amortyzacja elektrowni wiatrowych

 • 25.07.2016Budowle i ich części a podatek od nieruchomości
  Tezy: 1. W przepisach prawa podatkowego brak jest zastrzeżenia, że opodatkowane elementy budowli muszą stanowić samodzielną budowlę. Przeciwnie – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają również części budowli związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikiem podatku od nieruchomości może być zatem właściciel części budowli.
 • 18.04.2016Ustawa o elektrowniach wiatrowych budzi wiele wątpliwości
  Proponowane przez rząd zmiany dotyczące elektrowni wiatrowych mogą doprowadzić do upadłości dużej części przedsiębiorstw z sektora energii odnawialnych – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Jak twierdzi organizacja, zmiany wymagają m.in. szykowane regulacje dotyczące ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 • 07.03.2016Podatki 2016: Elektrownie wiatrowe będą obłożone wyższym podatkiem
  Elektrownie wiatrowe zostaną obłożone wyższym podatkiem od nieruchomości – wynika z przygotowanego przez rząd projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zmiany krytycznie oceniają środowiska biznesowe, które wskazują, że w efekcie przyszłość energetyki wiatrowej może być poważnie zagrożona.
 • 31.07.2015Zmiana definicji obiektu budowlanego wpłynęła na podatek od nieruchomości?
  Interpelacja nr 33466 do ministra finansów w sprawie niespójnych przepisów podatkowych i ustawy Prawo budowlane w kontekście pobieranych podatków od nieruchomości
 • 20.05.2015Podatek od nieruchomości za myjnię bezdotykową
  Myjnia bezdotykowa jako zespół urządzeń technicznych zamontowanych w części budowlanej niezbędnej do ich funkcjonowania, tworzy wraz z tę częścią całość techniczno-użytkową, co przesądza kwalifikację jej do budowli na podstawie art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo budowlane, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć m.in. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
 • 12.05.2015Podatek od urządzeń i instalacji. Nowa definicja obiektu budowlanego budzi wątpliwości
  Interpelacja nr 32306 do ministra finansów w sprawie wpływu zmiany ustawy Prawo budowlane na podatek od nieruchomości
 • 27.03.2015Podatek od wiatraków na dzierżawionym gruncie
  Interpelacja nr 31489 do ministra finansów w sprawie prawidłowego ustalenia podatnika podatku od nieruchomości od budowli związanych z farmą wiatrową
 • 26.03.2015Namioty z podatkiem od nieruchomości?
  Interpelacja nr 31454 w sprawie wątpliwości dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości namiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
 • 18.02.2015WSA. Podatek od nieruchomości. Hala namiotowa nie jest budowlą
  Z uzasadnienia: Hala namiotowa, stanowiąca tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu ustawy - Prawa budowlanego, niepołączona trwale z gruntem, nie została expessis verbis wymieniona w art. 3 pkt 3 ww. ustawy. Jednocześnie organ podatkowy nie wykazał, że jest ona traktowana jako budowla w innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących Prawo budowlane. W konsekwencji, hali namiotowej nie można zaliczyć do budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, a tym samym do budowli w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.
 • 21.08.2014Podatek od nieruchomości. Powołanie biegłego do określenia wartości rynkowej
  Z uzasadnienia: Organ podatkowy był zatem uprawniony do powołania biegłego w celu ustalenia wartości rynkowej przedmiotowych elektrowni (art. 4 ust. 7 u.p.o.l.). Fakt przeprowadzenia przez biegłego oględzin elektrowni jeszcze przed wydaniem postanowienia o powołaniu biegłego stanowi wprawdzie naruszenie prawa, jednak w ocenie Sądu nie mający istotnego wpływu na wynik sprawy.
 • 18.07.2014VAT: Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracownikom ze środków obrotowych
  Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., do 31 grudnia 2013 r., oraz obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., transakcja udzielenia pożyczki przez spółkę pracownikom podlega opodatkowaniu VAT i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
 • 14.07.2014Panele słoneczne a podatek od nieruchomości
  Teza: W świetle art. 3 ust 3 Prawa Budowlanego panele (ogniwa) fotowoltaiczne, które pod wpływem promieniowania świetlnego działają jako generatory energii elektrycznej, stanowią urządzenia techniczne nie mogące być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a opodatkowaniu tym podatkiem stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l. w związku z art. 3 pkt 3 i pkt 9 u.p.b. oraz art. 4 ust 1 pkt 3 u.p.o.l. podlegać będą wyłącznie jako budowla ich fundamenty (trwałe mocowanie) jako odrębna część przedmiotów składająca się na całość użytkową.
 • 30.05.2014Sieć gazowa a podatek od nieruchomości
  Z uzasadnienia: Związek użytkowo-techniczny poszczególnych elementów sieci gazowej zachodzi również wtedy, jeżeli poszczególne urządzenia można demontować, albowiem "nierozerwalność" nie jest istotną cechą budowli. Mogą one funkcjonować osobno lub być przenoszone w inne miejsca, co nie zmienia faktu, że bez tych urządzeń działanie sieci gazowej jako całości będzie niemożliwe.
 • 21.03.2014Uchwała NSA: Podatek od tymczasowych budowli
  Tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego może być budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli jest budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy oraz załączniku do niej, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego. Spełniający wskazane kryteria tymczasowy obiekt budowlany, o ile jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 • 12.03.2014Podatek od nieruchomości: Kolej linowa i wyciąg narciarski to budowle
  Z uzasadnienia: Kolejka linowa jako całość stanowi budowlę w rozumieniu ustawy podatkowej i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wszystkie elementy konstrukcji wyciągu narciarskiego, a więc również liny, orczyki, krzesełka, silniki, koła napędowe itp., dopiero łącznie spełniają funkcję do której zostały wzniesione. Nie można przyjąć, że funkcję wyciągu narciarskiego (przewóz osób, narciarzy, snowboardzistów) realizują wyłącznie fundamenty. Pomimo, że elementy budowlane (fundamenty) nie są technicznie tożsame z pozostałymi urządzeniami wyciągu, to jednak dopiero wszystkie łącznie tworzą całość techniczno-użytkową składającą się na budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego.
 • 11.02.2014Energia ekologiczna a podatek od nieruchomości
  Pod pojęciem energii ekologicznej rozumie się pozyskiwanie energii z tzw. źródeł odnawialnych, do których należą w szczególności wiatr i promieniowanie słoneczne, o których będzie mowa w dzisiejszym artykule. Oczywiście, pozyskanie energii z tych źródeł wiąże się z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń technicznych, a więc elektrowni wiatrowych albo kolektorów słonecznych.
 • 15.01.2014Opodatkowanie kabli telekomunikacyjnych podatkiem od nieruchomości
  Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są, oprócz gruntów, budynków i lokali, także budowle. Budowle, w ujęciu najogólniejszym, to urządzenia techniczne związane z nieruchomością. Przykładem takiego urządzenia jest sieć techniczna. Wyobraźmy sobie teraz sieć telekomunikacyjną składającą się z dwóch składników: kanalizacji kablowej oraz samych kabli (przewodów) w niej ułożonych. Kable te nie są przytwierdzane do kanalizacji, a więc można je wyjmować bez naruszania samej kanalizacji.
 • 12.06.2013Opodatkowanie tablic reklamowych podatkiem od nieruchomości
  Opodatkowanie tablic reklamowych przysparza tak gminnym organom podatkowym jak i podatnikom wielu problemów interpretacyjnych. Z pewnością z kategorii przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tablice reklamowe należy zaliczyć do budowli. Zgodnie bowiem z treścią art. 1a ust. 1 pkt. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.), budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • 08.03.2013Transformatory jako budowle w podatku od nieruchomości
  Z uzasadnienia: Transformatory z wszelkiego rodzaju przewodami, umieszczone na słupach energetycznych lub fundamentach żelbetowych, tworzą całość techniczno-użytkową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 1a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Takie budowle są siecią elektroenergetyczną i należy je postrzegać jako funkcjonalną całość, bo jedynie przy takim ujęciu spełniają funkcję, dla której zostały wzniesione. Opodatkowaniu podlegają nie same transformatory, ale sieć elektroenergetyczna jako całość, w skład której te transformatory wchodzą.
 • 04.02.2013Podatek od nieruchomości a tymczasowy obiekt budowlany
  Z uzasadnienia: Hala namiotowa, stanowiąca tymczasowy obiekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, niepołączona trwale z gruntem, nie została expessis verbis wymieniona w art. 3 pkt 3 ww. ustawy. Jednocześnie organ podatkowy nie wykazał, że jest ona traktowana jako budowla w innych przepisach ustawowych uzupełniających czy precyzujących Prawo budowlane. W konsekwencji hali namiotowej nie można zaliczyć do budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ww. ustawy, a tym samym do budowli w rozumieniu art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co wyklucza jej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.
 • 13.12.2012Organizacja i prowadzenie praktyk zawodowych w kosztach działalności
  Pytanie podatnika: W związku z trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy, spółka w ramach prowadzonej działalności zawarła z pobliskim technikum umowę o organizację praktycznej nauki zawodu poza szkołą (praktyk zawodowych). Celem głównym spółki jest przygotowanie podczas praktyk zawodowych uczniów gotowych - po zakończeniu edukacji szkolnej - do podjęcia pracy w spółce. Czy koszty poniesione na organizację i prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów technikum są dla spółki kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 • 03.12.2012Podatek od nieruchomości: Kontenery jako tymczasowe obiekty budowlane
  Z uzasadnienia: Obiektu budowlanego, w którym dolna płaszczyzna fundamentu znajduje się na poziomie terenu, a jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale związany z gruntem. Zatem, kontener telekomunikacyjny nie może zostać zaliczony do budynków w ramach definicji wynikającej z przepisu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, albowiem przepis ten wymaga, aby obiekt budowlany, o którym stanowi, był trwale związany z gruntem. Może być jednak budowlą w rozumieniu art. 1a pkt 2 ww. ustawy, ponieważ nie jest budynkiem, ani obiektem małej architektury z art. 3 pkt 4 Prawa budowlanego.
 • 09.07.2012Podatek od nieruchomości od anten
  Z uzasadnienia: Systemy antenowe nie są budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, gdyż nie zostały w sposób wyraźny wymienione w ostatnim ze wspomnianych przepisów, ani nie są podobne do żadnej z wskazanych w tej normie prawnej budowli. Nie są również urządzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. W związku z tym urządzenia te nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 • 06.06.2012Opodatkowanie urządzeń technicznych w budynkach
  Problematyka opodatkowania podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych znajdujących się w budynkach wiąże się z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2003 r. nowelizacją ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.). Zgodnie bowiem z art. 1a ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • 23.05.2012Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości myjni samochodowych
  W dzisiejszym otoczeniu gospodarczym powstaje coraz więcej różnego rodzaju obiektów, do których zaliczają się m.in. myjnie samochodowe. Problematyka opodatkowania tychże obiektów (podobnie jak elektrowni wiatrowych) budzi szereg wątpliwości. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka opodatkowania bezdotykowych myjni samochodowych.
 • 10.05.2012Opodatkowanie farm słonecznych
  Problematyka opodatkowania farm słonecznych, podobnie jak elektrowni wiatrowych, może budzić szereg wątpliwości na gruncie polskiego prawa podatkowego. W zmieniającej się dziś rzeczywistości, firmy, ale także i osoby prywatne, coraz większą wagę przywiązują do odnawialnych źródeł energii. Jednakże w coraz większym stopniu pojawiające się inwestycje w tego typu źródła energii, tak w sferze prywatnej jak i w wykorzystywaniu ich przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mogą przysparzać inwestorom nieco problemów, co do zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a niekiedy także podatkiem rolnym.
 • 22.03.2012Stawka VAT na sprzedaż gruntu z rozpoczętą budową
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabył nieruchomość niezabudowaną obejmującą grunt przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, na której rozpoczął budowę budynków mieszkalnych. Wnioskodawca podjął jednak decyzję o wycofaniu się z działalności deweloperskiej na rynku, na którym znajduje się nieruchomość i postanowił ją sprzedać innemu przedsiębiorcy prowadzącemu podobną działalność. Jaką stawkę podatku od towarów i usług ma zastosować Wnioskodawca przy dostawie gruntu z rozpoczętą budową budynków mieszkalnych?
 • 13.01.2012Zmiana przeznaczenia inwestycji - konsekwencje na gruncie VAT
  Pytanie podatnika: Czy w związku ze zmianą przeznaczenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, wskutek rozpoczęcia wykorzystywania jej do świadczenia usług opodatkowanych VAT, podatnik będzie miał prawo do zastosowania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy o VAT?
 • 19.12.2011Co może dać firmom zielona gospodarka?
  Osiągnięcie wzrostu oraz redukcja emisji związków węgla są możliwe nawet w czasie spowolnienia gospodarczego. Zielona gospodarka stanowi szansę również dla polskiej gospodarki – oto główne wnioski płynące z analizy ubezpieczyciela należności Euler Hermes. Szczególnie duży potencjał rozwoju ekologicznego mają w Polsce branże: budownictwo, transport, przemysł chemiczny i cementowy.
 • 09.11.2011Energetyka wiatrowa ma przyszłość
  Polska energetyka, oparta na węglu, stanie się wkrótce jednym z najmniej efektywnych producentów energii. Stanie się tak na skutek wejścia w życie najpierw częściowo a następnie w pełni odpłatnych uprawnień do emisji CO2, a także na skutek stopniowego wzrostu cen paliw kopalnych: wkrótce czeka nas akcyza na węgiel - wynika z raportu, przedstawionego przez PAIiIZ, TPA Horwath oraz kancelarię prawną DZP nt. energetyki wiatrowej w Polsce.
 • 03.11.2011Zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
  W przepisach prawa podatkowego znajduje się szereg ulg, które stanowią niewątpliwą zachętę dla podatników do skorzystania z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania bądź wysokości podatku poprzez zastosowanie zwolnień, odliczeń, obniżek czy też zmniejszeń. Jedną z takich ulg jest wynikająca z art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.), ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:
 • 03.11.2011Jak opodatkować farmę słoneczną
  Interpelacja nr 24172 do ministra finansów w sprawie sposobu opodatkowania terenu elektrowni słonecznej
 • 27.10.2011URE przyznał już 50 tys. zielonych certyfikatów
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał już ponad 50 tys. tzw. zielonych certyfikatów, czyli świadectw pochodzenia energii elektrycznej, która wytwarzana jest z odnawialnych źródeł energii (OZE).
 • 14.09.2011Podatek płacimy tylko od fundamentu i masztu wiatraka
  Interpelacja nr 23709 do ministra finansów w sprawie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości
 • 13.06.2011Pawlak: Postawmy na morską energetykę wiatrową
  Morska energetyka wiatrowa może być znaczącym rozwiązaniem w dyskusji o energetyce w Polsce. Jej rozwój na Bałtyku to szansa na ożywienie przemysłu i utworzenie nawet 8 tysięcy nowych miejsc pracy – uważa wicepremier Waldemar Pawlak.
 • 20.04.2011Odliczenie VAT z faktur wystawionych na zleceniobiorcę
  Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy zleceniodawca (spółka) zlecając podmiotowi trzeciemu przygotowania pod klucz elektrowni, zleci dokonanie wpłat i zaliczek na poczet uzyskanych przyszłych przyłączy wiatrowych, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktur zaliczkowych, na których widnieje jako nabywca, gdzie faktycznym płatnikiem, zgodnie z umową był podmiot trzeci?
 • 18.03.2011WSA: Od kabli w kanale też jest podatek od nieruchomości
  Z uzasadnienia: Budowlą na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w świetle art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z uwzględnieniem regulacji z art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, jest obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Jest nią zatem sieć telekomunikacyjna, której elementami są linie kablowe, kanały kablowe, studzienki telekomunikacyjne, stanowiąc, w wyniku ich technicznego powiązania, funkcjonalną całość i służąc przekazywaniu informacji. Wartość linii kablowych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości należy przyjmować z ewidencji środków trwałych.
 • 23.02.2011Tablica reklamowa trwale związana z gruntem jest opodatkowana
  Interpelacja nr 19987 do ministra finansów w sprawie opodatkowania tablic reklamowych
 • 22.02.2011Elektrownie wiatrowe a podatek od nieruchomości
  Kwestia opodatkowania elektrowni wiatrowych budzi w ostatnim czasie szereg kontrowersji. Spór dotyczy opodatkowania poszczególnych elementów elektrowni wiatrowych. Żaden z przepisów prawa nie definiuje pojęcia „elektrowni wiatrowej” czy też „siłowni wiatrowej”.
 • 29.11.2010Energetyka: O połowę więcej farm wiatrowych niż rok temu
  Przyrost mocy farm wiatrowych na terenie Polski w pierwszych trzech kwartałach 2010 r. wyniósł 51 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2009 r., co oznacza, że w całym bieżącym roku może to być nawet 75 proc. - wynika z raportu opracowanego przez firmę doradczą TPA Horwath, kancelarię Domański Zakrzewski Palinka we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.  
 • 15.11.2010WSA: Dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniona z VAT
  Z uzasadnienia: Normodawca jako kryterium zwolnienia od opodatkowania dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze odwołał się do przeznaczenia terenu, a nie do sposobu aktualnego wykorzystania terenu. Zatem, grunty stanowiące przedmiot zawartej przez stronę dzierżawy objęte były zwolnieniem z opodatkowania zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. w związku z § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, z mocy którego zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, a także zbycie prawa użytkowania wieczystego tych gruntów. O przeznaczeniu terenu decyduje plan zagospodarowania przestrzennego – nie ma bowiem znaczenia faktyczny i aktualny sposób wykorzystania gruntu o jakim mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, a wyłącznie jego formalne przeznaczenie.
 • 07.10.2010Pół miliona złotych kary dla Enei
  Za narzucanie kontrahentom uciążliwych warunków umów i czerpanie z tego nieuzasadnionych korzyści na spółkę Enea Operator została nałożona kara w wysokości blisko pół miliona złotych – ogłosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie w sprawie nadużywania pozycji dominującej na rynku dystrybucji energii elektrycznej zostało wszczęte w październiku 2009 r., po informacjach uzyskanych od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • 13.08.2010Orzecznictwo: Podatek od nieruchomości – kolejne kontrowersje wokół definicji budowli
  Teza: Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 1 a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm. ) i art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm. ) podlegają części budowlane baterii koksowniczych (pieców przemysłowych) oraz fundamenty, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Budowlą bowiem nie jest bateria koksownicza jako całość techniczno - użytkowa (art. 3 pkt 1 Pb), ale jej część budowlana (art. 3 pkt 3 Pb) i tylko ta część podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
 • 14.07.2010Podatek tylko od fundamentów i masztów wiatraków
  Skoro ustawodawca jako budowlę zdefiniował tylko część budowlaną elektrowni wiatrowej, to w rezultacie przesądził, że dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowla nie musi stanowić całości użytkowej, a opodatkowaniu podlega tylko "sama" część budowlana urządzenia technicznego. Zatem, ponieważ do budowli - z woli ustawodawcy - nie zostały zaliczone urządzenia bezpośrednio służące wytwarzaniu energii elektrycznej (turbina, gondola inne urządzenia znajdujące się w gondoli), to uzasadnione jest stanowisko, że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, natomiast podatkowi temu podlegają tylko części budowlane czyli fundamenty, maszt - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
 • 08.06.2010NSA: Przewody opodatkowane jak budowla
  Sieć uzbrojenia terenu w postaci telekomunikacyjnych linii kablowych stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a przez to i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wobec brzmienia art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane i art. 2 pkt 11 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nie ma żadnego znaczenia okoliczność faktyczna, czy dana sieć uzbrojenia terenu ułożona jest bezpośrednio w ziemi, czy też w odpowiedniej kanalizacji kablowej, ponieważ ww. przepisy w tym przedmiocie nie stanowią. Obiektami budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo budowlane, w zależności od konkretnego stanu faktycznego, mogą być: 1. budowle (art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane), 2. budowle wraz z instalacjami i urządzeniami (art. 3 pkt 3 i art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane) oraz 3. traktowane jako jeden obiekt budowlany różne budowle - pozostające w funkcjonalnym związku i tworzące w nim całość techniczno - użytkową (art. 3 pkt 1 lit. b i art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane).
 • 17.05.2010Orzecznictwo NSA: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości transformatorów
  Sporne w sprawie niniejszej w zakresie oceny prawnopodatkowej: transformatory, nie stanowią urządzeń budowlanych, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i nie są też budowlami wchodzącymi w skład budowli jako całości techniczno-użytkowej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 wymienionej ustawy podatkowej w związku z art. 3 pkt 1 lit. b powołanej ustawy Prawo budowlane.
 • 23.02.2010Orzecznictwo podatkowe: Czy generator to budowla?
  Tezy: Elektrownie wiatrowe nie są budowlami w rozumieniu art. 1a ust 1 pkt 2 ustawy podatkowej w związku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Elektrownie wiatrowe nie tylko nie są wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, lecz pozbawione są cech zbliżonych do budowli wymienionych w tym przepisie. W związku tym nie mogą być one uznane za budowle. Takie urządzenia, jak generator, rotor z gondolą, wirnik, generator, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia energetyczna, instalacja alarmowa zdalnego sterowania, nie są częściami budowlanymi urządzeń technicznych elektrowni wiatrowych. Są odrębnymi pod względem technicznym częściami przedmiotów składających się na całość użytkową w zakresie urządzeń wytwórczych energii elektrycznej, a nie budowli.
 • 03.12.2009Pawlak: Polska ma dostateczne zapasy gazu
  Potrzebne jest uzupełnienie dostaw, które w przyszłości zabezpieczą bieżące potrzeby polskiej gospodarki, ale obecnie sytuacja jest stabilna, ponieważ Polska zgromadziła wystarczające zapasy surowca na sezon zimowy 2009/2010 – przekonywał posłów wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, który w Sejmie informował o nowej, długoterminowej umowie na dostawy rosyjskiego gazu.
 • 25.11.2009Orzecznictwo NSA: Nie każdy obiekt jest budowlą
  Budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są te wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz te obiekty budowlane, które są podobne do nich. Opodatkowanie rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, narusza zasadę określoności i zasadę ustawowego określania przedmiotu danin publicznoprawnych, wynikające z art. 2 i 217 Konstytucji.
 • 10.11.200925 mln euro ze sprzedaży uprawnień do emisji
  Polska zawarła pierwszą umowę na sprzedaż jednostek emisji dwutlenku węgla w ramach Protokołu z Kioto, dzięki której zyska 25 mln euro na ochronę klimatu i wsparcie wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego. Transakcja uruchamia łącznie pół miliarda zł dla polskiej gospodarki. Wkrótce ruszą pierwsze programy umożliwiające wykorzystanie tych środków na inwestycje związane z biogazem, biomasą i modernizacją sieci energetycznych.

« poprzednia strona | następna strona »