Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 25.06.2009Spadek inflacji i wolniejszy wzrost PKB – powody obniżki stóp procentowych
  Rada Polityki Pieniężnej, uzasadniając decyzję o obniżeniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, podkreśliła w środę, że na sytuację w polskiej gospodarce wciąż mają wpływ czynniki, które ograniczają wzrost. Zdaniem RPP, do osłabienia aktywności w Polsce przyczynia się przede wszystkim recesja w światowej gospodarce. W połączeniu z malejącą inflacją sytuacja ta stwarza warunki dla obniżki stóp.
  • 23.06.2009Udostępnianie pracownikom firmowego oprogramowania
   Pytanie podatnika: Czy różnica pomiędzy rynkową wartością oprogramowania, a poniesioną przez pracownika opłatą stanowić będzie dla niego przychód ze stosunku pracy jako świadczenie częściowo odpłatne i w związku z tym Spółka jako płatnik powinna uwzględnić ten przychód przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
   • 22.06.2009Najstarsze auta w polskich firmach
    Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP wynika, że średni wiek auta flotowego w polskich przedsiębiorstwach należy do najwyższych w Europie. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa posiadającego flotę samochodową, firmy w Polsce odstają pod tym względem od średniej europejskiej. Kryzys gospodarczy prawdopodobnie wpłynie na wielkość inwestycji w rozwój taboru samochodowego.
    • 19.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów UE (1)
     Czego dotyczą regulacje unijne w zakresie emerytur i rent? W Unii Europejskiej nie ma jednego systemu emerytalno-rentowego. Prawo unijne nie ingeruje w to, na jakich zasadach państwa członkowskie przyznają świadczenia emerytalno-rentowe. Każde państwo członkowskie samo określa rodzaje świadczeń oraz warunki nabywania uprawnień do tych świadczeń, decyduje o wieku emerytalnym, stażu wymaganym do nabycia uprawnień do świadczeń oraz o wysokości świadczeń. Osoba, która pragnie uzyskać emeryturę lub rentę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, musi spełnić warunki wymagane do nabycia uprawnień do świadczeń, określone przepisami prawnymi tego państwa.
     • 19.06.2009W maju przeciętne wynagrodzenie niższe niż w kwietniu
      Przeciętna miesięczna pensja w przedsiębiorstwach spadła w maju o 3,1 proc. w porównaniu z kwietniem tego roku – podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu rocznym wynagrodzenia wzrosły średnio o blisko 4 proc. Kolejny raz obniżył się wskaźnik zatrudnienia w firmach.
      • 17.06.2009Będą zmiany w pracy tymczasowej?
       Rezygnacja z ograniczenia maksymalnego okresu współpracy pracownika tymczasowego z pracodawcą użytkownikiem do 12 miesięcy w okresie 3 lat, zniesienie zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych w zakładach, które w okresie poprzednich 6 miesięcy przeprowadziły zwolnienia grupowe bez względu na charakter stanowisk tych pracowników i odmienną lokalizację oddziału firmy oraz likwidacja części biurokratycznych obowiązków agencji – to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, nad którą pracuje Sejm.
       • 17.06.2009Unijne fundusze na nowe inwestycje
        Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przypomina, że trwa nabór projektów w ramach działania 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z tego źródła można uzyskać dofinansowanie przede wszystkim na wydatki inwestycyjne, a dla inwestycji typu centrum B+R dodatkowo także na szkolenia specjalistyczne i usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych.
        • 10.06.2009Wystąpienie do sądu o uznanie umowy za umowę o pracę
         Uznanie umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę rodzi poważne konsekwencje dla pracodawcy. Z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy wystąpić może nie tylko osoba zatrudniona na podstawie tej umowy, ale także inspekcja pracy.
         • 10.06.2009Emerytalna dyskryminacja przedsiębiorców
          Zapytanie nr 3768 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących pracy w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach
          • 09.06.2009Orzecznictwo: Nadgodziny w wolną sobotę
           Praca w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy, świadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia.
           • 08.06.2009ETS o świadczeniu dla poszukujących pracy
            Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że poszukujący pracy, który wykazał, że posiada rzeczywisty związek z rynkiem pracy państwa członkowskiego, może korzystać ze świadczenia pieniężnego mającego na celu ułatwienie dostępu do zatrudnienia. Niezależnie od kwalifikacji przyjętej w ustawodawstwie krajowym, takie świadczenie nie jest „pomocą społeczną”, której państwa członkowskie mogą odmówić poszukującym pracy.
            • 05.06.2009Orzecznictwo: Zadaniowy czas pracy a brak porozumienia z pracownikiem
             Wynikające z art. 140 Kodeksu pracy wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultację. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wykazania, że powierzone pracownikowi zadania były możliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p.
             • 03.06.2009Ekwiwalent za urlop – kontrowersyjna opinia SN
              Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w których pracownicy de facto nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.
              • 03.06.2009Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009
               W ciągu 2008/2009 r. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, informowały ZUS o osiąganiu przychodów z tytułu pracy zarobkowej. W zależności od wysokości osiąganych przychodów – ZUS wypłacał świadczenia i zasiłki przedemerytalne w pełnej lub zmniejszonej wysokości, bądź też zawieszał prawo do ich wypłaty. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009, kiedy znana jest ostateczna kwota uzyskanego przychodu.
               • 03.06.2009MPiPS o zasadach dokumentowania zarobków z lat ubiegłych
                Interpelacja nr 8845 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości powołania przez prezesa ZUS komisji rzeczoznawców w sprawach pracy i płacy, której zadaniem byłoby odtworzenie zarobków z tych lat, za które nie można przedłożyć dokumentów o wysokości wynagrodzenia
                • 02.06.2009BIEC: Bezrobotnych będzie przybywać wolniej
                 Według Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC, w gospodarce pojawiają się symptomy wolniejszego napływu bezrobotnych. Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia w maju wzrósł.
                 • 29.05.2009Przedsiębiorcy o obniżce stopy rezerw obowiązkowych
                  Nie jest to skala, która odpowiada potrzebom rynku finansowego i zmieni w sposób zdecydowany warunki dostępu przedsiębiorstw do kredytu – tak Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan skomentowała decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu od lipca 2009 r. stopy rezerw obowiązkowych z 3,5 do 3 proc. Organizacja jednocześnie, że jest to zmiana idąca w dobrym kierunku.
                  • 28.05.2009RPP: Inflacja będzie spadać
                   Narodowy Bank Polski opublikował uzasadnienie środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Wynika z niego, że Rada nie obawia się wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP szef banku centralnego Sławomir Skrzypek powiedział, że Rada jest nastawiona na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej.
                   • 26.05.2009Orzecznicwo: Trudna droga do umorzenia składek po zakończeniu działalności
                    Z uzasadnienia: Instytucja umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uregulowana w art. 28 u.s.u.s. oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia (Dz. U. 2003 r. Nr 141 poz. 1365; dalej jako rozporządzenie MGPPS) ma zastosowanie tylko i wyłącznie do zaległości z tytułu składek finansowanych przez osoby będące jednocześnie ich płatnikami. Zgodnie bowiem z art. 30 u.s.u.s. do składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek nie stosuje się art. 28 i 29 u.s.u.s. Oznacza to, iż ani przepis art. 28 u.s.u.s. ani przepisy rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. (wydanego na podstawie art. 28 ust. 3b u.s.u.s.) nie mogą stanowić podstawy do umorzenia składek należnych za zatrudnianych pracowników w części przez nich finansowanej.
                    • 22.05.2009Ponad 30 mld dol. w inwestycjach typu greenfield
                     Według raportu firmy badawczej FDI Intelligence, wartość pozyskanych przez Polskę inwestycji typu greenfield – polegających na realizacji pełnego procesu budowlanego, transferze nowoczesnych technologii oraz utworzeniu nowych miejsc pracy – wyniosła w ubiegłym roku 34 mld dol.
                     • 20.05.2009Specjalne strefy ekonomiczne w 2008 r.
                      Rok 2008 był kolejnym korzystnym okresem dla rozwoju inwestycji w specjalnych stref ekonomicznych (SSE) - wynika z rządowego sprawozdania z realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych według stanu na 31 grudnia 2008 r. Łączna powierzchnia stref wzrosła w ubiegłym roku o 882 ha i wynosi obecnie 11 845,11 ha, z czego blisko 70 proc. to grunty zagospodarowane. Przedsiębiorcy zainwestowali ponad 10 mld zł, przy czym największą dynamikę zanotowały strefy: łódzka, pomorska i suwalska.
                      • 18.05.2009Za młody na emeryturę, za stary do pracy
                       Interpelacja nr 8194 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości objęcia wsparciem osób z wypracowanym stażem pracy, ale zbyt młodych, by mogły skorzystać z dotychczasowych świadczeń emerytalnych
                       • 18.05.2009Porozumienie w sprawie pakietu antykryzysowego
                        Podczas piątkowego posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej rząd pozytywnie odniósł się do 13 postulatów z pakietu antykryzysowego przygotowanego kilka tygodni wcześniej przez organizacje pracodawców i związki zawodowe. Opracowane na ich podstawie ustawowe rozwiązania mają powstać najpóźniej do 26 maja.
                        • 13.05.2009Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy
                         Pytanie: Firma, w której pracuję od 2 lat, prowadzi tzw. pogotowie komputerowe – usługi komputerowe w siedzibie klienta. Mam stałe godziny pracy i stałe miesięczne wynagrodzenie. Za dyżury telefoniczne poza godzinami pracy otrzymuję premię, której wypłata następuje dopiero, gdy klient ureguluje rachunek za usługi. Z wypłatą wynagrodzenia też bywa różnie. Z tego powodu chciałbym wypowiedzieć umowę o pracę, ale jednocześnie mam świadomość, że przez 3 miesiące nie otrzymam zasiłku dla bezrobotnych. Słyszałem o art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Jednak nie mam pewności, czy w moim przypadku ma on zastosowanie.
                         • 13.05.2009Deloitte: SSE potrzebują nowych przepisów
                          Należy jak najszybciej uchwalić kolejne nowelizacje ustawodawstwa dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych i podatków, aby zapobiec dalszemu spadkowi inwestycji w SSE – alarmują eksperci firmy doradczej Deloitte. Z przedstawionych przez nich danych wynika, że ostatnie spowolnienie gospodarcze znacznie obniżyło liczbę nowych inwestycji na tych obszarach. W porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. w I kwartale 2009 r. liczba wydanych nowych zezwoleń uległa ponad dwukrotnemu zmniejszeniu. Z kolei wartość nakładów inwestycyjnych obniżyła się ponad sześciokrotnie.
                          • 11.05.2009Brak definicji „stałego miejsca pracy” prowadzi do nadużyć
                           Interpelacja nr 8042 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
                           • 05.05.2009Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy
                            1. Przepis art. 26 Kodeksu pracy nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. 2. Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. 3. Przepis art. 49 k.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z upływem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
                            • 05.05.2009BIEC: Problem bezrobocia coraz poważniejszy
                             Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC donosi o nasileniu się negatywnych zmian na polskim rynku pracy. Mają o tym świadczyć ostatnie notowania Wskaźnika Rynku Pracy (WRP), informującego z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia. WPR kolejny miesiąc z rzędu wzrasta, co zwiastuje zwiększenie liczby osób bez pracy.
                             • 04.05.2009Belgia i Dania otworzyły rynki pracy
                              Rządy Belgii i Danii zdecydowały się otworzyć swoje rynki pracy dla obywateli ośmiu państw z Europy Środkowej i Wschodniej przyjętych do UE w 2004 r. Z kolei Niemcy i Austria poinformowały Komisję Europejską, że zamierzają w dalszym ciągu - do 30 kwietnia 2011 r. - stosować środki przejściowe w dostępie do rynku pracy. Dania otworzyła się także dla pracowników z Bułgarii i Rumunii.
                              • 30.04.2009Firmy o 5 latach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej
                               Pięciolecie Polski w UE jest sukcesem – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jak wylicza organizacja, w tym okresie przychody firm wzrosły dwukrotnie, podwoiła się wymiana międzynarodowa, PKB zwiększył się o 30 proc. Fakt, że kryzys nie dotyka Polski zbyt boleśnie, to także zasługa silnej gospodarki, którą zbudowali polscy pracodawcy, wykorzystując szanse, jakie otworzyło członkostwo w UE – przekonuje Lewiatan.
                               • 24.04.2009Warunki zatrudnienia pracownika po powrocie z urlopu macierzyńskiego
                                Interpelacja nr 7916 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących ochrony pracowników korzystających z praw wynikających z rodzicielstwa
                                • 22.04.2009Prawo zamówień publicznych: zbliża się kolejna nowelizacja
                                 W dniu 3 kwietnia 2009 r. został skierowany do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przewiduje on wiele istotnych dla wykonawców zamian, m.in. w zakresie warunków udziału w postępowaniu, procedury udzielania wyjaśnień na treść SIWZ, zwrotu wadium, dopuszczalności zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz zabezpieczania jej wykonania.
                                 • 22.04.2009Orzecznictwo: Składki ZUS w spadku
                                  Niezapłacone w terminie składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne (oraz należności z nimi związane) mogą być pobrane przez organ rentowy od spadkobiercy osoby zobowiązanej do zapłaty takich składek w granicach odpowiedzialności danego spadkobiercy za długi.
                                  • 21.04.2009Bliżej porozumienia w sprawie pakietu antykryzysowego
                                   Rząd opracował zbiór propozycji zmian w prawie, które są odpowiedzią na 13-punktowy pakiet antykryzysowy dotyczący m.in. nowelizacji prawa pracy, przyjęty przez związki zawodowe i pracodawców w marcu tego roku. Rządowy projekt został przekazany do zaopiniowania Komisji Trójstronnej.
                                   • 15.04.2009Co dalej z e-podpisem
                                    Interpelacja nr 7539 do ministra finansów w sprawie planów rezygnacji z konieczności posiadania bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przy składaniu deklaracji podatkowych przez Internet
                                    • 09.04.2009Odszkodowanie za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych a PIT
                                     Pytanie podatnika: Czy od wypłaconego odszkodowania na podstawie zawartej ugody należało pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                     • 08.04.2009Raport o sytuacji na unijnych rynkach pracy
                                      Komisja Europejska ogłosiła miesięczny raport na temat sytuacji w zakresie zatrudnienia na terenie Wspólnoty („Monthly monitor: EU employment situation and social outlook. April 2009“). Dane obejmujące okres do marca 2009 wskazują, że rynki pracy UE silnie zareagowały na kryzys ekonomiczny, czego przejawem jest znaczny spadek PKB (o 1,5 proc.) w czwartym kwartale 2008 r. Firmy w kilku sektorach nadal ogłaszają znaczne redukcje zatrudnienia, pogarszają się nastroje przedsiębiorców i konsumentów, maleje liczba wolnych miejsc pracy i firm przewidujących zwiększenie zatrudnienia. Istnieją jednak pewne oznaki poprawy – uważa KE.
                                      • 07.04.2009Zmiany w administracji podatkowej i skarbowej
                                       Interpelacja nr 7462 do ministra finansów w sprawie strategii i planów rozwoju administracji podatkowej i skarbowej oraz jej roli w zwalczaniu szarej strefy gospodarczej
                                       • 06.04.2009Składki ZUS osoby współpracującej
                                        Interpelacja nr 7435 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany regulacji prawnych umożliwiających równorzędne traktowanie jednoosobowych podmiotów gospodarczych w systemie ubezpieczeń społecznych
                                        • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opłacania i rozliczania składek za obywateli polskich zatrudnionych za granicą
                                         1. Ubezpieczenia społeczne obywateli polskich zatrudnionych za granicą. Krąg osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in.:
                                         • 31.03.2009BIEC: Wzrost bezrobocia nie będzie krótkotrwały
                                          W opinii Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC obserwowany wzrost bezrobocia będzie miał raczej długotrwały charakter o czym świadczyć ma coraz szybszy wzrost Wskaźnika Rynku Pracy (WRP) informującego z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia.
                                          • 26.03.2009Nagroda jubileuszowa a praca w gospodarstwie rolnym
                                           Zapytanie nr 3117 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odmowy wypłaty nagrody jubileuszowej przez zakład pracy
                                           • 24.03.2009Koszt polisy OC nie jest przychodem pracownika
                                            Pytanie podatnika: Czy w związku z zawarciem przez pracodawcę umowy ubezpieczenia, na podstawie której krąg ubezpieczonych zarówno w momencie jej zawarcia, jak i w trakcie trwania okresu podstawowego ubezpieczenia oraz okresu dodatkowego jest otwarty i zmienny, a ponadto brak jest możliwości identyfikacji z imienia i nazwiska osób ubezpieczonych, powoduje uzyskanie przeze Wnioskodawcę, jako potencjonalnego ubezpieczonego, przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
                                            • 23.03.2009Podatek liniowy bez przeszkód?
                                             Samozatrudnieni będą mogli skorzystać z liniowej stawki podatku dochodowego bez konieczności zachowania rocznego okresu rozliczania się na zasadach ogólnych, wymaganego przez obecnie obowiązujące przepisy – przewiduje, popierana przez Konfederację Pracodawców Polskich, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                             • 23.03.2009MPiPS o pracach interwencyjnych
                                              Interpelacja nr 7306 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych
                                              • 18.03.2009Postępowania o zamówienia publiczne będą krótsze
                                               Przyspieszanie realizacji dużych zamówień infrastrukturalnych, np. budowy autostrad, mostów czy linii komunikacyjnych – taki ma być efekt wejścia w życie zaakceptowanej na razie przez rząd nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt został przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu skrócenia postępowań o zamówienia publiczne, np. terminu na żądanie wyjaśnień od zamawiającego.
                                               • 17.03.2009Eurostat: W IV kwartale 2008 r. spadło zatrudnienie w UE
                                                Według szacunków opublikowanych przez Eurostat, liczba osób zatrudnionych w UE27 w IV kwartale 2008 r. zmniejszyła się 672 tys. osób, a w ujęciu procentowym – o 0,3 proc. W III kwartale ubiegłego roku zatrudnienie w całej Wspólnocie spadło o 0,2 proc.
                                                • 17.03.2009Skrócony tydzień pracy
                                                 System skróconego tygodnia pracy polega na wykonywaniu pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy nie może być w tym przypadku dłuższy niż jeden miesiąc.
                                                 • 16.03.2009Od jakiej kwoty bazowej obliczane są emerytury i renty od dnia 1 marca 2009 r.?
                                                  Od dnia 1 marca 2009 r. zmianie uległa wysokość kwoty bazowej, uwzględnianej do obliczania rent oraz emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach. Kwota bazowa jest ustalana corocznie i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Kwota bazowa stanowi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, w poprzednim roku kalendarzowym.
                                                  • 16.03.2009Związkowcy i pracodawcy przyjęli pakiet na kryzys
                                                   Partnerzy społeczni z Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych przyjęli pakiet działań antykryzysowych i zwrócili się do strony rządowej o pilne podjęcie rozmów w celu wspólnego wypracowania ostatecznych rozwiązań, które zostaną przyjęte przez Sejm. Pakiet działań antykryzysowych przyjęty w wyniku rozmów przedstawicieli trzech związków zawodowych i czterech organizacji pracodawców obejmuje wynagrodzenia i świadczenia socjalne, rynek pracy i stosunki pracy oraz politykę gospodarczą.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] ... [ 39 ] następna strona »