Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

najem prywatny vat

 • 31.01.2014Najem prywatny nieruchomoci wycofanej ze spki cywilnej
  Pytanie podatnika: Czy maonkowie mog wynajmowa nieruchomo po wycofaniu ze spki w ramach tzw. najmu prywatnego i opodatkowa przychody przez jednego z maonkw w formie ryczatu?
  • 29.01.2014Najem prywatny w deklaracji VAT
   Pytanie podatnika: Czy przychd z tytuu najmu prywatnego lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne Wnioskodawca ma wykazywa w ewidencji VAT i deklaracji VAT-7?
   • 16.09.2013Obowizek stosowania kas rejestrujcych
    Pytanie podatnika: Czy w roku 2013 przedsibiorca ma obowizek ewidencjonowa obrót za pomoc kasy fiskalnej czy jest z tego obowizku zwolniony oraz czy wycznie wystawianie faktur za wiadczone usugi najmu jest warunkiem zwolnienia z obowizku ewidencji przy pomocy kasy rejestrujcej?
    • 14.08.2013Skutki wyprowadzenia nieruchomoci z ewidencji rodkw trwaych
     Pytanie podatnika: Czy po wyprowadzeniu z ewidencji rodkw trwaych nieruchomoci, ktra bya w dziaalnoci gospodarczej przedmiotem wynajmu, i przekazaniu jej na cele osobiste, Wnioskodawca musi zapaci podatek VAT?
     • 19.07.2013VAT: Dokumentowanie usug najmu lokali stanowicych wspwasno maesk
      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca mia prawo zgodnie z ustaw o podatku VAT wystawi rachunek lub faktur, gdy to nie on lecz jego ona podpisaa umow wynajmu czyli to ona, a nie Zainteresowany bya stron umowy? Czy to zatem Wnioskodawca, czy te jego ona jest podatnikiem z punktu widzenia ustawy o podatku VAT?
      • 27.02.2013VAT: Dziaalno gospodarcza i najem prywatny
       Pytanie podatnika: Czy przychody osigane przez Wnioskodawc z najmu lokalu prywatnego uzyskuje w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej jako podatnik VAT, czy te przychody te naley uzna za uzyskane przez niego poza t dziaalnoci jako przychody osoby prywatnej niebdcej w tym zakresie podatnikiem VAT, a zatem czy ma obowizek dolicza przychody z najmu lokalu prywatnego do obrotu stanowicego podstaw opodatkowania podatkiem od towarw i usug?
       • 13.02.2013Najem prywatny a VAT
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca pozostajc w zwizku maeskim, w ktrym istnieje ustawowa wsplno majtkowa zamierza wynaj lokale usugowe i mieszkalne zgodnie z ich przeznaczeniem, w ramach najmu prywatnego. Umowy najmu bd podpisywane przez maonkw odrbnie w dowolnie ustalonej proporcji. Czy Wnioskodawca jest zwolniony podmiotowo z VAT do kwoty 150 000,00 z w proporcji do okresu prowadzonego najmu w roku podatkowym? Czy moe on wystawia faktury VAT z najmu prywatnego? Czy w przypadku wynajmowania nieruchomoci bdcych wspwasnoci maesk przyjmuje si, e podatnikiem podatku VAT jest ten z maonkw, ktry dokona podpisania umowy najmu?
        • 27.08.2012Budynek mieszkalny wykorzystywany w dziaalnoci gospodarczej a koszty uzyskania przychodw
         Pytanie podatnika: W jaki sposb rozlicza w kosztach uzyskania przychodw wydatki zwizane z nieruchomoci, ktra czciowo wykorzystywana jest w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej?
         • 19.07.2012Dziaalno we wasnym domu a najem prywatny czci pomieszcze
          Z uzasadnienia: Nie ma podstaw do twierdzenia, e o istnieniu zwizku pomidzy domem jednorodzinnym (skadajcym si z kilkunastu pomieszcze) a prowadzon dziaalnoci gospodarcz decyduje przeznaczenie chociaby czci pomieszcze do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Za umowy zawierane w ramach dziaalnoci gospodarczej, mona byoby uzna tylko takie umowy najmu, ktre dotycz skadnikw majtku lub ich czci (pomieszcze), ktre wykorzystywane s w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, formalnie i faktycznie.
          • 24.05.2012Opodatkowanie najmu ryczatem po likwidacji dziaalnoci
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca po zlikwidowaniu dziaalnoci gospodarczej od 1 czerwca 2012 r. moe przychd z wynajmowanych nieruchomoci i gruntu opodatkowa podatkiem zryczatowanym 8,5% oraz czy liczba wynajmowanych lokali przesadza o zakwalifikowaniu najmu prywatnego do dziaalnoci gospodarczej?
           • 04.05.2012Darowizna firmowej nieruchomoci a VAT
            Pytanie podatnika: Firma (osoba fizyczna) w 1997 r. zakupia nieruchomo w postaci prawa uytkowania wieczystego dziaek gruntu, budynkw i budowli ze stawk VAT zwolnion (nieruchomo uywana). Czy darowizna na rzecz crki ww. nieruchomoci bdzie zwolniona z VAT oraz, czy spowoduje obowizek dokonania korekty podatku VAT naliczonego w wyniku dokonywanych przez firm w latach 2001-2010 ulepsze, ktrych rezultatem by wzrost wartoci nieruchomoci?
            • 30.06.2011WSA: Za faktura nie wyklucza wydatku z kosztw
             Z uzasadnienia: Za koszt uzyskania przychodu mona uzna rwnie wydatek, ktry zosta udokumentowany nierzetelnym lub wadliwym dowodem ksigowym, jeeli w toku postpowania podatkowego podatnik wykae, e operacja gospodarcza opisana w tym dowodzie faktycznie wystpia oraz, e ponis jej koszt.
             • 08.02.2011Udostpnianie prywatnych stron www reklamodawcom to dzierawa
              Jeli podatnik udostpnia miejsce na wasnych, prywatnych stronach internetowych reklamodawcom powinien on opodatkowa przychd z tego tytuu jak z umw najmu/dzierawy i umw podobnego rodzaju, a wic na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Warszawie.
              • 24.12.2010Jak opodatkowa najem?
               Pytanie podatnika: Czy prawidowe jest opodatkowanie przychodu z najmu prywatnego w formie zryczatowanego podatku dochodowego wg stawki 8,5%? Czy stawka zryczatowanego podatku w wysokoci 8,5% w 2010 r. ma zastosowanie do caoci przychodw osignitych przez wnioskodawc z tytuu najmu, czy po przekroczeniu przychodw stanowicych rwnowarto 4 ty. euro od nadwyki opacany bdzie ryczat w wysokoci 20%?
               • 15.07.2010Rozliczanie VAT z najmu przez jednego z maonkw
                Pytanie podatnika: Wraz z on oraz pani Magdalen N.-O. jest Pan wspwacicielem kamienicy (w 3/4 stanowi ona wasno Pana i ony). Kady ze wspwacicieli jest podatnikiem podatku od towarw i usug. W urzdzie skarbowym zoone zostao owiadczenie, e najem w imieniu maonkw pozostajcych we wsplnocie majtkowej, bdzie rozliczaa Pana ona, w zakresie podatku od towarw i usug, jak rwnie z tytuu zryczatowanego podatku dochodowego. Nie bdzie Pan wystawia adnej faktury sprzeday usug najmu i nie bdzie rozlicza w zwizku z tym nalenego podatku VAT, poniewa bdzie to robia Pana maonka, ujmujc w ewidencji sprzeday VAT kwoty odpowiadajce udziaowi maonkw we wspwasnoci kamienicy, tj. 3/4 udziau. Czy mona zastosowa tak zasad ewidencji wartoci sprzeday usug najmu i wystawia jedn wspln faktur?
                • 14.06.2010Tygodniowy przegld wydarze www.podatki.biz
                 Wakacje podatkowe take dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomoci; Przedawnienie dotyczy rwnie odsetek od zalegoci podatkowych; Czy najem uytkowy mona zamieni na prywatny?; Bdne paragony a obowizek zapaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczce podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2011 r. przyjta; Darowizna materiaw budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiku chorobowego
                 • 28.04.2010Przeznaczenie nieruchomoci firmowych na wynajem prywatny a VAT
                  Pytanie podatnika: Jakie skutki w podatku VAT spowoduje przeniesienie lokali uytkowych z ewidencji firmy i wynajmu w ramach dziaalnoci gospodarczej do niefirmowego wynajmu?
                  • 26.02.2010Orzecznictwo: Zakres korzystania z wynajtego lokalu na potrzeby dziaalnoci a KUP
                   Z uzasadnienia: Skoro organy nie podwayy twierdze Podatnika, e z kilku pomieszcze wynajmowanego lokalu uytkowego jest tylko jeden pokj - wycznie ten przeznaczony na potrzeby dziaalnoci gospodarczej skarcego, i wycznie przez niego uywany, to uzasadnione byo uwzgldnienie caoci poniesionych na powysze cele wydatkw. Take wobec braku uytkowania pozostaych pokoi na cele mieszkalne, zasadnym byo zaliczenie przez podatnika do kosztw uzyskania przychodw czci poniesionych przez niego kosztw remontu kuchni, azienki i korytarza. Skoro byy to wydatki na zapewnienie waciwych warunkw socjalnych osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz w danym lokalu i lokal nie by jednoczenie wykorzystywany na cele mieszkalne, to brak podstaw do zakwestionowania ich uznania jako poniesionych w celu osignicia przychodw.
                   • 20.03.2009Koszty uzyskania przychodw z tytuu wynajmu lokalu mieszkalnego
                    Pytanie podatnika: Ktre czynniki s moimi kosztami pomniejszajcymi przychd: 1. Amortyzacja lokalu 2,5% od wartoci (netto czy brutto) w skali roku, 2. Odsetki od kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, 3. Czynsz z tytuu uytkowania lokalu do Spdzielni?
                    • 26.01.2009MF: Wprowadzanie dla pewnej grupy pracownikw odmiennych regulacji jest nieuzasadnione
                     Interpelacja nr 6075 do ministra finansw w sprawie zmian w przepisach dotyczcych podatku dochodowego od osb fizycznych w celu umoliwienia w wikszym zakresie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztw dojazdu do pracy i zakwaterowania poza miejscem zamieszkania, zwizanych z wykonywan prac
                     • 23.01.2009Prywatny najem a podatek VAT
                      Pytanie podatnika: Czy od dnia kiedy Wnioskodawca zosta czynnym podatnikiem VAT (po zarejestrowaniu indywidualnej dziaalnoci gospodarczej) powinien rozpoznawa obowizek podatkowy w VAT z tytuu najmu prywatnego zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt a ustawy o podatku od towarw i usug, mimo i do koca 2007 r. cao dochodw z tytuu najmu opodatkowywaa ona?
                      • 08.12.2008Zakwaterowanie i wyywienie oddelegowanego pracownika a jego przychd
                       Pytania podatnika: 1. Czy koszt zakwaterowania naley wczy do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych w caoci? 2. Czy mona wyczy z podstawy opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 19 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych koszt zakwaterowania w kwaterze prywatnej wiadczonej usugi wynajmowania na cele zbiorowego zakwaterowania — do wysokoci nieprzekraczajcej miesicznie kwoty 500 z? 3. Czy koszt wyywienia naley wczy do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych w caoci? Jeeli ktry z powyszych skadnikw podlega wczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych to czy naley go ujmowa jako skadnik wynagrodzenia w wartoci brutto czy netto (Spka nie posiada prawa do odliczenia usug gastronomicznych i noclegowych na podstawie ustawy o VAT)?
                       • 07.10.2008Refakturowanie dostaw mediw
                        Pytanie podatnika: Czy mona rozliczy w ten sposb podatek od towarw i usug, tzn. co miesic odprowadza VAT od zaliczek za media, a raz do roku wyrwna to dokadnie do tego co faktycznie przypada na konkretnego najemc?
                        • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (5)
                         Niestety - zmian nie postanowiono finansowa oszczdnociami. Zmiany korzystne dla podatnikw sfinansuj sami podatnicy - niestety, obcienia nie zostay zaplanowane rwnomiernie. Czas na zaprezentowanie propozycji bardzo dla podatnikw niekorzystnych.

                        « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ]