Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 05.05.2009Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy
  1. Przepis art. 26 Kodeksu pracy nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. 2. Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. 3. Przepis art. 49 k.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z upływem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
  • 05.05.2009BIEC: Problem bezrobocia coraz poważniejszy
   Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC donosi o nasileniu się negatywnych zmian na polskim rynku pracy. Mają o tym świadczyć ostatnie notowania Wskaźnika Rynku Pracy (WRP), informującego z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia. WPR kolejny miesiąc z rzędu wzrasta, co zwiastuje zwiększenie liczby osób bez pracy.
   • 04.05.2009Belgia i Dania otworzyły rynki pracy
    Rządy Belgii i Danii zdecydowały się otworzyć swoje rynki pracy dla obywateli ośmiu państw z Europy Środkowej i Wschodniej przyjętych do UE w 2004 r. Z kolei Niemcy i Austria poinformowały Komisję Europejską, że zamierzają w dalszym ciągu - do 30 kwietnia 2011 r. - stosować środki przejściowe w dostępie do rynku pracy. Dania otworzyła się także dla pracowników z Bułgarii i Rumunii.
    • 30.04.2009Firmy o 5 latach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej
     Pięciolecie Polski w UE jest sukcesem – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jak wylicza organizacja, w tym okresie przychody firm wzrosły dwukrotnie, podwoiła się wymiana międzynarodowa, PKB zwiększył się o 30 proc. Fakt, że kryzys nie dotyka Polski zbyt boleśnie, to także zasługa silnej gospodarki, którą zbudowali polscy pracodawcy, wykorzystując szanse, jakie otworzyło członkostwo w UE – przekonuje Lewiatan.
     • 24.04.2009Warunki zatrudnienia pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego
      Interpelacja nr 7916 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników korzystających z praw wynikających z rodzicielstwa
      • 22.04.2009Prawo zamówień publicznych: zbliża się kolejna nowelizacja
       W dniu 3 kwietnia 2009 r. został skierowany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przewiduje on wiele istotnych dla wykonawców zamian, m.in. w zakresie warunków udziału w postępowaniu, procedury udzielania wyjaśnień na treść SIWZ, zwrotu wadium, dopuszczalności zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz zabezpieczania jej wykonania.
       • 22.04.2009Orzecznictwo: Składki ZUS w spadku
        Niezapłacone w terminie składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne (oraz należności z nimi związane) mogą być pobrane przez organ rentowy od spadkobiercy osoby zobowiązanej do zapłaty takich składek w granicach odpowiedzialności danego spadkobiercy za długi.
        • 21.04.2009Bliżej porozumienia w sprawie pakietu antykryzysowego
         Rząd opracował zbiór propozycji zmian w prawie, które są odpowiedzią na 13-punktowy pakiet antykryzysowy dotyczący m.in. nowelizacji prawa pracy, przyjęty przez związki zawodowe i pracodawców w marcu tego roku. Rządowy projekt został przekazany do zaopiniowania Komisji Trójstronnej.
         • 15.04.2009Co dalej z e-podpisem
          Interpelacja nr 7539 do ministra finansów w sprawie planów rezygnacji z konieczności posiadania bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przy składaniu deklaracji podatkowych przez Internet
          • 09.04.2009Odszkodowanie za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych a PIT
           Pytanie podatnika: Czy od wypłaconego odszkodowania na podstawie zawartej ugody należało pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?
           • 08.04.2009Raport o sytuacji na unijnych rynkach pracy
            Komisja Europejska ogłosiła miesięczny raport na temat sytuacji w zakresie zatrudnienia na terenie Wspólnoty („Monthly monitor: EU employment situation and social outlook. April 2009“). Dane obejmujące okres do marca 2009 wskazują, że rynki pracy UE silnie zareagowały na kryzys ekonomiczny, czego przejawem jest znaczny spadek PKB (o 1,5 proc.) w czwartym kwartale 2008 r. Firmy w kilku sektorach nadal ogłaszają znaczne redukcje zatrudnienia, pogarszają się nastroje przedsiębiorców i konsumentów, maleje liczba wolnych miejsc pracy i firm przewidujących zwiększenie zatrudnienia. Istnieją jednak pewne oznaki poprawy – uważa KE.
            • 07.04.2009Zmiany w administracji podatkowej i skarbowej
             Interpelacja nr 7462 do ministra finansów w sprawie strategii i planów rozwoju administracji podatkowej i skarbowej oraz jej roli w zwalczaniu szarej strefy gospodarczej
             • 06.04.2009Składki ZUS osoby współpracującej
              Interpelacja nr 7435 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany regulacji prawnych umożliwiających równorzędne traktowanie jednoosobowych podmiotów gospodarczych w systemie ubezpieczeń społecznych
              • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
               1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
               • 31.03.2009BIEC: Wzrost bezrobocia nie będzie krótkotrwały
                W opinii Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC obserwowany wzrost bezrobocia będzie miał raczej długotrwały charakter o czym świadczyć ma coraz szybszy wzrost Wskaźnika Rynku Pracy (WRP) informującego z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia.
                • 26.03.2009Nagroda jubileuszowa a praca w gospodarstwie rolnym
                 Zapytanie nr 3117 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odmowy wypłaty nagrody jubileuszowej przez zakład pracy
                 • 24.03.2009Koszt polisy OC nie jest przychodem pracownika
                  Pytanie podatnika: Czy w związku z zawarciem przez pracodawcę umowy ubezpieczenia, na podstawie której krąg ubezpieczonych zarówno w momencie jej zawarcia, jak i w trakcie trwania okresu podstawowego ubezpieczenia oraz okresu dodatkowego jest otwarty i zmienny, a ponadto brak jest możliwości identyfikacji z imienia i nazwiska osób ubezpieczonych, powoduje uzyskanie przeze Wnioskodawcę, jako potencjonalnego ubezpieczonego, przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
                  • 23.03.2009Podatek liniowy bez przeszkód?
                   Samozatrudnieni będą mogli skorzystać z liniowej stawki podatku dochodowego bez konieczności zachowania rocznego okresu rozliczania się na zasadach ogólnych, wymaganego przez obecnie obowiązujące przepisy – przewiduje, popierana przez Konfederację Pracodawców Polskich, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                   • 23.03.2009MPiPS o pracach interwencyjnych
                    Interpelacja nr 7306 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych
                    • 18.03.2009Postępowania o zamówienia publiczne będą krótsze
                     Przyspieszanie realizacji dużych zamówień infrastrukturalnych, np. budowy autostrad, mostów czy linii komunikacyjnych – taki ma być efekt wejścia w życie zaakceptowanej na razie przez rząd nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt został przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu skrócenia postępowań o zamówienia publiczne, np. terminu na żądanie wyjaśnień od zamawiającego.
                     • 17.03.2009Eurostat: W IV kwartale 2008 r. spadło zatrudnienie w UE
                      Według szacunków opublikowanych przez Eurostat, liczba osób zatrudnionych w UE27 w IV kwartale 2008 r. zmniejszyła się 672 tys. osób, a w ujęciu procentowym – o 0,3 proc. W III kwartale ubiegłego roku zatrudnienie w całej Wspólnocie spadło o 0,2 proc.
                      • 17.03.2009Skrócony tydzień pracy
                       System skróconego tygodnia pracy polega na wykonywaniu pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy nie może być w tym przypadku dłuższy niż jeden miesiąc.
                       • 16.03.2009Od jakiej kwoty bazowej obliczane są emerytury i renty od dnia 1 marca 2009 r.?
                        Od dnia 1 marca 2009 r. zmianie uległa wysokość kwoty bazowej, uwzględnianej do obliczania rent oraz emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, w poprzednim roku kalendarzowym.
                        • 16.03.2009Związkowcy i pracodawcy przyjęli pakiet na kryzys
                         Partnerzy społeczni z Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych przyjęli pakiet działań antykryzysowych i zwrócili się do strony rządowej o pilne podjęcie rozmów w celu wspólnego wypracowania ostatecznych rozwiązań, które zostaną przyjęte przez Sejm. Pakiet działań antykryzysowych przyjęty w wyniku rozmów przedstawicieli trzech związków zawodowych i czterech organizacji pracodawców obejmuje wynagrodzenia i świadczenia socjalne, rynek pracy i stosunki pracy oraz politykę gospodarczą.
                         • 13.03.2009KIG o propozycjach ułatwienia dostępu do zamówień publicznych
                          Ze względu na kryzys Krajowa Izba Gospodarcza popiera pomysł wprowadzenia ułatwień dla polskich przedsiębiorców w dostępie do państwowych i samorządowych zleceń.  Zdaniem KIG, proponowana przez Urząd Zamówień Publicznych nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, pomimo zawartych w niej pozytywnych rozwiązań, budzi wiele wątpliwości.
                          • 11.03.2009Ustalenie terminu decydującego o kwalifikowaniu zwolnienia jako grupowe
                           Konsekwencją uznania danego zwolnienia za zwolnienia grupowe jest m.in. obowiązek zachowania określonej przepisami procedury konsultacyjno-informacyjnej przez pracodawcę. To przykładowo odróżnia te zwolnienia od zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników.
                           • 11.03.2009Niepełnosprawni mogą stracić zatrudnienie
                            Interpelacja nr 6901 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w projekcie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
                            • 06.03.2009Ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu
                             Pytanie podatnika: Czy pracownikom przeprawiającym się promem, przysługuje ryczałt za nocleg odbyty na promie w trakcie rejsu ze Ś... do Y... i czy korzysta on ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                             • 04.03.2009Nowy instrument rynku pracy: przygotowanie zawodowe dorosłych
                              Interpelacja nr 7072 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużenia okresu odbywania przygotowania zawodowego do 12 miesięcy
                              • 27.02.2009Przywrócenie ulgi zamiast pomocy w spłacie
                               Krajowa Izba Gospodarcza proponuje, by rząd – zamiast pomagać nowym bezrobotnym w spłacaniu kredytów zaciągniętych przed utratą pracy – przywrócił tzw. ulgę odsetkową zarówno dla już przyznanych, jak i przyszłych mieszkaniowych kredytów hipotecznych.
                               • 18.02.2009Komentarz ZUS do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - wybrane zagadnienia
                                Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), zwanej dalej ustawą wypadkową, określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty tych świadczeń wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.).
                                • 18.02.2009Firmowy piknik może być kosztem podatkowym
                                 Pytanie podatnika: Czy w opisanej koszty imprezy integracyjnej w tym zarówno koszty uczestnictwa w imprezie pracowników jak i ich najbliższej rodziny mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych w pełnym zakresie?
                                 • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                                  Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                                  • 13.02.2009Zasiłek po wypowiedzeniu pracy za porozumieniem stron
                                   Interpelacja nr 6414 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów dotyczących przyznawania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, które rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia stron
                                   • 11.02.2009Dowóz do pracy jest przychodem pracownika
                                    Pytanie podatnika: Czy pracownicy korzystający ze środków transportu nie będą obciążani podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                    • 09.02.2009Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
                                     Pracownik, który na polecenie pracodawcy zmienia miejsce pracy (np. zostaje oddelegowany na dłuższy okres za granicę), zmuszony jest do ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z konieczną w takim przypadku zmianą miejsca zamieszkania. Pracodawcy często rekompensują pracownikom te wydatki, pokrywając im koszty przeprowadzki, znalezienia i urządzenia mieszkania itp. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 14) zwalnia od podatku dochodowego kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.
