Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 13.03.2009KIG o propozycjach ułatwienia dostępu do zamówień publicznych
  Ze względu na kryzys Krajowa Izba Gospodarcza popiera pomysł wprowadzenia ułatwień dla polskich przedsiębiorców w dostępie do państwowych i samorządowych zleceń.  Zdaniem KIG, proponowana przez Urząd Zamówień Publicznych nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, pomimo zawartych w niej pozytywnych rozwiązań, budzi wiele wątpliwości.
  • 11.03.2009Ustalenie terminu decydującego o kwalifikowaniu zwolnienia jako grupowe
   Konsekwencją uznania danego zwolnienia za zwolnienia grupowe jest m.in. obowiązek zachowania określonej przepisami procedury konsultacyjno-informacyjnej przez pracodawcę. To przykładowo odróżnia te zwolnienia od zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników.
   • 11.03.2009Niepełnosprawni mogą stracić zatrudnienie
    Interpelacja nr 6901 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w projekcie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
    • 06.03.2009Ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu
     Pytanie podatnika: Czy pracownikom przeprawiającym się promem, przysługuje ryczałt za nocleg odbyty na promie w trakcie rejsu ze Ś... do Y... i czy korzysta on ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
     • 04.03.2009Nowy instrument rynku pracy: przygotowanie zawodowe dorosłych
      Interpelacja nr 7072 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużenia okresu odbywania przygotowania zawodowego do 12 miesięcy
      • 27.02.2009Przywrócenie ulgi zamiast pomocy w spłacie
       Krajowa Izba Gospodarcza proponuje, by rząd – zamiast pomagać nowym bezrobotnym w spłacaniu kredytów zaciągniętych przed utratą pracy – przywrócił tzw. ulgę odsetkową zarówno dla już przyznanych, jak i przyszłych mieszkaniowych kredytów hipotecznych.
       • 18.02.2009Komentarz ZUS do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - wybrane zagadnienia
        Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.), zwanej dalej ustawą wypadkową, określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty tych świadczeń wszystkim osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu określonemu ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.).
        • 18.02.2009Firmowy piknik może być kosztem podatkowym
         Pytanie podatnika: Czy w opisanej koszty imprezy integracyjnej w tym zarówno koszty uczestnictwa w imprezie pracowników jak i ich najbliższej rodziny mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych w pełnym zakresie?
         • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
          Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
          • 13.02.2009Zasiłek po wypowiedzeniu pracy za porozumieniem stron
           Interpelacja nr 6414 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany przepisów dotyczących przyznawania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych, które rozwiązały umowę o pracę na mocy porozumienia stron
           • 11.02.2009Dowóz do pracy jest przychodem pracownika
            Pytanie podatnika: Czy pracownicy korzystający ze środków transportu nie będą obciążani podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
            • 09.02.2009Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
             Pracownik, który na polecenie pracodawcy zmienia miejsce pracy (np. zostaje oddelegowany na dłuższy okres za granicę), zmuszony jest do ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z konieczną w takim przypadku zmianą miejsca zamieszkania. Pracodawcy często rekompensują pracownikom te wydatki, pokrywając im koszty przeprowadzki, znalezienia i urządzenia mieszkania itp. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 14) zwalnia od podatku dochodowego kwoty otrzymane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie.
             • 06.02.2009Stopy w strefie euro bez zmian
              Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego postanowiła w czwartek pozostawić na dotychczasowym poziomie stopy procentowe obowiązujące w strefie euro. Główną przyczyną tej decyzji było obserwowane wyhamowanie presji inflacyjnej związane ze spowolnieniem gospodarczym.
              • 05.02.2009Rozliczenie roczne – Ulga z tytułu dokonanej darowizny
               Jedną z niewielu ulg, jakie podatnicy mogą uwzględniać w rozliczeniu rocznym jest ulga z tytułu darowizn. Podstawę prawną dla ulgi stanowi art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof, można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:
               • 04.02.2009Układy zbiorowe pomogą wyjść z kryzysu?
                Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że zorganizowany dialog pomiędzy pracownikami i przedstawicielami pracodawców może pomóc UE w obliczu kryzysu gospodarczego. Zdaniem komisarza Vladimíra Špidli, układy zbiorowe są kluczowym elementem w zarządzaniu zmianami gospodarczymi i zmniejszeniu ich kosztów – pomagają pracownikom i firmom dostosować się do zmian i jednocześnie chronią przed skutkami przejściowych wstrząsów.
                • 03.02.2009Ustalanie wysokości zarobków dla celów emerytalnych w przypadku braku dokumentacji płacowej
                 Zapytanie nr 2267 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podstawy wymiaru składki dla osób ubiegających się o emeryturę
                 • 02.02.2009ZUS: Zasiłek chorobowy dla pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia
                  1 lutego 2009 r. wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (D.U. z 2009r. Nr 6, poz. 33). Przepisy tej ustawy nowelizują art. 92 Kodeksu pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 92 Kodeksu pracy - za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.
                  • 02.02.2009Bezpieczny OFE potrzebny od zaraz
                   Interpelacja nr 6086 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie utworzenia bezpiecznych funduszy emerytalnych
                   • 30.01.2009ZUS: 63 tys. wylosowanych
                    Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że 62 913 osoby otrzymały w drodze losowania przydział do pięciu otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się w siedzibie centrali ZUS w Warszawie.
                    • 30.01.2009Zmiany w zasiłkach chorobowych
                     Z początkiem roku ustawodawca wydłużył w pewnych sytuacjach okres pobierania zasiłku chorobowego, a także skrócił czas ubezpieczenia wymagany do uzyskania tego zasiłku przez osoby ubezpieczone dobrowolnie.
                     • 30.01.2009MPiPS o podwyższeniu wysokości minimalnego wynagrodzenia
                      Interpelacja nr 6120 o ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
                      • 28.01.2009Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP
                       Duża nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy (dokonana ustawą z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33) niesie za sobą bardzo wiele zmian zarówno w przepisach tej ustawy, jak i w kilku innych aktach prawnych. Pracodawców – poza skróceniem okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego dla niektórych grup zatrudnionych – zainteresuje na pewno zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP oraz zniesienie obowiązku pobierania od zatrudnianych osób oświadczeń o pozostawaniu lub nie w rejestrze bezrobotnych.
                       • 27.01.2009NBP: Przedsiębiorstwa w gorszej sytuacji
                        W IV kwartale 2008 r. nastąpiło wyraźne pogorszenie sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw oraz znaczący wzrost obaw o jej dalsze pogorszenie w I kwartale bieżącego roku – wynika z informacji opublikowanej przez Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego.
                        • 26.01.2009Krócej wypłacamy wynagrodzenie chorobowe
                         Ostatnie zmiany w prawie pracy budzą różne reakcje pracodawców. Od skrajnie negatywnych (nałożenie obowiązku wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za kwestie związane z ochroną przeciwpożarową, który posiada określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej uprawnienia, będzie tutaj najlepszym przykładem) do zapewne bardzo pozytywnych. Taką nowością jest m.in. skrócenie długości okresu wypłacania wynagrodzenia chorobowego dla pewnej grupy pracowników.
                         • 26.01.2009MF: Wprowadzanie dla pewnej grupy pracowników odmiennych regulacji jest nieuzasadnione
                          Interpelacja nr 6075 do ministra finansów w sprawie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych w celu umożliwienia w większym zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, związanych z wykonywaną pracą
                          • 22.01.2009Zwrot wydatków za nocleg nie jest przychodem pracownika
                           Pytania podatnika: 1. Czy ponoszone przez pracodawcę koszty noclegu w hotelu na podstawie zbiorczej faktury czy też ryczałty zwracane pracownikom, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenia, stanowią dla nich przychód? 2. Czy będzie to przychód stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
                           • 21.01.2009Ochrona przedemerytalna przed wypowiedzeniem umowy o pracę
                            Zapytanie nr 2585 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie standardów ochrony stosunku pracy osób pracujących w szczególnych warunkach
                            • 15.01.2009Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
                             Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
                             • 15.01.2009Dotacja z UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej a koszty podatkowe
                              Pytania podatnika: 1) Czy amortyzacja przedmiotowych środków i urządzeń sfinansowana z dotacji z Urzędu Pracy jest kosztem podatkowym u danego podatnika oraz dokonane zakupy są kosztem do wysokości 3.500 zł? Jeżeli włączamy w koszty to kwotę netto, czy brutto otrzymanej dotacji? 2) Czy po roku zakupione środki można zaewidencjonować w firmie na dowodzie przekazania i amortyzować?
                              • 13.01.2009Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
                               W świetle ogólnej zasady, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński, jeżeli w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko lub przyjęła dziecko na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej. W pewnych przypadkach zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy także, gdy urodziła dziecko po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, czyli po ustaniu zatrudnienia. Ma to miejsce wówczas, gdy nastąpi jedna z poniżej opisanych sytuacji.
                               • 12.01.2009Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem
                                Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca, udzielając urlopu, zobowiązuje się tym samym zwolnić pracownika w okresie tego urlopu z obowiązku wykonywania pracy, a pracownik rezygnuje z prawa do wykonywania pracy. Urlop bezpłatny stanowi więc przerwę w realizacji pracowniczego obowiązku pracy. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
                                • 09.01.2009Dla kogo nowe emerytury
                                 Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy osiągnęli minimalny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.
                                 • 09.01.2009Przeliczenie kapitału początkowego – zmiana w przepisach (obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.)
                                  Postanowienia ustawy z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. nr 192, poz. 1180) pozwalają na przeliczenie kapitału początkowego.
                                  • 06.01.2009Przedsiębiorca nie będzie musiał informować o zatrudnieniu bezrobotnego
                                   Interpelacja nr 5139 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przekazywania informacji przez pracodawców urzędom pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
                                   • 05.01.2009Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
                                    Czas pozostawania bez pracy, za jaki pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie na podstawie art. 57 § 1 k.p., nie musi obejmować miesięcy następujących bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy.
                                    • 16.12.2008Kwartalny spadek zatrudnienia w strefie euro
                                     Według pierwszych szacunków Eurostatu w trzecim kwartale tego roku zatrudnienie w strefie euro nieznacznie spadło w porównaniu z okresem kwiecień-czerwiec 2008 r., podczas gdy w całej UE pozostało na tym samym poziomie. Natomiast w stosunku do trzeciego kwartału 2007 r. obserwowano wzrost nieprzekraczający 1 proc.
                                     • 15.12.2008Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia
                                      Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza? Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje osobom będącym ostatnio pracownikami: — urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. — bez żadnych dodatkowych warunków dotyczących daty, do której musi być osiągnięty staż pracy czy złożony wniosek, — urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., o ile nie przystąpiły do OFE albo zgłosiły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa, a warunki dotyczące osiągnięcia wymaganego stażu i wieku spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.
                                      • 15.12.2008MF: Nie będzie obniżki podatków i składek ZUS
                                       Interpelacja nr 5446 do ministra finansów w sprawie zmian w zakresie uproszczenia systemu podatkowego
                                       • 10.12.2008Podstawowe zasady koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej
                                        Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. pojawiły się nowe możliwości przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to zarówno pracowników, którzy są delegowani przez polskie firmy w ramach realizacji kontraktów zawartych z zagranicznymi podmiotami, jak również osób samozatrudnionych, prowadzących swoją działalność tymczasowo za granicą. Dochody uzyskiwane za granicą z reguły tam będą podlegały opodatkowaniu, nierzadko też osoba uzyskująca takie dochody będzie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w kraju wykonywania pracy.
                                        • 05.12.2008Resort pracy krytykuje weto prezydenta
                                         Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej broni nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przyjętej przez Sejm 17 października tego roku i zawetowanej  ostatnio przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Resort podkreśla, że nieodrzucenie weta doprowadzi do sytuacji, w której ubezpieczony będzie mógł uzyskać świadczenia wyliczone na całkowicie różnych zasadach z tytułu opłacania składek od takich samych dochodów.
                                         • 03.12.2008Lewiatan: Trzeba zapewnić więcej swobody MSP
                                          Ograniczenie popytu na dobra i usługi na rynku polskim nie jest jeszcze poważnym utrudnieniem dla małych i średnich firm — wynika z ósmej edycji badania kondycji sektora MSP, które przeprowadziła PKPP Lewiatan. Konfederacja uważa, że właśnie teraz — w obliczu zagrożenia kryzysem — rząd powinien zrobić jak najwięcej, aby zlikwidować bariery, o których od lat mówią mali i średni przedsiębiorcy.
                                          • 03.12.2008Rząd nie zamierza rezygnować z poboru składek do FGŚP
                                           Interpelacja nr 5287 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy
                                           • 01.12.2008Orzecznictwo podatkowe: Koszty uzyskania przychodu twórcy
                                            Uzyskanie przez twórcę zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przychodu z tytułu korzystania lub rozporządzania prawem autorskim uzasadnia obliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.f. Jednakże zastosowanie podwyższonej normy kosztów uzyskania przychodów do całego przychodu uzyskanego przez twórcę ze stosunku pracy możliwe jest wtedy, gdy cała praca twórcy związana jest z wykonywaniem utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i całe jego wynagrodzenie związane jest z korzystaniem przez pracownika z praw autorskich. Ponieważ taka sytuacja zdarza się rzadko a wykonywana przez pracownika praca częściowo tylko ma charakter wykonania utworu, a w pozostałej części polega na wykonywaniu obowiązków pracowniczych, konieczne jest dokładne wyróżnienie tej części wynagrodzenia, która związana jest z działalnością wytwórczą oraz pozostałej jego części związanej z normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Rozróżnienie powyższe musi wynikać z umowy o pracę.
                                            • 01.12.2008Osoby bezrobotne będą miały nadal obowiązek informowania o podjęciu pracy
                                             Interpelacja nr 5139 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przekazywania informacji przez pracodawców urzędom pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
                                             • 28.11.2008Porozumienie ze stoczniowcami
                                              Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało informacje na temat porozumień zawartych ze związkami zawodowymi Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej „Nowa” w sprawie programu osłon dla pracowników likwidowanych zakładów.
                                              • 28.11.2008MPiPS: Nie będzie likwidacji urlopu na żądanie
                                               Interpelacja nr 4842 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
                                               • 26.11.2008Bezrobocie w październiku – 8,8 proc.
                                                Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu października 2008 r. stanowili 8,8 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo (wobec 8,9 proc. we wrześniu 2008 r. i 11,3 proc. w październiku 2007 r.) – poinformował Główny Urząd Statystyczny.
                                                • 24.11.2008Zasiłek macierzyński w razie śmierci matki dziecka
                                                 W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad tym dzieckiem. Problem, który niekiedy może tutaj powstać związany jest z odmienną regulacją zawartą w Kodeksie pracy w stosunku do urlopów macierzyńskich – mogą z nich korzystać jedynie rodzice dziecka, inne osoby tylko wówczas, gdy wystąpiły do sądu opiekuńczego w sprawie przysposobienia dziecka.
                                                 • 21.11.2008Delegowanie pracowników za granicę (1)
                                                  W dobie coraz mocniejszej integracji Polski z Unią Europejską i znikaniem kolejnych barier w dostępie do rynków zbytu i pracy wysyłanie pracowników za granicę przez polskich pracodawców staje się coraz powszechniejsze. Wysłanie pracownika do pracy za granicę powoduje powstanie wielu dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy. Należy mieć na uwadze fakt, że oprócz przepisów polskich trzeba również uwzględniać przepisy wspólnotowe oraz przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
                                                  • 20.11.2008KPP chce uproszczenia przepisów o czasie pracy
                                                   Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia aktywność Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie adresowanych do pracodawców działań prewencyjnych i szkoleń dotyczących prawidłowego rozliczania czasu pracy. Zdaniem przedsiębiorców mogą się one jednak okazać niewystarczające, jeżeli nie zostaną uproszczone przepisy. Obecne regulacje w tej dziedzinie są skomplikowane, co powoduje problemy w ich poprawnym stosowaniu — przekonuje KPP.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] ... [ 39 ] następna strona »