Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowaa swoj pozycj oferujc usugi, ktre nie miay dotychczas odpowiednika na polskim rynku,czce ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usugi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwaniejszych usug Kancelarii nale:

 • ochrona majtku przed przyszymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spek za granic i zarzdza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoywanie fundacji prywatnych i trustw
 • reprezentacja w sporach dotyczcych zajcia majtku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postpowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postpowa restruktury-
  zacyjnych i upadociowych
 • sukcesja majtku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chtnie podejmujemy wyzwanie rwnie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urzdniczego, widmo upadoci firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentw (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejciem. Prowadzimy take w Polsce i za granic dziaania operacyjne zwizane z poszukiwaniem majtku nieuczciwych dunikw.

 

najbliszeszkolenia


18.08.2020, e-learning


18.08.2020, e-learning

18.08.2020, e-learning

Artykuy

Korzystanie ze znaków towarowych, a co za tym idzie ponoszenie opat licencyjnych wynikajcych z tego tytuu niejednokrotnie stanowi nieodczny element prowadzonej przez przedsibiorc dziaalnoci. Jednak czy mona przyj, e tego rodzaju wydatki stanowi koszt uzyskania przychodu w oparciu o przepisy o podatku dochodowym? wicej »

Przedsibiorca prowadzcy dziaalno w zakresie obrotu czciami samochodowymi naby grunt do majtku prywatnego w celu inwestycji prywatnych oszczdnoci. Dokona tego poza prowadzon dziaalnoci gospodarcz, niemniej zgodnie z reguami logiki mia nadziej na rentowno swojej inwestycji. Liczy po prostu na to, e w przyszoci sprzeda dziak z zyskiem. Ta ch osignicia zysku, jak i fakt wczeniej dokonanych naby i sprzeday innych nieruchomoci oraz dokonanie podziau gruntu na mniejsze dziaki przesdziy o tym, e organ podatkowy uzna podatnika za profesjonalnie zajmujcego si obrotem nieruchomociami, a zatem zobowizanego do odprowadzenia VAT przy sprzeday ww. gruntu. Ze stanowiskiem tym nie zgodzi si podatnik i wniós skarg do sdu. wicej »

Departament Zwalczania Przestpczoci Ekonomicznej Ministerstwa Finansów zleci dyrektorom podlegych jednostek przedstawienie propozycji do wdroenia nowej formy przeprowadzania kontroli skarbowych w formie zakupu kontrolowanego. Tzw. nabycie sprawdzajce miaoby wzi na celownik ponad 66 tys. przedsibiorców z brany gastronomicznej. To nie jedyne skutki uboczne koronawirusowego kryzysu, jakich przedsibiorcy mog obawia si ze strony fiskusa. wicej »

Prawo podatkowe nakazuje, by organy, rozstrzygajc spraw podatnika, wyjaniy mu i uzasadniy, dlaczego akurat tak, a nie inaczej naley interpretowa dany przepis. Organ zobowizany jest wskaza, jakie argumenty stoj za jego postpowaniem. Nie moe te stosowa wykadni przepisów prowadzcej do zwikszenia obcie podatkowych, które mog by nakadane na podatników tylko w drodze ustawy. W wyroku z 23 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Poznaniu uchyli zaskaron przez spók interpretacj organu podatkowego, bo ten naruszy wszystkie wskazane wyej reguy, pozbawi spók prawa do penego odliczenia poniesionych na nabycie usug wydatków, nie wykazujc przy tym logicznego procesu rozumowania. wicej »

Ogólna charakterystyka przestpstwa z art. 302 § 1 Kodeksu karnego.  Do najczciej popenianych przestpstw przeciwko obrotowi gospodarczemu nale te zwizane z naruszeniem interesów wierzyciela. Art. 302 § 1 Kodeksu karnego przewiduje odpowiedzialno karn za dokonanie przestpstwa tzw. dowolnego zaspokajania wybranych wierzycieli.  Celem postpowania upadociowego jest równomierne zaspokojenie wszystkich duników. Z tego wzgldu penalizowane jest dziaanie majce na cele zamanie tej zasady i nierównomierne zaspokajanie wszystkich lub niektórych duników. wicej »

Organy podatkowe nie mog opiera niekorzystnych dla podatników decyzji jedynie na urzdowych dokumentach, jednoczenie nie dopuszczajc dowodów przeciwnych. Wyrokiem z 8 listopada 2019 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Krakowie uchyli decyzj organu podatkowego, okrelajc podatnikowi wysoko zobowizania akcyzowego, bo organ ten nie uwzgldni przy jej wydawaniu dowodów przedstawionych przez podatnika (sygn. akt I SA/Kr 1000/19). wicej »

Postpujcy rozwój techniczny przedsibiorstw wymusza zwikszone nakady na zakup rónego rodzaju usug informatycznych. W przypadku nabywania tego rodzaju usug z zagranicy lub od zakadów zagranicznych przedsibiorców kadorazowo naley pochyli si nad tematyk dotyczc podatku u róda. Problematyka dotyczy w szczególnoci podmiotów funkcjonujcych w ramach midzynarodowych grup kapitaowych, a take wspópracujcych z zagranic. wicej »

Jak chroni majtek firmy przed… pastwem? Dla obrony przed przestpcami moe wystarczy wysoki pot czy wykup ubezpieczenia. Na suby skarbowe Pastwa to ju jednak nie wystarcza. Te ostatnie, w ramach walki z powodujcymi szkody Skarbu Pastwa oszustwami podatkowymi, próbuj je naprawia pienidzmi przedsibiorców, którzy przestpcami nie s. Bo tak jest atwiej. wicej »

Zagraniczni przedsibiorcy funkcjonuj w Polsce czsto poprzez pooony na terytorium Rzeczypospolitej zakad. Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „pod. dochod. od os.”) przez zagraniczny zakad – pod warunkiem, e nic innego nie wynika z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – rozumie si w szczególnoci sta placówk (np. oddzia, przedstawicielstwo, biuro, fabryka), a take plac budowy, budow lub penienie funkcji zarzdczych na terytorium pastwa. Pojcie „zakadu” jest bardzo szerokie, dlatego jego analiza powinna by kadorazowo dokonywana przy rozpoczciu wspópracy z kontrahentem o midzynarodowym zasigu. wicej »

Walka z mafiami VAT-owskimi ma zapewni wysze wpywy do budetu pastwa, ale i da jego obywatelom poczucie sprawiedliwoci spoecznej. Tylko e w tej wojnie mafie wkrcaj w acuch dostaw uczciwych przedsibiorców, niewiadomych uczestnictwa w oszustwie podatkowym. To z nich potem fiskus ciga uszczuplon w karuzeli VAT naleno, podczas gdy prawdziwi jej twórcy pozostaj anonimowi. Czasem ten bezkompromisowy topór sprawiedliwoci zabiera nie tylko dorobek ycia wkrconych podatników. wicej »

Malta od wielu ju lat buduje swoj pozycj na europejskim oraz wiatowym rynku hazardu, w tym w szczególnoci gier hazardowych online. Obecnie ok. 10% wiatowych operatorów gier hazardowych online posiada licencj maltask, a jak wskazuje si w mediach, tylko w cigu ostatnich trzech lat Malta przycigna ponad 160 dostawców gier hazardowych online. wicej »

Pomimo tego, e rzdowi nie udao si uchwali projektu nowej Ordynacji podatkowej przed wyborami, Rada Ministrów wprowadzia cakiem now form wspópracy z fiskusem przeznaczon dla wybranej grupy podatników. Ju od 1 lipca 2020 r. okoo 2700 najwikszych firm dziaajcych w kraju bdzie mogo zawiera z Szefem KAS tzw. umow o wspódziaanie. Co kryje si pod t nazw? wicej »

Kady podatnik, który wypaca wynagrodzenie za uywanie oprogramowania, powinien dokona analizy zawartej umowy. Moe bowiem wystpi sytuacja, w której podatek zosta zapacony bezpodstawnie, co uprawnia do zoenia wniosku o jego zwrot. Moliwy jest równie scenariusz negatywny, w którym podatnik nie pobiera podatku, cho istniay ku temu podstawy prawne. W tej sytuacji powstaaby zalego podatkowa. wicej »

Osigajca w Polsce dochody spóka maltaska chciaa zaliczy ponoszone na wynagrodzenia dyrektorskie wydatki do kosztów uzyskania przychodu. Wystpia do fiskusa z wnioskiem o udzielenie informacji co do prawidowoci dokonywanych przez ni w tym zakresie rozlicze. Fiskus odmówi jednak przeprowadzenia postpowania w przedmiocie wydania interpretacji, powoujc si na klauzul obejcia prawa podatkowego. Spóka zaskarya takie rozstrzygnicie organu, a sd przychyli si do jej skargi. Wskaza, e rozstrzygnicie organu nie spenia wymogów prawa i brak w nim wykazania nawet uzasadnionego przypuszczenia, e opisane przez spók zdarzenie moe podlega klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (wyrok WSA w Warszawie z 9 listopada 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 838/18). wicej »

„Odebranie przez organ podatkowy stronie postpowania podstawowych jej praw w postaci odmowy ujawnienia czci dokumentacji musi by wnikliwie, konkretnie i wyczerpujco uzasadnione tak, aby nie narusza naczelnej zasady budowania zaufania do organów podatkowych” – orzek Naczelny Sd Administracyjny w wyroku z 28 listopada 2019 r., w sprawie, w której organy oskaryy przedsibiorc o udzia w karuzeli VAT, utajniajc przed nim cz zgromadzonych w toku kontroli podatkowej dokumentów (sygn. I FSK 1520/19). wicej »

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]nastpna »