Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz świadczeń socjalnych

 • 07.04.2011Benefity dla pracowników mogą być kosztem firmy
  Pytanie podatnika: Czy sfinansowane ze środków obrotowych spółki wydatki na koszty związane z użytkowaniem samochodów na cele prywatne pracowników należy kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów?
  • 24.03.2011Kiedy wydatki na operację można odliczyć w PIT
   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni i Jej małżonek jako rodzice mający na utrzymaniu niepełnosprawnego uczącego się syna mogą skorzystać z odliczenia od dochodów za 2010 r., wydatku poniesionego na zabieg neurochirurgiczny polegający na usunięciu zniekształcenia tętniczo-żylnego w strukturach prawego płata potylicznego mózgu w ramach ulgi rehabilitacyjnej jako wydatku na zabiegi rehabilitacyjne?
   • 21.03.2011Fundusz socjalny – podatkowe zwolnienie do likwidacji?
    W 2009 r. Ministerstwo Finansów zwolniło z podatku dochodowego gotówkę wypłacaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszu związków zawodowych na działalność socjalną. Zdaniem Pracodawców RP, dalsze utrzymywanie tego zwolnienia jest nieuzasadnione, ponieważ tylko w tym roku budżet straci z tego powodu około pół miliarda złotych.  
    • 21.03.2011Zapomoga z tytułu długotrwałej choroby wolna od PIT
     Pytanie podatnika: Czy przyznane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bezzwrotne zapomogi osobom uprawnionym do świadczeń a dotkniętych indywidualnymi zdarzeniami losowymi zwolnione są z podatku dochodowego? Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do zdarzeń losowych uprawniających do pomocy finansowej wolnej od podatku dochodowego do kwoty 2.280 możemy zaliczyć choroby takie jak: zawał serca, udar mózgu, wylew krwi do mózgu, cukrzyca, choroby nowotworowe, endoprotezy bioder, stawów, amputacje, nagłą utratę słuchu, nagłą utratę wzroku?
     • 11.03.2011Oprocentowane pożyczki z ZFŚS nie podlegają VAT
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca zobowiązany jest do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki finansowe przekazywane są na wyodrębnione konto funduszu w terminach określonych przepisami prawa. W ramach funduszu socjalnego pracodawca udziela pracownikom zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe - których oprocentowanie zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem - wynosi 1% w stosunku rocznym. Czy odsetki od udzielonych z ZFŚS pożyczek podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług?
      • 07.03.2011Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne z ulgą podatkową na zakup polisy
       Ministerstwo Zdrowia przesłało do społecznych konsultacji projekt ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zakłada on m.in. wprowadzenie ulgi podatkowej w przypadku zakupu polis dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jak deklaruje resort, zasadniczym celem regulacji jest zagwarantowanie świadczeniobiorcom należytej realizacji ich uprawnień wynikających z systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz wprowadzenie instrumentów dla dalszego rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.  
       • 04.03.2011Komputer jako urządzenie niezbędne w rehabilitacji
        Pytanie: Kupiłam komputer wraz z oprogramowaniem dla niepełnosprawnej córki (umiarkowany stopień niepełnosprawności), która jest na moim utrzymaniu. Komputer jest niezbędny do nauki córki, która od 2006 r. ma indywidualne nauczanie. Z uwagi na częste, długotrwałe pobyty w szpitalach, rekonwalescencje, zabiegi rehabilitacyjne i bardzo częste choroby z uwagi na brak odporności, córka opuszcza zajęcia w szkole, więc jedynym sposobem nadgonienia zaległości i normalne nauki jest pomoc komputera. Zgodnie z zaleceniem lekarza córka może siedzieć, stać i chodzić tylko przez parę godzin na dobę, dlatego też większość nauki odbywa się z pozycji leżącej. Czy mogę odliczyć od podatku w ramach ulgi rehabilitacyjnej wspomniany komputer wraz z oprogramowaniem?
        • 25.02.2011PIT: Odliczenie zestawu rehabilitacyjnego w ramach ulgi
         Pytanie: Posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności z powodu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Kupiłam zestaw rehabilitacyjny (materac, pled, poduszka). Zestaw ten służy wyłącznie do osobistego użytku i jest przystosowany do mojej niepełnosprawności. Lekarz specjalista reumatolog potwierdził, że przedmiotowy sprzęt jest niezbędny w rehabilitacji i ułatwi mi wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Czy mogę odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakup tego zestawu rehabilitacyjnego (materac, pled, poduszka)?
         • 18.02.2011Dopłata do „zielonej szkoły” bez PIT
          Dopłaty ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, zorganizowanego w formie kolonii, obozów i „zielonych szkół”, po spełnieniu kilku warunków, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego niezależnie od ich wysokości – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 4 lutego 2011 r. nr IPPB4/415-866/10-4/MP.
          • 31.01.2011Ile można dorobić do emerytury i renty
           Jesteś emerytem lub rencistą? Dorabiasz? Sprawdź, jak dorabiać bezpiecznie i zgodnie z prawem. Pamiętaj, że jeśli pobierasz emeryturę lub rentę i dorabiasz w ramach np. umowy o pracę czy zlecenia, musisz pilnować swoich przychodów. Jeśli zarobisz więcej niż ustalony limit, ZUS obetnie lub zawiesi twoje świadczenie.
           • 24.01.2011Bariery dla przedsiębiorców – według ZRP rządowy projekt zbyt zachowawczy
            Rozpatrywany przez sejmową komisję „Przyjazne Państwo” rządowy projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie podejmuje żadnego z najistotniejszych problemów, na które w swojej działalności skarżą się właściciele firm – uważa Związek Rzemiosła Polskiego.  
            • 24.01.2011Fundusz Pracy – mniej na aktywne zwalczanie bezrobocia
             Interpelacja nr 19498 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych na przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków
             • 18.01.2011Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2010 rok
              Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
              • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
               MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
               • 04.01.2011Polityka prorodzinna rządu: Stawka VAT na ubranka dziecięce w górę
                Interpelacja nr 19436 do ministra finansów w sprawie 7-procentowej stawki podatku VAT na ubranka i buty dziecięce
                • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
                 Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
                 • 27.12.2010KUP: Zapomoga losowa wypłacona ze środków obrotowych
                  Pytanie podatnika: Czy zapomogi powodziowe wypłacone ze środków obrotowych Spółki dla pracowników poszkodowanych w powodzi z maja 2010 r. mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                  • 21.12.2010Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?
                   Podstawę obliczenia rocznego podatku dochodowego stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zasada ta wynika z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010, nr 51, poz. 307 ze zm.).
                   • 20.12.2010Formularze PIT 2010/2011 - omówienie zmian - PIT-37
                    Zeznanie to składa większość podatników. Jest to formularz przeznaczony przede wszystkim dla podatników uzyskujących dochody z pracy. Wykorzystują go podatnicy, którzy rozliczają się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. W zeznaniu PIT-37 rozlicza się dochody z:
                    • 14.12.2010Dofinansowanie wczasów dla dzieci: Nie tylko faktura jest dowodem poniesienia wydatku
                     Pytanie podatnika: Jak ustalić prawo do zwolnienia z podatku na podstawie faktur. Od jakich podmiotów (jak to można sprawdzić) i co konkretnie musi widnieć na fakturze, aby skorzystać z ww. zwolnienia?
                     • 10.12.2010Reforma emerytalna: Minister krytykuje, przedsiębiorcy bronią
                      – Reforma emerytalna z 1999 roku była obarczona „grzechem kłamstwa” – powiedziała minister pracy Jolanta Fedak podczas posiedzenia prezydium Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych. Tę opinię skrytykowała PKPP Lewiatan, której zdaniem reforma sprzed 11 lat była konieczna, aby uratować system emerytalny przed „bankructwem”, czym groziło utrzymywanie nierównowagi między wpływami ze składek a wydatkami na emerytury starzejącego się społeczeństwa.  
                      • 10.11.2010Pracodawcy nie są zainteresowani zakładaniem żłobków
                       Interpelacja nr 17939 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tworzenia przyzakładowych żłobków
                       • 28.10.2010Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?
                        Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy. Powinno składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W niektórych przypadkach wymagane są również inne dokumenty uzupełniające.
                        • 21.10.2010BCC proponuje program stabilizacyjno-ratunkowy finansów publicznych
                         Monitorujący Komitet BCC, powstały w ubiegłym roku swoisty gabinet cieni, w skład którego wchodzą byli ministrowie i posłowie obecnie związani z sektorem prywatnym, przedstawił pakiet działań obliczonych na osiągnięcie do 2013 r. trwałego ograniczenia nierównowagi fiskalnej oraz skutecznego zwiększenia efektywności i poprawy struktury wydatków publicznych.
                         • 18.10.2010Zakup ze środków ZFŚS a VAT
                          Pytania podatnika: Czy wydanie pracownikom towarów lub udostępnienie im usług uprzednio zakupionych na podstawie faktur VAT ze środków ZFŚS przez zakład pracy, bez częściowej odpłatności (partycypacji w kosztach) z ich strony (jak i częściowo odpłatne), winno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług z równoczesnym prawem do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu?
                          • 14.10.2010Czy świadczenia pracownicze podlegają opodatkowaniu VAT?
                           Nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracowników wywołują szereg konsekwencji podatkowych. Najbardziej popularna wydaje się być problematyka PIT. Warto jednak pamiętać, że świadczenia pracownicze powodują powstanie określonych skutków podatkowych po stronie pracodawcy także w zakresie VAT.
                           • 22.09.2010MF o bonach towarowych raz jeszcze
                            Interpelacja nr 17855 do ministra finansów w sprawie zwolnienia z podatku bonów towarowych emitowanych przez izby gospodarcze i handlowe
                            • 10.09.2010KUP: Wypłata świadczeń urlopowych na podstawie regulaminu wynagradzania
                             Pytanie podatnika: Czy jeśli pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku powyżej 20 pracowników, nieobjęty układem zbiorowym pracy, nie zawarł zgodnie z wymaganiami art. 3b ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w regulaminie wynagradzania postanowienia o niewypłacaniu świadczenia urlopowego to czy wypłacane przez niego świadczenie urlopowe należy uznać za świadczenie urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w rozumieniu 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych a przez to za koszt uzyskania przychodu?
                             • 30.08.2010Odmienne traktowanie pracowników i emerytów w sferze działalności socjalnej jest naruszeniem przepisów
                              Interpelacja nr 16788 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia obligatoryjnego naliczania podstawowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do emerytów i rencistów
                              • 27.08.2010Dopłata z ZFŚS do wycieczki szkolnej nie korzysta ze zwolnienia z PIT
                               Pytanie podatnika: Niepełnoletnie dziecko Wnioskodawczyni wzięło udział w wycieczce organizowanej przez szkołę, która wykupiła ją w biurze turystycznym. Zainteresowana wyjaśniła, iż w 2009 r. skorzystała z dofinansowania do tej wycieczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zgodnie z regulaminem w zakładzie pracy). Wnioskodawczyni otrzymała dofinansowanie, od którego dokonano potrącenia dot. podatku dochodowego. Czy w związku z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni powinna być zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku dochodowego?
                               • 25.08.2010Kiedy dodatkowy odpis na ZFŚS może być kosztem podatkowym
                                Pytanie podatnika: Czy opisanej w sytuacji kwotę odpisu dodatkowego, z chwilą przekazania na rachunek ZFŚS, można uznać za koszty uzyskania przychodu?
                                • 16.08.2010Moment powstania przychodu z tytułu wydania bonów sfinansowanych z ZFŚS
                                 Pytanie podatnika: Czy wydanie bonów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może nastąpić w jednym miesiącu, a pobranie podatku w następnym tj. w terminie najbliższej wypłaty np. wydanie bonów nastąpi w dniu 30 listopada 2010 r., a pobór podatku w dniu 10 grudnia 2010 r.?
                                 • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
                                  Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
                                  • 09.07.2010Prawo odliczenia VAT od wydatków sfinansowanych z ZFŚS
                                   Pytania podatnika: 1. Czy od wydatków sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przysługuje Spółce prawo do odliczenia podatku naliczonego? 2. Czy od wydatków składających się na świadczoną na rzecz pracownika usługę wypoczynku w postaci kosztów utrzymania ośrodka wczasowego, w części finansowanej z ZFŚS przysługuje Spółce pełne odliczenie podatku naliczonego zawartego w tych zakupach?
                                   • 06.07.2010Darowizna od pracodawcy nie podlega PIT
                                    Pytanie podatnika: Czy darowizna udzielona pracownikowi ze względu na chorobę dziecka jest przychodem ze stosunku pracy?
                                    • 30.06.2010Ulga rehabilitacyjna: Nie wszystkie odliczenia są limitowane
                                     Interpelacja nr 16104 do ministra finansów w sprawie rozliczenia PIT dla osób niepełnosprawnych
                                     • 11.06.2010Świadczenia z zagranicznych pracowniczych programów emerytalnych są zwolnione z PIT
                                      Zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wypłat środków zgromadzonych zarówno w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, jak i w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej w oparciu o przepisy właściwe tym Państwom – orzekł Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
                                      • 14.05.2010Abonamenty medyczne: MF nie wierzy w dobre intencje pracodawców
                                       Interpelacja nr 15189 do ministra finansów w sprawie podatku dochodowego od świadczeń na rzecz ochrony zdrowia pracowników
                                       • 30.04.2010Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ZFŚS
                                        Pytanie podatnika: Czy przekazane w roku 2010 kwoty należne i odpisane w latach 2003-2004 Zakładowemu Funduszowi Świadczeń Socjalnych będą stanowiły koszty działalności podatnika w roku podatkowym 2010 na podstawie artykułu 16 ust. 1 pkt 9b i artykułu 15 ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                        • 29.03.2010Jak rząd obniżał podatki
                                         Interpelacja nr 13901 do ministra finansów w sprawie obietnicy obniżenia podatków
                                         • 23.03.2010Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci pracowników
                                          Pytanie podatnika: Czy, aby móc skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca musi mieć zawarte umowy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie organizowania wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, etc. i dofinansowanie przekazywać do ww. podmiotów, czy może wypłacać dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 dla ich rodziców bez potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                          • 22.03.2010Opodatkowanie i dokumentowania usług własnych finansowanych z ZFŚS
                                           Pytanie podatnika: Czy administrowanie funduszem socjalnym jest czynnością pozostającą poza zakresem ustawy o VAT i tym samym podatnik nie powinien płacić podatku VAT od kosztu własnej usługi transportowej i wystawiać z tego tytułu faktury VAT dla ZFŚS, lecz inny dokument księgowy np. PK - polecenie księgowania na kwotę brutto, będącą równowartością poniesionych kosztów transportu - usługi własnej? Czy też dla ZFŚS należy wystawić fakturę VAT i tym samym powinien zostać zapłacony podatek VAT z tytułu poniesionych przez „X” kosztów transportu usługi własnej?
