Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

26.02.2015

PIT za 2014. Jaki formularz wybrać?

Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?

Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania.

Przykład:
W 2014 r. otrzymywaliśmy wynagrodzenie z pracy, sprzedaliśmy na giełdzie akcje oraz prowadziliśmy działalność gospodarczą, dla której jako formę opodatkowania wybraliśmy jednolitą 19% stawkę podatku. Wówczas do 30 kwietnia 2015 r. składamy do urzędu skarbowego: PIT-37, w którym rozliczamy dochody z pracy, PIT-38, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) ze sprzedaży akcji, oraz PIT-36L, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) z działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką podatku.

UWAGA!
Nawet wówczas, gdy uzyskany w roku podatkowym dochód, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. 3091 zł), mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Jeżeli od tego dochodu płatnik pobrał zaliczkę na podatek, zostanie ona nam zwrócona jako nadpłata podatku.

PIT-37

(formularz do wydruku w formacie PDF)

Jest najczęściej składanym zeznaniem. Formularz ten jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym:

 1. wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
  • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
  • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
  • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
  • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • stypendiów,
  • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
  • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
  • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
  • należności z umowy aktywizacyjnej,
 2. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 3. nie mają obowiązku doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
 4. nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków powyższe warunki dotyczą obojga małżonków.

Podatnicy, którzy nie spełniają wyżej wymienionych warunków, a ma do nich zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy, wypełniają zeznanie PIT-36.

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

Uwaga! Obowiązek złożenia zeznania PIT-37 nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik (na formularzu PIT-40).

PIT-36

(formularz do wydruku w formacie PDF)

Formularz składany jest przez podatników, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także uzyskali dochody z zagranicy, czy też mają obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M),

Przechodząc do szczegółów, formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:

 1. prowadzili:
  • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 2. uzyskali przychody:
  • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  • od których mieli obowiązek samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
 3. korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy dla prowadzących działalność gospodarczą),
 4. mają obowiązek dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,

  Zgodnie z art. 44 ust. 7f ustawy, 20% kwoty dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 44 ust. 7a ustawy, łączy się z dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał z tego zwolnienia.
 5. mają obowiązek doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci,
 6. obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
 7. wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika, tj.:
 8. Art. 29 - podatek dochodowy od uzyskanych w Polsce przez osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce przychodów:

  • z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 (m.in. z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej) oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
  • z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
  • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
  • z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

  Art. 30 - od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy:

  • z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody;
  • z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10% należności;
  • z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy - w wysokości 20% należności;
  • z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, wypłacanych z funduszu operacyjnego - w wysokości 20% wynagrodzenia;
  • z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 (m.in. z umowy zlecenia czy umowy o dzieło), jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysokości 18% przychodu;
  • od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach - w wysokości 75% dochodu;
  • z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych - w wysokości 75% uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym;
  • od jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w wysokości 20% przychodu;
  • od kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego dokonanych na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego - w wysokości 10% przychodu;

  Art. 30a - Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy:

  • z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
  • z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
  • z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
  • z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
  • od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
  • od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy:
   1. w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
   2. z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
  • od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu;
  • z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
  • od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego współmałżonka;
  • od kwot jednorazowo wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku ze śmiercią współmałżonka ubezpieczonego;
  • od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie;
  • od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych;
  • od kwoty wypłaty gwarantowanej, o której mowa w art. 25b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku podatników wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, które przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowują na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej.

PIT-36L

(formularz do wydruku w formacie PDF)

Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc opodatkowanych tzw. podatkiem liniowym (19%).

Formularz PIT-36L przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

PIT-38

(formularz do wydruku w formacie PDF)

Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT, więc dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

 1. odpłatnego zbycia:
  • papierów wartościowych (takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.),
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.) oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach;
 2. objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

PIT-39

(formularz do wydruku w formacie PDF)

Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntu) nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Przypomnijmy, że jeszcze w rozliczeniu za 2013 rok sposób rozliczenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych zależał od daty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa. I tak, jeżeli zbywaną nieruchomość lub prawo nabyliśmy:

 • w latach 2007-2008, rozliczenia podatku dokonywaliśmy w zeznaniu PIT-36, PIT-36L albo PIT-38,
 • po 2008 r., składaliśmy (i nadal składamy) zeznanie roczne PIT-39.

Uwaga!
Zbycie w 2014 roku nieruchomości, która została nabyta przed 1 stycznia 2009 roku, nie podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

ZAŁĄCZNIKI

Wraz z zeznaniami PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 składane są także załączniki:

 1. informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) - do zeznania PIT-36 i PIT-37,

  Załącznik przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
  • na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego podatnikowi w latach 2002-2006, jak również odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów,
  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
  • na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe, określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w tych latach,
  • w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe (w tym na remont lub modernizację domu/mieszkania), jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata.

  Ważne! Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których orzeczono separację.

  Podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za 2014 r. po raz pierwszy dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K, przy czym oświadczenie PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D.

 2. informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) - do zeznań PIT-36 i PIT-37,

  Załącznik jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych, tj. w załączniku tym można wykazać:
  • darowizny przekazane na cele: organizacji pożytku publicznego, kultu religijnego oraz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi,
  • darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą,
  • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających pobrany podatek), jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika,
  • wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet,
  • wydatki na nabycie nowych technologii,
  • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
  • ulga za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania zawodowego, przyznana na podstawie decyzji urzędu skarbowego,
  • składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną,
  • ulga z tytułu wychowywania dzieci,
  • ulga, o której mowa w art. 27g ustawy (tzw. ulga abolicyjna).

  Ważne! W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

 3. informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M) - do zeznania PIT-36,

  Ważne! Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/M.
 4. informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B) - do zeznania PIT-36 i PIT-36L,

  Ważne! Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/B.
 5. informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy dla prowadzących działalność gospodarczą), osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z) - do zeznania PIT-36 i PIT-36L,

  Ważne! Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/Z.
 6. informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG) - do zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39,

  Ważne! Załącznik składa się odrębnie dla każdego zeznania.
  Wypełniają podatnicy, którzy uzyskali dochody opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 8, 9, 9a, art. 30b ust. 5a, 5b, art.30c ust. 4, 5 lub art. 30e ust. 8 i 9 ustawy. Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/ZG.
 7. oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) - do zeznania PIT-36 i PIT-37,

  Ważne! Oświadczenie PIT-2K wraz z załącznikiem PIT/D składają podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za 2014 r. po raz pierwszy dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, przy czym oświadczenie PIT-2K należy dołączyć do tego samego zeznania, przy którym został złożony załącznik PIT/D.
 8. część uzupełniająca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2014 r. (PIT/UZ)

  Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 za 2014 r. korzystają z ulgi na dzieci, a kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu.

  Ważne! W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny PIT/UZ. Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z ulgi, PIT/UZ wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.
 9. rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia za rok podatkowy (SSE-R + jego załączniki) - do zeznania PIT-36.

  Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz będących wspólnikami spółek osobowych, w tym spółek cywilnych, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Formularz zeznania

Załączniki

PIT-36

PIT-2K

PIT/B

PIT/D

PIT/M

PIT/O

PIT/UZ

PIT/Z

PIT/ZG

SSE-R

PIT-36L

PIT/B

PIT/Z

PIT/ZG

PIT-37

PIT-2K

PIT/D

PIT/O

PIT/UZ

PIT-38

PIT/ZG

PIT-39

PIT/ZG

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz