Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

najem prywatny vat

 • 18.09.2017Odliczenie 100% VAT od wydatków na samochód: Ewidencja i GPS to za mao?
  Spóka chce dokonywa najmu aut osobowych na rzecz swoich pracowników po godzinie 16:00 od poniedziaku do pitku oraz weekendy i dni wolne. Najem odbywaby si odpatnie wedug stawki za przejechany kilometr - wystawiana bdzie faktura VAT w rozliczeniu miesicznym. Bdzie prowadzona szczegóowa ewidencja przebiegu samochodów. Dodatkowo samochody bd wyposaone w urzdzenia GPS. Czy spóka bdzie miaa moliwo dokona odliczenia 100% wartoci podatku VAT wedug przyjtej stawki?
  • 09.08.2017WSA. VAT od samochodu: Potencjalna moliwo nie moe ogranicza preferencji
   Warunek przewidziany w treci art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usug naley interpretowa, stosujc wykadni, zgodn z prawem unijnym, tj. w taki sposób, który nie niweczyby spenienia przez podatnika warunku materialnego, tj. faktycznego uywania przez niego pojazdów do celów zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Tym samym podatnik powinien ustali takie zasady korzystania z pojazdów samochodowych, które stwarzaj okolicznoci dla rzeczywistego uywania pojazdów samochodowych jedynie do celów dziaalnoci gospodarczej - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
   • 10.07.2017Najem i wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego z VAT
    Podatnik korzystajcy ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT nie jest zobowizany do wystawienia faktury na rzecz najemcy dokumentujcej wiadczenie usug najmu nieruchomoci, nawet w przypadku gdy nabywca (najemca) zada jej wystawienia. Moe on jednak dobrowolnie (bez dania nabywcy), wystawi faktur na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT.
    • 27.06.2017Najem prywatny wycofanych z dziaalnoci nieruchomoci a obowizek korekty VAT
     Pytanie podatnika: Czy wycofanie z dziaalnoci gospodarczej nieruchomoci, maszyn produkcyjnych i rodków transportu (wykrelenie ich z ewidencji rodków trwaych przedsibiorstwa), od nabycia których odliczono VAT i dalsze ich wynajmowanie w ramach najmu prywatnego spowoduje, e naley naliczy podatek naleny od wycofanych nieruchomoci, ruchomoci lub korygowa odliczony wczeniej podatek VAT, w sytuacji gdy ten najem prywatny bdzie nadal czynnoci opodatkowan VAT?
     • 30.05.2017Rozliczenie kosztów z tytuu najmu prywatnego
      Pytanie podatnika: Jak stawk odpisu amortyzacyjnego zastosowa w przypadku mieszkania zakupionego z rynku wtórnego? Czy koszty uzyskania przychodu obejmuj: opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w celu nabycia mieszkania, tj. podatek od czynnoci cywilnoprawnych, opat sdow oraz taks notarialn; opaty zwizane z podpisaniem aktu notarialnego w zwizku z umow najmu (owiadczenie o poddaniu si rygorowi egzekucyjnemu, tzw. najem okazjonalny); koszty porednictwa w wynajmie lokalu (tzw. prowizja porednika), udokumentowane faktur; koszty sprztania lokalu (zgodnie z umow najmu dwa razy w miesicu), udokumentowane paragonem fiskalnym?
      • 09.05.2017Najem prywatny lokalu przez podatnika VAT
       Pytanie podatnika: W styczniu br. Wnioskodawczyni dokonaa rejestracji, jako czynny podatnik VAT w zwizku z zamiarem dokonania zakupu (wraz z maonkiem) ze wspólnego majtku lokalu uytkowego od dewelopera. Czy obecnie Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna nieprowadzca dziaalnoci ma prawo w zwizku z zakupem lokalu uytkowego do jego wynajmu w ramach wynajmu prywatnego do czasu rozpoczcia przez ni dziaalnoci w tym lokalu?
       • 21.03.2017WSA. Wynajem samochodu pracownikowi a prawo do penego odliczenia VAT
        Z uzasadnienia: Moliwo wykorzystywania samochodów osobowych przez pracowników spóki, na ich potrzeby prywatne, ale na podstawie odpatnej umowy najmu zawartej ze spók, nie oznacza, e to spóka bdzie wykorzystywa samochody na swoje potrzeby prywatne. Zasadne naley uzna twierdzenie, e samochody osobowe spóka zamierza wykorzystywa wycznie do swojej dziaalnoci gospodarcze zwizanej z wynajmowaniem pojazdów samochodowych.
        • 01.03.2017Przekazanie firmowego budynku na najem prywatny a korekta VAT
         Pytanie podatnika: Czy wycofanie przez Wnioskodawc budynku ze skadników majtkowych przedsibiorstwa do majtku prywatnego bdzie podlegao opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy w zwizku z wycofaniem budynku z przedsibiorstwa Wnioskodawca bdzie zobowizany do dokonania korekty podatku naliczonego?
         • 20.12.2016Nieodpatne przekazanie nieruchomoci wspólnikom stanowi dostaw towarów
          Pytanie podatnika: Czy wycofanie z dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawc w formie spóki jawnej nieruchomoci i przekazanie ich nieodpatnie wspólnikom teje Spóki, którzy wykorzystywa bd przedmiotowe nieruchomoci wycznie w celach zwizanych z dziaalnoci opodatkowan podatkiem VAT, tj. wspólnicy którzy je otrzymaj nadal bd wynajmowa nieruchomoci w ramach tzw. najmu prywatnego, bdzie stanowi dostaw towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 a co za tym idzie bdzie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
          • 16.08.2016Karta podatkowa przy korzystaniu z usug specjalistycznych
           Pytanie podatnika: w ramach prowadzenia ww. dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawczyni zamierza korzysta z usug specjalistycznych polegajcych na sprztaniu domkw oraz praniu pocieli - s to czynnoci i prace wchodzce w inny ni zgoszony przez Wnioskodawczyni zakres dziaalnoci oraz s niezbdne do cakowitego wiadczenia usugi. Czy bdc opodatkowanym w formie karty podatkowej mona korzysta z ww. usug specjalistycznych?
           • 17.06.2016Wynajem samochodu pracownikowi bez penego odliczenia VAT?
            Pytanie podatnika: Czy planowany odpatny wynajem pojazdw pracownikom i osobom trzecim wg cennika speniajcego wymogi okrelone w art. 32 ustawy o VAT, bdce czynnoci (usug) opodatkowan stawk podstawow (23%) i usug udokumentowan faktur, bdzie zwizany z dziaalnoci gospodarcz pozwalajc na uznanie, i te samochody s wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej, co warunkuje pene prawo do odliczenia podatku VAT? Czy wypenianie ewidencji przebiegu pojazdu za czas najmu komercyjnego na podstawie dokumentacji najmu bdzie spenieniem wymogw do uznania pojazdu jako wykorzystywanego wycznie do dziaalnoci?
            • 02.06.2016Zwolnienie z VAT przy sprzeday lokalu uytkowego wykorzystywanego w dziaalnoci
             Pytanie: W 1999 r. wraz z on nabyem, prywatnie z majtku dorobkowego, lokal uytkowy. Przed zakupem w lokalu tym prowadziem dziaalno gospodarcz, opodatkowan ryczatem. Nigdy nie byem patnikiem VAT. Lokal nie by wniesiony do rejestru rodkw trwaych. Po likwidacji dziaalnoci do dnia dzisiejszego lokal jest wynajmowany (ryczat). W lokalu prowadziem drobne prace remontowe, rozoone w dugim czasie. Wszystkie wydatki ponoszone byy z prywatnych funduszy i nigdy nie stanowiy one kosztw dziaalnoci. Prowadzone prace remontowe nigdy nie przekroczyy 30% wartoci lokalu. Czy sprzedajc ww. lokal mog korzysta ze zwolnienia z podatku od towarw i usug?
             • 01.06.2016Zwolnienie z VAT przy sprzeday lokalu uytkowego wykorzystywanego w dziaalnoci
              Pytanie: W 1999 r. wraz z on nabyem, prywatnie z majtku dorobkowego, lokal uytkowy. Przed zakupem w lokalu tym prowadziem dziaalno gospodarcz, opodatkowan ryczatem. Nigdy nie byem patnikiem VAT. Lokal nie by wniesiony do rejestru rodkw trwaych. Po likwidacji dziaalnoci do dnia dzisiejszego lokal jest wynajmowany (ryczat). W lokalu prowadziem drobne prace remontowe, rozoone w dugim czasie. Wszystkie wydatki ponoszone byy z prywatnych funduszy i nigdy nie stanowiy one kosztw dziaalnoci. Prowadzone prace remontowe nigdy nie przekroczyy 30% wartoci lokalu. Czy sprzedajc ww. lokal mog korzysta ze zwolnienia z podatku od towarw i usug?
              • 01.06.2016NSA. Kiedy najem jest dziaalnoci gospodarcz?
               Zarobkowy, zorganizowany i cigy najem lokali dokonywany we wasnym imieniu, ktry mia charakter powtarzalny i nie przypadkowy, nie pozwala wbrew stanowisku samych podatnikw na klasyfikowanie przychodw z tego tytuu do rda przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
               • 11.05.2016Zakoczenie dziaalnoci gospodarczej a konieczno wyrejestrowania kas
                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w zwizku z zakoczeniem prowadzenia dziaalnoci gospodarczej otrzymaa pismo wzywajce do wyrejestrowania posiadanych kas fiskalnych. Strona prowadzia dziaalno polegajc na wynajmie nieruchomoci innemu przedsibiorcy. Obecnie Wnioskodawczyni nadal wynajmuje nieruchomo podmiotowi prowadzcemu dziaalno gospodarcz. Czy Wnioskodawczyni ma obowizek wyrejestrowa w urzdzie skarbowym posiadane kasy rejestrujce?
                • 05.02.2016Dochd z odpatnego zbycia nieruchomoci mieszkalnej przed upywem piciu lat
                 Przychd ze sprzeday nieruchomoci mieszkalnej moe by uzyskany:  w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej (jeli jej przedmiotem jest obrt nieruchomociami), lub  ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym. Z przepisu tego wynika, e odpatne zbycie:  nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci,  spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spdzielni mieszkaniowej,  o ile nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, a jednoczenie - ma miejsce przed upywem piciu lat liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio ich nabycie lub wybudowanie, stanowi przychd w podatku dochodowym od osb fizycznych.
                 • 03.02.2016Dochd z odpatnego zbycia nieruchomoci mieszkalnej przed upywem 5 lat
                  Przychd ze sprzeday nieruchomoci mieszkalnej moe by uzyskany:  w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej (jeli jej przedmiotem jest obrt nieruchomociami), lub ze rda, o ktrym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym. Z przepisu tego wynika, e odpatne zbycie:  nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci,  spdzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spdzielni mieszkaniowej,  o ile nie nastpuje w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, a jednoczenie ma miejsce przed upywem 5 lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w ktrym nastpio ich nabycie lub wybudowanie, stanowi przychd w podatku dochodowym od osb fizycznych.
                  • 18.01.2016Ryczat. Prywatny najem lokalu uytkowego
                   Pytanie: Jako osoba fizyczna nie prowadzca dziaalnoci gospodarczej mam zamiar naby lokal uytkowy (apartament) w obiekcie hotelowym. Po zakupie tego lokalu dokonam jego dzierawy na rzecz podmiotu, ktry prowadzi w tym obiekcie dziaalno hotelarsk. Poza zamiarem nabycia ww. lokalu posiadam rwnie inne nieruchomoci, ktre w przyszoci rwnie mog sta si przedmiotem najmu. Dodam, e zamierzam zarejestrowa si jako czynny podatnik VAT. Czy przychody otrzymywane z wynajmu lokalu uytkowego mog by opodatkowane podatkiem zryczatowanym w wysokoci 8,5%?
                   • 15.01.2016Ryczat. Prywatny najem lokalu uytkowego
                    Pytanie: Jako osoba fizyczna nie prowadzca dziaalnoci gospodarczej mam zamiar naby lokal uytkowy (apartament) w obiekcie hotelowym. Po zakupie tego lokalu dokonam jego dzierawy na rzecz podmiotu, ktry prowadzi w tym obiekcie dziaalno hotelarsk. Poza zamiarem nabycia ww. lokalu posiadam rwnie inne nieruchomoci, ktre w przyszoci rwnie mog sta si przedmiotem najmu. Dodam, e zamierzam zarejestrowa si jako czynny podatnik VAT. Czy przychody otrzymywane z wynajmu lokalu uytkowego mog by opodatkowane podatkiem zryczatowanym w wysokoci 8,5%?
                    • 23.11.2015Czy wynajem lokali na cele mieszkaniowe jest opodatkowany VAT?
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca wynajmujc przedstawiony w opisie sprawy lokal mieszkaniowy na cele mieszkaniowe moe zastosowa zwolnienie z podatku od towarw i usug z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT?
                     • 16.11.2015Samochd na wynajem a odliczenie VAT
                      Pytanie podatnika: Czy w powyszym przypadku bdzie Wnioskodawca mg ubiega si przy zakupie ww. samochodu o zwrot podatku VAT?
                      • 29.09.2015Przekazanie lokalu z dziaalnoci do majtku osobistego a VAT
                       Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wycofa z dziaalnoci gospodarczej lokal uytkowy i przekaza go na cele osobiste. Wnioskodawca bdzie wynajmowa lokal na podstawie umowy najmu. Po wycofaniu lokalu z ewidencji rodkw trwaych firmy nie bdzie on wykorzystywany do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Czy w zwizku z wycofaniem skadnikw majtku z dziaalnoci gospodarczej i przekazania go na potrzeby osobiste czynno ta podlega opodatkowaniu VAT wedug stawki 23%?
                       • 21.09.2015Miejsce parkowania samochodu subowego a odliczenie VAT
                        Z uzasadnienie: Przejazdy z miejsca garaowania czy przechowywania samochodu (czyli miejsca zamieszkania) do siedziby Spki, czy te do klientw, zwizane s realizacj celu subowego, czyli zwizane s wycznie z prowadzon przez wnioskodawc dziaalnoci gospodarcz. W opinii Sdu parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, tak jak to przyj organ, e samochd nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej.
                        • 18.09.2015Czynny podatnik VAT a najem prywatny mieszkania
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest posiadaczem spódzielczego wasnociowego mieszkania. Jest to jego wasno odrbna, zakupiona wiele lat przed zawarciem maestwa. Mieszkanie to wynajmuje osobie prywatnej na cele wycznie mieszkaniowe. Czy w zwizku, z tym, e Wnioskodawca jest czynnym patnikiem VAT musi wystawia co miesic faktury za najem? Czy musi ten przychód na deklaracji VAT-7K? Czy musi prowadzi ewidencji za pomoc kasy fiskalnej?
                         • 14.09.2015Zakup nieruchomoci na wynajem a ulga mieszkaniowa
                          Pytanie podatnika: Czy w przypadku planowanego doranego wynajmu mieszkania, gdy mieszkanie nadal pozostaje prywatnym mieszkaniem z przeznaczeniem na wasne cele mieszkaniowe (bo wczeniej czy pniej i tak w nim Wnioskodawca zamieszka na stae), Wnioskodawca nie straci prawa do zwolnienia podatkowego w postaci ulgi mieszkaniowej?
                          • 03.09.2015Wykorzystywanie samochodw w dziaalnoci a rozliczenia VAT
                           Z uzasadnienia: Pojazdy samochodowe s uznawane za wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika, jeeli: sposb wykorzystywania tych pojazdw przez podatnika, zwaszcza okrelony w ustalonych przez niego zasadach ich uywania, dodatkowo potwierdzony prowadzon przez podatnika dla tych pojazdw ewidencj przebiegu pojazdu, wyklucza ich uycie do celw niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz. Stosownie jednak do regulacji zawartej w art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy o VAT warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje si w przypadku pojazdw samochodowych: przeznaczonych wycznie do oddania w odpatne uywanie na podstawie umowy najmu, dzierawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - jeeli odprzeda, sprzeda lub oddanie w odpatne uywanie tych pojazdw stanowi przedmiot dziaalnoci podatnika.
                           • 28.07.2015Najem prywatny firmowej nieruchomoci
                            Pytanie podatnika: Czy przychody z najmu nieruchomoci, ktra wczeniej bya wykorzystywana w dziaalnoci gospodarczej, ale zostaa z niej wycofana, mog by kwalifikowane do przychodw z najmu prywatnego i opodatkowane ryczatem ewidencjonowanym?
                            • 11.06.2015Wpyw przychodw z wynajmu mieszkania na zwolnienie z VAT
                             Cz przedsibiorcw, ktrzy uzyskuj obroty nieprzekraczajce 150 000 z, a jednoczenie nie wykonuj czynnoci wykluczajcych moliwo wyboru zwolnienia z VAT, o ktrych mowa w art. 113 ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT), takich jak np. wiadczenie usug doradztwa, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Pilnujc limitu, ktry uprawnia ich do skorzystania z tego zwolnienia, zwykle skupiaj si oni jednak tylko na obrocie, ktry jest generowany w ramach dziaalnoci gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG. W przypadku podatnikw uzyskujcych przychody z tzw. najmu prywatnego moe okaza si to powanym bdem, skutkujcym koniecznoci zoenia zgoszenia rejestracyjnego VAT-R, skadania deklaracji VAT oraz wykazywania podatku nalenego.
                             • 10.06.2015Wpyw przychodw z wynajmu mieszkania na zwolnienie z VAT
                              Cz przedsibiorcw, ktrzy uzyskuj obroty nieprzekraczajce 150 000 z, a jednoczenie nie wykonuj czynnoci wykluczajcych moliwo wyboru zwolnienia z VAT, o ktrych mowa w art. 113 ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT), takich jak np. wiadczenie usug doradztwa, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Pilnujc limitu, ktry uprawnia ich do skorzystania z tego zwolnienia, zwykle skupiaj si oni jednak tylko na obrocie, ktry jest generowany w ramach dziaalnoci gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG. W przypadku podatnikw uzyskujcych przychody z tzw. najmu prywatnego moe okaza si to powanym bdem, skutkujcym koniecznoci zoenia zgoszenia rejestracyjnego VAT-R, skadania deklaracji VAT oraz wykazywania podatku nalenego.
                              • 27.05.2015Pierwsze zasiedlenie jako przesanka zwolnienia z VAT
                               Z uzasadnienia: Ustawodawca definiujc co naley rozumie przez pierwsze zasiedlenie, nie posuy si stwierdzeniem, e pierwsze zasiedlenie budynku stanowi oddanie czci budynku do uytkowania, w wykonaniu czynnoci podlegajcych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub uytkownikowi. Naley w zwizku z tym wyranie wskaza, e aby uzna budynek za zasiedlony w caoci musi by on wydany w caoci, w wykonaniu czynnoci opodatkowanych, tj. czynnoci wymienionych w art. 5 ust.1 ustawy o VAT, pierwszemu nabywcy lub uytkownikowi. Tylko w takiej sytuacji cay budynek speni definicj pierwszego zasiedlenia.
                               • 22.04.2015Prawo do odliczenia penego VAT od wynajmu miejsc parkingowych
                                Pytanie: Spka wynajmuje pomieszczenia biurowe w budynku, w ktrym ma swoj siedzib. Jednoczenie, zawarte s rwnie umowy najmu miejsc postojowych w garau podziemnym (kade miejsce postojowe oddzielnie), w tym samym budynku co siedziba spki. Pomimo zawarcia oddzielnych umw co do lokali, jak i co do miejsc parkingowych - umowy s nierozerwalnie zwizane ze wzgldu na akcesoryjno umw najmu miejsc parkingowych - gdyby bowiem nie zostaa zawarta umowa najmu pomieszcze biurowych, nie zostayby rwnie zawarte umowy najmu majce za przedmiot miejsca postojowe. Czy caa kwota VAT z faktur dokumentujcych czynsz najmu miejsc parkingowych stanowi naliczony VAT?
                                • 21.04.2015Prawo do odliczenia penego VAT od wynajmu miejsc parkingowych
                                 Pytanie: Spka wynajmuje pomieszczenia biurowe w budynku, w ktrym ma swoj siedzib. Jednoczenie, zawarte s rwnie umowy najmu miejsc postojowych w garau podziemnym (kade miejsce postojowe oddzielnie), w tym samym budynku co siedziba spki. Pomimo zawarcia oddzielnych umw co do lokali, jak i co do miejsc parkingowych - umowy s nierozerwalnie zwizane ze wzgldu na akcesoryjno umw najmu miejsc parkingowych - gdyby bowiem nie zostaa zawarta umowa najmu pomieszcze biurowych, nie zostayby rwnie zawarte umowy najmu majce za przedmiot miejsca postojowe. Czy caa kwota VAT z faktur dokumentujcych czynsz najmu miejsc parkingowych stanowi naliczony VAT?
                                 • 20.04.2015Odliczenie VAT od zakupu samochodu osobowego
                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje pene prawo do odliczenia podatku naliczonego w zwizku z zakupem samochodw osobowych? Czy na Wnioskodawcy ciy obowizek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdw?
                                  • 24.03.2015Najem mieszkania na cele niemieszkalne a zwolnienie z VAT
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni rozwaa moliwo najmu mieszkania nieuciliwej firmie o charakterze biurowo-usugowym (ksigowo, kancelaria, ubezpieczenia, biuro rachunkowe). Czy bdc podatnikiem VAT mona skorzysta ze zwolnienia z VAT przy najmie nieruchomoci na cele niemieszkalne w ramach prowadzonej dziaalnoci? A czy nie bdc podatnikiem VAT mona skorzysta ze ww. zwolnienia z VAT?
                                   • 11.03.2015Kiedy najem jest dziaalnoci gospodarcz
                                    Co do zasady osoby wykorzystujce swj majtek prywatny do celw zarobkowych przekonane s o nieprowadzeniu dziaalnoci gospodarczej. Ma to miejsce w szczeglnoci w przypadku osb wynajmujcych nieruchomoci. Problem jednak w tym, e oglnie panujce przekonanie o niewykonywaniu dziaalnoci gospodarczej w ramach tzw. „najmu prywatnego” tylko dlatego, e dokonywany jest wynajem majtku prywatnego, na paszczynie prawa podatkowego nie jest decydujc przesank, ktra pozwala stwierdzi czy mamy do czynienia z dziaalnoci gospodarcz czy te nie. O tym decyduje sposb wykorzystania tego majtku.
                                    • 10.03.2015Kiedy najem jest dziaalnoci gospodarcz
                                     Co do zasady osoby wykorzystujce swj majtek prywatny do celw zarobkowych przekonane s o nieprowadzeniu dziaalnoci gospodarczej. Ma to miejsce w szczeglnoci w przypadku osb wynajmujcych nieruchomoci. Problem jednak w tym, e oglnie panujce przekonanie o niewykonywaniu dziaalnoci gospodarczej w ramach tzw. „najmu prywatnego” tylko dlatego, e dokonywany jest wynajem majtku prywatnego, na paszczynie prawa podatkowego nie jest decydujc przesank, ktra pozwala stwierdzi czy mamy do czynienia z dziaalnoci gospodarcz czy te nie. O tym decyduje sposb wykorzystania tego majtku.
                                     • 16.02.2015Dla kogo pene odliczenie VAT od samochodu?
                                      Pytanie podatnika: Czy dla pojazdw samochodowych, ktre stanowi towar handlowy podatnika (a ktre nie s wykorzystywane dla tzw. celw subowych podatnika), Wnioskodawcy przysuguje pene prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tych pojazdw jak i wskazanych innych kosztw zwizanych z tymi pojazdami, tj. bez zastosowania 50% ograniczenia?
                                      • 16.01.2015Najem prywatny a kasa rejestrujca
                                       Zgodnie z ustaw o VAT podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne wykonujce samodzielnie dziaalno gospodarcz bez wzgldu na cel lub rezultat takiej dziaalnoci. Czy zatem osoba prywatnie wynajmujca mieszkanie musi posiada kas fiskaln?
                                       • 16.01.2015Koszty dziaalnoci: Najem rodkw trwaych nalecych do firmy maonka
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz i pozostaje w zwizku maeskim, w ktrym obowizuje wsplno majtkowa. M Wnioskodawczyni, ktry prowadzi odrbn dziaalno, wynaj Wnioskodawczyni dwa cigniki siodowe, dwie naczepy oraz notebook. Czy Wnioskodawczyni w odniesieniu do wynajtych przez ma rodkw trwaych oraz notebooka moe zaliczy do kosztw uzyskania przychodw wydatki zwizane z umow najmu (czynsz) i czy powinna dokonywa odpisw amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej ustalonej zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 w zwizku z art. 22g ust. 12 ustawy o PIT?
                                        • 15.01.2015Najem prywatny a kasa rejestrujca
                                         Zgodnie z ustaw o VAT podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajce osobowoci prawnej oraz osoby fizyczne wykonujce samodzielnie dziaalno gospodarcz bez wzgldu na cel lub rezultat takiej dziaalnoci. Czy zatem osoba prywatnie wynajmujca mieszkanie musi posiada kas fiskaln?
                                         • 23.12.2014Najem prywatny lokali przez podatnika VAT a dane sprzedawcy na fakturze
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob fizyczn prowadzc dziaalno i jest podatnikiem VAT. Do swego prywatnego majtku Wnioskodawca zamierza zakupi kilka lokali mieszkalnych i czerpa dochody z ich wynajmu. Przychody te zamierza dokumentowa faktur, jednak w pozycji wystawcy faktury wpisze swoje imi i nazwisko oraz adres domowy, a nie dane dotyczce dziaalnoci. Czy faktura dokumentujca najem bdzie wystawiona prawidowo?
                                          • 22.09.2014Prawo do odliczenia VAT od zakupu bankowozu
                                           Przepis art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz ustawy o transporcie drogowym naley rozumie w ten sposb, e odliczenie w penej wysokoci podatku naliczonego z tytuu nabycia, leasingu lub najmu samochodu o specjalnym przeznaczeniu lub z tytuu nabycia paliwa sucego do jego napdu, przysuguje wwczas, gdy pojazd ten jest wykorzystywany wycznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w ramach opodatkowanej dziaalnoci gospodarczej podatnika o profilu, dla ktrej wykorzystywanie tego typu pojazdu jest konieczne oraz racjonalnie uzasadnione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                           • 16.09.2014Odliczenie VAT od udostpnianych skadnikw majtku
                                            Pytanie podatnika: Czy spce przysuguje prawo do obnienia podatku nalenego o kwot podatku naliczonego wynikajcego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z nabyciem, uywaniem i eksploatacj skadnikw majtku udostpnianych przedstawicielom i zleceniobiorcom, tj. samochodw, laptopw i telefonw komrkowych, na podstawie zawartych umw odpowiednio porednictwa i o zarzdzanie?
                                            • 08.08.2014Wynajem samochodw pracownikom a VAT
                                             Pytanie podatnika: Czy w przypadku wynajmu samochodw na rzecz wasnych pracownikw, spka bdzie moga uzna, e s one wykorzystywane wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika zgodnie z art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o VAT?
                                             • 25.06.2014VAT: Zwolnienie z art. 113 a przychody z najmu prywatnego
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca oprcz prowadzonej dziaalnoci gospodarczej uzyskuje dochody z wynajmu prywatnych mieszka osobom fizycznym na cele wycznie mieszkaniowe. Nowe brzmienie art. 113 operuje niejasnym pojciem „transakcji zwizanych z nieruchomociami”. Czy najem prywatny prowadzony na wasny rachunek zalicza si do ww. transakcji, a co za tym idzie wlicza do limitw uprawniajcych do zwolnienia podmiotowego z VAT?
                                              • 29.04.2014Opodatkowanie najmu ryczatem od przychodw ewidencjonowanych
                                               Ustalajc w ryczacie od przychodw ewidencjonowanych, czy przychd z najmu lokali pochodzi z dziaalnoci gospodarczej, naley w pierwszym rzdzie podj prb przypisania tego przychodu do jednego ze rde wymienionych w ustawie o PIT (w szczeglnoci w art. 10 ust. 1 pkt 6); jeeli okae si to niemoliwe, a przychd powsta w wyniku dziaalnoci zarobkowej wykonywanej w sposb zorganizowany i cigy, ktra prowadzona jest we wasnym imieniu, wwczas przychd bdzie stanowi przychd z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, a w konsekwencji opodatkowanie go ryczatem od przychodw ewidencjonowanych nie bdzie dopuszczalne - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 14.03.2014VAT od samochodw z kratk: Prezydent podpisa nowelizacj ustawy
                                                Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa nowel ustawy o VAT. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych m.in. do celw mieszanych, tj. dziaalnoci gospodarczej i prywatnej. Przypomnijmy zatem szczegy zmian, ktre wejd w ycie ju na pocztku kwietnia.
                                                • 04.03.2014Odliczanie VAT a wsplno majtkowa
                                                 Pytanie podatnika: Czy nabywajc nieruchomoci nie zwizane z dziaalnoci gospodarcz do majtku wsplnego Wnioskodawca ma prawo, jako zarejestrowany podatnik podatku od towarw i usug (w przypadku gdy maonka, bdca wspwacicielem nieruchomoci nie jest zarejestrowanym podatnikiem), do odliczenia caoci podatku naliczonego wynikajcego z aktu notarialnego i wystawionych faktur?
                                                 • 26.02.2014VAT od aportu w formie nieruchomoci do spki jawnej
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca niebdcy zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jest osob fizyczn i wsplnikiem spki jawnej, w ktrej posiada 50% udziau. W celu jej dokapitalizowania, Wnioskodawca zamierza wnie do spki jawnej nieruchomo, stanowic majtek prywatny Zainteresowanego, uytkowany dotychczas przez ww. spk na podstawie umowy uyczenia. Czy wniesienie przez Wnioskodawc aportu w formie nieruchomoci do spki jawnej bdzie opodatkowane u Zainteresowanego podatkiem VAT?
                                                  • 21.02.2014Od 1 kwietnia koniec samochodw z kratk
                                                   20 lutego br. Senat przyj bez poprawek ustaw o zmianie ustawy o podatku od towarw i usug oraz niektrych innych ustaw, wniesion przez rzd. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatkw dotyczcych samochodw osobowych oraz innych pojazdw o dopuszczalnej masie cakowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych m.in. do celw mieszanych, tj. dziaalnoci gospodarczej i prywatnej.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »