Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego. Doradzamy zarówno w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej jak i w bieżącej obsłudze każdego rodzaju spółki prawa handlowego w Polsce i za granicą ? również w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych i rozliczeń transakcji.

 

Przeprowadzamy kompleksowe audyty prawne, podatkowe i finansowe. Doradzamy przy procesach przejęć, fuzji czy transakcji M&A.

 

Przedsiębiorcom wykonującym działalność we własnym imieniu oferujemy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w bieżącej działalności i wsparcie w procesie przekształcenia działalności w wybrany rodzaj spółki.

 


 

Reprezentujemy naszych klientów w toku kontroli i postępowań podatkowych, w sporach cywilnych i gospodarczych oraz w sprawach sądowych przed sądami wszystkich instancji. Chronimy ich interesy w zakresie:

  • Odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych,
  • Ekspozycji na ryzyko prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • Respektowania i wykonywania praw wspólników spółek,
  • Nadzoru nad stosowaniem i egzekwowaniu prawa przez urzędników administracji państwowej w tym organów ścigania i Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Weryfikacji poprawności i rzetelności dokumentacji księgowej,
  • Przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
  • Zabezpieczania interesów i majątków firm i osób prywatnych

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

11.08.2023

Jak ustalić stawkę ryczałtu dla usług IT i nie tylko?

Niskie stawki podatku dochodowego, uproszczona księgowość oraz możliwość odliczenia 50% opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – to główne powody, dla których przedsiębiorcy chcą przejść na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie dla wszystkich ta forma rozliczeń z fiskusem jest jednak dostępna. Korzystają z niej chętnie przedsiębiorcy generujący niskie koszty prowadzonej działalności, firmy z branży IT, informatycy, czy programiści. Problemem jest często ustalenie właściwej stawki opodatkowania ryczałtem, a te mogą się wahać od 2% do 17%.

 

Dla kogo ryczałt, a dla kogo nie

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi przychód pomniejszony o przysługujące odliczenia, bez uwzględniania kosztów. Ta forma rozliczeń jest przeznaczona dla osób fizycznych osiągających przychody z działalności gospodarczej, przedsiębiorstw w spadku, spółek cywilnych osób fizycznych oraz osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, a także dla spółek jawnych osób fizycznych. By korzystać z opodatkowania ryczałtem nie mogą one przekroczyć w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro przychodu. Od początku 2023 r. trzeba obowiązkowo rozliczać ryczałtem przychody z najmu prywatnego. Mogą z niego korzystać również rolnicy, w zakresie sprzedaży w rolniczym handlu detalicznym.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie będą mogli korzystać podatnicy, którzy przekroczą wspomniany roczny limit 2 mln euro przychodu. Nie mogą się nim rozliczać także podmioty, które opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej, albo korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, prowadzą aptekę, albo działalność dewizową, handlują częściami do pojazdów mechanicznych, lub wytwarzają wyroby akcyzowe (z wyjątkiem energii elektrycznej z OZE).

Problem z ustaleniem stawki

Stawki ryczałtu wahają się od 2% do 17% i są uzależnione od źródeł osiąganych przychodów. Podatnik sam przyporządkowuje swoje usługi do odpowiedniej stawki. Posiłkuje się w tym celu nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Zakwalifikowanie nie zawsze jest proste i nastręcza przedsiębiorcom trudności. A stosowanie niewłaściwej stawki nieść będzie zawsze ze sobą negatywne skutki dla przedsiębiorcy. Jeśli stawka będzie zawyżona, będzie on ponosił niepotrzebny ciężar finansowy nienależnego, zbyt wysokiego obciążenia podatkowego. Jeśli organ podatkowy stwierdzi zaniżenie, dla przedsiębiorcy będzie to oznaczać konieczność dopłaty sumy zaniżonego podatku i dodatkowo zapłaty odsetek. Może być również niemal pewny wszczęcia kontroli podatkowej prowadzonych rozliczeń. Celem uniknięcia tych konsekwencji, przedsiębiorcy występują do organu podatkowego o wydanie interpretacji, która potwierdzi prawidłowość stosowanych stawek. Nie oznacza to jednak, że rozstrzygnięcie organu będzie dla wnioskodawcy zawsze korzystne. Między podatnikami a fiskusem często dochodzi na tym tle do sporów.

Opodatkowanie ryczałtem usług IT

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, świadczy usługi: a) doradztwa w zakupie serwerów, sieciowej chmury, projektowania systemu, b) wdrożenia serwera, c) utrzymania serwerów, sieci oraz d) usługi konfiguracyjne. Przedsiębiorca na potrzeby ustalenia stawki opodatkowania ryczałtem zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjął następującą klasyfikację PKWiU: 62.02.10.0 „Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego”; 62.02.20.0 „Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego”; 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”; 62.09.10.0 „Usługi instalowania komputerów i urządzeń peryferyjnych”.

Przy symbolach 62.01.1 oraz 62.02 umieszczono w ustawie znakowanie „ex”. A zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy, użycie tego oznaczenia przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania i ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Przedsiębiorca skonstatował więc, że skoro świadczone przez niego usługi nie mieszczą się w zawężonym grupowaniu, to odpowiednią dla tego obszaru działalności stawką ryczałtu będzie 12% w zakresie usług doradztwa oraz 8,5% w zakresie pozostałych trzech (wdrożenia, utrzymania, konfiguracji).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą częściowo, uznając za prawidłowe jego stanowisko co do przyporządkowania stawek do usług wdrożenia i konfiguracji (8,5%) oraz doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (12%). Organ podatkowy stwierdził jednak, że w opisanym stanie faktycznym podatnik nieprawidłowo ustalił 8,5% stawkę opodatkowania dla świadczonej przez siebie usługi utrzymania serwerów i sieci, która zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o ryczałcie powinna wynosić 12% (interpretacja z 12 maja 2023 r., nr 0115-KDST2-2.4011.104.2023.2.PR)

Podsumowanie

W postępowaniach toczonych przed organami podatkowymi trzeba być bardzo ostrożnym i precyzyjnie formułować składane wnioski, właściwie argumentować podnoszone twierdzenia. W opisanej sprawie organ zanegował możliwość stosowania przez przedsiębiorcę niższej stawki opodatkowania wykorzystując okazję. Organ wyjaśnił bowiem, że to z treści złożonego wniosku wynika, iż przychody uzyskiwane przez przedsiębiorcę z tytułu „usług utrzymaniowych” podlegają opodatkowaniu stawką ryczałtu w wysokości 12%. Ale w innej sprawie, o podobnym stanie faktycznym, ten sam organ przyznał, że utrzymanie serwerów, utrzymanie serwisów internetowych, dodatkowej przestrzeni dla kopii zapasowych serwisów internetowych, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 63.11.12.0 (a więc innym niż w omawianej sprawie) - usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting), mogą podlegać opodatkowaniu 8,5% stawką ryczałtu (interpretacja z 8 lutego 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.984.2022.2.RK).

Co może zrobić przedsiębiorca, który nie zgodzi się z niekorzystną interpretacją? Ten tryb postępowania nie podlega kontroli instancyjnej, jednak podatnik może zaskarżyć interpretację do sądu administracyjnego. Termin na wniesienie skargi wynosi 30 dni liczonych od dnia doręczenia interpretacji.

 

Autor: Agnieszka Stachurska, dyrektor zarządzająca Biurem Rachunkowym Skarbiec Corporate Services z grupy Kancelarii Prawnych Skarbiec

 

poprzednie artykuły

  Gdy reprezentujący spółkę nie złożył pełnomocnictwa procesowego do akt konkretnej sprawy, to organ nie może zakładać, że spółka działa w niej przez pełnomocnika, bo czyniła tak już w innym postępowaniu. Jeśli tak zrobi, otworzy przedsiębiorcy furtkę do wygrania sporu. więcej »

Jeśli przedsiębiorca oferuje bezpłatny okres próbny, który po zakończeniu automatycznie przekształca się w abonament płatny, musi poinformować klienta o jego prawie do odstąpienia od umowy w sposób jasny, zrozumiały i dokładny. W przeciwnym razie zamiast 14 dni konsument będzie miał aż 12 miesięcy na odstąpienie od umowy. więcej »

Warszawska Grupa Kancelarii Prawnych Skarbiec została wyróżniona jako jedna z 40 największych firm doradztwa podatkowego, prawnego i biznesowego w Polsce w rankingu Warsaw Business Journal. Ranking bazuje na zestawieniu przygotowywanym przez Dziennik Gazetę Prawną i Rzeczpospolitą. więcej »

Przy spełnieniu określonych warunków, przejęcie spółki nie musi skutkować powstaniem przychodu, ani dla przejmującej spółki ani dla jej 100% udziałowca. więcej »

Wnoszona aportem do spółki nieruchomość na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej musi być wydzielona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie, aby aport mógł zostać uznany za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa i korzystać z wyłączenia z VAT. Tak wynika z opublikowanej 28 sierpnia 2023 r. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. więcej »

Wniesienie składników majątkowych do fundacji rodzinnej przez fundatora w celu pokrycia funduszu założycielskiego, w szczególności w postaci posiadanych akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, nie będzie skutkować powstaniem dochodu po stronie fundatora - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 września 2023 r. więcej »

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może kwestionować rzetelność przeprowadzonych przez podatników transakcji także tych dokonanych przed 15 lipca 2016 r., czyli przed dniem wejścia w życie tzw. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Tak wynika z rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 sierpnia 2023 r. Wyrok oznacza, że fiskus będzie mógł badać działania podjęte przez podatników przed wielu laty i w przypadku stwierdzenia, że ich głównym celem było osiągnięcie korzyści podatkowej, pozbawić przedsiębiorcę tej korzyści, samemu określić skutki podatkowe, oraz wymierzyć dodatkowe zobowiązanie fiskalne. więcej »

Zgodnie z zasadą podatkową „look-through approach”, polska spółka wypłacając dywidendę spółce zagranicznej, nie będącej rzeczywistym beneficjentem tej płatności, może zastosować korzystną stawkę opodatkowania lub też całkowicie nie pobierać podatku u źródła, jeśli umożliwia to dwustronna umowa z państwem siedziby rzeczywistego odbiorcy dywidendy. Do zastosowania tej zasady konieczne jest jednak spełnienie wymogów określonych ustawą o CIT. więcej »

Co do zasady umowy spółki i zmiany tych umów powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. więcej »

W przypadku stwierdzenia niedochowania przez stronę terminu do spełnienia zobowiązań administracyjnych, w tym podatkowych, w okresie obowiązywania w Polsce stanu epidemii, organy miały obowiązek informowania o uchybieniu i wyznaczania stronie dodatkowych 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu – potwierdził w wyroku z 2 sierpnia 2023 r. WSA w Gorzowie Wlkp. więcej »