                                     • 06.02.2009Stopy w strefie euro bez zmian
                                      Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego postanowiła w czwartek pozostawić na dotychczasowym poziomie stopy procentowe obowiązujące w strefie euro. Główną przyczyną tej decyzji było obserwowane wyhamowanie presji inflacyjnej związane ze spowolnieniem gospodarczym.
                                      • 05.02.2009Rozliczenie roczne – Ulga z tytułu dokonanej darowizny
                                       Jedną z niewielu ulg, jakie podatnicy mogą uwzględniać w rozliczeniu rocznym jest ulga z tytułu darowizn. Podstawę prawną dla ulgi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof, można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:
                                       • 04.02.2009Układy zbiorowe pomogą wyjść z kryzysu?
                                        Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że zorganizowany dialog pomiędzy pracownikami i przedstawicielami pracodawców może pomóc UE w obliczu kryzysu gospodarczego. Zdaniem komisarza Vladimíra Špidli, układy zbiorowe są kluczowym elementem w zarządzaniu zmianami gospodarczymi i zmniejszeniu ich kosztów – pomagają pracownikom i firmom dostosować się do zmian i jednocześnie chronią przed skutkami przejściowych wstrząsów.
                                        • 03.02.2009Ustalanie wysokości zarobków dla celów emerytalnych w przypadku braku dokumentacji płacowej
                                         Zapytanie nr 2267 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podstawy wymiaru składki dla osób ubiegających się o emeryturę
                                         • 02.02.2009ZUS: Zasiłek chorobowy dla pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia
                                          1 lutego 2009 r. wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (D.U. z 2009r. Nr 6, poz. 33). Przepisy tej ustawy nowelizują art. 92 Kodeksu pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 92 Kodeksu pracy - za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.
                                          • 02.02.2009Bezpieczny OFE potrzebny od zaraz
                                           Interpelacja nr 6086 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie utworzenia bezpiecznych funduszy emerytalnych
                                           • 30.01.2009ZUS: 63 tys. wylosowanych
                                            Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że 62 913 osoby otrzymały w drodze losowania przydział do pięciu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się w siedzibie centrali ZUS w Warszawie.
                                            • 30.01.2009Zmiany w zasiłkach chorobowych
                                             Z początkiem roku ustawodawca wydłużył w pewnych sytuacjach okres pobierania zasiłku chorobowego, a także skrócił czas ubezpieczenia wymagany do uzyskania tego zasiłku przez osoby ubezpieczone dobrowolnie.
                                             • 30.01.2009MPiPS o podwyższeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia
                                              Interpelacja nr 6120 o ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
                                              • 28.01.2009Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP
                                               Duża nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (dokonana ustawą z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) niesie za sobą bardzo wiele zmian zarówno w przepisach tej ustawy, jak i w kilku innych aktach prawnych. Pracodawców – poza skróceniem okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego dla niektórych grup zatrudnionych – zainteresuje na pewno zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP oraz zniesienie obowiązku pobierania od zatrudnianych osób oświadczeń o pozostawaniu lub nie w rejestrze bezrobotnych.
                                               • 27.01.2009NBP: Przedsiębiorstwa w gorszej sytuacji
                                                W IV kwartale 2008 r. nastąpiło wyraźne pogorszenie sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw oraz znaczący wzrost obaw o jej dalsze pogorszenie w I kwartale bieżącego roku – wynika z informacji opublikowanej przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego.
                                                • 26.01.2009Krócej wypłacamy wynagrodzenie chorobowe
                                                 Ostatnie zmiany w prawie pracy budzą różne reakcje pracodawców. Od skrajnie negatywnych (nałożenie obowiązku wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za kwestie związane z ochroną przeciwpożarową, który posiada określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej uprawnienia, będzie tutaj najlepszym przykładem) do zapewne bardzo pozytywnych. Taką nowością jest m.in. skrócenie długości okresu wypłacania wynagrodzenia chorobowego dla pewnej grupy pracowników.