Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

20.02.2015

PIT. Ulga rehabilitacyjna, gdy brak dochodu

Rodzice mają niepełnosprawne dziecko. Chcą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć wydatek na sanatorium. Faktura wystawiona jest na matkę, która nie pracuje i nie ma żadnych dochodów. Czy w takiej sytuacji rodzice mogą skorzystać z odliczenia? Jak to rozliczyć w rocznym PIT?

Z takim pytaniem zgłosiła do nas jedna z naszych Czytelniczek. Dodała, że razem z mężem prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe. Ona pozostaje na całkowitym utrzymaniu męża. Małżonkowie mają również wspólność majątkową. Wątpliwość dotyczyła możliwości odliczenia wyjazdu do sanatorium ich niepełnosprawnego dziecka. Faktura za pobyt wystawiona była na matkę.

Wspólne rozliczenie małżonków

Rozliczając roczny PIT łącznie (wspólnie), małżonkowie będą mieli prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej i w jej ramach będą mogli odliczyć wydatki poniesione w związku z pobytem ich niepełnosprawnego dziecka w sanatorium. W sytuacji gdy żona nie pracuje i nie otrzymuje żadnych dochodów, pozostając na utrzymaniu męża, nawet jeśli faktura za przedmiotowe sanatorium wystawiona jest na nią, z odliczenia może skorzystać mąż.

Kwotę wynikającą z faktury należy po prostu wpisać do zeznania podatkowego po stronie męża (jako podatnika), a nie żony (małżonka).

W załączniku PIT-0 będzie to poz. 19, a nie 20:

W PIT-37 natomiast wypełnić trzeba pole nr 105:

Dzięki takiemu zabiegowi małżonkowie w pełni skorzystają z odliczenia.

Poprawność takiego rozwiązania potwierdza również Ministerstwo Finansów. Poza tym działanie to potwierdzają liczne wyroki sądów administracyjnych. Tytułem przykładu możemy wskazać orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 127/08. Mimo że sam wyrok dotyczy ulgi internetowej, jego zastosowanie może mieć także zastosowanie w przypadku ulgi rehabilitacyjnej. WSA potwierdził w nim, że zamieszczenie na fakturze dokumentującej wydatek  danych tylko jednego z małżonków nie pozbawia ich prawa do skorzystania z ulgi (tu: internetowej).

Co można odliczyć?

Przypomnijmy, że do wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, zalicza się kwoty poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, a także utrzymanie przez te osoby psa przewodnika (w tym przypadku kwota odliczenia nie może przekroczyć 2280 zł rocznie),
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego,
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Podkreślmy jednak, że wydatki, o których mowa powyżej, można odliczyć, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. Ważne jest zatem, aby podatnik ponosił te wydatki samodzielnie.

Dodajmy, że w przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane z ww. funduszy, odliczeniu podlega tylko różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowania.

Warunek konieczny

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

 1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Krzysztof Koślicki

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz