Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego. Doradzamy zarówno w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej jak i w bieżącej obsłudze każdego rodzaju spółki prawa handlowego w Polsce i za granicą ? również w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych i rozliczeń transakcji.

 

Przeprowadzamy kompleksowe audyty prawne, podatkowe i finansowe. Doradzamy przy procesach przejęć, fuzji czy transakcji M&A.

 

Przedsiębiorcom wykonującym działalność we własnym imieniu oferujemy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w bieżącej działalności i wsparcie w procesie przekształcenia działalności w wybrany rodzaj spółki.

 


 

Reprezentujemy naszych klientów w toku kontroli i postępowań podatkowych, w sporach cywilnych i gospodarczych oraz w sprawach sądowych przed sądami wszystkich instancji. Chronimy ich interesy w zakresie:

  • Odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych,
  • Ekspozycji na ryzyko prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • Respektowania i wykonywania praw wspólników spółek,
  • Nadzoru nad stosowaniem i egzekwowaniu prawa przez urzędników administracji państwowej w tym organów ścigania i Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Weryfikacji poprawności i rzetelności dokumentacji księgowej,
  • Przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy,
  • Zabezpieczania interesów i majątków firm i osób prywatnych

 

najbliższeszkolenia

Artykuły

11.10.2023

Warunki zwolnienia z podatku u źródła przy wypłacie dywidendy do pośrednika

Zgodnie z zasadą podatkową „look-through approach”, polska spółka wypłacając dywidendę spółce zagranicznej, nie będącej rzeczywistym beneficjentem tej płatności, może zastosować korzystną stawkę opodatkowania lub też całkowicie nie pobierać podatku u źródła, jeśli umożliwia to dwustronna umowa z państwem siedziby rzeczywistego odbiorcy dywidendy. Do zastosowania tej zasady konieczne jest jednak spełnienie wymogów określonych ustawą o CIT.

 

Zwolnienie z poboru WHT lub zastosowanie niższej stawki opodatkowania

Przedsiębiorcy niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce tylko od dochodów, które osiągają w Polsce. Stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wypłacane takim zagranicznym spółkom dywidendy oraz niektóre inne przychody, np. z odsetek, licencji, podlegają 20% lub 19% stawce opodatkowania. Zobowiązanymi do poboru tego podatku są przedsiębiorcy, spółki dokonujące wypłat tych przychodów, w chwili ich wypłacania. Jednak na mocy art. 22 ust. 4 w zw. z art. 26 ust. 1, 1c i 1f ustawy o CIT, tzw. podatku u źródła (WHT) mogą nie pobierać lub pobierać w wysokości wynikającej z właściwej umowy ws. unikania podwójnego opodatkowania.

Spółka komandytowa z udziałem zagranicznym w holdingu spółek

W oparciu o ww. przepisy polska spółka komandytowa przy wypłacie dywidendy na rzecz spółki zagranicznej, będącej jedynie pośrednikiem w przekazaniu płatności na rzecz jej beneficjenta rzeczywistego, chciała nie pobierać podatku u źródła kierując się zasadą look-through approach. Komplementariuszem była niemiecka spółka „A” posiadająca 0,01% udziałów, komandytariuszem inna niemiecka spółka „B”, mająca 99,99% udziałów w spółce komandytowej i 100% udziałów w spółce „A”. Polska spółka dokonywała wypłat dywidendy do spółki „B”, która jednak przekazywała ją w całości do pełniącej nadrzędną rolę w holdingu spółki C, również z siedzibą w Niemczech.

Spółka komandytowa wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o potwierdzenie, że w przywołanych okolicznościach będzie zwolniona z poboru WHT przy wypłacie dywidendy. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się z opodatkowania przychody z udziału w zyskach osób prawnych jeśli wypłacającym dywidendę jest spółka z siedzibą lub zarządem na terytorium RP, a uzyskującym dochody jest spółka podlegająca opodatkowaniu w Polsce lub innym państwie UE lub EOG podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Warunkiem koniecznym jest również, by spółka otrzymująca dywidendę posiadała również bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej i nie korzystała z całkowitego zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Te warunki również zostały spełnione.

Beneficjent rzeczywisty dywidendy musi być bezpośrednim udziałowcem spółki wypłacającej

W wydanej 21 sierpnia 2023 r. interpretacji podatkowej Dyrektor KIS stwierdził, że spółka nie może skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, bowiem w okolicznościach sprawy zasada „look-through approach” nie znajduje zastosowania. Niemiecka spółka będąca rzeczywistym odbiorcą dywidendy nie jest bowiem bezpośrednim udziałowcem spółki wypłacającej dywidendę. Nie został więc spełniony warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT posiadania przez beneficjenta dywidendy co najmniej 10% udziału w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. W opinii organu posiadanie przez zagraniczną spółkę C 99,99% udziałów w spółce „B”, będącej jedynie pośrednikiem w przekazaniu dywidendy, wymogu tego nie spełnia (interpretacja indywidualna 0111-KDWB.4010.28.2023.2.KKM, data publikacji 28 sierpnia 2023 r.).

Wymóg bezpośredniości udziału

By móc skorzystać ze zwolnienia z poboru WHT przy wypłacie dywidendy polskie spółki muszą pamiętać o warunku bezpośredniości posiadania udziałów przez beneficjenta rzeczywistego płatności. Zgodnie z aktualną tezą wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 3 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Wr 2372/14), zawarte w art. 22 ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT określenie „bezpośrednio” odnosi się do posiadania nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. Określenie to należy więc rozumieć jako posiadanie tych udziałów wprost, a nie pośrednio poprzez inne osoby prawne. W omawianej sprawie spółka miałaby więc prawo do zwolnienia, jeśli to spółka „B” byłaby beneficjentem rzeczywistym wypłacanej dywidendy, albo spółka „C” posiadała co najmniej 10% udziałów w polskiej spółce komandytowej.

 

Autor: Robert Nogacki, radca prawny, partner zarządzający, Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w doradztwie prawnym, podatkowym oraz strategicznym dla przedsiębiorców

 

poprzednie artykuły

  Co do zasady darowizny podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, chyba że przekładają się na zwiększenie rozpoznawalności firmy, wzmocnienie jej pozytywnego wizerunku i budowanie więzi z interesariuszami, czyli spełnią warunki działalności CSR. więcej »

  Wymierzając wysokość dodatkowego, „karnego” zobowiązania podatkowego organ musi brać pod uwagę okoliczności towarzyszące dokonaniu przez podatnika naruszeń. W przeciwnym razie sankcja może naruszać zasadę proporcjonalności. Przepisy konstytuujące tę regułę wprowadzono do ustawy o VAT 6 czerwca 2023 r., jednak z zastrzeżeniem, że mają być stosowane do postępowań i kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej regulacji. A zdarzało się, że organy o tym zapominały. To szansa dla firm, które padły ofiarą błędu organów podatkowych. więcej »

  Zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od zakupu podlega opodatkowaniu, chyba że w okresie kolejnych pełnych 3 lat kalendarzowych od tego zbycia uzyskane pieniądze przeznaczy się na własne cele mieszkaniowe. Prawo do ulgi mieszkaniowej należy się podatnikowi nawet wówczas, gdy zapłata za nową nieruchomość nastąpiła jeszcze przed sprzedażą starej – potwierdził w wyroku z 21 listopada 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »

  W obliczu nadchodzących zmian w prawie, z końcem roku warto rozważyć zmianę formy opodatkowania. Kto zdąży podjąć decyzję do 20 lutego 2024 r. i złoży stosowne oświadczenie, może zapewnić sobie wymierne korzyści i ochronić swoje pieniądze.   więcej »

  Prawo unijne sprzeciwia się praktyce polskich organów podatkowych, które odmawiają przedsiębiorcom możliwości skorygowania zapłaconej zawyżonej stawki VAT z tego powodu, że świadczyli usługi konsumentom i wystawili jedynie paragony – taką opinię 16 listopada wydała Juliane Kokott, Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości UE.   więcej »

  Jak wynika z danych ministerstwa finansów, z estońskiego CIT korzysta zaledwie ok. 12,7 tys. przedsiębiorstw w kraju. Zaledwie, bowiem według zapowiedzi autorów tego systemu rozliczeń miało na niego przejść 200 tys. firm tylko do końca 2021 roku. Co jest tego przyczyną, skoro w rzeczywistości to bardzo dobre, opłacalne dla firm rozwiązanie? więcej »

  Dostęp małżonki do wspólnego konta z mężem, historii przelewów i zgromadzonych na nim środków, nie oznacza, że można jej przypisać popełnienie przestępstwa oszustwa podatkowego, o które oskarżony jest jej mąż. Nie przesądzają o tym także kontakty męża z firmą, w której jest zatrudniona – orzekł sąd okręgowy w Warszawie w opublikowanym w dniu 27 września 2023 r. wyroku z dnia 9 sierpnia 2023 r. więcej »

  Gdy reprezentujący spółkę nie złożył pełnomocnictwa procesowego do akt konkretnej sprawy, to organ nie może zakładać, że spółka działa w niej przez pełnomocnika, bo czyniła tak już w innym postępowaniu. Jeśli tak zrobi, otworzy przedsiębiorcy furtkę do wygrania sporu. więcej »

Jeśli przedsiębiorca oferuje bezpłatny okres próbny, który po zakończeniu automatycznie przekształca się w abonament płatny, musi poinformować klienta o jego prawie do odstąpienia od umowy w sposób jasny, zrozumiały i dokładny. W przeciwnym razie zamiast 14 dni konsument będzie miał aż 12 miesięcy na odstąpienie od umowy. więcej »

Warszawska Grupa Kancelarii Prawnych Skarbiec została wyróżniona jako jedna z 40 największych firm doradztwa podatkowego, prawnego i biznesowego w Polsce w rankingu Warsaw Business Journal. Ranking bazuje na zestawieniu przygotowywanym przez Dziennik Gazetę Prawną i Rzeczpospolitą. więcej »