Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

W dziale Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty znajduje się 129 artykuły spośród 55597 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 14.11.2023
  Pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy
  Pracownik ma prawo: powstrzymać się od wykonywania pracy w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. O fakcie powstrzymania się od pracy pracownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić przełożonego oddalić się z miejsca zagrożenia w sytuacji, kiedy pomimo że powstrzymał się od pracy, zagrożenie nadal istnieje, również powiadamiając o tym fakcie przełożonego. więcej »
 • 10.11.2023
  Komu należy się dzień wolny za święto przypadające 11 listopada 2023 r.?
  Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się: mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Natomiast każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. więcej »
 • 10.11.2023
  MRiPS o funkcjonowaniu rad pracowników
  Pracodawca w terminie 30 dni od dnia wyboru członków rady pracowników przez pracowników przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informacje dotyczące rady pracowników według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy. Dane dotyczące podmiotów, które zgłosiły powołanie u siebie rady pracowników zawierają informacje, których ustawodawca żąda wprost tj. nazwę pracodawcy, adres, datę utworzenia rady pracowników, liczbę członków rady, zawarcie porozumienia z radą pracowników, zakres porozumienia. Dane dotyczące powołania u danego pracodawcy rady pracowników, nie mają - w ocenie organu - charakteru informacji publicznej. więcej »
 • 09.11.2023
  Praca w miejscu zamieszkania a prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
  Pracownicy „zamiejscowi” wykonujący pracę zdalną na podstawie znowelizowanego Kodeksu pracy zachowują prawo do podwyższonych kosztów ze stosunku pracy. Zatem, pracownik, świadcząc pracę pod adresem zamieszkania, ma prawo do tzw. podwyższonych kosztów pracowniczych określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. więcej »
 • 08.11.2023
  Kiedy szczepienie przeciw grypie jest przychodem pracownika
  Szczepienia przeciw grypie zalecane są wyłącznie w jednostkach podległych i nadzorowanych przez podmioty wymienione w poz. 11 załącznika do rozporządzenia ws. wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności, w przypadku której przepisy prawa nakładają obowiązek poniesienia kosztów przeprowadzania szczepień oraz zakupu szczepionek przeciwko grypie to należy uznać, że wartość szczepień ochronnych przeciw grypie, które pracodawca sfinansował dla wszystkich pracowników (tj. pracowników medycznych oraz niemedycznych) stanowi, dla tych pracowników, przychód ze stosunku pracy - tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 06.11.2023
  Choroba w święto przypadające w sobotę: Czy przysługuje dzień wolny?
  Od 6 do 12 listopada br. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy należy mi się dodatkowy dzień wolny za Narodowe Święto Niepodległości przypadające w sobotę 11 listopada? więcej »
 • 06.11.2023
  Zapłata za zleceniobiorców zaległych składek ZUS a obowiązki płatnika
  Uiszczenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w celu wywiązania się z obowiązków płatnika - w części, w której powinny być sfinansowane z wynagrodzenia pracownika - nie stanowi dla pracownika oraz byłego pracownika przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie występują po stronie pracodawcy obowiązki płatnika i obowiązki informacyjne z tego tytułu. więcej »
 • 31.10.2023
  W jakim terminie pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop na żądanie?
  Niewykorzystany w roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy powinien zostać udzielony pracownikowi do końca września kolejnego roku. Zgodnie z opinią PIP nie dotyczy to dni urlopu na żądanie. Uprawnienie do tego urlopu przysługuje bowiem na dany rok kalendarzowy i w razie niewykorzystania go przez pracownika w danym roku, nie przechodzi na rok następny.  więcej »
 • 30.10.2023
  Przerwa śniadaniowa
  W jakiej porze dnia powinna zostać udzielona 15-minutowa przerwa (śniadaniowa)? więcej »
 • 26.10.2023
  Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
  Pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Czy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?  Tak, zgodnie z art. art. 55 § 11 Kodeksu pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. więcej »
 • 25.10.2023
  PIT: Opłaty za parkingi i autostrady w czasie podróży służbowej pracownika
  W związku z odbywaniem podróży służbowych zwrot pracownikom dodatkowych udokumentowanych kosztów związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego, takich jak: opłaty za płatne parkingi, opłaty za autostrady, stanowi dla pracowników przychód, jednakże podlegający zwolnieniu. Przy czym kwota zwolnienia z tytułu zwrotu kosztów z tytułu opłat za płatne parkingi oraz opłat za autostrady nie podlega wliczeniu do kwoty zwolnienia limitowanego, dotyczącego kosztów samego przejazdu (tzw. kilometrówki). więcej »
 • 24.10.2023
  Cofnięcie zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest jednym z czterech trybów rozwiązania umowy o pracę i opiera się na zgodnym oświadczeniu woli pracownika i pracodawcy. Obydwie strony ustalają przy tym, kiedy dochodzi do rozwiązania umowy, a jeśli termin nie został podany, kontrakt rozwiązuje się w dniu zawarcia porozumienia. Ponieważ porozumienie - w przeciwieństwie do wypowiedzenia umowy, które stanowi jednostronne oświadczenie woli pracodawcy albo pracownika - jest czynnością dwustronną, także cofnięcie tego aktu wymaga zgody obydwu stron stosunku pracy. więcej »
 • 19.10.2023
  Aplikacja do ewidencji przebiegu pojazdu a podpis pracownika
  Pracownicy przedsiębiorcy wyjeżdżają w liczne delegacje służbowe. Część podróży służbowych odbywa się samochodami osobowymi będącymi własnością pracowników. Przedsiębiorca zamierza zrezygnować z prowadzenia papierowej ewidencji przebiegu pojazdu i korzystać ze specjalnej aplikacji. Uwierzytelnienie wprowadzonych danych będzie polega na potwierdzeniu tożsamości pracownika przez kombinację indywidualnego loginu oraz hasła pracownika. Czy taka elektroniczna ewidencja spełnia ustawowe warunki? więcej »
 • 13.10.2023
  Wypadek przy pracy
  Jaki wypadek to wypadek przy pracy?  Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie, które charakteryzuje się czterema cechami występującymi jednocześnie:  1. nagłością – określenie tego, jakie zdarzenie jest zdarzeniem nagłym, a jakie zdarzenie nie ma cechy nagłości, doprecyzowały orzeczenia sądowe. Przyjmuje się, że co do zasady zdarzenie będące wypadkiem przy pracy powinno zadziać się w ciągu trwania dnia pracy (np. porażenie prądem elektrycznym, upadek na schodach, wypadek samochodowy; poranny stres wynikający z rozmowy pracownika z przełożonym skutkujący zawałem serca tuż przed zakończeniem pracy). więcej »
 • 10.10.2023
  Jak zatrudnić pracownika w ramach umowy o pracę?
  Zatrudniając pracownika w ramach umowy o pracę należy pamiętać o szeregu obowiązków, jakie ciążą na pracodawcy w tym zakresie. Zobacz na co zwrócić uwagę i jak dopełnić wszelkich formalności, aby pracownik mógł bezpiecznie i legalnie podjąć zatrudnienie. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

28.05.2024

Szkolenie on-line: Estoński CIT - zasady, korzyści oraz pułapki

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.06.2024

Szkolenie on-line: Zatrudnianie obywateli Ukrainy po 1 lipca 2024 r.

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.06.2024

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.06.2024

Szkolenie on-line: Księgowość projektów unijnych

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.06.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY