Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowaa swoj pozycj oferujc usugi, ktre nie miay dotychczas odpowiednika na polskim rynku,czce ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usugi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwaniejszych usug Kancelarii nale:

 • ochrona majtku przed przyszymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spek za granic i zarzdza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoywanie fundacji prywatnych i trustw
 • reprezentacja w sporach dotyczcych zajcia majtku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postpowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postpowa restruktury-
  zacyjnych i upadociowych
 • sukcesja majtku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chtnie podejmujemy wyzwanie rwnie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urzdniczego, widmo upadoci firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentw (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejciem. Prowadzimy take w Polsce i za granic dziaania operacyjne zwizane z poszukiwaniem majtku nieuczciwych dunikw.

 

najbliszeszkolenia

Artykuy

Urzdowa zmiana interpretacji co do zasady daje podatnikowi prawo do uzyskania zwrotu nadpaty podatku zapaconego w wyniku zastosowania si do wykadni fiskusa. Problem pojawia si w sytuacji, gdy zobowizanie, którego dotyczya zmieniona interpretacja, ulego ju przedawnieniu. Naczelny Sd Administracyjny w niedawnej serii wyroków stwierdzi, e w takiej sytuacji podatnik nie moe ju ubiega si o zwrot nadpaconej daniny. wicej »

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej jest wyjtkiem od reguy jej wykonalnoci. Wystpujcy o to podatnik musi uy w swoim wniosku przekonujcej argumentacji, aby sd przyzna mu tymczasow ochron przed jej skutkami. Najistotniejsza w tym wzgldzie okazuje si rzetelna dokumentacja skadana przez podatnika w toku postpowania. Potwierdzi to wojewódzki sd administracyjny rozstrzygniciem z 4 wrzenia 2018 r. (sygn. akt I SA/Sz 482/18). wicej »

Naczelny Sd Administracyjny orzek, e podatnik nieistniejcy to taki, który nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej lub stwarza pozory istnienia, ale nie uczestniczy w obrocie prawnym. wicej »

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sdu Administracyjnego jeeli najemca prowadzcy dziaalno gospodarcz nieodpatnie udostpnia wynajmowany budynek lub poszczególne lokale swoim pracownikom, nie podlega zwolnieniu okrelonemu w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. wicej »

Prawo i Sprawiedliwo od momentu objcia rzdów w 2015 r. postawio sobie za cel zwikszenie wpywów budetowych, zwaszcza z tytuu podatku VAT.  rodkiem do osignicia tego celu ma by midzy innymi walka z przestpcami podatkowymi. Wielu przedsibiorców obawia si, e cikie dziaa, które wytaczaj resorty sprawiedliwoci i finansów mog uderzy w nich rykoszetem. wicej »

Sprzedajcy nieruchomo moe unikn zapaty podatku, jeli uzyskany z tego tytuu przychód przeznaczy na wasne cele mieszkaniowe. Spory z fiskusem czsto koncentruj si wokó kwestii, kiedy zakup nowego lokum moe zosta uznany za taki wydatek? Korzystne dla podatników stanowisko w tym przedmiocie zaj niedawno Naczelny Sd Administracyjny. wicej »

Zmiana ustawy o PIT nie rozwiaa wszystkich wtpliwoci co do tego, jak podatkowo rozlicza udostpnienie pracownikowi subowego samochodu do celów prywatnych. Fiskus w dalszym cigu sta na stanowisku, e paliwo do takiego pojazdu stanowi dla pracownika odrbny przychód, natomiast przedsibiorcy byli zdania, i objte jest ono okrelonym w ustawie ryczatem. W wyroku z dnia 10 lipca 2018 r. Naczelny Sd Administracyjny przyzna racj podatnikom. wicej »

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]nastpna »