                                           • 19.03.2010Zwiększenie zatrudnienia przy wysokich składkach na PFRON jest nieopłacalne
                                            Interpelacja nr 13569 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie składek na PFRON
                                            • 19.03.2010Ulga rehabilitacyjna: Liczy się data powstania ustalonego stopnia niepełnosprawności
                                             Pytanie podatnika: Czy w opisanym stanie faktycznym wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu kwotę 2280 zł z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne składając korekty PIT-37 za lata 2003-2007 r.? Czy niepełnosprawność datuje się od dnia jej istnienia czy też od dnia ustalonego stopnia niepełnosprawności?
                                             • 17.03.2010Opodatkowanie VAT pożyczek z ZFŚS
                                              Pytanie: Zamierzam udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy odsetki od tych pożyczek będą podlegały przepisom ustawy o VAT?
                                              • 15.03.2010Pomoc na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
                                               Działalność socjalna, której finansowaniu służy ZFŚS są to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późn. zm.). Z ZFŚS finansowane mogą być tylko te rodzaje działalności socjalnej, jakikolwiek inny wydatek staje się wydatkiem sprzecznym z ustawą (niezależnie od tego, czy zgodę na niego wyrazili - w zależności od sytuacji - pracownicy lub organizacje związkowe).
                                               • 15.03.2010Jak udokumentować długotrwałą chorobę
                                                Pytanie podatnika: Czy słuszne jest zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych zapomogi zdrowotnej do kwoty 2280 zł wypłaconej pracownikowi lub emerytowi przyznanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego o przewlekłej chorobie wystawionego przez lekarza chorób wewnętrznych, a nie przez lekarza konkretnej specjalności medycznej, bez wskazania rodzaju choroby?
                                                • 02.03.2010ZUS wypłaca pierwsze zwaloryzowane świadczenia
                                                 Od 1 marca 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia najniższych świadczeń oraz dodatków do emerytur i rent. W efekcie podwyższone zostaną emerytury i renty wypłacane przez ZUS około 7,7 mln emerytów i rencistów (bez osób pobierających renty socjalne), w tym około 0,2 mln osób otrzymujących emeryturę bądź rentę z FUS łącznie ze świadczeniem rolniczym.
                                                 • 19.02.2010Ministerstwo zdrowia wymijająco w sprawie dodatkowych polis zdrowotnych
                                                  Interpelacja nr 13657 do ministra zdrowia w sprawie propozycji fakultatywnych polis zdrowotnych
                                                  • 10.02.2010Orzecznictwo WSA: Ulga rehabilitacyjna a dojazdy na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
                                                   Z uzasadnienia: Brak podstaw do przyjęcia aby ustawodawca użył sformułowania zabiegi "leczniczo -rehabilitacyjne" nieracjonalnie. Skoro użył racjonalnie tego zwrotu to niewątpliwe dla podkreślenia i pełnego opisania wymienionych zabiegów jako łączących leczenie z rehabilitacją. Nowoczesna medycyna nie umożliwia utożsamiania zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych tylko z samymi zabiegami, wykonywanymi przez personel ochrony zdrowia, z wyłączeniem lekarzy specjalistów. Sam proces rehabilitacyjny ma charakter mobilny i elastyczny, co oznacza że w zależności od postępów tego procesu (lub ich braku) niezbędnym jest modyfikacja zalecanych i dopuszczalnych metod usprawnienia. Należy podkreślić, że przejazd do wymienionej placówki ochrony zdrowia w W. miał na celu konsultację neurologiczną, co wynika z wyżej opisanego zaświadczenia, nie zaś leczenie sensu stricto.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] następna strona »