Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 01.12.2008Orzecznictwo podatkowe: Koszty uzyskania przychodu twórcy
  Uzyskanie przez twórcę zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przychodu z tytułu korzystania lub rozporządzania prawem autorskim uzasadnia obliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.f. Jednakże zastosowanie podwyższonej normy kosztów uzyskania przychodów do całego przychodu uzyskanego przez twórcę ze stosunku pracy możliwe jest wtedy, gdy cała praca twórcy związana jest z wykonywaniem utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i całe jego wynagrodzenie związane jest z korzystaniem przez pracownika z praw autorskich. Ponieważ taka sytuacja zdarza się rzadko a wykonywana przez pracownika praca częściowo tylko ma charakter wykonania utworu, a w pozostałej części polega na wykonywaniu obowiązków pracowniczych, konieczne jest dokładne wyróżnienie tej części wynagrodzenia, która związana jest z działalnością wytwórczą oraz pozostałej jego części związanej z normalnym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Rozróżnienie powyższe musi wynikać z umowy o pracę.
  • 01.12.2008Osoby bezrobotne będą miały nadal obowiązek informowania o podjęciu pracy
   Interpelacja nr 5139 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przekazywania informacji przez pracodawców urzędom pracy o zatrudnieniu bezrobotnego
   • 28.11.2008Porozumienie ze stoczniowcami
    Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało informacje na temat porozumień zawartych ze związkami zawodowymi Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecińskiej „Nowa” w sprawie programu osłon dla pracowników likwidowanych zakładów.
    • 28.11.2008MPiPS: Nie będzie likwidacji urlopu na żądanie
     Interpelacja nr 4842 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
     • 26.11.2008Bezrobocie w październiku – 8,8 proc.
      Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu października 2008 r. stanowili 8,8 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo (wobec 8,9 proc. we wrześniu 2008 r. i 11,3 proc. w październiku 2007 r.) – poinformował Główny Urząd Statystyczny.
      • 24.11.2008Zasiłek macierzyński w razie śmierci matki dziecka
       W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad tym dzieckiem. Problem, który niekiedy może tutaj powstać związany jest z odmienną regulacją zawartą w Kodeksie pracy w stosunku do urlopów macierzyńskich – mogą z nich korzystać jedynie rodzice dziecka, inne osoby tylko wówczas, gdy wystąpiły do sądu opiekuńczego w sprawie przysposobienia dziecka.
       • 21.11.2008Delegowanie pracowników za granicę (1)
        W dobie coraz mocniejszej integracji Polski z Unią Europejską i znikaniem kolejnych barier w dostępie do rynków zbytu i pracy wysyłanie pracowników za granicę przez polskich pracodawców staje się coraz powszechniejsze. Wysłanie pracownika do pracy za granicę powoduje powstanie wielu dodatkowych obowiązków po stronie pracodawcy. Należy mieć na uwadze fakt, że oprócz przepisów polskich trzeba również uwzględniać przepisy wspólnotowe oraz przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
        • 20.11.2008KPP chce uproszczenia przepisów o czasie pracy
         Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia aktywność Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie adresowanych do pracodawców działań prewencyjnych i szkoleń dotyczących prawidłowego rozliczania czasu pracy. Zdaniem przedsiębiorców mogą się one jednak okazać niewystarczające, jeżeli nie zostaną uproszczone przepisy. Obecne regulacje w tej dziedzinie są skomplikowane, co powoduje problemy w ich poprawnym stosowaniu — przekonuje KPP.
         • 20.11.2008PKPP Lewiatan: Możliwe gwałtowne spowolnienie wzrostu gospodarki
          Pierwszy kwartał 2009 r., według prognoz PKPP Lewiatan, będzie okresem znacznie silniejszego niż zwykle wyhamowania sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że już dzisiaj przedsiębiorstwa handlowe będą ograniczały zamówienia, a to wpłynie na osłabienie produkcji sprzedanej przemysłu.
          • 19.11.2008KE: Swobodny przepływ pracowników korzystny dla europejskiej gospodarki
           Z opublikowanego przez Komisję Europejską sprawozdania wynika, że migrujący pracownicy, pochodzący z państw, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r., nie tylko nie doprowadzili do poważnych zakłóceń na rynkach pracy państw członkowskich, ale wywarli pozytywny wpływ na ich gospodarki. Nie wyparli pracowników lokalnych ani nie spowodowali obniżenia poziomu ich wynagrodzeń.
           • 19.11.2008Zróżnicowanie kwoty bazowej zgodne z konstytucją
            Osoby, które po przyznaniu emerytury ubiegają się o ponowne jej obliczenie, nie mogą domagać się takiej samej emerytury jak ci, którzy dopiero występują z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia — stwierdził Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, dotyczącego zasad obliczania wysokości emerytury.
            • 19.11.2008Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia?
             Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.) cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak wiele wyjątków, a sporo cudzoziemców, którzy chcą pracować na terenie naszego kraju, nie musi uzyskiwać zezwolenia na pracę.
             • 17.11.2008Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą
              Interpelacja nr 4516 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych
              • 14.11.2008Za mało aktywnych zawodowo
               Interpelacja nr 4850 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
               • 10.11.2008Praktyki absolwenckie bez ryzyka?
                PKPP Lewiatan chwali projekt ustawy o praktykach absolwenckich. Zdaniem pracodawców nowe przepisy, jeśli zostaną uchwalone, będą sprzyjały poszerzeniu możliwości praktycznego zapoznania się z zawodem przez absolwentów. Dotychczasowy brak ustawy obejmującej swoim zakresem kwestie związane z zatrudnianiem absolwentów (i studentów w ramach praktyk) sprawia, że pracodawcy – decydując się na zatrudnienie osób kończących edukację – ponosili ryzyko.
                • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
                 Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
                 • 07.11.2008Porzucenie pracy sposobem „rozstawania się” pracowników z pracodawcą
                  Interpelacja nr 4996 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian dotyczących prawa pracy, które w obecnym kształcie stanowią przeszkodę w rozwiązywaniu problemów powstających na rynku pracy
                  • 05.11.2008Orzecznictwo: Zmiana pracodawcy a zmiana warunków pracy i płacy
                   1. Porozumienie rozwiązujące stosunek pracy, które zmierza do wyłączenia automatyzmu prawnego kontynuacji stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę jest nieważne ze względu na sprzeczność z bezwzględnie obowiązującą normą art. 23.1 § 1 k.p. 2. Zgodnie z art. 23.1 § 1 k.p. pracodawca przejmujący zakład pracy nie może zmienić warunków pracy pracownika na jego niekorzyść z powodu samego przejęcia zakładu pracy, bez względu na to, czy pracownik wyraża zgodę na taką zmianę.
                   • 03.11.2008Składki pracownika prowadzącego jednocześnie działalność pozarolniczą
                    Pojęcie „kwoty minimalnego wynagrodzenia” za pracę stanowiącej przychód z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) nie jest – w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy – równoznaczne z „wysokością minimalnego wynagrodzenia” określoną w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), wobec czego – pracownik zarabiający poniżej „kwoty minimalnego wynagrodzenia” i jednocześnie prowadzący działalność pozarolniczą – podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia tej działalności.
                    • 31.10.2008Dokumentowanie okresów zatrudnienia oraz wynagrodzenia
                     Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed 1999 r. Także przy występowaniu z wnioskiem o ustalenie świadczenia przedemerytalnego wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.
                     • 30.10.2008BIEC: Wygasają pozytywne tendencje na rynku pracy
                      Jak informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC, październikowe notowania Wskaźnika Rynku Pracy świadczą o słabnącym tempie spadku bezrobocia w Polsce. Na podobną tendencję wskazują Barometru Ofert Pracy.
                      • 24.10.2008Zmiana wysokości wynagrodzenia
                       Do skutecznej zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w umowie o pracę konieczna jest zawsze zmiana – nawet w przypadku, gdy mówimy o podwyżce – warunków zatrudnienia. Pracodawca nie może jednostronnie zmieniać istotnych postanowień łączących go z zatrudnionymi osobami umów.
                       • 22.10.2008Zasady organizowania prac interwencyjnych
                        Interpelacja nr 4993 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących wspierania przedsiębiorstw przez powiatowe urzędy pracy
                        • 20.10.2008Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia
                         Zwiększenie aktywizacji osób bezrobotnych, poprawa funkcjonowania urzędów pracy poprzez większą różnorodność oferowanych przez nie form pomocy, modyfikacja systemu wypłat zasiłków, wsparcie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób w wieku „50+” – to główne zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, który przyjął rząd.
                         • 17.10.2008Obowiązkowe przerwy dla kierowców
                          Szczególne regulacje dotyczące długości pracy kierowców zawierają m. in. postanowienia obligujące do zapewnienia im dodatkowych przerw czy to w czasie prowadzenia pojazdu (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia), czy to w czasie pracy (tutaj z ograniczeniem siłą rzeczy do kierowców będących pracownikami).
                          • 17.10.2008MPiPS: Opłacanie składki od wynagrodzenia wszystkich pracowników jest wyrazem solidaryzmu społecznego
                           Interpelacja nr 4252 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie bezzasadnego opłacania składek do ZUS przez wybrane grupy osób pracujących zawodowo
                           • 16.10.2008ZUS wyrówna zasiłki do trzech lat wstecz
                            W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ZUS i płatnicy składek muszą przeliczyć podstawę wymiaru zasiłków wypłaconych pracownikom w ostatnich trzech latach; w niektórych przypadkach przeliczenie będzie dotyczyło nawet dłuższego okresu – wyjaśnia w inetrnetowym serwisie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Hanna Perło, dyrektor departamentu zasiłków centrali ZUS.
                            • 16.10.2008MG: Utrzymuje się zapotrzebowanie na pracowników
                             Zdaniem Ministerstwa Gospodarki, opublikowane w środę informacje na temat zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstwa, które mówią o dalszym wzroście tych wskaźników, świadczą o utrzymującym się popycie na pracę. Resort spodziewa się, że zatrudnienie pozostanie na dotychczasowym poziomie lub nieznacznie spadnie.
                             • 16.10.2008GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 11 proc.
                              We wrześniu – w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 11 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny. Z kolei wzrost zatrudnienia w ujęciu rocznym przekroczył 4 proc.
                              • 15.10.2008Zakłady pracy chronionej stracą na zmianach?
                               Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, przygotowywana nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych spowoduje nierówne traktowanie zakładów pracy chronionej (zpch) w stosunku do pracodawców bez takiego statusu. Przewiduje bowiem zrównanie poziomu wsparcia finansowego przy utrzymaniu dodatkowych obowiązków związanych z rehabilitacją medyczną w przypadku zpch.
                               • 15.10.2008Nowe zasady wsparcia firm zatrudniających niepełnosprawnych
                                Odejście od refundacji składek na ubezpieczenie społeczne niepełnosprawnego pracownika na rzecz dofinansowania kosztów wynagrodzeń przewiduje – obok innych zmian – przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
                                • 15.10.2008Podleganie ubezpieczeniom społecznym podczas wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG i Szwajcarii
                                 Wraz z wejściem Polski z dniem 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej, powstały nowe możliwości przemieszczania się w celu wykonywania aktywności zawodowej na obszarze innych państw członkowskich. Jednakże swoboda ta stwarza również zagrożenia dla osób, które przed wyjazdem nie zapoznały się z przepisami unijnymi obowiązującymi w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Często zdarza się, że dopiero w sytuacji kierowania roszczenia do ZUS o wypłatę jakiegoś świadczenia okazuje się, że składki były odprowadzane do niewłaściwego systemu, ponieważ zainteresowany powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym w innym państwie. Z naszej praktyki wynika, że zwłaszcza pracownicy nie interesują się tą kwestią, chociaż takie przypadki nie są rzadkie także wśród pracodawców i osób prowadzących działalność na własny rachunek.
                                 • 15.10.2008Konieczna nowelizacja ustawy o e-podpisie
                                  Interpelacja nr 4686 do ministra gospodarki w sprawie nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym
                                  • 14.10.2008Przedsiębiorcy przeciwni nowym przywilejom pracowniczym
                                   Kongres Przedsiębiorczości, platforma skupiająca 7 największych organizacji biznesowych w Polsce, skrytykował dyskutowane w Sejmie propozycje zmian legislacyjnych, które – zdaniem jego członków – godzą w interesy pracodawców i pracowników. Chodzi o projekty dotyczące wprowadzenia nowego dnia wolnego od pracy, wydłużenia urlopów wypoczynkowych, wydłużenia urlopów macierzyńskich i wprowadzenia urlopu tacierzyńskiego, rozszerzenia możliwości dochodzenia odszkodowań w przypadku bezprawnego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę oraz wprowadzenia 3-letniej gwarancji zatrudnienia pracowników powracających po urlopie macierzyńskim do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.
                                   • 10.10.2008Odpis na ZFŚS
                                    Przepisy ustawy o ZFŚS wskazują kilka źródeł finansowania działalności funduszu socjalnego, jednak niewątpliwie głównym z nich jest odpis podstawowy, czyli określona corocznie kwota, którą pracodawca zobowiązany jest wpłacić na rachunek ZFŚS. Globalna wysokość odpisu w zakładzie pracy zależy od przeciętnej liczby zatrudnionych w nim osób.
                                    • 09.10.2008KPP za zmianami w regulacjach dotyczących czasu pracy
                                     Uelastycznienie czasu pracy oraz stworzenie lepszych warunków do kształtowania zbiorowego prawa pracy – takie, zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, będą efekty proponowanych przez rząd zmian w rozliczaniu czasu pracy. Dyskusje na ten temat toczą się w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. KPP opowiada się za jak najszybszym ich wprowadzeniem.
                                     • 08.10.2008Lewiatan chce ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców
                                      PKPP Lewiatan przedstawiła postulaty w zakresie polityki migracyjnej. Zdaniem przedsiębiorców, na polskim rynku pracy coraz bardziej brakuje pracowników, niezbędne staje się zatem zatrudnianie obcokrajowców. Jednak to, czy i jacy cudzoziemcy przyjadą do Polski, zależy od aktywnej i odpowiednio skoordynowanej polityki państwa.
                                      • 07.10.2008Wrzesień – kolejny miesiąc spadku bezrobocia
                                       Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła we wrześniu 9,1 proc. i w porównaniu do sierpnia 2008 spadła o 0,2 pkt. proc. – poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
                                       • 06.10.2008KE przygotowuje zmiany w urlopach macierzyńskich
                                        Poprawę sytuacji kobiet prowadzących działalność na własny rachunek przez zapewnienie im jednakowego dostępu do urlopów macierzyńskich na zasadzie dobrowolności zakłada – obok innych propozycji – nowa inicjatywa Komisji Europejskiej. Bruksela chce zwiększenia równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, uaktualniając i poprawiając istniejące prawodawstwo UE.