Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 19.11.2008KE: Swobodny przepływ pracowników korzystny dla europejskiej gospodarki
  Z opublikowanego przez Komisję Europejską sprawozdania wynika, że migrujący pracownicy, pochodzący z państw, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r., nie tylko nie doprowadzili do poważnych zakłóceń na rynkach pracy państw członkowskich, ale wywarli pozytywny wpływ na ich gospodarki. Nie wyparli pracowników lokalnych ani nie spowodowali obniżenia poziomu ich wynagrodzeń.
  • 19.11.2008Zróżnicowanie kwoty bazowej zgodne z konstytucją
   Osoby, które po przyznaniu emerytury ubiegają się o ponowne jej obliczenie, nie mogą domagać się takiej samej emerytury jak ci, którzy dopiero występują z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia — stwierdził Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, dotyczącego zasad obliczania wysokości emerytury.
   • 19.11.2008Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia?
    Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.) cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak wiele wyjątków, a sporo cudzoziemców, którzy chcą pracować na terenie naszego kraju, nie musi uzyskiwać zezwolenia na pracę.
    • 17.11.2008Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą
     Interpelacja nr 4516 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych
     • 14.11.2008Za mało aktywnych zawodowo
      Interpelacja nr 4850 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
      • 10.11.2008Praktyki absolwenckie bez ryzyka?
       PKPP Lewiatan chwali projekt ustawy o praktykach absolwenckich. Zdaniem pracodawców nowe przepisy, jeśli zostaną uchwalone, będą sprzyjały poszerzeniu możliwości praktycznego zapoznania się z zawodem przez absolwentów. Dotychczasowy brak ustawy obejmującej swoim zakresem kwestie związane z zatrudnianiem absolwentów (i studentów w ramach praktyk) sprawia, że pracodawcy – decydując się na zatrudnienie osób kończących edukację – ponosili ryzyko.
       • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
        Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
        • 07.11.2008Porzucenie pracy sposobem „rozstawania się” pracowników z pracodawcą
         Interpelacja nr 4996 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian dotyczących prawa pracy, które w obecnym kształcie stanowią przeszkodę w rozwiązywaniu problemów powstających na rynku pracy
         • 05.11.2008Orzecznictwo: Zmiana pracodawcy a zmiana warunków pracy i płacy
          1. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 23.1 § 1 k.p. 2. Zgodnie z art. 23.1 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu samego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.
          • 03.11.2008Składki pracownika prowadzącego jednocześnie działalność pozarolniczą
           Pojęcie „kwoty minimalnego wynagrodzenia” za pracę stanowiącej przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) nie jest – w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy – równoznaczne z „wysokością minimalnego wynagrodzenia” określoną w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), wobec czego – pracownik zarabiający poniżej „kwoty minimalnego wynagrodzenia” i jednocześnie prowadzący działalność pozarolniczą – podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia tej działalności.
           • 31.10.2008Dokumentowanie okresów zatrudnienia oraz wynagrodzenia
            Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed 1999 r. Także przy występowaniu z wnioskiem o ustalenie świadczenia przedemerytalnego wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.
            • 30.10.2008BIEC: Wygasają pozytywne tendencje na rynku pracy
             Jak informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC, październikowe notowania Wskaźnika Rynku Pracy świadczą o słabnącym tempie spadku bezrobocia w Polsce. Na podobną tendencję wskazują Barometru Ofert Pracy.
             • 24.10.2008Zmiana wysokości wynagrodzenia
              Do skutecznej zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w umowie o pracę konieczna jest zawsze zmiana – nawet w przypadku, gdy mówimy o podwyżce – warunków zatrudnienia. Pracodawca nie może jednostronnie zmieniać istotnych postanowień łączących go z zatrudnionymi osobami umów.
              • 22.10.2008Zasady organizowania prac interwencyjnych
               Interpelacja nr 4993 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących wspierania przedsiębiorstw przez powiatowe urzędy pracy
               • 20.10.2008Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia
                Zwiększenie aktywizacji osób bezrobotnych, poprawa funkcjonowania urzędów pracy poprzez większą różnorodność oferowanych przez nie form pomocy, modyfikacja systemu wypłat zasiłków, wsparcie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób w wieku „50+” – to główne zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, który przyjął rząd.
                • 17.10.2008Obowiązkowe przerwy dla kierowców
                 Szczególne regulacje dotyczące długości pracy kierowców zawierają m. in. postanowienia obligujące do zapewnienia im dodatkowych przerw czy to w czasie prowadzenia pojazdu (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia), czy to w czasie pracy (tutaj z ograniczeniem siłą rzeczy do kierowców będących pracownikami).
                 • 17.10.2008MPiPS: Opłacanie składki od wynagrodzenia wszystkich pracowników jest wyrazem solidaryzmu społecznego
                  Interpelacja nr 4252 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezzasadnego opłacania składek do ZUS przez wybrane grupy osób pracujących zawodowo
                  • 16.10.2008ZUS wyrówna zasiłki do trzech lat wstecz
                   W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ZUS i płatnicy składek muszą przeliczyć podstawę wymiaru zasiłków wypłaconych pracownikom w ostatnich trzech latach; w niektórych przypadkach przeliczenie będzie dotyczyło nawet dłuższego okresu – wyjaśnia w inetrnetowym serwisie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Hanna Perło, dyrektor departamentu zasiłków centrali ZUS.
                   • 16.10.2008MG: Utrzymuje się zapotrzebowanie na pracowników
                    Zdaniem Ministerstwa Gospodarki, opublikowane w środę informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstwa, które mówią o dalszym wzroście tych wskaźników, świadczą o utrzymującym się popycie na pracę. Resort spodziewa się, że zatrudnienie pozostanie na dotychczasowym poziomie lub nieznacznie spadnie.
                    • 16.10.2008GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 11 proc.
                     We wrześniu – w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 11 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Z kolei wzrost zatrudnienia w ujęciu rocznym przekroczył 4 proc.
                     • 15.10.2008Zakłady pracy chronionej stracą na zmianach?
                      Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, przygotowywana nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych spowoduje nierówne traktowanie zakładów pracy chronionej (zpch) w stosunku do pracodawców bez takiego statusu. Przewiduje bowiem zrównanie poziomu wsparcia finansowego przy utrzymaniu dodatkowych obowiązków związanych z rehabilitacją medyczną w przypadku zpch.
                      • 15.10.2008Nowe zasady wsparcia firm zatrudniających niepełnosprawnych
                       Odejście od refundacji składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnego pracownika na rzecz dofinansowania kosztów wynagrodzeń przewiduje – obok innych zmian – przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
                       • 15.10.2008Podleganie ubezpieczeniom społecznym podczas wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG i Szwajcarii
                        Wraz z wejściem Polski z dniem 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej, powstały nowe możliwości przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na obszarze innych państw członkowskich. Jednakże swoboda ta stwarza również zagrożenia dla osób, które przed wyjazdem nie zapoznały się z przepisami unijnymi obowiązującymi w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Często zdarza się, że dopiero w sytuacji kierowania roszczenia do ZUS o wypłatę jakiegoś świadczenia okazuje się, że składki były odprowadzane do niewłaściwego systemu, ponieważ zainteresowany powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym w innym państwie. Z naszej praktyki wynika, że zwłaszcza pracownicy nie interesują się tą kwestią, chociaż takie przypadki nie są rzadkie także wśród pracodawców i osób prowadzących działalność na własny rachunek.
                        • 15.10.2008Konieczna nowelizacja ustawy o e-podpisie
                         Interpelacja nr 4686 do ministra gospodarki w sprawie nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym
                         • 14.10.2008Przedsiębiorcy przeciwni nowym przywilejom pracowniczym
                          Kongres Przedsiębiorczości, platforma skupiająca 7 największych organizacji biznesowych w Polsce, skrytykował dyskutowane w Sejmie propozycje zmian legislacyjnych, które – zdaniem jego członków – godzą w interesy pracodawców i pracowników. Chodzi o projekty dotyczące wprowadzenia nowego dnia wolnego od pracy, wydłużenia urlopów wypoczynkowych, wydłużenia urlopów macierzyńskich i wprowadzenia urlopu tacierzyńskiego, rozszerzenia możliwości dochodzenia odszkodowań w przypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę oraz wprowadzenia 3-letniej gwarancji zatrudnienia pracowników powracających po urlopie macierzyńskim do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.
                          • 10.10.2008Odpis na ZFŚS
                           Przepisy ustawy o ZFŚS wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek ZFŚS. Globalna wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób.
                           • 09.10.2008KPP za zmianami w regulacjach dotyczących czasu pracy
                            Uelastycznienie czasu pracy oraz stworzenie lepszych warunków do kształtowania zbiorowego prawa pracy – takie, zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, będą efekty proponowanych przez rząd zmian w rozliczaniu czasu pracy. Dyskusje na ten temat toczą się w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. KPP opowiada się za jak najszybszym ich wprowadzeniem.
                            • 08.10.2008Lewiatan chce ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców
                             PKPP Lewiatan przedstawiła postulaty w zakresie polityki migracyjnej. Zdaniem przedsiębiorców, na polskim rynku pracy coraz bardziej brakuje pracowników, niezbędne staje się zatem zatrudnianie obcokrajowców. Jednak to, czy i jacy cudzoziemcy przyjadą do Polski, zależy od aktywnej i odpowiednio skoordynowanej polityki państwa.
                             • 07.10.2008Wrzesień – kolejny miesiąc spadku bezrobocia
                              Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 9,1 proc. i w porównaniu do sierpnia 2008 spadła o 0,2 pkt. proc. – poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
                              • 06.10.2008KE przygotowuje zmiany w urlopach macierzyńskich
                               Poprawę sytuacji kobiet prowadzących działalność na własny rachunek przez zapewnienie im jednakowego dostępu do urlopów macierzyńskich na zasadzie dobrowolności zakłada – obok innych propozycji – nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Bruksela chce zwiększenia równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, uaktualniając i poprawiając istniejące prawodawstwo UE.
                               • 29.09.2008W I półroczu pracowała połowa Polaków
                                Pracujący stanowili na koniec czerwca 50,1 proc. osób w wieku powyżej 15 lat i więcej – wyliczył Główny Urząd Statystyczny. W liczbach bezwzględnych oznacza to 15,7 mln osób, o 3,5 proc. więcej niż przed rokiem.
                                • 26.09.2008Pracownicy tymczasowi popracują dłużej u jednego pracodawcy
                                 Wydłużenie z 12 do 18 miesięcy okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego zakłada projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Konfederacja Pracodawców Polskich popiera tę zmianę, ponieważ realizuje ona wysuwane od kilku lat postulaty przedsiębiorców.
                                 • 23.09.2008Czas pracy w umowie o pracę
                                  Pytanie: Jak bardzo szczegółowo umowa o pracę powinna regulować kwestie związane z czasem pracy pracownika?
                                  • 19.09.2008Orzecznictwo: W postępowaniu upadłościowym składki zdrowotne, na FP i FGŚS podlegają zaspokojeniu jak podatki
                                   Składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są daninami publicznymi w rozumieniu art. 342 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) i podlegają zaspokojeniu w kategorii drugiej.
                                   • 18.09.2008PARP: Efekty unijnej pomocy na lata 2004–2006
                                    Konferencja „Konkurencyjni i z wiedzą” była okazją do przedstawienia efektów działań wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach programów Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (WKP) oraz Rozwój Zasobów Ludzkich (RZL), dofinansowywanych z funduszy unijnych na lata 2004–2006.
                                    • 16.09.2008Druga umowa na okres próbny z tym samym pracownikiem
                                     Pytanie: Czy można zawrzeć drugą umowę na okres próbny z tym samym pracownikiem, jeśli pierwsza zawarta była tylko na miesiąc?
                                     • 15.09.2008Eurostat: Koszty pracy wyższe o 3,4 proc.
                                      Ogólne koszty zatrudnienia w przeliczeniu na godzinę pracy wzrosły w UE w drugim kwartale (w ujęciu rocznym) o 3,4 proc. – poinformował Eurostat. Najwyższy wzrost – o ponad jedną czwartą – odnotowano na Łotwie.
                                      • 12.09.2008Zatrudnienie w Unii wzrosło o 1,3 proc.
                                       Według pierwszych szacunkowych danych, w drugim kwartale bieżącego roku – w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – zatrudnienie w Unii Europejskiej wzrosło o 1,3 proc. Ponad dwa razy szybszy przyrost zatrudnienia odnotowano w Polsce.
                                       • 12.09.2008MPiPS: Służby zatrudnienia muszą się bardziej otworzyć na klienta
                                        Interpelacja nr 3637 do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji na rynku pracy
                                        • 11.09.2008Kiedy można pracować w drugiej firmie
                                         Pytanie: Czy można w umowie o pracę zawrzeć zapis, zgodnie z którym pracownik nie może wykonywać w okresie zatrudnienia jakiejkolwiek dodatkowej pracy w innej firmie?
                                         • 09.09.2008Dodatkowe usługi wykonywane przez pracownika na rzecz pracodawcy
                                          Pytanie: Wiem, że istnieją pewne ograniczenia w zawieraniu zleceń z własnymi pracownikami. Czy można jednak swobodnie podpisać z własnym pracownikiem umowę wykonywaną na naszą rzecz w ramach prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej?
                                          • 04.09.2008BIEC: Miejsc pracy przybywa wolniej
                                           Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC po raz pierwszy opublikowało Barometr Ofert Pracy. Barometr pokazuje zmiany w wielkości popytu na pracę, dzięki czemu prognozuje zmiany w wielkości zatrudnienia i stopie bezrobocia. Z jego sierpniowych wskazań wynika, że nowych miejsc pracy przybywa nie przybywa tak szybko jak jeszcze rok temu.
                                           • 03.09.2008Wcześniejsza emerytura nie dla przedsiębiorcy
                                            Interpelacja nr 4011 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z nierównym traktowaniem obywateli ubiegających się o emerytury i renty
                                            • 03.09.2008Rząd dofinansuje inwestycje w Małopolsce i Łodzi
                                             Rada Ministrów ustanowiła programy finansowego wsparcia inwestycji spółek Nidec Motors&Actuators (Poland) oraz SWS Business Process Outsourcing. Pierwsza do 2013 r. zamierza wybudować w Niepołomicach fabrykę silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, druga do roku 2010 utworzy w Łodzi Centrum Outsourcingu.
                                             • 26.08.2008Bezrobocie w lipcu: 9,4 proc.
                                              W lipcu odnotowano spadek liczby bezrobotnych do 1,42 mln osób i stopy bezrobocia do 9,4 proc. Najczęstszą przyczyną wyrejestrowania z ewidencji urzędów pracy było podjęcie zatrudnienia. Stosunkowo najmniej bezrobotnych było w województwie wielkopolskim, a najwięcej – w Warmińsko-Mazurskiem.
                                              • 26.08.2008Wstrzymanie naboru wniosków
                                               Ministerstwo Gospodarki ogłosiło, że 29 sierpnia wstrzyma nabór wniosków dla działania 4.5 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Powodem jest wyczerpanie środków przeznaczonych na to działanie w 2008 roku.
                                               • 25.08.2008Raport MG: Przedsiębiorczość w Polsce w 2007 r.
                                                Kondycja przedsiębiorstw na tle sytuacji makroekonomicznej kraju, warunki, w jakich firmy prowadzą działalność, a także próba określenia obszarów, w których konieczne są usprawnienia – to główne tematy szóstej edycja raportu „Przedsiębiorczość w Polsce”, opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki.
                                                • 21.08.2008Orzecznictwo: Nieprawidłowe dokumentowanie zakupów złomu od ludności
                                                 1. Wyrokiem z dnia 13 września 2006 r., sygn. I SA/Bd 416/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii Z... i Huberta Z... (dalej: podatnicy) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2006 r., nr PB 2/4117-9/06, w przedmiocie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. - oddalił skargę. Jako podstawę prawną wyroku podano art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej: P.p.s.a.).