Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

01.08.2018

Co dalej z kilometrówką?

Aktualnie nie są prowadzone prace zmierzające do likwidacji „kilometrówki” dla pracowników wykorzystujących samochód prywatny do celów służbowych. Natomiast w projektowanych zmianach ustaw o podatku dochodowym przewiduje się kompleksowe zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia działalności, co de facto oznacza likwidację „kilometrówki” w obecnym rozumieniu dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Projektowane zmiany dotyczą również samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Interpelacja nr 23651 do ministra finansów w sprawie kwoty limitu za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych

Szanowna Pani Minister!

Zwracam się z interpelacją w sprawie kwoty limitu za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.

Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych nie była zmieniana od 2007 roku. W ciągu tych lat wzrastały i nadal wzrastają koszty eksploatacji pojazdów związane z naprawami, przeglądami, ubezpieczeniem i paliwem. Przedsiębiorcy oraz pracownicy użytkujący prywatne pojazdy w celach służbowych uważają, że stawki za tzw. kilometrówkę powinny zostać dostosowane do panujących obecnie realiów i kosztów eksploatacji pojazdów.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

  • Czy ministerstwo planuje urealnienie stawki za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych?
  • Czy ministerstwo planuje likwidację tzw. kilometrówki, a jeżeli tak, to jaki sposób rozliczania kosztów użytkowania pojazdu prywatnego do celów służbowych zostanie zaproponowany przedsiębiorcom i pracownikom?

Poseł Urszula Pasławska

3 lipca 2018 r.

Odpowiedź na interpelację nr 23651 w sprawie kwoty limitu za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z dnia 10 lipca br., przy którym przekazano interpelację nr 23651 Pani poseł Urszuli Pasławskiej, w sprawie kwoty limitu za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych, uprzejmie informuję, że Ministrowi Finansów jest dobrze znany postulat zwiększenia stawki tzw. ,,kilometrówki”, podnoszony wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat, w szczególności przez listonoszy i leśników.

Zgodnie z art. 34a ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907. 1935 i 1948), na podstawie którego Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – jakiekolwiek zmiany ww. ustawy lub ww. rozporządzenia pozostają w merytorycznym zakresie ministra właściwego ds. infrastruktury.

Niezależnie od powyższego, w Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk 819). Projekt został skierowany do prac w Komisji Infrastruktury, 24 maja 2017 r. została powołana Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu. W dniu 18 lipca br. podkomisja zakończyła pracę nad projektem, przekazując go wraz ze sprawozdaniem do dalszego procedowania w ramach prac Komisji Infrastruktury. Rada Ministrów w dniu 20 kwietnia 2017 r. przyjęła negatywne stanowisko do ww. projektu.

Pragnę poinformować, że Minister Finansów popiera negatywne stanowisko Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk 819). Należy podkreślić, że główny argument podnoszony przez wnioskodawców, tj. wzrost kosztów eksploatacji samochodów osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu stawek OC), w kontekście „kilometrówki”, rozumianej jako wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych, nie jest do końca właściwy. Jeśli samochód jest prywatny, to szereg kosztów (utrata wartości, OC, badanie techniczne, raz do roku wymiana oleju i filtrów, sezonowe wymiany opon, itd.) właściciel ponosi niezależnie od tego czy auto jest używane do celów służbowych, czy nie.

„Kilometrówka” została wprowadzona do obrotu gospodarczego jako stosunkowo proste świadczenie ryczałtowe, umożliwiające rozliczanie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Nie można jednak tracić z pola widzenia okoliczności, że jest ona jednym z wyłomów w zakresie powszechności opodatkowania dochodu, stanowi bowiem swoistą ulgę podatkową.

W rzeczywistości gospodarczo-społecznej pojawiły się jednak podmioty, które dla kandydatów do pracy wprowadzają de facto wymóg posiadania samochodu osobowego, dedykowanego w praktyce wyłącznie do realizacji zadań służbowych. Rzecz jasna, podmioty te oferują zawieranie umów cywilno-prawnych użytkowania samochodu prywatnego, na podstawie których wypłacają comiesięczne świadczenie „kilometrówkowe” w maksymalnych, dopuszczalnych przepisami, limitach. Co istotne, w ramach limitu jest ono nieoskładkowane i nieopodatkowane a dla pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu.

Sytuacja, w której pracodawca przerzuca na pracownika obowiązek zapewnienia podstawowych narzędzi, niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych na rzecz pracodawcy (np. obligatoryjne posiadanie środka transportu) jest nie do przyjęcia na gruncie prawa pracy i stanowi wypaczenie idei „kilometrówki”.

Z informacji przekazanych przez stronę społeczną podczas prac nad projektem ww. ustawy (druk 819) wynika, że powyższa sytuacja ma miejsce m. in. w Poczcie Polskiej SA. Listonosze w wielu przypadkach, są zmuszani nabyć drugie auto, służące wyłącznie do celów służbowych. Niemniej jednak, reakcją na opisywane negatywne zjawiska nie powinno być podejmowanie działań legislacyjnych, których skutek oddziaływać będzie na całą gospodarkę. Regulacje dotyczące kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych, w tym poprzez waloryzację stawek, oddziałują nie tylko na sferę gospodarczą ale również na jednostki sektora finansów publicznych i ich koszty funkcjonowania. Skutki zmiany stawek „kilometrówki” byłyby dla finansów publicznych wielomilionowe (ubytek dochodów podatkowych i zwiększone wydatki sektora publicznego).

Ad pytanie 2)

Aktualnie w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace zmierzające do likwidacji „kilometrówki” dla pracowników wykorzystujących samochód prywatny do celów służbowych. Natomiast w projektowanych zmianach ustaw o podatku dochodowym przewiduje się kompleksowe zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia działalności, co de facto oznacza likwidację „kilometrówki” w obecnym rozumieniu dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Projektowane zmiany dotyczą również samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej na podstawie umów leasingu.

W celu ujednolicenia zasad podatkowego rozliczania przez podatników wykorzystywania w prowadzonej działalności samochodów osobowych, niezależnie od rodzaju umowy na jakiej podatnik korzysta z takiego samochodu, przewiduje się ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu umów leasingu, najmu i dzierżawy do kosztów podatkowych. Ograniczenie to ustalone zostanie proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 zł.

Projekt ustawy przewiduje również zmianę zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością). W projekcie zakłada się wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków. Możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT).

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Piotr Nowak

Warszawa, 25 lipca 2018 r.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz