Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

W dziale Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty znajduje się 129 artykuły spośród 55597 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 04.10.2023
  Czas wdrożyć pracę zdalną. Telepraca tylko do 7 października
  Od 7 kwietnia 2023 roku pracodawcy mogą wprowadzać wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej na podstawie przepisów Kodeksu pracy. W tym samym dniu przestały obowiązywać tymczasowe regulacje pracy zdalnej przewidziane na okres pandemii Covid-19. Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej zastąpiły kodeksowe regulacje telepracy. Warunki stosowania telepracy określone w porozumieniu lub regulaminie u danego pracodawcy mogą być stosowane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy licząc od 7 kwietnia 2023 br., tj. do 7 października 2023 r. więcej »
 • 03.10.2023
  Urlop pracownika tymczasowego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
  W jaki sposób powinien zostać udzielony urlop wypoczynkowy pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na 1/8 etatu, a pracującemu 1 godzinę dziennie)? więcej »
 • 29.09.2023
  W jaki sposób pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy?
  Pracownik jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o swojej nieobecności przed jej zaistnieniem, jak również w czasie jej trwania, jeżeli nieobecność jest spowodowana okolicznościami nagłymi i nieplanowanymi. Kwestie dotyczące tych zagadnień precyzuje § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – dalej zwany r.s.u.n., zgodnie z którym: więcej »
 • 27.09.2023
  Czy pracodawca może zapłacić za pracę w sobotę?
  W przepisach prawa pracy została ustalona zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jeżeli pracodawca ustala harmonogram, w którym pracownicy wykonują swoją pracę od poniedziałku do piątku, to sobota jest dniem wolnym wynikającym ze wspomnianej zasady. Pracodawca może polecić pracę w szóstym dniu tygodnia, jednak w takim przypadku w ramach rekompensaty pracownikowi należy się inny dzień wolny udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Nieudzielenie dnia wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. więcej »
 • 26.09.2023
  Czas wolny za nadgodziny – zasady udzielania
  Pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych wskazując w nim datę wykorzystania tego wolnego przypadającą pod koniec przyszłego miesiąca (to już jednak kolejny okres rozliczeniowy czasu pracy). Do kiedy można oddać pracownikowi wolne za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy może to nastąpić w kolejnym okresie rozliczeniowym czasu pracy? więcej »
 • 22.09.2023
  Obowiązki płatnika przy nieodpłatnym udostępnieniu mieszkania zleceniobiorcom
  Wydatki ponoszone przez zleceniodawcę na noclegi związane z wykonywaniem obowiązków służbowych ponoszone są wyłącznie w interesie zleceniodawcy, a nie zleceniobiorców. Zatem, wydatków tych nie można uznać za nieodpłatne świadczenia wobec tych zleceniobiorców. więcej »
 • 22.09.2023
  Od września nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym
  30 września 2023 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Rozporządzenie to dostosowuje przepisy do obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych. więcej »
 • 19.09.2023
  Rynek pracodawcy czy rynek pracownika? Czy jesteśmy w momencie przełomu, a może mamy równowagę?
  „Nie mogę zaproponować Pani, lepszych warunków i płacy. Jeśli moja oferta Pani nie odpowiada, proszę poszukać pracy w innym miejscu. Dodam. że mam wielu chętnych.” „Muszę podnieść wynagrodzenie, ponieważ pracownicy odchodzą do mojej konkurencji. Wymyślam nowe bonusy, pracę zdalną…, ale i tak za chwilę będę musiał sam pracować” więcej »
 • 07.09.2023
  Zmiana wynagrodzenia minimalnego. Czy należy aneksować umowę o pracę?
  Zmiana minimalnego wynagrodzenia nie zawsze powoduje konieczność wręczenia pracownikowi aneksu do umowy. Aneks pracodawca ma obowiązek wręczyć wszystkim pracownikom, których wynagrodzenie zostało określone kwotowo. W sytuacji, gdy wynagrodzenie nie zostało określone poprzez podanie konkretnej kwoty, a w umowie o pracę widnieje jedynie zapis o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wówczas pracodawca nie ma obowiązku sporządzania takiego aneksu do umowy. więcej »
 • 05.09.2023
  Odpowiedzialność materialna pracownika
  Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w Kodeksie pracy. więcej »
 • 01.09.2023
  Obowiązki płatnika: Tablet dla każdego pracownika a PIT
  Spółka przekazuje prezent (upominek) w postaci tabletu każdemu pracownikowi, który w danym roku osiąga 10-letni staż pracy w firmie. Prezent stanowi formę gratulacji, uhonorowania pracownika, z okazji osiągnięcia długiego stażu pracy. Prezenty są wydawane raz w roku, najczęściej w grudniu. Czy wartość wręczanego tabletu stanowi przychód ze stosunku pracy i czy w związku z tym ciążą na spółce obowiązki płatnika? więcej »
 • 31.08.2023
  Pracownicy z Zagranicy w Polsce: Wyzwania i Korzyści Globalnej Pracy
  Powszechna globalizacja, migracja ludzi i otwartość europejskich rynków pracy - to wszystko przyczynia się do zwiększania liczebności tzw. uchodźców ekonomicznych. Polska, jako dynamicznie rozwijający się przedstawiciel Europy Środkowej, nie jest wyjątkiem w tej kwestii. Coraz więcej emigrantów przybywa do Nas w celach zarobkowych. Decydując się na taki krok, pracownicy liczą na podniesienie jakości swojego codziennego życia. więcej »
 • 25.08.2023
  Wrzesień to ostatni miesiąc na nadrobienie urlopowych zaległości
  Pracodawcy powinni udzielić zaległych urlopów pracownikom do 30 września, w przeciwnym razie popełniają wykroczenie. Zasadą jest, że urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. Praktyka pokazała jednak, że z różnych przyczyn leżących zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika są problemy z udzielaniem należnego wypoczynku. Ustawodawca zadbał jednak, by pracownik nie kumulował należnego mu urlopu i zrealizował prawo do odpoczynku, dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek udzielić niewykorzystanego urlopu za dany rok najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. więcej »
 • 23.08.2023
  Posiłek dla pracownika sfinansowany przez pracodawcę
  Spółka nabywa usługi cateringowe dla swoich pracowników. Wydatki z tytułu pokrywa ze środków obrotowych. Skorzystanie z tego programu przysługuje każdemu pracownikowi i jest dobrowolne. Maksymalny limit dla wartości zamówionych w danym miesiącu posiłków został ustalony na poziomie 300 zł miesięcznie. Czy koszty finansowanych posiłków stanowią przychód pracownika i w konsekwencji, czy na spółce ciążą obowiązki płatnika w tym zakresie? więcej »
 • 22.08.2023
  Termin przesyłania PIT-11 i PIT-4R po zakończenia działalności
  W przypadku, gdy płatnik zaprzestaje prowadzenia działalności przed upływem terminu określonego na złożenie PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11, ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że obowiązki te płatnik wykonuje do dnia zaprzestania działalności. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej racjonalne. Do dnia zaprzestania działalności podmiot gospodarczy dysponuje atrybutami płatnika, tj. firmowymi środkami (materialnymi i ewentualnie kadrowymi), pozwalającymi na wypełnienie tego obowiązku - wyjaśniło Ministerstwo Finansów. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY