Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

informacja dodatkowa

 • 12.03.2020Do 31 marca naley zoy ZUS ZSWA
  Do koca marca br. przedsibiorcy maj czas na zoenie ZUS ZSWA. W zgoszeniu tym pracodawca jako patnik skadek przekazuje do ZUS informacje dotyczce pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujcych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowizek opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
  • 11.03.2020Do 31 marca naley zoy ZUS ZSWA
   Do koca marca br. przedsibiorcy maj czas na zoenie ZUS ZSWA. W zgoszeniu tym pracodawca jako patnik skadek przekazuje do ZUS informacje dotyczce pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujcych prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowizek opacania skadek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
   • 19.02.2020Jak dziaa usuga Twój e-PIT - pytania i odpowiedzi cz. II
    Logowanie i wysyka  1. Czy trzeba si logowa i akceptowa zeznanie w ramach usugi Twój e-PIT?  Podatnik, który wybiera sposób rozliczenia PIT-37 lub PIT-38 za 2019 r. w usudze Twój e-PIT i nie chce skorzysta z ulg czy odlicze innych poza wskazan w usudze ulg na dzieci ani dokona innych zmian nie musi si logowa i akceptowa zeznania. Wówczas 30 kwietnia takie automatycznie przygotowane rozliczenie zostanie uznane za zoone.  Automatyczna akceptacja nie dotyczy PIT-28 i PIT-36. W tym wypadku podatnik powinien samodzielnie zoy zeznanie. Moe to zrobi w usudze Twój e-PIT, jak równie w inny sposób.
    • 05.02.2020Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
     Emeryt lub rencista, który w 2019 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do koca lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
     • 03.02.2020Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
      Emeryt lub rencista, który w 2019 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do koca lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
      • 25.10.2019Autoresponder jako potwierdzenie odbioru faktury korygujcej
       Z uzasadnienia: W przypadku faktur korygujcych (zarówno elektronicznych faktur korygujcych, jak i skanów papierowych faktur korygujcych), które s wysyane do kontrahentów drog elektroniczn, potwierdzeniem otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta moe by otrzymanie przez wysyajcego automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondero) potwierdzajcego dotarcie do klienta wiadomoci e-mail zawierajcej faktur korygujc.
       • 02.09.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
        Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
        • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
         Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
         • 30.08.2019Uproszczenia dla jednostek maych w ustawie o rachunkowoci
          Ogólnie moliwo stosowania uproszcze w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci wynika z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowoci, który stanowi, e jednostka moe w ramach przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci stosowa uproszczenia, jeeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpywu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Okrelenie zakresu tych uproszcze naley do kierownika jednostki, ale cz z nich zostaa wprost okrelona w ustawie, i dedykowana jest jednostkom mikro i maym. Dzisiaj zajmiemy si jednostkami maymi.
          • 29.08.2019Uproszczenia dla jednostek mikro w ustawie o rachunkowoci
           Ustawa o rachunkowoci okrela ramy, w których musi zawiera si rachunkowo jednostek, wskazanych w ustawie. Wród nich jest wiele rónego rodzaju organizacji - firmy jednoosobowe, spóki cywilne i z o.o., ale równie towarzystwa reasekuracyjne i banki. Zrozumiaym jest, e jednostki due, lub te, które - bez wzgldu na rozmiar - maj dostp do cudzych pienidzy i instrumentów finansowych, bd podlegay duo wikszym obowizkom ni jednostki mniejsze. Ustawa w zwizku z tym definiuje jednostki mikro i jednostki mae, dla których przewiduje moliwo stosowania uproszcze.
           • 13.02.2019Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
            Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2018 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do 28 lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
            • 25.10.2018NSA: Naleyta staranno i karuzela VAT - istotny dla poredników wyrok NSA
             Z uzasadnienia: Jedynie taki podatnik, który uczestniczy w transakcjach o znamionach "oszustwa podatkowego", lecz prowadzc faktyczn dziaalno gospodarcz dochowa naleytej starannoci kupieckiej w kontaktach ze swoimi kontrahentami i nie mia oraz nie móg mie wiadomoci uczestniczenia w oszustwie podatkowym dokonywanym przez innych uczestników tej karuzeli, nie moe zosta pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujcych nabycie towarów.
             • 04.10.2018Ubezpieczenia spoeczne - praca lub dziaalno gospodarcza w rónych pastwach
              Od zasady podlegania w zakresie ubezpiecze spoecznych ustawodawstwu pastwa, w którym praca jest wykonywana s pewne wyjtki. Nale do nich m.in. przepisy dotyczce osób wykonujcych prac najemn lub prowadzcych dziaalno na wasny rachunek w kilku pastwach czonkowskich.
              • 19.03.2018Prawidowy adres na fakturze
               Pytanie: Czy wystarczajcym jest, gdy Wnioskodawca posiadajcy oddzia (lub oddziay) wystawi faktur VAT z wykazaniem nazwy Wnioskodawcy oraz adresu jego siedziby gównej (bez wskazywania nazwy oddziau oraz adresu oddziau, nawet wówczas, gdy oddzia ten uczestniczy w dostawie np. oddzia stanowi zakad produkcyjny z którego fizycznie s bd wydawane towary)?
               • 28.02.2018Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2017 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do 28 lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                • 17.08.2017Dodatkowa weryfikacja kontrahenta - MF wyjania
                 Sam fakt dokonania weryfikacji w rejestrach nie zwalnia przedsibiorcy od ewentualnych negatywnych nastpstw wynikajcych z nieuczciwoci kontrahenta, jednake wskazuje na ch dochowania przez podatnika naleytej starannoci. Kady przypadek podlega indywidualnej analizie, a taka weryfikacja pozwoli podatnikowi na powzicie informacji umoliwiajcych na podjcie waciwych kroków w zakresie wspópracy z takim kontrahentem - zapewnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                 • 22.12.2016Minimalna stawka godzinowa - pytania i odpowiedzi
                  Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za prac wynoszcej 2000 z, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla okrelonych umów cywilnoprawnych wynosi bdzie 13 z za godzin. W latach kolejnych, wysoko tej stawki uzaleniona bdzie równie od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac.
                  • 21.12.2016Minimalna stawka godzinowa - pytania i odpowiedzi
                   Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za prac wynoszcej 2000 z, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla okrelonych umów cywilnoprawnych wynosi bdzie 13 z za godzin. W latach kolejnych, wysoko tej stawki uzaleniona bdzie równie od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac.
                   • 10.11.2016Kasy fiskalne: Istotny jest charakter wiadczonych usug a nie przyjta nazwa
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca planuje prowadzi dziaalno gospodarcz, której przedmiotem bdzie wiadczenie usug w zakresie przewozu pasaerów. Wnioskodawca zamierza nawiza wspóprac ze spók, która to prowadzi dziaalno w zakresie generowania dla przewoników zapytania w formie zamówie na usugi przewozu, skadanych przez osoby fizyczne za porednictwem aplikacji na urzdzenia przenone. Czy Wnioskodawca, wykonujc ww. usugi jest upowaniony do zastosowania zwolnienia z obowizku stosowania kasy rejestrujcej?
                    • 11.03.2016Niedopenienie obowizkw dotyczcych sprawozdania finansowego. Jakie sankcje?
                     Przedsibiorstwa prowadzce pene ksigi rachunkowe maj obowizek sporzdzi i zoy sprawozdanie finansowe obrazujce sytuacj majtkowo-finansow firmy z zachowaniem m.in. zasady rzetelnoci. Zachowanie wysokiej jakoci sprawozdania finansowego jest dla jednostki gospodarczej niezwykle wane nie tylko z punktu widzenia ustawowego, ale rwnie ze wzgldu na odbiorcw kocowych danego sprawozdania, ktrymi mog by m.in.: akcjonariusze, udziaowcy, instytucje finansowe, inwestorzy, kontrahenci, urzdy skarbowe.
                     • 09.03.2016Niedopenienie obowizkw dotyczcych sprawozdania finansowego. Jakie sankcje?
                      Przedsibiorstwa prowadzce pene ksigi rachunkowe maj obowizek sporzdzi i zoy sprawozdanie finansowe obrazujce sytuacj majtkowo-finansow firmy z zachowaniem m.in. zasady rzetelnoci. Zachowanie wysokiej jakoci sprawozdania finansowego jest dla jednostki gospodarczej niezwykle wane nie tylko z punktu widzenia ustawowego, ale rwnie ze wzgldu na odbiorcw kocowych danego sprawozdania, ktrymi mog by m.in.: akcjonariusze, udziaowcy, instytucje finansowe, inwestorzy, kontrahenci, urzdy skarbowe.
                      • 02.02.2016Intrastat 2016. Progi statystyczne i wane terminy
                       Okresem sprawozdawczym jest miesic kalendarzowy, w trakcie ktrego dokonano wewntrzwsplnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarw). Istnieje moliwo przekazywania informacji obejmujcej okres krtszy ni miesic w formie deklaracji czciowej, jednak te czciowe informacje musz cznie obejmowa cay miesiczny okres sprawozdawczy.
                       • 01.02.2016Intrastat 2016. Progi statystyczne i wane terminy
                        Okresem sprawozdawczym jest miesic kalendarzowy, w trakcie ktrego dokonano wewntrzwsplnotowej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarw). Istnieje moliwo przekazywania informacji obejmujcej okres krtszy ni miesic w formie deklaracji czciowej, jednak te czciowe informacje musz cznie obejmowa cay miesiczny okres sprawozdawczy.
                        • 18.03.2015PIT za 2014: Mona ju pobiera wstpnie wypenione zeznanie podatkowe (PFR)
                         Wstpnie wypenione zeznanie podatkowe (PFR) zostao udostpnione podatnikom. Wszyscy, ktrzy skadaj PIT-37 mog skorzysta z tej usugi. PFR bdzie dostpne w czci oglnodostpnej Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).  Zoono ju ponad 650 PIT-37 z wykorzystaniem PFR.
                         • 17.03.2015PIT za 2014: Mona ju pobiera wstpnie wypenione zeznanie podatkowe (PFR)
                          Wstpnie wypenione zeznanie podatkowe (PFR) zostao udostpnione podatnikom. Wszyscy, ktrzy skadaj PIT-37 mog skorzysta z tej usugi. PFR bdzie dostpne w czci oglnodostpnej Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).  Zoono ju ponad 650 PIT-37 z wykorzystaniem PFR.
                          • 27.02.2015Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                           Pytanie: Emeryt lub rencista, ktry w 2014 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do 28 lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                           • 26.02.2015Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                            Pytanie: Emeryt lub rencista, ktry w 2014 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do 28 lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                            • 28.01.2015Uproszczone faktury korygujce dokumentujce bonusy udzielane kontrahentom
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo wystawia zbiorcze uproszczone faktury korygujce dokumentujce bonusy udzielane kontrahentom speniajce wymogi na art. 106j ust. 3 ustawy o VAT? Czy wystawione faktury bd stanowiy podstaw obnienia podstawy opodatkowania i podatku nalenego przy zaoeniu, e zostan one w prawidowy sposb dostarczone do kontrahenta lub wobec braku takiego potwierdzenia, przy udokumentowanej prbie dorczenie Spka bdzie dysponowaa innymi dokumentami potwierdzajcymi, e transakcja zostaa zrealizowana na warunkach objtych korekt?
                             • 13.01.2015Sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Podstawowe zasady
                              Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci jednostki sporzdza si w jzyku polskim i w walucie polskiej. Sporzdza si je na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy.
                              • 12.01.2015Sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Podstawowe zasady
                               Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci jednostki sporzdza si w jzyku polskim i w walucie polskiej. Sporzdza si je na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy.
                               • 12.08.2014Zasady przyznawania renty do zmiany?
                                Interpelacja nr 26214 w sprawie nieprawidowoci i niekonsekwencji w wykluczajcych si wzajemnie orzeczeniach lekarzy orzecznikw ZUS oraz dugotrwaoci postpowa dotyczcych przyznania uprawnie rentowych.
                                • 23.01.2014Sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Podstawowe zasady
                                 Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziaalnoci jednostki sporzdza si w jzyku polskim i w walucie polskiej. Sporzdza si je na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy.
                                 • 06.05.2013Kontrola biznesowa. Nowy obowizek dla podatnikw VAT
                                  Zgodnie z § 20a rozporzdzenia z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektrym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarw i usug, do ktrych nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarw i usug (Dz.U. z 2011 r., nr 68, poz. 360, z pn. zm.) od stycznia 2013 r. podatnik zobowizany jest okreli sposb zapewnienia autentycznoci pochodzenia, integralnoci treci i czytelnoci faktury. Co oznacza dla podatnikw wejcie w ycie wskazanego przepisu rozporzdzenia?
                                  • 06.12.2012Ksigowo w klubie sportowym
                                   Interpelacja nr 9418 do ministra finansw w sprawie zakresu stosowania ustawy o rachunkowoci w odniesieniu do prowadzenia gospodarki finansowej stowarzysze i klubw
                                   • 05.12.2012Sprawozdanie finansowe – podstawowe elementy
                                    Przepisy prawa bilansowego wskazuj, e sprawozdanie finansowe sporzdza si na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy. Powinno ono skada si z bilansu, rachunku zyskw i strat oraz informacji dodatkowej, obejmujcej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objanienia. W niektrych przypadkach wymagane s rwnie inne dokumenty uzupeniajce.
                                    • 12.10.2012Akcyza od samochodw typu pick-up
                                     Interpelacja nr 8444 do ministra finansw w sprawie kwalifikowania samochodw typu pick-up do nomenklatury
                                     • 28.09.2012Konsekwencje podatkowe otrzymania bonusu
                                      Pytanie podatnika: W ktrym roku naley w rachunku podatkowym uwzgldni otrzymany bonus?
                                      • 01.02.2011Wiekszo uatwie dla przedsibiorcw nadal w sferze planw
                                       Interpelacja nr 19668 do prezesa Rady Ministrw w sprawie realizacji obietnic zoonych przez premiera podczas expos w 2007 r., dotyczcych wspierania przedsibiorczoci i zmiany prawa na korzystniejsze dla pracownikw i pracodawcw oraz uproszczenia procedur zakadania firm
                                       • 28.10.2010Co powinno zawiera sprawozdanie finansowe?
                                        Sprawozdanie finansowe sporzdza si na dzie zamknicia ksig rachunkowych, a take na inny dzie bilansowy. Powinno skada si z bilansu, rachunku zyskw i strat oraz informacji dodatkowej, obejmujcej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objanienia. W niektrych przypadkach wymagane s rwnie inne dokumenty uzupeniajce.
                                        • 08.02.2010Orzecznictwo WSA: Pomocnik musi by zatrudniony i zgoszony
                                         Z uzasadnienia: Przy ocenie warunkw uzasadniajcych opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustaleniu wysokoci podatku do liczby pracownikw nie wlicza si pracownikw zatrudnianych wycznie przy sprzeday wyrobw, przyjmowaniu zlece na usugi, utrzymywaniu czystoci w zakadzie, prowadzeniu kasy i ksigowoci, kierowcw i konwojentw - pod warunkiem, e podatnik okreli na pimie zakres czynnoci tych pracownikw. Oznacza to, e osoby wykonujce wymienione w tym przepisie czynnoci pomocnicze musz by pracownikami podatnika, a zakres wykonywanych przez nie czynnoci musi by okrelony na pimie.
                                         • 18.11.2009Sprawozdanie finansowe
                                          Sprawozdanie finansowe to podstawowy dokument, ktry przedstawia dane finansowe w sposb zagregowany i uporzdkowany, pozwalajcy na ocen jednostki i analiz danych tam prezentowanych. Istotn rol w tym dokumencie odgrywa rwnie informacja dodatkowa, ktra doprecyzowuje i objania znaczenie poszczeglnych pozycji – std tak wane jest kompletne podanie dodatkowych informacji, ktre nierzadko wykraczaj poza granice liczb dostpnych w ksigach spki.
                                          • 28.10.2009Orzecznictwo SN: Nie ma wynagrodzenia, nie ma skadek ZUS
                                           Niewypacone pracownikowi wynagrodzenie za prac nie stanowi podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne.
                                           • 06.10.2009Faktury VAT – wybrane zagadnienia dotyczce wystawiania „zwykych” faktur VAT
                                            Nie bdzie przesad twierdzenie, e jednym z najwaniejszych (o ile nie najwaniejszym) dokumentw funkcjonujcych w polskich podatkach jest faktura VAT. Pomimo e w niektrych pastwach Wsplnoty Europejskiej zagadnienie fakturowania traktowane jest do swobodnie, polski prawodawca podatkowy cay czas bardzo rygorystycznie traktuje t kwesti.
                                            • 22.07.2009Opodatkowanie nalenoci za usugi pocztowe
                                             Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji (zawarcie umowy w imieniu kupujcego) przelane rodki pienine na pokrycie zobowiza kupujcego wzgldem poczty Polskie lub firmy kurierskiej stanowi dla sprzedajcego podstaw opodatkowania podatkiem od towarw i usug oraz podatkiem dochodowym?
                                             • 18.03.2009Drosze usugi komornicze obci wierzycieli
                                              Interpelacja nr 7439 do ministra finansw w sprawie rozporzdzenia ministra finansw z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokoci opaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostpnienie informacji komornikom sdowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania