Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

W dziale Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty znajduje się 132 artykuły spośród 55059 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 18.12.2023
  Do 28 grudnia należy wykonać zawieszone badania i szkolenia BHP
  1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym powróciły wynikające z Kodeksu pracy obowiązki dotyczące badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie BHP. Pracodawcy powinni wrócić do wystawiania skierowań na wszystkie badania profilaktyczne oraz dopilnować pracowników tak, by badania wykonali najpóźniej do 28 grudnia 2023 r. Do tego dnia, tj. 28 grudnia, pracodawca ma obowiązek również skierować pracowników na zaległe badania medycyny pracy oraz przeprowadzić szkolenia BHP. więcej »
 • 15.12.2023
  Rekompensata nadgodzin czasem wolnym
  Jednym ze sposobów rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych jest udzielenie czasu wolnego. Rekompensata pracy nadliczbowej czasem wolnym może nastąpić: na wniosek pracownika, bez wniosku pracownika. Rekompensata pracy nadliczbowej czasem wolnym pozbawia pracownika dodatku za tę pracę. Pracownikowi przysługuje jednak prawo do normalnego wynagrodzenia za czas przepracowany. więcej »
 • 13.12.2023
  Umowa o dzieło z własnym pracodawcą ze składkami ZUS
  Umowa o dzieło z własnym pracodawcą traktowana jest jako forma kontynuowania zatrudnienia pracowniczego. Zatem wobec umowy o dzieło wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy nie ma zastosowania zasada zbiegu tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że w świetle prawa wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy o dzieło, wykonywanej na rzecz pracodawcy, traktowane jest tak samo jak wynagrodzenie z umowy o pracę. więcej »
 • 12.12.2023
  Ergonomia pracy: w jaki sposób prawidłowo ustawić monitor ekranowy?
  W sytuacji gdy wykonywana przez pracownika praca związana jest z pracą przed komputerem (praca polegająca na wprowadzaniu danych, opracowywaniu dokumentacji, sporządzaniu faktur itp.) stanowisko pracy powinno być zorganizowane w sposób minimalizujący negatywny wpływ tej pracy na zdrowie pracownika. więcej »
 • 11.12.2023
  Kiedy pracodawca musi zapewnić pracownikowi soczewki kontaktowe?
  Z dniem 17 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Jednocześnie istotny jest czas wykonywania pracy przez tego pracownika przed monitorem ekranowym – na podstawie definicji „pracownika” zawartej w przedmiotowym akcie wykonawczym jest to każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, użytkująca w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. więcej »
 • 08.12.2023
  Praca zdalna: Czy pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów wyposażenia stanowiska w stół i krzesło?
  Do obowiązków pracodawcy związanych z organizacją pracy zdalnej (wykonywanej całkowicie lub czasowo) należy: zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej; zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycie niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej; więcej »
 • 05.12.2023
  Przekazywanie PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Pracownicy mają możliwość dostępu oraz korzystania z wewnętrznego elektronicznego portalu pracowniczego służącego do obsługi spraw kadrowo-płacowych oraz pracowniczych, poprzez który to portal mogą składać określone wnioski czy pobierać udostępniane tam dokumenty. Czy przesłanie pracownikom PIT-11 za pomocą tego portalu będzie stanowić realizację obowiązku płatnika? Czy pracownicy muszą wyrazić zgodę na otrzymanie tej informacji w ten sposób? więcej »
 • 29.11.2023
  Świąteczna pomoc dla pracowników z ZFŚS. Z PIT czy bez?
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia podjęta została decyzja o wypłacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Każdy pracownik, który złoży wniosek o przyznanie pomocy finansowej i oświadczenie o dochodach, otrzyma pieniądze. Kwota zapomogi uzależniona będzie od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? więcej »
 • 17.11.2023
  Odpracowywanie wyjść prywatnych a nadgodziny
  Pracodawca zgadza się na „wyjścia prywatne” pracowników podczas pracy. Wymaga jednak ich odpracowania. Niekiedy prowadzi to do pracy po 9 czy nawet 10 godzin, na co zatrudnione osoby się zgadzają. Czy przy stosowaniu w zakładzie pracy podstawowego sytemu czasu pracy nie powstają w takim przypadku nadgodziny? więcej »
 • 16.11.2023
  Kodeks pracy. Praca na próbę bez umowy
  Czy przepisy prawa pracy przewidują nieodpłatną pracę na próbę bez zawierania z pracownikiem umowy o pracę? więcej »
 • 15.11.2023
  Szkolenia BHP
  Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Należy dodać, że wszystkie szkolenia z zakresu bhp, według art. 2373 § 3 Kodeksu pracy odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. więcej »
 • 14.11.2023
  Pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy
  Pracownik ma prawo: powstrzymać się od wykonywania pracy w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. O fakcie powstrzymania się od pracy pracownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić przełożonego oddalić się z miejsca zagrożenia w sytuacji, kiedy pomimo że powstrzymał się od pracy, zagrożenie nadal istnieje, również powiadamiając o tym fakcie przełożonego. więcej »
 • 13.11.2023
  Kiedy szkolenie okresowe bhp nie jest wymagane?
  Szkolenie okresowe bhp pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, znajduje się w grupie, dla której ustalono kategorię ryzyka nie wyższą niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego, którą opracowuje i dokumentuje pracodawca, wynika, że jest to konieczne. więcej »
 • 10.11.2023
  Komu należy się dzień wolny za święto przypadające 11 listopada 2023 r.?
  Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się: mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Natomiast każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. więcej »
 • 10.11.2023
  MRiPS o funkcjonowaniu rad pracowników
  Pracodawca w terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników przez pracowników przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informacje dotyczące rady pracowników według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy. Dane dotyczące podmiotów, które zgłosiły powołanie u siebie rady pracowników zawierają informacje, których ustawodawca żąda wprost tj. nazwę pracodawcy, adres, datę utworzenia rady pracowników, liczbę członków rady, zawarcie porozumienia z radą pracowników, zakres porozumienia. Dane dotyczące powołania u danego pracodawcy rady pracowników, nie mają - w ocenie organu - charakteru informacji publicznej. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
12.03.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
13.03.2024

Szkolenie on-line: Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY