowo wysokie dochody, lecz osoby te płacą również w ciągu roku dużo wyższe podatki bezpośrednie i pośrednie. Dzisiaj omówię pierwszy z instrumentów optymalizacyjnych – oszczędzanie w formie indywidualnego konta emerytalnego (IKE).
                                   • 12.12.2012Niższe składki ZUS dla początkującego przedsiębiorcy
                                    Interpelacja nr 10240 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości korzystania przez początkujących przedsiębiorców z ulgi w składkach ZUS
                                    • 30.11.2012Wskaźniki waloryzacji – informacja ZUS
                                     Wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne oraz odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie wynosi za III kwartał 2012 r. 101,89% – podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w jednym z opublikowanych w ostatnich dniach komunikatów i obwieszczeń.
                                     • 08.11.2012Składki na urlopie wychowawczym – planowane zmiany
                                      Interpelacja nr 8790 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości składki emerytalnej dla osób korzystających z urlopów wychowawczych
                                      • 05.11.2012Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
                                       Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
                                       • 31.10.2012Waloryzacja stawek podatków i opłat lokalnych
                                        Interpelacja nr 8156 do ministra finansów w sprawie drastycznych podwyżek podatków i opłat lokalnych oraz polityki osłonowej państwa wobec najuboższych obywateli
                                        • 12.10.2012Stawka VAT dla pakietów hotelowych
                                         Z uzasadnienia: Oferowane do sprzedaży poprzez platformę internetową usługi hotelowe powiązane z usługami dodatkowymi jak. np. kolacja, czyli w tzw. pakiecie, stanowią usługę kompleksową (świadczenie złożone), do którego należy stosować jednolitą stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%.
                                         • 10.10.2012Składka na ubezpieczenie zdrowotne
                                          Interpelacja nr 7224 do ministra zdrowia w sprawie wysokości i sposobu określania składki na ubezpieczenie zdrowotne
                                          • 24.09.2012Dotacja z urzędu pracy a zwrot podatku VAT
                                           Interpelacja nr 7249 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sprecyzowania podstaw prawnych dotyczących obowiązku zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji przeznaczonej na założenie nowej działalności gospodarczej lub doposażenie już działających firm
                                           • 03.09.2012Ile emeryt i rencista może zarobić bez utraty świadczenia – komunikat ZUS
                                            Od 1 września 2012 roku zmieniają się kwoty przychodu osób pobierających emerytury i renty z ZUS, które obowiązują przepisy o zawieszaniu lub zmniejszaniu świadczenia – poinformował ZUS.
                                            • 31.08.2012Organizowanie loterii fantowych
                                             Interpelacja nr 7477 w sprawie organizowania loterii fantowych
                                             • 17.08.2012Kwota bazowa świadczenia emerytalnego
                                              Interpelacja nr 5976 w sprawie ustalania wysokości kwoty bazowej świadczenia emerytalnego
                                              • 10.08.2012Ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy
                                               Jak wynika z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, umowa zlecenia stwarza konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na to, czy jest to pierwsze czy kolejne zlecenie, czy poza tą umową zleceniobiorca posiada także inne tytuły do ubezpieczenia. Wyjątkiem jest umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do ukończenia przez te osoby 26. roku życia.
                                               • 08.08.2012Postępowanie podatkowe: Powołanie i wynagrodzenie biegłego
                                                Do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego, powołanego przez organ podatkowy na podstawie art. 197 § 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, do określenia wartości rynkowej przedmiotu czynności cywilnoprawnej, stosuje się zgodnie z art. 265 § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 267 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, przepisy o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                                • 01.08.2012Parametry i wskaźniki 2012: Pracownik
                                                 Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                                 • 31.05.2012Taksa notarialna, czyli ile zapłacimy u notariusza
                                                  Większość czynności prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzień, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzedaży samochodu czy też sporządzenie testamentu, nie musi być zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu notarialnego. Dodajmy, że o tym, czy dana czynność musi mieć postać dokumentu sporządzonego przez notariusza, decydują przepisy odpowiednich ustaw. Przykładem umów, które muszą mieć formę aktu notarialnego, są:
                                                  • 22.05.2012Odpis na ZFŚS – ujęcie w księgach rachunkowych
                                                   Do 31 maja pracodawcy mają obowiązek przekazania na odrębny rachunek bankowy ZFŚS kwotę stanowiącą równowartość 75% odpisów podstawowych, naliczonych w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników. Drugą ratę odpisów podstawowych oraz całość odpisów dobrowolnych należy przekazać do 30 września.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 10 ] następna strona »