Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 29.07.2009Firmy maj mniej problemw ze znalezieniem pracownikw
  Firma doradcza KPMG i Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych PKPP Lewiatan opublikoway raport o aktualnych trendach na rynku pracy. Wynika z niego, e – w opinii przedsibiorcw – pomidzy jesieni 2008 roku a wiosn 2009 roku wzrosa dostpno pracownikw. Cz firm w dalszym cigu boryka si jednak z brakiem specjalistw i kadry technicznej.
  • 29.07.2009Obowizki wobec ZUS – Informacja dla osb fizycznych rozpoczynajcych prowadzenie pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniajcych przy tej dziaalnoci innych osb
   Zgodnie z obowizujcymi przepisami osoba prowadzca pozarolnicz dziaalno gospodarcz podlega: • ubezpieczeniom spoecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – obowizkowo, za chorobowemu – dobrowolnie,  • ubezpieczeniu zdrowotnemu (w Narodowym Funduszu Zdrowia) – obowizkowo. Jednak w zakresie podlegania ubezpieczeniom, a take w zakresie rozliczania i opacania skadek na poszczeglne ubezpieczenia, istniej rne wyjtki. Dotycz np. osb posiadajcych wicej ni jeden tytu do ubezpiecze (w tym podlegajcych ubezpieczeniu spoecznemu rolnikw), osb posiadajcych uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej.
   • 27.07.200972 proc. Europejczykw dostrzega rol UE w zmniejszeniu bezrobocia
    Z najnowszego badania opinii publicznej wynika, e 61 proc. Europejczykw uwaa, i naley spodziewa si dalszego wpywu kryzysu gospodarczego na zatrudnienie. Jedna trzecia osb zatrudnionych „powanie obawia si”, e moe straci prac w wyniku kryzysu, 72 proc. respondentw odczuwa pozytywne rezultaty polityki UE w tworzeniu nowych miejsc pracy i w walce z bezrobociem.
    • 27.07.2009Starsi pracownicy przebywajcy w szpitalu trac na chorobowym
     Interpelacja nr 9767 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie niszego zasiku chorobowego, jaki otrzymuj starsi pracownicy
     • 24.07.2009Zatrudnienie opiekunki przez osob prywatn
      Pytanie: Czy jako osoba fizyczna, ktra nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej, mog zatrudni na podstawie umowy o prac opiekunk dla mojej mamy? Jeli tak, to czy od takiej umowy bd miaa obowizek opaca podatek, skadki ZUS?
      • 23.07.2009W czerwcu stopa bezrobocia spada do 10,7 proc.
       Zmniejszenie si liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzdach o blisko 25 tys. osb oraz stopy bezrobocia o 0,1 pkt proc. w porwnaniu z poprzednim miesicem i jednoczenie wzrost obu wskanikw w porwnaniu do czerwca 2008 r. odnotowa w poprzednim miesicu Gwny Urzd Statystyczny. Wiksza ni przed miesicem i przed rokiem bya liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz liczba zwolnionych z przyczyn dotyczcych zakadw pracy. Urzdy pracy dysponoway mniejsz liczb ofert pracy ni w maju i analogicznym okresie ubiegego roku.
       • 20.07.2009Renta z tytuu niezdolnoci do pracy
        Warunki nabywania prawa do renty z tytuu niezdolnoci do pracy oraz zasady ustalania jej wysokoci okrela ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z pn. zm.), zwana dalej ustaw emerytaln. Informacje oglne. Renta z tytuu niezdolnoci do pracy przysuguje ubezpieczonemu, ktry spenia cznie nastpujce warunki:
        • 16.07.2009Opodatkowanie dotacji, ktre bd wypacane osobom zwalnianym z pracy
         Interpelacja nr 9620 do ministra finansw w sprawie nieprecyzyjnych przepisw dotyczcych ewentualnego opodatkowania dotacji UE przeznaczonych dla osb zwalnianych z pracy
         • 08.07.2009Od 1 lipca bez skadek na FP i FGP za starszych pracownikw
          Od 1 lipca 2009 r. obowizuje zwolnienie z obowizku opacania skadek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych za zatrudnianych pracownikw, ktrzy ukoczyli 50 lat oraz za osoby, ktre ukoczyy 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mczyni).
          • 06.07.2009PO Kapita Ludzki: atwiej o wsparcie dla programw monitorowanych zwolnie
           Komitet Monitorujcy Program Operacyjny Kapita Ludzki przyj zamiany w planach dziaania na rok 2009, ktre powinny uatwi pozyskiwanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Spoecznego na programy outplacementowe. Decyzja komitetu s korzystne dla przedsibiorstw i pracownikw, ktrych sytuacja pogorszya si w zwizku z kryzysem gospodarczym – podkrela Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan. Wiele jednak zaley od instytucji regionalnych, ktre rozdzielaj pomoc.
           • 03.07.2009Jak ZUS zaatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru wiadczenia z uwzgldnieniem minimalnych wynagrodze (2)
            III. Przeliczenie renty rodzinnej Wysoko renty rodzinnej obliczana jest jako 85%, 90% lub 95% (w zalenoci od liczby osb uprawnionych do tej renty) wiadczenia, jakie przysugiwaoby osobie, po ktrej przysuguje ta renta. Tak wic zarwno przy przyznawaniu tej renty po raz pierwszy, jak i przy przeliczaniu jej wysokoci, oblicza si wysoko wiadczenia, jakie przysugiwaoby zmaremu, a od tego wiadczenia ustala si wysoko renty rodzinnej. Przy ustalaniu i przeliczaniu podstawy wymiaru wiadczenia, jakie przysugiwaoby zmaremu, stosuje si zasady przedstawione w I i II czci opracowania.
            • 01.07.2009Jak ZUS zaatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru wiadczenia z uwzgldnieniem minimalnych wynagrodze (1)
             Prezentowany artyku skierowany jest przede wszystkim do tych z Pastwa, ktrzy maj ju ustalone prawo do emerytury lub renty, a przy ubieganiu si o te wiadczenia mieli problemy z udokumentowaniem zarobkw. Wraz z decyzjami waloryzacyjnymi otrzymali Pastwo ulotk, informujc o moliwoci zgoszenia wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru z uwzgldnieniem wynagrodze minimalnych, za te okresy, za ktre nie byo moliwoci przedoenia dokumentw potwierdzajcych wysoko uzyskanych wynagrodze. Bardzo wiele osb zoyo wniosek o takie przeliczenie, liczc, e spowoduje on – w kadym przypadku – podwyszenie wysokoci pobieranego wiadczenia. Cz z tych osb spotkao jednak rozczarowanie, bowiem otrzymay decyzj odmawiajc takiego przeliczenia. Dlaczego cz z Pastwa otrzymaa podwyk, a cz nie?
             • 30.06.2009Zwizkowcy i pracodawcy zostan wysuchani w Sejmie?
              Strona spoeczna Trjstronnej Komisji ds. Spoeczno-Gospodarczych zabiega o moliwo zabierania gosu podczas posiedze sejmowych i senackich komisji, na ktrych omawiane s ustawy z pakietu antykryzysowego. Postulat ten by gwnym tematem posiedzenia prezydium Komisji, ktre odbyo si w poniedziaek, 29 czerwca w Warszawie.
              • 29.06.2009Dokumentowanie 50-proc. kosztw uzyskania przychodu
               Pytanie: Jak naley udokumentowa zastosowanie 50-proc. kosztw uzyskania przychodu, aby w razie kontroli Urzd Skarbowy tego nie zakwestionowa?
               • 25.06.200910,8 proc. bezrobotnych w maju
                W maju 2009 r. odnotowano zmniejszenie si liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzdach pracy o ponad 36 tys. osb oraz stopy bezrobocia o 0,2 pkt. proc. w porwnaniu z poprzednim miesicem i jednoczenie wzrost obu wskanikw w porwnaniu do maja 2008 r. Wiksza ni przed miesicem i przed rokiem bya liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz liczba zwolnionych z przyczyn dotyczcych zakadw pracy. Wicej ni rok temu zarejestrowao si osb poprzednio pracujcych.
                • 25.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypacane przez ZUS z zastosowaniem przepisw UE (2)
                 I. Osoba ubiegajca si o polskie wiadczenia emerytalno-rentowe podlegajce unijnej koordynacji. Uprawnienia osoby ubiegajcej si o wiadczenia emerytalno-rentowe regulowane s unijnymi przepisami o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego, w sytuacji gdy: • osoba ta pracowaa w co najmniej dwch pastwach czonkowskich lub • osoba ta pracowaa w jednym pastwie czonkowskim, ale mieszka w innym pastwie czonkowskim, pod warunkiem, e osoba taka jest objta zakresem podmiotowym rozporzdze unijnych (tzn. jest obywatelem pastwa czonkowskiego, uchodc lub bezpastwowcem zamieszkaym na terytorium Unii albo obywatelem pastwa trzeciego zamieszkaym na terytorium pastwa czonkowskiego, ktry pracowa w pastwach czonkowskich itd.).
                 • 25.06.2009Spadek inflacji i wolniejszy wzrost PKB – powody obniki stp procentowych
                  Rada Polityki Pieninej, uzasadniajc decyzj o obnieniu stp procentowych Narodowego Banku Polskiego, podkrelia w rod, e na sytuacj w polskiej gospodarce wci maj wpyw czynniki, ktre ograniczaj wzrost. Zdaniem RPP, do osabienia aktywnoci w Polsce przyczynia si przede wszystkim recesja w wiatowej gospodarce. W poczeniu z malejc inflacj sytuacja ta stwarza warunki dla obniki stp.
                  • 23.06.2009Udostpnianie pracownikom firmowego oprogramowania
                   Pytanie podatnika: Czy rnica pomidzy rynkow wartoci oprogramowania, a poniesion przez pracownika opat stanowi bdzie dla niego przychd ze stosunku pracy jako wiadczenie czciowo odpatne i w zwizku z tym Spka jako patnik powinna uwzgldni ten przychd przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                   • 22.06.2009Najstarsze auta w polskich firmach
                    Z bada przeprowadzonych przez TNS OBOP wynika, e redni wiek auta flotowego w polskich przedsibiorstwach naley do najwyszych w Europie. Niezalenie od wielkoci przedsibiorstwa posiadajcego flot samochodow, firmy w Polsce odstaj pod tym wzgldem od redniej europejskiej. Kryzys gospodarczy prawdopodobnie wpynie na wielko inwestycji w rozwj taboru samochodowego.
                    • 19.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypacane przez ZUS z zastosowaniem przepisw UE (1)
                     Czego dotycz regulacje unijne w zakresie emerytur i rent? W Unii Europejskiej nie ma jednego systemu emerytalno-rentowego. Prawo unijne nie ingeruje w to, na jakich zasadach pastwa czonkowskie przyznaj wiadczenia emerytalno-rentowe. Kade pastwo czonkowskie samo okrela rodzaje wiadcze oraz warunki nabywania uprawnie do tych wiadcze, decyduje o wieku emerytalnym, stau wymaganym do nabycia uprawnie do wiadcze oraz o wysokoci wiadcze. Osoba, ktra pragnie uzyska emerytur lub rent w danym pastwie czonkowskim Unii Europejskiej, musi speni warunki wymagane do nabycia uprawnie do wiadcze, okrelone przepisami prawnymi tego pastwa.
                     • 19.06.2009W maju przecitne wynagrodzenie nisze ni w kwietniu
                      Przecitna miesiczna pensja w przedsibiorstwach spada w maju o 3,1 proc. w porwnaniu z kwietniem tego roku – poda Gwny Urzd Statystyczny. W ujciu rocznym wynagrodzenia wzrosy rednio o blisko 4 proc. Kolejny raz obniy si wskanik zatrudnienia w firmach.
                      • 17.06.2009Bd zmiany w pracy tymczasowej?
                       Rezygnacja z ograniczenia maksymalnego okresu wsppracy pracownika tymczasowego z pracodawc uytkownikiem do 12 miesicy w okresie 3 lat, zniesienie zakazu zatrudniania pracownikw tymczasowych w zakadach, ktre w okresie poprzednich 6 miesicy przeprowadziy zwolnienia grupowe bez wzgldu na charakter stanowisk tych pracownikw i odmienn lokalizacj oddziau firmy oraz likwidacja czci biurokratycznych obowizkw agencji – to najwaniejsze zaoenia projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracownikw tymczasowych, nad ktr pracuje Sejm.
                       • 17.06.2009Unijne fundusze na nowe inwestycje
                        Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przypomina, e trwa nabr projektw w ramach dziaania 4.5. Wsparcie inwestycji o duym znaczeniu dla gospodarki – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z tego rda mona uzyska dofinansowanie przede wszystkim na wydatki inwestycyjne, a dla inwestycji typu centrum B+R dodatkowo take na szkolenia specjalistyczne i usugi doradcze wiadczone przez doradcw zewntrznych.
                        • 10.06.2009Wystpienie do sdu o uznanie umowy za umow o prac
                         Uznanie umowy cywilnoprawnej za umow o prac rodzi powane konsekwencje dla pracodawcy. Z powdztwem o ustalenie istnienia stosunku pracy wystpi moe nie tylko osoba zatrudniona na podstawie tej umowy, ale take inspekcja pracy.
                         • 10.06.2009Emerytalna dyskryminacja przedsibiorcw
                          Zapytanie nr 3768 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przepisw dotyczcych pracy w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach
                          • 09.06.2009Orzecznictwo: Nadgodziny w woln sobot
                           Praca w sobot stanowic dzie wolny od pracy wynikajcy z piciodniowego tygodnia pracy, wiadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokoci 50% wynagrodzenia.
                           • 08.06.2009ETS o wiadczeniu dla poszukujcych pracy
                            Europejski Trybuna Sprawiedliwoci orzek, e poszukujcy pracy, ktry wykaza, e posiada rzeczywisty zwizek z rynkiem pracy pastwa czonkowskiego, moe korzysta ze wiadczenia pieninego majcego na celu uatwienie dostpu do zatrudnienia. Niezalenie od kwalifikacji przyjtej w ustawodawstwie krajowym, takie wiadczenie nie jest „pomoc spoeczn”, ktrej pastwa czonkowskie mog odmwi poszukujcym pracy.
                            • 05.06.2009Orzecznictwo: Zadaniowy czas pracy a brak porozumienia z pracownikiem
                             Wynikajce z art. 140 Kodeksu pracy wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultacj. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskutecznoci ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowizek wykazania, e powierzone pracownikowi zadania byy moliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy okrelonych w art. 129 k.p.
                             • 03.06.2009Ekwiwalent za urlop – kontrowersyjna opinia SN
                              Przepisy prawa pracy zawieraj generaln zasad, zgodnie z ktr urlop wypoczynkowy moe zosta wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w ktrych pracownicy de facto nie realizuj swojego prawa do wypoczynku, zamieniajc je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzgldna, ktrej wola stron stosunku pracy nie moe zmieni.
                              • 03.06.2009Rozliczenie wiadcze i zasikw przedemerytalnych po zakoczeniu roku rozliczeniowego 2008/2009
                               W cigu 2008/2009 r. osoby uprawnione do wiadczenia lub zasiku przedemerytalnego, informoway ZUS o osiganiu przychodw z tytuu pracy zarobkowej. W zalenoci od wysokoci osiganych przychodw – ZUS wypaca wiadczenia i zasiki przedemerytalne w penej lub zmniejszonej wysokoci, bd te zawiesza prawo do ich wypaty. Ostateczne rozliczenie nastpi po zakoczeniu roku rozliczeniowego 2008/2009, kiedy znana jest ostateczna kwota uzyskanego przychodu.
                               • 03.06.2009MPiPS o zasadach dokumentowania zarobkw z lat ubiegych
                                Interpelacja nr 8845 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie moliwoci powoania przez prezesa ZUS komisji rzeczoznawcw w sprawach pracy i pacy, ktrej zadaniem byoby odtworzenie zarobkw z tych lat, za ktre nie mona przedoy dokumentw o wysokoci wynagrodzenia
                                • 02.06.2009BIEC: Bezrobotnych bdzie przybywa wolniej
                                 Wedug Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC, w gospodarce pojawiaj si symptomy wolniejszego napywu bezrobotnych. Wskanik Rynku Pracy (WRP) informujcy z wyprzedzeniem o zmianach w wielkoci zatrudnienia i stopy bezrobocia w maju wzrs.
                                 • 29.05.2009Przedsibiorcy o obnice stopy rezerw obowizkowych
                                  Nie jest to skala, ktra odpowiada potrzebom rynku finansowego i zmieni w sposb zdecydowany warunki dostpu przedsibiorstw do kredytu – tak Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan skomentowaa decyzj Rady Polityki Pieninej o obnieniu od lipca 2009 r. stopy rezerw obowizkowych z 3,5 do 3 proc. Organizacja jednoczenie, e jest to zmiana idca w dobrym kierunku.
                                  • 28.05.2009RPP: Inflacja bdzie spada
                                   Narodowy Bank Polski opublikowa uzasadnienie rodowej decyzji Rady Polityki Pieninej o pozostawieniu stp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Wynika z niego, e Rada nie obawia si wzrostu inflacji w najbliszych miesicach. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP szef banku centralnego Sawomir Skrzypek powiedzia, e Rada jest nastawiona na dalsze agodzenie polityki pieninej.
                                   • 26.05.2009Orzecznicwo: Trudna droga do umorzenia skadek po zakoczeniu dziaalnoci
                                    Z uzasadnienia: Instytucja umorzenia nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne uregulowana w art. 28 u.s.u.s. oraz w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegowych zasad umarzania nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia (Dz. U. 2003 r. Nr 141 poz. 1365; dalej jako rozporzdzenie MGPPS) ma zastosowanie tylko i wycznie do zalegoci z tytuu skadek finansowanych przez osoby bdce jednoczenie ich patnikami. Zgodnie bowiem z art. 30 u.s.u.s. do skadek finansowanych przez ubezpieczonych nie bdcych patnikami skadek nie stosuje si art. 28 i 29 u.s.u.s. Oznacza to, i ani przepis art. 28 u.s.u.s. ani przepisy rozporzdzenia z dnia 31 lipca 2003 r. (wydanego na podstawie art. 28 ust. 3b u.s.u.s.) nie mog stanowi podstawy do umorzenia skadek nalenych za zatrudnianych pracownikw w czci przez nich finansowanej.
                                    • 22.05.2009Ponad 30 mld dol. w inwestycjach typu greenfield
                                     Wedug raportu firmy badawczej FDI Intelligence, warto pozyskanych przez Polsk inwestycji typu greenfield – polegajcych na realizacji penego procesu budowlanego, transferze nowoczesnych technologii oraz utworzeniu nowych miejsc pracy – wyniosa w ubiegym roku 34 mld dol.
                                     • 20.05.2009Specjalne strefy ekonomiczne w 2008 r.
                                      Rok 2008 by kolejnym korzystnym okresem dla rozwoju inwestycji w specjalnych stref ekonomicznych (SSE) - wynika z rzdowego sprawozdania z realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wedug stanu na 31 grudnia 2008 r. czna powierzchnia stref wzrosa w ubiegym roku o 882 ha i wynosi obecnie 11 845,11 ha, z czego blisko 70 proc. to grunty zagospodarowane. Przedsibiorcy zainwestowali ponad 10 mld z, przy czym najwiksz dynamik zanotoway strefy: dzka, pomorska i suwalska.
                                      • 18.05.2009Za mody na emerytur, za stary do pracy
                                       Interpelacja nr 8194 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie moliwoci objcia wsparciem osb z wypracowanym staem pracy, ale zbyt modych, by mogy skorzysta z dotychczasowych wiadcze emerytalnych
                                       • 18.05.2009Porozumienie w sprawie pakietu antykryzysowego
                                        Podczas pitkowego posiedzenia prezydium Komisji Trjstronnej rzd pozytywnie odnis si do 13 postulatw z pakietu antykryzysowego przygotowanego kilka tygodni wczeniej przez organizacje pracodawcw i zwizki zawodowe. Opracowane na ich podstawie ustawowe rozwizania maj powsta najpniej do 26 maja.
                                        • 13.05.2009Rozwizanie umowy z winy pracodawcy
                                         Pytanie: Firma, w ktrej pracuj od 2 lat, prowadzi tzw. pogotowie komputerowe – usugi komputerowe w siedzibie klienta. Mam stae godziny pracy i stae miesiczne wynagrodzenie. Za dyury telefoniczne poza godzinami pracy otrzymuj premi, ktrej wypata nastpuje dopiero, gdy klient ureguluje rachunek za usugi. Z wypat wynagrodzenia te bywa rnie. Z tego powodu chciabym wypowiedzie umow o prac, ale jednoczenie mam wiadomo, e przez 3 miesice nie otrzymam zasiku dla bezrobotnych. Syszaem o art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Jednak nie mam pewnoci, czy w moim przypadku ma on zastosowanie.
                                         • 13.05.2009Deloitte: SSE potrzebuj nowych przepisw
                                          Naley jak najszybciej uchwali kolejne nowelizacje ustawodawstwa dotyczcego specjalnych stref ekonomicznych i podatkw, aby zapobiec dalszemu spadkowi inwestycji w SSE – alarmuj eksperci firmy doradczej Deloitte. Z przedstawionych przez nich danych wynika, e ostatnie spowolnienie gospodarcze znacznie obniyo liczb nowych inwestycji na tych obszarach. W porwnaniu do analogicznego okresu 2008 r. w I kwartale 2009 r. liczba wydanych nowych zezwole ulega ponad dwukrotnemu zmniejszeniu. Z kolei warto nakadw inwestycyjnych obniya si ponad szeciokrotnie.
                                          • 11.05.2009Brak definicji „staego miejsca pracy” prowadzi do naduy
                                           Interpelacja nr 8042 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
                                           • 05.05.2009Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o prac przed nawizaniem stosunku pracy
                                            1. Przepis art. 26 Kodeksu pracy nie uzalenia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczcia przez pracownika. 2. Moliwo wypowiedzenia umowy o prac nie jest uzaleniona od nawizania si midzy stronami stosunku pracy (rozpoczcia si okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawizaniem si stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., chyba e pracownik wczeniej pozostawa z tym samym pracodawc w stosunku pracy lub strony w umowie o prac przeduyy ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. 3. Przepis art. 49 k.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwizaniu umowy o prac z upywem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarwno przez pracodawc, jak i pracownika.
                                            • 05.05.2009BIEC: Problem bezrobocia coraz powaniejszy
                                             Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC donosi o nasileniu si negatywnych zmian na polskim rynku pracy. Maj o tym wiadczy ostatnie notowania Wskanika Rynku Pracy (WRP), informujcego z wyprzedzeniem o zmianach w wielkoci zatrudnienia i stopy bezrobocia. WPR kolejny miesic z rzdu wzrasta, co zwiastuje zwikszenie liczby osb bez pracy.
                                             • 04.05.2009Belgia i Dania otworzyy rynki pracy
                                              Rzdy Belgii i Danii zdecydoway si otworzy swoje rynki pracy dla obywateli omiu pastw z Europy rodkowej i Wschodniej przyjtych do UE w 2004 r. Z kolei Niemcy i Austria poinformoway Komisj Europejsk, e zamierzaj w dalszym cigu - do 30 kwietnia 2011 r. - stosowa rodki przejciowe w dostpie do rynku pracy. Dania otworzya si take dla pracownikw z Bugarii i Rumunii.
                                              • 30.04.2009Firmy o 5 latach polskiego czonkostwa w Unii Europejskiej
                                               Piciolecie Polski w UE jest sukcesem – uwaa Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan. Jak wylicza organizacja, w tym okresie przychody firm wzrosy dwukrotnie, podwoia si wymiana midzynarodowa, PKB zwikszy si o 30 proc. Fakt, e kryzys nie dotyka Polski zbyt bolenie, to take zasuga silnej gospodarki, ktr zbudowali polscy pracodawcy, wykorzystujc szanse, jakie otworzyo czonkostwo w UE – przekonuje Lewiatan.
                                               • 24.04.2009Warunki zatrudnienia pracownika po powrocie z urlopu macierzyskiego
                                                Interpelacja nr 7916 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przepisw dotyczcych ochrony pracownikw korzystajcych z praw wynikajcych z rodzicielstwa
                                                • 22.04.2009Prawo zamwie publicznych: zblia si kolejna nowelizacja
                                                 W dniu 3 kwietnia 2009 r. zosta skierowany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamwie publicznych oraz ustawy o kosztach sdowych w sprawach cywilnych. Przewiduje on wiele istotnych dla wykonawcw zamian, m.in. w zakresie warunkw udziau w postpowaniu, procedury udzielania wyjanie na tre SIWZ, zwrotu wadium, dopuszczalnoci zmian w umowie w sprawie zamwienia publicznego oraz zabezpieczania jej wykonania.
                                                 • 22.04.2009Orzecznictwo: Skadki ZUS w spadku
                                                  Niezapacone w terminie skadki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne (oraz nalenoci z nimi zwizane) mog by pobrane przez organ rentowy od spadkobiercy osoby zobowizanej do zapaty takich skadek w granicach odpowiedzialnoci danego spadkobiercy za dugi.
                                                  • 21.04.2009Bliej porozumienia w sprawie pakietu antykryzysowego
                                                   Rzd opracowa zbir propozycji zmian w prawie, ktre s odpowiedzi na 13-punktowy pakiet antykryzysowy dotyczcy m.in. nowelizacji prawa pracy, przyjty przez zwizki zawodowe i pracodawcw w marcu tego roku. Rzdowy projekt zosta przekazany do zaopiniowania Komisji Trjstronnej.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] . [ 36 ] . [ 37 ] ... [ 41 ] nastpna strona »