Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

28.11.2016

Podatki 2017. Znamy już nowe stawki karty podatkowej

W Monitorze Polskim poz. 1120 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2017 r.

Obwieszczenie to jest ogłaszane w oparciu o art. 54 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 , z późn. zm.; dalej ustawa o ryczałcie), który stanowi, że stawki zryczałtowanego podatku płaconego w formie karty podatkowej, określone w tej ustawie, oraz kwota rocznego przychodu z racji wykonywania świadczeń innych niż świadczenia dla ludności, obowiązująca w niektórych tylko branżach (np. usług budowlanych), będą corocznie, poczynając od roku podatkowego 2004, podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.

Wskaźnik ten, mający znaczenie dla stawek karty podatkowej na rok 2017, wyniósł 99,1, co oznacza, że ceny spadły o 0,9% (M. P. z 2016, poz. 982). Oznacza to, że stawki karty podatkowej pozostały na niezmienionym poziomie. W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie została bowiem przewidziana możliwość obniżania stawek karty podatkowej w sytuacji, gdy miała miejsce deflacja.

Kto może opłacać podatek w formie karty podatkowej?

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy o ryczałcie podatnicy prowadzący działalność w zakresie enumeratywnie wskazanym w art. 23 (czyli m.in. wykonujący działalność usługową lub wytwórczo-usługową czy działalność w zakresie usług transportowych) podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mechanizm opodatkowania w formie karty podatkowej

Podatek w formie karty podatkowej opłaca się w stałej miesięcznej kwocie, uzależnionej od:

 • rodzaju wykonywanych usług (PKD działalności),
 • liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest ta działalność,
 • liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu tej działalności.

Co do zasady (wyjątki są wskazane w poz. 70–76 załącznika nr 3 do ustawy o ryczałcie) nie jest istotna wysokość faktycznie uzyskiwanych przychodów.

Tytułem przykładu, kwota karty podatkowej przy świadczeniu usług kosmetycznych przy zatrudnieniu dwóch pracowników w miejscowości do 5 tys. mieszkańców wynosi 469 zł miesięcznie, a w miejscowości powyżej 500 tys. mieszkańców – 557 zł.

Przedsiębiorca, który jest zainteresowany opłacaniem podatku w formie karty podatkowej, musi złożyć wniosek o takie opodatkowanie, czyli formularz PIT-16 (do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie działalności – nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu). W odpowiedzi naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję, w której ustalona zostaje odpowiednia stawka. Od tak ustalonej kwoty karty podatkowej podatnik ma prawo odjąć jedynie 7,75% podstawy wymiaru zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli działalność cały czas jest prowadzona w danej miejscowości oraz nie ma zmian w wysokości zatrudnienia, kwotę tę podatnik płaci przez cały rok.

Uproszczenia a obowiązki wynikające z ustawy o VAT

Karta podatkowa niewątpliwie jest najprostszą formą opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Osoby, które ją wybrały, muszą jednak wiedzieć, że z ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), a dokładnie z jej art. 109 ust. 1 wynika, że podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (czyli z uwagi na nieprzekroczenie limitu 150 000 zł obrotu w roku), są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Na uwadze muszą mieć także to, że w sytuacji gdy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – może na nich spoczywać obowiązek rejestrowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej.

Konsekwencje utraty prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej w trakcie roku

Podatnicy, którzy płacą podatek w formie karty podatkowej, muszą pamiętać o tym, że istnieje wiele sytuacji, w których mogą stracić prawo takiego opodatkowania. Są one wskazane w cytowanym wyżej art. 25 ust. 1 ustawy o ryczałcie.

W razie zaistnienia takich okoliczności podatnik ma obowiązek zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego oraz poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków:

 • zaprowadzenia ewidencji i opłacania ryczałtu, ewentualnie:
 • zaprowadzenia ksiąg podatkowych i opłacania podatku na zasadach ogólnych.

W sytuacji gdy podatnik nie dopełni tego obowiązku, musi liczyć się z tym, że będzie obowiązany opłacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy.

Izabela Rutkowska

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz