Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

W dziale Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty znajduje się 145 artykuły spośród 54461 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 12.06.2023
  Ekwiwalent za używanie prywatnego komputera bez PIT
  W przypadku gdy ekwiwalent będzie wypłacony w pieniądzu i będzie odpowiadał poniesionym przez pracowników wydatkom w związku z używaniem własnego komputera służbowego oraz akcesoriów, które stanowić będą ich własność oraz rzeczy te będą wykorzystywane przez pracowników do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, to wypłacony ekwiwalent pieniężny na zakup komputera oraz akcesoriów będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. więcej »
 • 07.06.2023
  Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem nienależnego świadczenia
  Wypłata wynagrodzenia zleceniobiorcy miała miejsce w 2022 r., jednakże zwrot nienależnego wynagrodzenia nastąpił w lutym 2023 r., tj. w kolejnym roku podatkowym. Czy w takim przypadku do obowiązku płatnika należy sporządzenie korekt przekazanych do Urzędu Skarbowego informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R za 2022 r.? więcej »
 • 07.06.2023
  Urodzinowe prezenty dla pracowników i osób współpracujących w PIT
  Jeżeli otrzymanie przez pracowników oraz osoby ściśle współpracujące ze spółką prezentów i upominków nie będzie wynikało ani z zawartych umów o pracę, regulaminów, a ponadto nie będzie stanowiło wynagrodzenia za świadczoną pracę, to co do zasady wartość tych prezentów i upominków nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód ze stosunku pracy. Taka darowizna będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. więcej »
 • 30.05.2023
  Obowiązki płatników PIT: Dojazd i zakwaterowanie oddelegowanych pracowników
  Firma podjęła się nowego zlecenia od stałego klienta na wykonanie usługi montażowej w Austrii. W tym celu oddelegowała 6 swoich pracowników do wykonania tych prac. Oddelegowując pracowników pokryła wszystkie koszty związane z dojazdem i zakwaterowaniem pracowników. Czy firma powinna traktować za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu wysokość poniesionych ww. kosztów? więcej »
 • 18.05.2023
  Od 23 maja świadectwo pracy z nowymi informacjami
  Jeszcze w tym miesiącu wejdą w życie zmiany, zgodnie z którymi w świadectwie pracy pracodawca będzie zamieszczał również informacje dotyczące: wykorzystania przez pracownika zwolnienia od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, urlopu opiekuńczego, a także informację o liczbie dni wykonywania takiej pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. więcej »
 • 17.05.2023
  MF: Kontrole podatkowe w zakresie rozliczania ekwiwalentu za pracę zdalną
  Kontrole w zakresie prawidłowości wywiązywania się z obowiązków podatkowych prowadzane są po zakończeniu okresu rozliczeniowego dla nich przewidzianego. W podatku dochodowym jest to rok podatkowy. Biorąc więc pod uwagę, że przepisy, które na nowo uregulowały zasady pracy zdalnej obowiązują od 7 kwietnia 2023 r., kontrole obejmujące m.in. te zagadnienia, najwcześniej będą prowadzone  po zakończeniu okresu rozliczeniowego i upływie terminu na rozliczenie tego podatku w 2024 r. więcej »
 • 16.05.2023
  Obowiązki płatnika: Ryczałt za pracę zdalną bez PIT
  Niezależnie od formy zapewnienia przez pracodawcę narzędzi i materiałów potrzebnych pracownikowi do wykonywania pracy zdalnej, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane przez pracownika świadczenia nie stanowią jego przychodu w rozumieniu tej ustawy. Zatem, ryczałt wypłacany pracownikom świadczącym pracę zdalną nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, a w konsekwencji na płatniku nie ciąży obowiązek obliczania i pobierania z tego tytułu zaliczek na PIT - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej. więcej »
 • 11.05.2023
  Od 17 maja dokumentacja pracownicza z dodatkowymi dokumentami
  W połowie maja wejdą w życie zmiany, które zwiększą ilość dokumentów przechowywanych w dokumentacji pracowniczej. Część B akt osobowych pracownika będzie obejmowała również m.in. wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony, wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem, czy dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy. Natomiast dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy będzie zawierała także wnioski pracownika dot. zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego. więcej »
 • 10.05.2023
  MRiPS: Młodocianych czeka podwyżka wynagrodzeń
  W przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekcie, który został opublikowany 8 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zaproponowano, by wynagrodzenie młodocianego w okresie nauki zawodu zostało podwyższone w stosunku procentowym do wysokości przeciętnej płacy: w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 8 proc.; w drugim roku nauki - nie mniej niż 9 proc.; w trzecim roku nauki - nie mniej niż 10 proc.; w okresie przyuczenia do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 7 proc. W praktyce np. w trzecim roku nauki minimalna stawka wyniosłaby 673,35 zł. więcej »
 • 08.05.2023
  Wydatki na artykuły spożywcze w trakcie podróży służbowej w kosztach firmy
  Przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników na podstawie umowę o pracę. Pracownicy swoje obowiązki wykonywać będą zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami. Oprócz diet, które będzie można przyporządkować konkretnie do danego pracownika przedsiębiorca dokonywać będzie zakupu artykułów spożywczych, z których będą mogli korzystać wszyscy jego pracownicy, jak i pracownicy podwykonawcy. Czy zarówno diety, jak i wydatki na artykuły spożywcze stanowią koszt uzyskania przychodu? więcej »
 • 05.05.2023
  Przygotowywanie planu urlopów należy do pracodawcy
  Jeżeli zakładowe organizacje związkowe ­ we wspólnie uzgodnionym stanowisku wyraziły wolę sporządzenia planu urlopów, to pracodawca powinien przygotować ten plan zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy, przy czym nie musi on ustalać jego treści w porozumieniu z organizacjami związkowymi - wyjaśniła Minister Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 05.05.2023
  NSA. 50% koszty pracownika w branży IT
  W przypadku obowiązywania pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, będącym twórcą wykonującym programy komputerowe w ramach obowiązków pracowniczych, zasad nabywania praw majątkowych do programu komputerowego wynikających z art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie ma możliwości zastosowania do przychodów pracownika uzyskiwanych od pracodawcy w związku z ustaleniem tych utworów kosztów uzyskania przychodów przewidzianych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszących 50% uzyskanego przychodu. więcej »
 • 04.05.2023
  2 dni wolne za oddanie osocza - przedsiębiorca płaci a państwo zarabia
  Na początku bieżącego roku Sejm debatował nad ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej. W ustawie zawarto m.in. propozycję przyznania dwóch dni płatnego urlopu dla osób oddających osocze. Koszt tego wolnego został przerzucony na pracodawców i w żaden sposób nie będzie pracodawcom rekompensowany. Ruch taki byłby może bardziej zrozumiały w przypadku braku osocza w Polsce, ale nie gdy Polska odsprzedaje znaczne nadwyżki osocza firmom komercyjnym - czytamy w interpelacji do ministra zdrowia. więcej »
 • 27.04.2023
  Zmiany w Kodeksie pracy: Dorabianie nie dla kierowców?
  Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, a także kierowców niepozostających w stosunku pracy, regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Przepisy te definiują czas pracy kierowcy, a także regulują szczegółowo kwestie przerw w pracy, dyżurów i ich rekompensaty, okresów pozostawania w dyspozycji kierowców, norm i wymiaru czasu pracy, okresów odpoczynku, systemów czasu pracy, zasady dotyczące wykonywania przez kierowców pracy nadliczbowej i jej rekompensowania oraz pracy w porze nocnej kierowców - wyjaśniła Minister Rodziny i Polityki Społecznej. więcej »
 • 24.04.2023
  Zmiany w prawie pracy w 2023 roku
  26 kwietnia 2023 roku wejdzie w życie wiele nowych przepisów dotyczących zatrudnienia. Będą dotyczyć nowych uprawnień pracowniczych, wprowadzać dodatkową ochronę przed zwolnieniem i nowe obowiązki informacyjne w zakresie umów o pracę. Większe uprawnienia zyskają też pracownicy i członkowie ich rodzin. więcej »
« poprzednia[ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.12.2023

Szkolenie on-line: Podatek u źródła (WHT) z uwzględnieniem najnowszego projektu objaśnień

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
05.12.2023

Szkolenie on-line: Delegowanie pracowników za granicę

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.12.2023

Szkolenie on-line: Jak się przygotować do obowiązkowego KSeF i e-faktury?

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.12.2023

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.12.2023

Szkolenie on-line: Korekta roczna za rok 2023 w podatku VAT oraz zasady liczenia proporcji i...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY