SZKOLENIA ONLINE

07.06.2024, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

Termin i miejsce:

07.06.2024, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania operacji gospodarczych w rachunku przepływów pieniężnych. Przedstawiona zostanie problematyka przygotowania rachunku i kluczowych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat wpływających na przepływy pieniężne. Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 Rachunek przepływów pieniężnych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,

 • zasady wydzielania przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,

 • poszczególne pozycje rachunku przepływów pieniężnych.

Szczegółowe informacje

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych, controlingu; zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić wiedzę w tej dziedzinie.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

 • Istota rachunku przepływów pieniężnych - jego powiązanie z elementami sprawozdania finansowego

 • Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

 • Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

 • Charakterystyka działalności prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych

 1. Istota rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednią

 • Ujęcie bilansowych zmian stanu w rachunku przepływów pieniężnych

 • Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • Zmiana stanu należności długoterminowych

 • Zmiana stanu inwestycji długoterminowych

 • Zmiana stanu inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

 • Zmiana stanu inwestycji w długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe (bez środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych).

 • Zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych

 • Zmiana stanu zapasów

 • Zmiana stanu należności krótkoterminowych

 • Zmiana stanu inwestycji krótkoterminowych

 • Zmiana stanu inwestycji w krótkoterminowe aktywa finansowe (bez środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

 • Zmiana stanu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych

 • Zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

 • Zmiana stanu kapitału własnego

 • Zmiana stanu rezerw na zobowiązania

 • Zmiana stanu zobowiązań długoterminowych

 • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

 • Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (pasywa)

 • Leasing finansowy w rachunku przepływów pieniężnych

 • Różnice kursowe

  • Różnice kursowe zrealizowane dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej
  • Różnice kursowe niezrealizowane dotyczące działalności inwestycyjnej lub finansowej
  • Różnice kursowe z tytułu bilansowej wyceny środków pieniężnych
 • Odsetki
 1. Wybrane operacje niepieniężne lub wymagające przesunięcia w obrębie rachunku przepływów pieniężnych

 • Konwersja zobowiązań na kapitał własny

 • Pokrycie straty z kapitału zakładowego

 • Należności długo- i krótkoterminowe z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji

 • Zobowiązania długo- i krótkoterminowe z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji

 • Dywidendy niewypłacone

 • Przychody i koszty z tytułu wynajmu i eksploatacji nieruchomości inwestycyjnej

 • Przeszacowanie aktywów finansowych, których skutki odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny

 • Darowizny w postaci składników aktywów trwałych oraz dotacje otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych i środków trwałych w budowie

 • Aport

 • Przekwalifikowanie zapasów do środków trwałych

 1. Przepływy z działalności inwestycyjnej

 2. Przepływy z działalności finansowej

 3. Rachunek przepływów pieniężnych a dodatkowe informacje i objaśnienia

 4. Całościowy przykład ujęcia bilansowych zmian stanu aktywów i pasywów w rachunku przepływów pieniężnych

 5. Metoda bezpośrednia

 6. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

 

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

Forma szkolenia:

Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny:

 • wykład połączony z przykładami rozliczania, księgowanie,

 • wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i możliwość nawiązania kontaktu z osobami sporządzającymi rachunek przepływów pieniężnych,

 • konsultacje z trenerem.

Sesja pytań i odpowiedzi:

Sesja pytań i odpowiedzi nie jest limitowana czasowo, w jej trakcie każdy Uczestnik szkolenia uzyska odpowiedź na swoje pytania. Sesja przebiega w trybie live czat txt (Uczestnicy) - video on-line (Trener).

Informacje organizacyjne:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):

1 SZKOLENIE
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za szkolenie
2 SZKOLENIA
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za szkolenie
3 SZKOLENIA
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za szkolenie

Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Dobierz e-kurs i skorzystaj z RABATU 100 ZŁ NETTO na każdy dodany e-kurs

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

07.06.2024: szkolenie on-line

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html