SZKOLENIA ONLINE

02.07.2024, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Rozliczanie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2024 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych

Termin i miejsce:

02.07.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) to szczególnego rodzaju podatnicy podatku VAT, wymagający uwzględnienia specyfiki prowadzonej przez nie działalności. Proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie, które uwzględnia tę specyfikę oraz obejmuje pełny zakres zagadnień, mający zastosowanie w JST. Program szkolenie przewiduje omówienie zarówno ogólnych zasad podatku VAT jak i instytucji dedykowanych JST np. prewspółczynnik, którego liczenie zaprezentowane zostanie na przykładach. Szkolenie obejmuje również m.in. zagadnienia charakterystyczne dla JST jak np. konsekwencje wyroku TS UE w zakresie rozliczania OZE i azbestu oraz planowane zmiany w podatku VAT jak np. obligatoryjna e-faktura i system KSeF w JST.

Dodatkowo każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia, będzie mógł zadać dowolną ilość pytań z interesującego go zakresu. Na każde pytanie udzielona zostanie odpowiedź w transmitowanej na żywo sesji pytań.

Szczegółowe informacje

Program szkolenia:

I. Zasady ogólne rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin
 1. Gmina jako szczególny rodzaj podatnika
 2. Zakres opodatkowania podatkiem VAT w gminach
 3. Mechanizm podatku VAT
 4. Zwolnienia z podatku VAT w gminach
 5. Zasady liczenia prewspółczynnika i proporcji
 6. Pozostałe zagadnienia
 
II. Znaczenie wyroku TS UE w zakresie OZE i usuwania azbestu z nieruchomości mieszkańców
 1. Zasady opodatkowania dotacji w gminach
 2. Dotychczasowa praktyka rozliczania podatku VAT od dotacji przy projektach OZE
 3. Zasady rozliczania VAT przy projektach usuwania azbestu z nieruchomości
 4. Znaczenie wyroku TS UE w sprawach C-612/21 oraz C-616/21
 5. Czy gminy będą miały prawo do ubiegania się o zwrot podatku naliczonego VAT?
 6. Ryzyko korekty podatku naliczonego VAT, odliczonego przez gminy w ramach projektów OZE i usuwania azbestu
 7. Pozostałe zagadnienia
 
III. Rozliczenie VAT od sprzedaży węgla
 1. Zasady rozliczania podatku od zakupu węgla
 2. Czy należy stosować prewspółczynnik?
 3. Zwolnienie z kas fiskalnych
 4. Pozostałe zagadnienia
 
IV. Stawka podatku VAT przy refakturze mediów przez gminy
 1. Istota refaktury
 2. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury
 3. Wątpliwości i ryzyka związane z refakturą mediów
 4. Czy gmina może stosować przy refakturze mediów obniżoną stawką VAT?
 5. Optymalne i bezpieczne rozwiązanie z punktu widzenia gmin
 6. Analiza zasad refakturowania mediów na przykładach
 
V. Obligatoryjne e-faktury (KSef) w gminach z uwzględnieniem zmian zapowiedzianych przez Ministra Finansów
 1. Obowiązek wystawiania przez gminy wszystkich faktur za pośrednictwem systemu KSeF
 • Specyfika gmin - przepisy szczególne dla JST
 • Co z fakturami konsumenckimi?
 • Zasady wystawiania e-faktur
 • Wystawianie faktur w okresie awarii
 • Korekty "in minus"
 • Nowe obowiązki po stronie gminy w związku z obligatoryjnym KSeF
 • Sankcje za nie przestrzeganie przepisów o KSeF
 • Pozostałe zagadnienia
 • Prezentacja na przykładzie - wystawienia e-faktury na platformie KSeF
 1. Planowane zmiany w projekcie obowiązkowego KSeF
 • Zasady funkcjonowania oraz stosowania e-faktury oraz KSeF
 • Pozostałe zagadnienia
 • Możliwość wystawiania faktur w wersji papierowej (wyjątki)
 • Wprowadzenie do KSeF faktur wystawionych w trybie offline
 • Możliwość dołączania załączników do e-faktury (wyjątki)
 • Zmiany w zakresie faktur konsumenckich
 • Ujednolicenie terminu wejścia w życie nowych przepisów
 
VI. Roczna korekta podatku VAT w JST (prewspółczynnik i proporcja)
 1. Korekty rozliczeń podatku VAT w ramach tzw. współczynnika
 • Zasady liczenia proporcji
 • Wyłączenia przy liczeniu proporcji
 • Zmiana wykorzystania nieruchomości
 • Korekta w przypadku pojazdów samochodowych
 • Korekta roczna - zasady ogólne
 • Korekta roczna w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Moment oraz forma dokonania korekty
 • Zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna
 1. Korekta roczna podatku VAT w ramach tzw. prewspółczynnika
 • Podstawa prawna korekty rocznej w zakresie prewspółczynnika
 • Zasady ustalania prewspółczynnika dla celów korekty rocznej
 • Wybór metody ustalania prewspółczynnika - fundamentalne znaczenie najnowszego orzecznictwa NSA
 • Jak przygotować się do korekty rocznej?
 • Korekta roczna w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Czy istnieje obowiązek korekty w przypadku środków trwałych (np. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) oddanych do użytkowania przed wejściem w życie przepisów o prewspółczynniku?
 • Wpływ przepisów o centralizacji na sposób i zakres dokonywania korekty.
 • Analiza najnowszego orzecznictwa
 1. Analiza na przykładach
 • Obliczanie prewspółczynnika na przykładach
 • Obliczanie proporcji na przykładach
 
VII. Zasady dokumentowania korekt "in minus" - ujęcie praktyczne z punktu widzenia specyfiki gmin
 1. Brak obowiązku potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej
 2. Zasady dokonywania "uzgodnień" korekt
 3. Obowiązek posiadania dokumentacji przez wystawcę faktury
 4. Dokumentacja "dorozumiana"
 5. Moment ujęcia w JPK obniżenia podatku należnego VAT
 6. Zasady korekty podatku naliczonego VAT przez nabywcę
 7. Brak obowiązku posiadania faktury korygującej przez nabywcę
 8. Objaśnienia podatkowe w zakresie SLIM VAT - istotne zagadnienia z punktu widzenia gmin
 9. Korekty "in minus" w pliku JPK
 10. Praktyczne problemy związane z korygowania faktur z punktu widzenia specyfiki gmin
 
VIII. Grupa VAT w gminach
 1. Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie
 2. Kto może wchodzić w skład Grupy VAT?
 3. Czy gminy mogą tworzyć grupy VAT?
 4. Definicja pojęcia Grupy VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin
 • powiązania finansowe
 • powiązania ekonomiczne
 • powiązania organizacyjne
 1. Organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT
 2. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy VAT
 3. Zasady opodatkowania transakcji zewnętrznych
 4. Rozliczanie podatku naliczonego VAT
 5. Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik (zasady rozliczania proporcji)
 6. Grupa VAT a tzw. "Biała Lista"
 7. Zasady tworzenia Grupy VAT
 8. Rola przedstawiciela Grupy VAT
 9. Umowa o utworzeniu Grupy VAT
 10. Rejestracja Grupy VAT
 11. Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT
 12. Zasady korygowania deklaracji przez Grupę VAT
 13. Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy VAT
 14. Pliki JPK w Grupie VAT
 15. Utrata statusu Grupy VAT - konsekwencje podatkowe
 16. Wady i zalety Grupy VAT z punktu widzenia gmin oraz spółek komunalnych
 
IX. SLIM VAT 3 w gminach
 1. Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT
 2. Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika
 3. Stawki sankcyjne VAT - zmiany zasad stosowania
 4. Zmiany w zasadach fakturowania
 • faktura zaliczkowa
 • korekty faktur
 1. Mały podatnik - zmiana progu
 2. Wiążąca Informacja Stawkowa - doprecyzowanie przepisów
 3. Zmiany transakcjach wewnątrzwspólnotowych
 4. Zmiany w zasadach rozliczeń mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
 5. Korekta przepisów dotyczących stosowania kas fiskalnych
 6. Doprecyzowanie pakietu e-commerce
 7. Korekta przepisów w zakresie 15 - dniowego zwrotu podatku
 8. Pozostałe zmiany
 
X. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacje organizacyjne:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):

1 SZKOLENIE
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za szkolenie
2 SZKOLENIA
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za szkolenie
3 SZKOLENIA
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za szkolenie

Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Dobierz e-kurs i skorzystaj z RABATU 100 ZŁ NETTO na każdy dodany e-kurs

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

02.07.2024: szkolenie on-line

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl
 
 

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html