Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

okres zatrudnienia

 • 11.08.2009Lewiatan do pracodawców: Zatrudniajcie na stałe
  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaapelowała do wszystkich pracodawców, aby podejmując decyzję o kontynuowaniu zatrudnienia pracowników terminowych, którym po wejściu w życie ustawy antykryzysowej wygaśnie druga umowa na czas określony, zawierali z nimi - pomimo braku formalnego zobowiązania - umowy o pracę na czas nieokreślony.
  • 06.08.2009Więcej zatrudnionych „na czarno”
   Z przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski wynika, że w I półroczu br. - pomimo mniejszej o połowę liczby postępowań w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku - wzrosła ilość wykrytych przypadków nielegalnego zatrudnienia. W opinii głównego inspektora pracy to dowód na sprawną i skuteczną pracę specjalnej grupy inspektorów, skierowanych tylko do tych działań.
   • 03.08.2009Prawie 40 tys. ubezpieczonych trafiło do sześciu OFE
    Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kolejne losowanie członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). 38 668 osób otrzymało w drodze losowania przydział do sześciu OFE. Losowanie przydziału obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie, nie zgłosiły chęci przynależności do żadnego funduszu.
    • 31.07.2009Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego
     Interpelacja nr 9394 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu przeliczania emerytur osobom, które po przejściu na wcześniejszą emeryturę powróciły do pracy i przepracowały powyżej 30 miesięcy
     • 29.07.2009Firmy mają mniej problemów ze znalezieniem pracowników
      Firma doradcza KPMG i Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych PKPP Lewiatan opublikowały raport o aktualnych trendach na rynku pracy. Wynika z niego, że – w opinii przedsiębiorców – pomiędzy jesienią 2008 roku a wiosną 2009 roku wzrosła dostępność pracowników. Część firm w dalszym ciągu boryka się jednak z brakiem specjalistów i kadry technicznej.
      • 29.07.2009Obowiązki wobec ZUS – Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności innych osób
       Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega: • ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu – obowiązkowo, zaś chorobowemu – dobrowolnie,  • ubezpieczeniu zdrowotnemu (w Narodowym Funduszu Zdrowia) – obowiązkowo. Jednak w zakresie podlegania ubezpieczeniom, a także w zakresie rozliczania i opłacania składek na poszczególne ubezpieczenia, istnieją różne wyjątki. Dotyczą np. osób posiadających więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń (w tym podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników), osób posiadających uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej.
       • 27.07.200972 proc. Europejczyków dostrzega rolę UE w zmniejszeniu bezrobocia
        Z najnowszego badania opinii publicznej wynika, że 61 proc. Europejczyków uważa, iż należy spodziewać się dalszego wpływu kryzysu gospodarczego na zatrudnienie. Jedna trzecia osób zatrudnionych „poważnie obawia się”, że może stracić pracę w wyniku kryzysu, 72 proc. respondentów odczuwa pozytywne rezultaty polityki UE w tworzeniu nowych miejsc pracy i w walce z bezrobociem.
        • 27.07.2009Starsi pracownicy przebywający w szpitalu tracą na chorobowym
         Interpelacja nr 9767 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie niższego zasiłku chorobowego, jaki otrzymują starsi pracownicy
         • 24.07.2009Zatrudnienie opiekunki przez osobę prywatną
          Pytanie: Czy jako osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, mogę zatrudnić na podstawie umowy o pracę opiekunkę dla mojej mamy? Jeśli tak, to czy od takiej umowy będę miała obowiązek opłacać podatek, składki ZUS?
          • 23.07.2009W czerwcu stopa bezrobocia spadła do 10,7 proc.
           Zmniejszenie się liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach o blisko 25 tys. osób oraz stopy bezrobocia o 0,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i jednocześnie wzrost obu wskaźników w porównaniu do czerwca 2008 r. odnotował w poprzednim miesiącu Główny Urząd Statystyczny. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz liczba zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w maju i analogicznym okresie ubiegłego roku.
           • 20.07.2009Renta z tytułu niezdolności do pracy
            Warunki nabywania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz zasady ustalania jej wysokości określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Informacje ogólne. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
            • 16.07.2009Opodatkowanie dotacji, które będą wypłacane osobom zwalnianym z pracy
             Interpelacja nr 9620 do ministra finansów w sprawie nieprecyzyjnych przepisów dotyczących ewentualnego opodatkowania dotacji UE przeznaczonych dla osób zwalnianych z pracy
             • 08.07.2009Od 1 lipca bez składek na FP i FGŚP za starszych pracowników
              Od 1 lipca 2009 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnianych pracowników, którzy ukończyli 50 lat oraz za osoby, które ukończyły 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni).
              • 06.07.2009PO Kapitał Ludzki: Łatwiej o wsparcie dla programów monitorowanych zwolnień
               Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki przyjął zamiany w planach działania na rok 2009, które powinny ułatwić pozyskiwanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na programy outplacementowe. Decyzja komitetu są korzystne dla przedsiębiorstw i pracowników, których sytuacja pogorszyła się w związku z kryzysem gospodarczym – podkreśla Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wiele jednak zależy od instytucji regionalnych, które rozdzielają pomoc.
               • 03.07.2009Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń (2)
                III. Przeliczenie renty rodzinnej Wysokość renty rodzinnej obliczana jest jako 85%, 90% lub 95% (w zależności od liczby osób uprawnionych do tej renty) świadczenia, jakie przysługiwałoby osobie, po której przysługuje ta renta. Tak więc zarówno przy przyznawaniu tej renty po raz pierwszy, jak i przy przeliczaniu jej wysokości, oblicza się wysokość świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, a od tego świadczenia ustala się wysokość renty rodzinnej. Przy ustalaniu i przeliczaniu podstawy wymiaru świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu, stosuje się zasady przedstawione w I i II części opracowania.
                • 01.07.2009Jak ZUS załatwi wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń (1)
                 Prezentowany artykuł skierowany jest przede wszystkim do tych z Państwa, którzy mają już ustalone prawo do emerytury lub renty, a przy ubieganiu się o te świadczenia mieli problemy z udokumentowaniem zarobków. Wraz z decyzjami waloryzacyjnymi otrzymali Państwo ulotkę, informującą o możliwości zgłoszenia wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru z uwzględnieniem wynagrodzeń minimalnych, za te okresy, za które nie było możliwości przedłożenia dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanych wynagrodzeń. Bardzo wiele osób złożyło wniosek o takie przeliczenie, licząc, że spowoduje on – w każdym przypadku – podwyższenie wysokości pobieranego świadczenia. Część z tych osób spotkało jednak rozczarowanie, bowiem otrzymały decyzję odmawiającą takiego przeliczenia. Dlaczego część z Państwa otrzymała podwyżkę, a część nie?
                 • 30.06.2009Związkowcy i pracodawcy zostaną wysłuchani w Sejmie?
                  Strona społeczna Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych zabiega o możliwość zabierania głosu podczas posiedzeń sejmowych i senackich komisji, na których omawiane są ustawy z pakietu antykryzysowego. Postulat ten był głównym tematem posiedzenia prezydium Komisji, które odbyło się w poniedziałek, 29 czerwca w Warszawie.
                  • 29.06.2009Dokumentowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodu
                   Pytanie: Jak należy udokumentować zastosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodu, aby w razie kontroli Urząd Skarbowy tego nie zakwestionował?
                   • 25.06.200910,8 proc. bezrobotnych w maju
                    W maju 2009 r. odnotowano zmniejszenie się liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy o ponad 36 tys. osób oraz stopy bezrobocia o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i jednocześnie wzrost obu wskaźników w porównaniu do maja 2008 r. Większa niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz liczba zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Więcej niż rok temu zarejestrowało się osób poprzednio pracujących.
                    • 25.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów UE (2)
                     I. Osoba ubiegająca się o polskie świadczenia emerytalno-rentowe podlegające unijnej koordynacji. Uprawnienia osoby ubiegającej się o świadczenia emerytalno-rentowe regulowane są unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w sytuacji gdy: • osoba ta pracowała w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub • osoba ta pracowała w jednym państwie członkowskim, ale mieszka w innym państwie członkowskim, pod warunkiem, że osoba taka jest objęta zakresem podmiotowym rozporządzeń unijnych (tzn. jest obywatelem państwa członkowskiego, uchodźcą lub bezpaństwowcem zamieszkałym na terytorium Unii albo obywatelem państwa trzeciego zamieszkałym na terytorium państwa członkowskiego, który pracował w państwach członkowskich itd.).
                     • 25.06.2009Spadek inflacji i wolniejszy wzrost PKB – powody obniżki stóp procentowych
                      Rada Polityki Pieniężnej, uzasadniając decyzję o obniżeniu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, podkreśliła w środę, że na sytuację w polskiej gospodarce wciąż mają wpływ czynniki, które ograniczają wzrost. Zdaniem RPP, do osłabienia aktywności w Polsce przyczynia się przede wszystkim recesja w światowej gospodarce. W połączeniu z malejącą inflacją sytuacja ta stwarza warunki dla obniżki stóp.
                      • 23.06.2009Udostępnianie pracownikom firmowego oprogramowania
                       Pytanie podatnika: Czy różnica pomiędzy rynkową wartością oprogramowania, a poniesioną przez pracownika opłatą stanowić będzie dla niego przychód ze stosunku pracy jako świadczenie częściowo odpłatne i w związku z tym Spółka jako płatnik powinna uwzględnić ten przychód przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                       • 22.06.2009Najstarsze auta w polskich firmach
                        Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP wynika, że średni wiek auta flotowego w polskich przedsiębiorstwach należy do najwyższych w Europie. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa posiadającego flotę samochodową, firmy w Polsce odstają pod tym względem od średniej europejskiej. Kryzys gospodarczy prawdopodobnie wpłynie na wielkość inwestycji w rozwój taboru samochodowego.
                        • 19.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów UE (1)
                         Czego dotyczą regulacje unijne w zakresie emerytur i rent? W Unii Europejskiej nie ma jednego systemu emerytalno-rentowego. Prawo unijne nie ingeruje w to, na jakich zasadach państwa członkowskie przyznają świadczenia emerytalno-rentowe. Każde państwo członkowskie samo określa rodzaje świadczeń oraz warunki nabywania uprawnień do tych świadczeń, decyduje o wieku emerytalnym, stażu wymaganym do nabycia uprawnień do świadczeń oraz o wysokości świadczeń. Osoba, która pragnie uzyskać emeryturę lub rentę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, musi spełnić warunki wymagane do nabycia uprawnień do świadczeń, określone przepisami prawnymi tego państwa.
                         • 19.06.2009W maju przeciętne wynagrodzenie niższe niż w kwietniu
                          Przeciętna miesięczna pensja w przedsiębiorstwach spadła w maju o 3,1 proc. w porównaniu z kwietniem tego roku – podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu rocznym wynagrodzenia wzrosły średnio o blisko 4 proc. Kolejny raz obniżył się wskaźnik zatrudnienia w firmach.
                          • 17.06.2009Będą zmiany w pracy tymczasowej?
                           Rezygnacja z ograniczenia maksymalnego okresu współpracy pracownika tymczasowego z pracodawcą użytkownikiem do 12 miesięcy w okresie 3 lat, zniesienie zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych w zakładach, które w okresie poprzednich 6 miesięcy przeprowadziły zwolnienia grupowe bez względu na charakter stanowisk tych pracowników i odmienną lokalizację oddziału firmy oraz likwidacja części biurokratycznych obowiązków agencji – to najważniejsze założenia projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, nad którą pracuje Sejm.
                           • 17.06.2009Unijne fundusze na nowe inwestycje
                            Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przypomina, że trwa nabór projektów w ramach działania 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Z tego źródła można uzyskać dofinansowanie przede wszystkim na wydatki inwestycyjne, a dla inwestycji typu centrum B+R dodatkowo także na szkolenia specjalistyczne i usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych.
                            • 10.06.2009Wystąpienie do sądu o uznanie umowy za umowę o pracę
                             Uznanie umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę rodzi poważne konsekwencje dla pracodawcy. Z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy wystąpić może nie tylko osoba zatrudniona na podstawie tej umowy, ale także inspekcja pracy.
                             • 10.06.2009Emerytalna dyskryminacja przedsiębiorców
                              Zapytanie nr 3768 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących pracy w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach
                              • 09.06.2009Orzecznictwo: Nadgodziny w wolną sobotę
                               Praca w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy, świadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia.
                               • 08.06.2009ETS o świadczeniu dla poszukujących pracy
                                Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że poszukujący pracy, który wykazał, że posiada rzeczywisty związek z rynkiem pracy państwa członkowskiego, może korzystać ze świadczenia pieniężnego mającego na celu ułatwienie dostępu do zatrudnienia. Niezależnie od kwalifikacji przyjętej w ustawodawstwie krajowym, takie świadczenie nie jest „pomocą społeczną”, której państwa członkowskie mogą odmówić poszukującym pracy.
                                • 05.06.2009Orzecznictwo: Zadaniowy czas pracy a brak porozumienia z pracownikiem
                                 Wynikające z art. 140 Kodeksu pracy wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultację. Brak takiego porozumienia nie powoduje nieskuteczności ustanowienia zadaniowego systemu czasu pracy, ale w razie sporu rodzi po stronie pracodawcy obowiązek wykazania, że powierzone pracownikowi zadania były możliwe do wykonania w granicach norm czasu pracy określonych w art. 129 k.p.
                                 • 03.06.2009Ekwiwalent za urlop – kontrowersyjna opinia SN
                                  Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom, w których pracownicy de facto nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.
                                  • 03.06.2009Rozliczenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009
                                   W ciągu 2008/2009 r. osoby uprawnione do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, informowały ZUS o osiąganiu przychodów z tytułu pracy zarobkowej. W zależności od wysokości osiąganych przychodów – ZUS wypłacał świadczenia i zasiłki przedemerytalne w pełnej lub zmniejszonej wysokości, bądź też zawieszał prawo do ich wypłaty. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku rozliczeniowego 2008/2009, kiedy znana jest ostateczna kwota uzyskanego przychodu.
                                   • 03.06.2009MPiPS o zasadach dokumentowania zarobków z lat ubiegłych
                                    Interpelacja nr 8845 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości powołania przez prezesa ZUS komisji rzeczoznawców w sprawach pracy i płacy, której zadaniem byłoby odtworzenie zarobków z tych lat, za które nie można przedłożyć dokumentów o wysokości wynagrodzenia
                                    • 02.06.2009BIEC: Bezrobotnych będzie przybywać wolniej
                                     Według Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC, w gospodarce pojawiają się symptomy wolniejszego napływu bezrobotnych. Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia w maju wzrósł.
                                     • 29.05.2009Przedsiębiorcy o obniżce stopy rezerw obowiązkowych
                                      Nie jest to skala, która odpowiada potrzebom rynku finansowego i zmieni w sposób zdecydowany warunki dostępu przedsiębiorstw do kredytu – tak Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan skomentowała decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu od lipca 2009 r. stopy rezerw obowiązkowych z 3,5 do 3 proc. Organizacja jednocześnie, że jest to zmiana idąca w dobrym kierunku.
                                      • 28.05.2009RPP: Inflacja będzie spadać
                                       Narodowy Bank Polski opublikował uzasadnienie środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Wynika z niego, że Rada nie obawia się wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP szef banku centralnego Sławomir Skrzypek powiedział, że Rada jest nastawiona na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej.
                                       • 26.05.2009Orzecznicwo: Trudna droga do umorzenia składek po zakończeniu działalności
                                        Z uzasadnienia: Instytucja umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uregulowana w art. 28 u.s.u.s. oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia (Dz. U. 2003 r. Nr 141 poz. 1365; dalej jako rozporządzenie MGPPS) ma zastosowanie tylko i wyłącznie do zaległości z tytułu składek finansowanych przez osoby będące jednocześnie ich płatnikami. Zgodnie bowiem z art. 30 u.s.u.s. do składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących płatnikami składek nie stosuje się art. 28 i 29 u.s.u.s. Oznacza to, iż ani przepis art. 28 u.s.u.s. ani przepisy rozporządzenia z dnia 31 lipca 2003 r. (wydanego na podstawie art. 28 ust. 3b u.s.u.s.) nie mogą stanowić podstawy do umorzenia składek należnych za zatrudnianych pracowników w części przez nich finansowanej.
                                        • 22.05.2009Ponad 30 mld dol. w inwestycjach typu greenfield
                                         Według raportu firmy badawczej FDI Intelligence, wartość pozyskanych przez Polskę inwestycji typu greenfield – polegających na realizacji pełnego procesu budowlanego, transferze nowoczesnych technologii oraz utworzeniu nowych miejsc pracy – wyniosła w ubiegłym roku 34 mld dol.
                                         • 20.05.2009Specjalne strefy ekonomiczne w 2008 r.
                                          Rok 2008 był kolejnym korzystnym okresem dla rozwoju inwestycji w specjalnych stref ekonomicznych (SSE) - wynika z rządowego sprawozdania z realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych według stanu na 31 grudnia 2008 r. Łączna powierzchnia stref wzrosła w ubiegłym roku o 882 ha i wynosi obecnie 11 845,11 ha, z czego blisko 70 proc. to grunty zagospodarowane. Przedsiębiorcy zainwestowali ponad 10 mld zł, przy czym największą dynamikę zanotowały strefy: łódzka, pomorska i suwalska.
                                          • 18.05.2009Za młody na emeryturę, za stary do pracy
                                           Interpelacja nr 8194 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości objęcia wsparciem osób z wypracowanym stażem pracy, ale zbyt młodych, by mogły skorzystać z dotychczasowych świadczeń emerytalnych
                                           • 18.05.2009Porozumienie w sprawie pakietu antykryzysowego
                                            Podczas piątkowego posiedzenia prezydium Komisji Trójstronnej rząd pozytywnie odniósł się do 13 postulatów z pakietu antykryzysowego przygotowanego kilka tygodni wcześniej przez organizacje pracodawców i związki zawodowe. Opracowane na ich podstawie ustawowe rozwiązania mają powstać najpóźniej do 26 maja.
                                            • 13.05.2009Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy
                                             Pytanie: Firma, w której pracuję od 2 lat, prowadzi tzw. pogotowie komputerowe – usługi komputerowe w siedzibie klienta. Mam stałe godziny pracy i stałe miesięczne wynagrodzenie. Za dyżury telefoniczne poza godzinami pracy otrzymuję premię, której wypłata następuje dopiero, gdy klient ureguluje rachunek za usługi. Z wypłatą wynagrodzenia też bywa różnie. Z tego powodu chciałbym wypowiedzieć umowę o pracę, ale jednocześnie mam świadomość, że przez 3 miesiące nie otrzymam zasiłku dla bezrobotnych. Słyszałem o art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Jednak nie mam pewności, czy w moim przypadku ma on zastosowanie.
                                             • 13.05.2009Deloitte: SSE potrzebują nowych przepisów
                                              Należy jak najszybciej uchwalić kolejne nowelizacje ustawodawstwa dotyczącego specjalnych stref ekonomicznych i podatków, aby zapobiec dalszemu spadkowi inwestycji w SSE – alarmują eksperci firmy doradczej Deloitte. Z przedstawionych przez nich danych wynika, że ostatnie spowolnienie gospodarcze znacznie obniżyło liczbę nowych inwestycji na tych obszarach. W porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. w I kwartale 2009 r. liczba wydanych nowych zezwoleń uległa ponad dwukrotnemu zmniejszeniu. Z kolei wartość nakładów inwestycyjnych obniżyła się ponad sześciokrotnie.
                                              • 11.05.2009Brak definicji „stałego miejsca pracy” prowadzi do nadużyć
                                               Interpelacja nr 8042 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w ustawie Kodeks pracy
                                               • 05.05.2009Orzecznictwo: Wypowiedzenie umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy
                                                1. Przepis art. 26 Kodeksu pracy nie uzależnia powstania stosunku pracy od jej faktycznego rozpoczęcia przez pracownika. 2. Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę nie jest uzależniona od nawiązania się między stronami stosunku pracy (rozpoczęcia się okresu zatrudnienia). Okresem wypowiedzenia dokonanego przed nawiązaniem się stosunku pracy jest okres przewidziany w art. 36 § 1 pkt 1 k.p., chyba że pracownik wcześniej pozostawał z tym samym pracodawcą w stosunku pracy lub strony w umowie o pracę przedłużyły ustawowy okres wypowiedzenia tej umowy. 3. Przepis art. 49 k.p. w zakresie, w jakim stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę z upływem wymaganego okresu wypowiedzenia, dotyczy wypowiedzenia dokonanego, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
                                                • 05.05.2009BIEC: Problem bezrobocia coraz poważniejszy
                                                 Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC donosi o nasileniu się negatywnych zmian na polskim rynku pracy. Mają o tym świadczyć ostatnie notowania Wskaźnika Rynku Pracy (WRP), informującego z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia. WPR kolejny miesiąc z rzędu wzrasta, co zwiastuje zwiększenie liczby osób bez pracy.
                                                 • 04.05.2009Belgia i Dania otworzyły rynki pracy
                                                  Rządy Belgii i Danii zdecydowały się otworzyć swoje rynki pracy dla obywateli ośmiu państw z Europy Środkowej i Wschodniej przyjętych do UE w 2004 r. Z kolei Niemcy i Austria poinformowały Komisję Europejską, że zamierzają w dalszym ciągu - do 30 kwietnia 2011 r. - stosować środki przejściowe w dostępie do rynku pracy. Dania otworzyła się także dla pracowników z Bułgarii i Rumunii.
                                                  • 30.04.2009Firmy o 5 latach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej
                                                   Pięciolecie Polski w UE jest sukcesem – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jak wylicza organizacja, w tym okresie przychody firm wzrosły dwukrotnie, podwoiła się wymiana międzynarodowa, PKB zwiększył się o 30 proc. Fakt, że kryzys nie dotyka Polski zbyt boleśnie, to także zasługa silnej gospodarki, którą zbudowali polscy pracodawcy, wykorzystując szanse, jakie otworzyło członkostwo w UE – przekonuje Lewiatan.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ] . [ 34 ] . [ 35 ] ... [ 39 ] następna strona »