Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

W dziale Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty znajduje się 132 artykuły spośród 55047 dostępnych w podatki.biz. Spis artykułów prezentowany jest w układzie chronologicznym - od najnowszego do najstarszego. Wybierz żądany artykuł lub przejdź na kolejną stroną aby wyświetlić listę z poprzedniego okresu. Zawsze możesz skorzystać z wyszukiwarki, przejść do spisu tematycznego artykułów, wyświetlić wykaz wszystkich artykułów opublikowanych w podatki.biz.

 • 09.10.2023
  Godzina powrotu z delegacji a czas pracy
  Zasadniczo czasu powrotu z delegacji nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, jeżeli przypada poza jego godzinami pracy. Zasadniczo, gdyż oczywiście nie dotyczy to tych przypadków, w których pracownik podczas powrotu wykonywałby pracę (np. przygotowywał sprawozdanie z wyjazdu). Nie oznacza to jednak, że godzina powrotu z delegacji nie będzie miała wpływu na żaden aspekt związany z czasem pracy. więcej »
 • 04.10.2023
  Czas wdrożyć pracę zdalną. Telepraca tylko do 7 października
  Od 7 kwietnia 2023 roku pracodawcy mogą wprowadzać wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej na podstawie przepisów Kodeksu pracy. W tym samym dniu przestały obowiązywać tymczasowe regulacje pracy zdalnej przewidziane na okres pandemii Covid-19. Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej zastąpiły kodeksowe regulacje telepracy. Warunki stosowania telepracy określone w porozumieniu lub regulaminie u danego pracodawcy mogą być stosowane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy licząc od 7 kwietnia 2023 br., tj. do 7 października 2023 r. więcej »
 • 03.10.2023
  Urlop pracownika tymczasowego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
  W jaki sposób powinien zostać udzielony urlop wypoczynkowy pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na 1/8 etatu, a pracującemu 1 godzinę dziennie)? więcej »
 • 29.09.2023
  W jaki sposób pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy?
  Pracownik jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o swojej nieobecności przed jej zaistnieniem, jak również w czasie jej trwania, jeżeli nieobecność jest spowodowana okolicznościami nagłymi i nieplanowanymi. Kwestie dotyczące tych zagadnień precyzuje § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – dalej zwany r.s.u.n., zgodnie z którym: więcej »
 • 27.09.2023
  Czy pracodawca może zapłacić za pracę w sobotę?
  W przepisach prawa pracy została ustalona zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jeżeli pracodawca ustala harmonogram, w którym pracownicy wykonują swoją pracę od poniedziałku do piątku, to sobota jest dniem wolnym wynikającym ze wspomnianej zasady. Pracodawca może polecić pracę w szóstym dniu tygodnia, jednak w takim przypadku w ramach rekompensaty pracownikowi należy się inny dzień wolny udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Nieudzielenie dnia wolnego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. więcej »
 • 26.09.2023
  Czas wolny za nadgodziny – zasady udzielania
  Pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych wskazując w nim datę wykorzystania tego wolnego przypadającą pod koniec przyszłego miesiąca (to już jednak kolejny okres rozliczeniowy czasu pracy). Do kiedy można oddać pracownikowi wolne za pracę w godzinach nadliczbowych? Czy może to nastąpić w kolejnym okresie rozliczeniowym czasu pracy? więcej »
 • 25.09.2023
  Zmiana pracy i niewykorzystany urlop
  Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany podczas zatrudnienia u kolejnego pracodawcy? więcej »
 • 22.09.2023
  Obowiązki płatnika przy nieodpłatnym udostępnieniu mieszkania zleceniobiorcom
  Wydatki ponoszone przez zleceniodawcę na noclegi związane z wykonywaniem obowiązków służbowych ponoszone są wyłącznie w interesie zleceniodawcy, a nie zleceniobiorców. Zatem, wydatków tych nie można uznać za nieodpłatne świadczenia wobec tych zleceniobiorców. więcej »
 • 22.09.2023
  Od września nowy wykaz prac wzbronionych młodocianym
  30 września 2023 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Rozporządzenie to dostosowuje przepisy do obowiązujących standardów wykonywania pracy przez młodocianych. więcej »
 • 19.09.2023
  Rynek pracodawcy czy rynek pracownika? Czy jesteśmy w momencie przełomu, a może mamy równowagę?
  „Nie mogę zaproponować Pani, lepszych warunków i płacy. Jeśli moja oferta Pani nie odpowiada, proszę poszukać pracy w innym miejscu. Dodam. że mam wielu chętnych.” „Muszę podnieść wynagrodzenie, ponieważ pracownicy odchodzą do mojej konkurencji. Wymyślam nowe bonusy, pracę zdalną…, ale i tak za chwilę będę musiał sam pracować” więcej »
 • 14.09.2023
  Praca zdalna – praktyczny poradnik
  Praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.   więcej »
 • 11.09.2023
  Zmiana rozkładu czasu pracy z dnia na dzień
  Przepisy Kodeksu pracy nie regulują możliwości i trybu zmiany grafiku wprost. Brak takiej regulacji nie oznacza jednak, że zmiana jest niedopuszczalna. Należy nadmienić, że w niektórych przypadkach dopuszczalność (a nawet konieczność) zmiany grafiku wynika wprost z przepisów, pracodawca w sytuacjach określonych w Kodeksie pracy ma bowiem obowiązek np. wyznaczyć dzień wolny za pracę w niedzielę, święto czy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. więcej »
 • 07.09.2023
  Zmiana wynagrodzenia minimalnego. Czy należy aneksować umowę o pracę?
  Zmiana minimalnego wynagrodzenia nie zawsze powoduje konieczność wręczenia pracownikowi aneksu do umowy. Aneks pracodawca ma obowiązek wręczyć wszystkim pracownikom, których wynagrodzenie zostało określone kwotowo. W sytuacji, gdy wynagrodzenie nie zostało określone poprzez podanie konkretnej kwoty, a w umowie o pracę widnieje jedynie zapis o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wówczas pracodawca nie ma obowiązku sporządzania takiego aneksu do umowy. więcej »
 • 05.09.2023
  Odpowiedzialność materialna pracownika
  Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w Kodeksie pracy. więcej »
 • 01.09.2023
  Obowiązki płatnika: Tablet dla każdego pracownika a PIT
  Spółka przekazuje prezent (upominek) w postaci tabletu każdemu pracownikowi, który w danym roku osiąga 10-letni staż pracy w firmie. Prezent stanowi formę gratulacji, uhonorowania pracownika, z okazji osiągnięcia długiego stażu pracy. Prezenty są wydawane raz w roku, najczęściej w grudniu. Czy wartość wręczanego tabletu stanowi przychód ze stosunku pracy i czy w związku z tym ciążą na spółce obowiązki płatnika? więcej »
« poprzednia[ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ]następna »

NADCHODZĄCE SZKOLENIA

04.03.2024

Szkolenie online: Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków - 3-dniowe warsztaty

cena: 1640.00 zł netto

organizator: ADN Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
04.03.2024

Szkolenie on-line: Obowiązek złożenia MDR-3 (schematy podatkowe) w terminie składania...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
06.03.2024

Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (Cash-flow)

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
07.03.2024

Szkolenie on-line: Zamknięcie w podatku CIT za 2023 r. Sporządzenie noty podatkowej oraz...

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
08.03.2024

Szkolenie on-line: Działalność gospodarcza osób inwestujących w nieruchomości

cena: 490.00 zł netto

organizator: Dział szkoleń podatki.biz

ZOBACZ SZCZEGÓŁY