Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

W dziale Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty znajduje się 131 artykuły spośród 55770 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 12.04.2024
  Ile dni wolnych przysługuje pracownikowi za oddanie krwi?
  Pracownik zgłosił, że chce oddać krew. Czy pracodawca musi się na to zgodzić? Jeśli tak, to ile wolnego przysługuje pracownikowi z tego tytułu? więcej »
 • 11.04.2024
  Czy praca za granicą wlicza się do stażu pracy w Polsce?
  Jak udokumentować staż pracy za granicą, aby pracodawca zaliczył go do uprawnień pracowniczych? Czy wystarczy potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem społecznym? więcej »
 • 10.04.2024
  Pracodawcy nie chcą zatrudniać 50-latków
  Trudności z odnalezieniem się na współczesnym rynku pracy ma wielu pracowników, ale największe bezrobocie odnotowywane jest w grupie osób 50+. Warto przy tym dodać, że sytuacja pracowników 50+ na rynku pracy jest o tyle trudna, że ta grupa osób jest wciąż bardzo stereotypowo postrzegana przez pracodawców. Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy w Polsce szacuje się na poziomie 26 proc., a wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wynosi 54 proc., co daje Polsce 6. miejsce od końca na tle krajów UE. więcej »
 • 08.04.2024
  Praca zdalna – praktyczny poradnik
  Praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.   więcej »
 • 02.04.2024
  Opłacanie składek na Fundusz Pracy przy zleceniu
  Obowiązkową składkę na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę, osobę wykonującą umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, opłaca się od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ww. osoby - bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - jeżeli kwota ta, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2024 r.: 4242 zł, a od 1 lipca 4300 zł). więcej »
 • 29.03.2024
  Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych
  Od 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 lutego 2024 r. (M.P. poz. 162), obowiązywać będą nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W porównaniu do kwot odszkodowań obowiązujących w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. będą one wyższe o ok. 12,75%. więcej »
 • 28.03.2024
  Od kwietnia niższa składka wypadkowa dla 32 grup działalności
  Od 1 kwietnia 2024 r. dla większości grup działalności zostaną ustalone nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki wypadkowej. W stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 31 grupy. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 1 grupy, natomiast w przypadku 32 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki. Najniższa i najwyższe stopy procentowe składki dla grup działalności nie zmieniły się i wynosić będą: 0,67% - najniższa stopa procentowa, natomiast najwyższa 3,33%. więcej »
 • 27.03.2024
  Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Kiedy waloryzacja?
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może dofinansować pracodawcę do miesięcznych wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o ile są oni ujęci w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Kwota tego dofinansowania uzależniona jest od kilku czynników i waloryzowana względem płacy minimalnej była do 2023 roku. Niestety pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, jak i sami pracownicy, nie mają informacji o nowych kwotach dofinansowania w 2024 roku. więcej »
 • 26.03.2024
  Zmiana rozkładu czasu pracy z dnia na dzień
  Przepisy Kodeksu pracy nie regulują możliwości i trybu zmiany grafiku wprost. Brak takiej regulacji nie oznacza jednak, że zmiana jest niedopuszczalna. Należy nadmienić, że w niektórych przypadkach dopuszczalność (a nawet konieczność) zmiany grafiku wynika wprost z przepisów, pracodawca w sytuacjach określonych w Kodeksie pracy ma bowiem obowiązek np. wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę, święto czy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. więcej »
 • 20.03.2024
  Umowa zlecenia z osobą niepełnoletnią
  Prowadzę sklep ze sprzętem komputerowym. Ostatnio przyszedł do mnie 17-letni chłopak i zapytał o możliwość pracy w moim sklepie jako sprzedawca lub serwisant. Chciałbym zawrzeć z nim umowę zlecenia. Mam jednak wątpliwości czy jest to możliwe i czy muszę w związku z tym posiadać pisemną zgodę jego rodziców? więcej »
 • 20.03.2024
  Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych - fiskus musiał zmienić zdanie
  Dokonana na rzecz pracownika wypłata zwrotu poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych nie stanowi podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodu pracownika ze stosunku pracy. W konsekwencji na pracodawcy nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 31 i 38 ustawy o PIT. więcej »
 • 20.03.2024
  Dłuższy urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków?
  W listopadzie ub.r. Fundacja Koalicja dla wcześniaka przygotowała petycję z apelem o pilną zmianę w przepisach prawa, która pozwoliłaby udzielać matkom wcześniaków oraz noworodków wymagających hospitalizacji pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem do czasu wypisu niemowlęcia do domu. Urlop macierzyński miałby zatem rozpoczynać się dopiero po zakończeniu hospitalizacji dziecka. Jakie jest stanowisko Ministerstwa w tej sprawie? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. więcej »
 • 19.03.2024
  Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy
  Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy, w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. więcej »
 • 18.03.2024
  Godzina powrotu z delegacji a czas pracy
  Zasadniczo czasu powrotu z delegacji nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, jeżeli przypada poza jego godzinami pracy. Zasadniczo, gdyż oczywiście nie dotyczy to tych przypadków, w których pracownik podczas powrotu wykonywałby pracę (np. przygotowywał sprawozdanie z wyjazdu). Nie oznacza to jednak, że godzina powrotu z delegacji nie będzie miała wpływu na żaden aspekt związany z czasem pracy. więcej »
 • 14.03.2024
  Transformacja w opiece zdrowotnej. Polska zmienia zasady wypłaty świadczeń L4
  Transformacja 1 stycznia 2025 roku. Zapamiętajmy tę datę. To dzień, który prawdopodobnie zapisze się w historii jako moment, w którym polski rząd podejmuje śmiałe kroki w transformacji systemu opieki zdrowotnej dla pracowników. Co to oznacza w praktyce? Mowa o tzw. chorobowym, które miałoby być już od pierwszego dnia wypłacane przez ZUS. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

19.06.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
21.06.2024

Szkolenie online: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT - studium przypadku

cena: 790.00 zł netto

organizator: MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie online: Akademia HR Business Partnera

cena: 1690.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
24.06.2024

Szkolenie on-line: Jak ustalić koszt wyrobu gotowego? Zasady ewidencji kosztów, ustalenie...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
25.06.2024

Szkolenie on-line: Tworzenie oraz opodatkowanie fundacji rodzinnej

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY