Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

W dziale Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty znajduje się 129 artykuły spośród 55597 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 22.04.2024
  Samochód prywatny do celów służbowych. Zwrot kosztów a przychód pracownika
  Z uwagi na brak samochodu służbowego niektórzy pracownicy na podstawie zawartej indywidualnie umowy cywilnoprawnej korzystają z samochodów prywatnych dla celów służbowych. Z tego tytułu otrzymują comiesięczny ryczałt. Czy należy pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych ryczałtów? więcej »
 • 22.04.2024
  Kiedy szkolenie okresowe bhp nie jest wymagane?
  Szkolenie okresowe bhp pracownika nie jest wymagane w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, znajduje się w grupie, dla której ustalono kategorię ryzyka nie wyższą niż trzecia w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego, którą opracowuje i dokumentuje pracodawca, wynika, że jest to konieczne. więcej »
 • 19.04.2024
  Skuteczność podatkowoprawna "własnych" formularzy PIT-2
  Czy oświadczenie o łącznym opodatkowaniu, PIT-2, złożone płatnikowi przez podatnika w roku 2024 r. w formie papierowej na odrębnym formularzu opracowanym i przyjętym przez płatnika bądź w drodze elektronicznej w aplikacji płacowej będzie miało zastosowanie również w kolejnych latach podatkowych do momentu zmiany bądź wycofania przez podatnika, stosownie do art. 31a ust. 6 ustawy o PIT? więcej »
 • 19.04.2024
  Masowa redukcja zatrudnienia. Polski rynek pracy
  Zwiększa się masowa redukcja zatrudnienia. Wzrost kosztów, spadek zamówień oraz rozwój cyfryzacji i nowych technologii to główne czynniki przyczyniające się do planowanych redukcji zatrudnienia – informuje “Dziennik Gazeta Prawna”. Najwięcej osób planuje zwolnić się w branżach przetwórstwa przemysłowego oraz sektorze IT. więcej »
 • 18.04.2024
  Prywatny telefon w pracy
  Czy pracodawca ma prawo zakazać pracownikom wnoszenia na teren zakładu pracy prywatnego telefonu komórkowego oraz ograniczyć prawo do korzystania z takiego telefonu? więcej »
 • 15.04.2024
  BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory
  Pracodawca ma obowiązek w taki sposób zorganizować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, żeby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz ergonomii. więcej »
 • 12.04.2024
  Ile dni wolnych przysługuje pracownikowi za oddanie krwi?
  Pracownik zgłosił, że chce oddać krew. Czy pracodawca musi się na to zgodzić? Jeśli tak, to ile wolnego przysługuje pracownikowi z tego tytułu? więcej »
 • 11.04.2024
  Czy praca za granicą wlicza się do stażu pracy w Polsce?
  Jak udokumentować staż pracy za granicą, aby pracodawca zaliczył go do uprawnień pracowniczych? Czy wystarczy potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem społecznym? więcej »
 • 10.04.2024
  Pracodawcy nie chcą zatrudniać 50-latków
  Trudności z odnalezieniem się na współczesnym rynku pracy ma wielu pracowników, ale największe bezrobocie odnotowywane jest w grupie osób 50+. Warto przy tym dodać, że sytuacja pracowników 50+ na rynku pracy jest o tyle trudna, że ta grupa osób jest wciąż bardzo stereotypowo postrzegana przez pracodawców. Zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy w Polsce szacuje się na poziomie 26 proc., a wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata wynosi 54 proc., co daje Polsce 6. miejsce od końca na tle krajów UE. więcej »
 • 08.04.2024
  Praca zdalna – praktyczny poradnik
  Praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.   więcej »
 • 02.04.2024
  Opłacanie składek na Fundusz Pracy przy zleceniu
  Obowiązkową składkę na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę, osobę wykonującą umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, opłaca się od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ww. osoby - bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - jeżeli kwota ta, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2024 r.: 4242 zł, a od 1 lipca 4300 zł). więcej »
 • 29.03.2024
  Od 1 kwietnia wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań wypadkowych
  Od 1 kwietnia 2024 r., zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 lutego 2024 r. (M.P. poz. 162), obowiązywać będą nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W porównaniu do kwot odszkodowań obowiązujących w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. będą one wyższe o ok. 12,75%. więcej »
 • 28.03.2024
  Od kwietnia niższa składka wypadkowa dla 32 grup działalności
  Od 1 kwietnia 2024 r. dla większości grup działalności zostaną ustalone nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki wypadkowej. W stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 31 grupy. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 1 grupy, natomiast w przypadku 32 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki. Najniższa i najwyższe stopy procentowe składki dla grup działalności nie zmieniły się i wynosić będą: 0,67% - najniższa stopa procentowa, natomiast najwyższa 3,33%. więcej »
 • 27.03.2024
  Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Kiedy waloryzacja?
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może dofinansować pracodawcę do miesięcznych wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, o ile są oni ujęci w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Kwota tego dofinansowania uzależniona jest od kilku czynników i waloryzowana względem płacy minimalnej była do 2023 roku. Niestety pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, jak i sami pracownicy, nie mają informacji o nowych kwotach dofinansowania w 2024 roku. więcej »
 • 26.03.2024
  Zmiana rozkładu czasu pracy z dnia na dzień
  Przepisy Kodeksu pracy nie regulują możliwości i trybu zmiany grafiku wprost. Brak takiej regulacji nie oznacza jednak, że zmiana jest niedopuszczalna. Należy nadmienić, że w niektórych przypadkach dopuszczalność (a nawet konieczność) zmiany grafiku wynika wprost z przepisów, pracodawca w sytuacjach określonych w Kodeksie pracy ma bowiem obowiązek np. wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę, święto czy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. więcej »
« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

27.05.2024

Szkolenie on-line: Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY