Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowaa swoj pozycj oferujc usugi, ktre nie miay dotychczas odpowiednika na polskim rynku,czce ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usugi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwaniejszych usug Kancelarii nale:

 • ochrona majtku przed przyszymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spek za granic i zarzdza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoywanie fundacji prywatnych i trustw
 • reprezentacja w sporach dotyczcych zajcia majtku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postpowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postpowa restruktury-
  zacyjnych i upadociowych
 • sukcesja majtku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chtnie podejmujemy wyzwanie rwnie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urzdniczego, widmo upadoci firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentw (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejciem. Prowadzimy take w Polsce i za granic dziaania operacyjne zwizane z poszukiwaniem majtku nieuczciwych dunikw.

 

najbliszeszkolenia

Artykuy

Przesanki przedawnienia zobowiza podatkowych od zawsze budziy wiele kontrowersji. Niejasna i nieczytelna konstrukcja przepisów Ordynacji podatkowej wielokrotnie stawaa si przyczyn sporów pomidzy podatnikami a fiskusem. W ostatnim czasie najwicej emocji budzi przesanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia w postaci wszczcia postpowania karnoskarbowego. Sprawa dotara nawet do Naczelnego Sdu Administracyjnego. wicej »

Gdy organ podatkowy nie dysponuje danymi niezbdnymi do okrelenia podstawy opodatkowania, moe j okreli w drodze oszacowania. Nie posiada jednak w tej kwestii dowolnoci. Powinien stosowa metody oszacowania, które wskazuje mu Ordynacja podatkowa, a nie metod opart na fragmentarycznych wyliczeniach. „...oparcie wylicze tylko na wybranych dokumentach oznacza brak wszechstronnego i wyczerpujcego rozpatrzenia materiau dowodowego” (Wyrok Wojewódzkiego Sdu Administracyjnego w odzi z 29 marca 2019 r., sygn. akt I SA/d 124/19). wicej »

Przedsibiorca, który nie ma wiadomoci uczestnictwa w karuzeli VAT, dokonuje prawidowych rozlicze podatkowych dostawy. Stwierdzenie uczestnictwa przedsibiorcy w karuzeli podatkowej nie jest wystarczajce do zakwalifikowania go jako przestpcy, celowo dokonujcego nieprawidowych rozlicze podatkowych. Zwaszcza gdy same organy podatkowe takiego zamiaru przypisa mu nie potrafi. Dla obarczenia przedsibiorcy odpowiedzialnoci za bdne rozliczenie podatkowe konieczne jest ustalenie wiadomego jego uczestnictwa w tzw. dostawie acuchowej – orzek 4 marca 2019 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 27/19). wicej »

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) funkcjonujcy od 2018 r. to nowe narzdzie kontrolujco-analityczne, zaprojektowane do skuteczniejszej walki z przestpczoci podatkow. Ma ono przeciwdziaa wykorzystywaniu sektora finansowego do wyudze skarbowych. Wraz z wprowadzeniem STIR, Szef Krajowej Administracji Skarbowej zyska szeroki zakres nowych uprawnie, a instytucje finansowe, tj. banki i spódzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe, kolejne obowizki. Czy przedsibiorcy powinni obawia si wprowadzonej niedawno regulacji? wicej »

Wypaty dywidend przez polskie spóki na rzecz zagranicznych udziaowców czsto stwarzaj pewne problemy. Wynika to z budzcych wtpliwoci regulacji dotyczcych podatku u róda. Rok 2019 przynosi kolejne zmiany w przepisach dotyczcych tego mechanizmu, a wraz z nimi kolejne problemy dla podatników. Dotkn one przede wszystkim tych przedsibiorców, którzy dokonuj wypat objtych WHT w wysokoci przewyszajcej 2 miliony zotych rocznie. wicej »

Wysokie podatki, nadmiar obowizków biurokratycznych, skomplikowane prawo, kontrole i samowola urzdników – to wg opublikowanych na pocztku kwietnia 2019 r. bada Zwizku Przedsibiorców i Pracodawców jedne z najwikszych przeszkód prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce. Równolegle rzd forsuje kolejne programy socjalne, które kto musi finansowa. A e gównym ródem dochodów pastwa s podatki, to najprostszym sposobem sfinansowania polityki socjalnej jest ich podnoszenie. Podwyki uderzaj przede wszystkim w najwikszych podatników, czyli przedsibiorców. Mimo e prowadzona przez nich dziaalno gospodarcza jest gównym sponsorem pastwa, to samo pastwo coraz bardziej swobod tej dziaalnoci ogranicza. wicej »

Umowa komisu jest umow nazwan, unormowan w art. 765 Kodeksu cywilnego. Na jej podstawie przyjmujcy zlecenie, czyli komisant zobowizuje si za wynagrodzeniem do kupna lub sprzeday okrelonych rzeczy na rachunek dajcego zlecenie, czyli komitenta. Sprzeda tych rzeczy nastpuje w imieniu komisanta. wicej »

„(...) z art. 97 § 1 O.p. wynika, i "spadkobiercy podatnika z zastrzeeniem § 2, przejmuj przewidziane w przepisach prawa podatkowego majtkowe prawa i obowizki spadkodawcy". Prawem podatnika (tu: spadkodawcy) przejmowanym przez spadkobierców byo prawo do wyczenia przychodu uzyskanego z odpatnego zbycia nieruchomoci (z opodatkowania – przyp. autora). (...) Nie mog wic oni znale si w sytuacji prawnej gorszej, ni ich poprzednik prawny” – orzek 28 lutego 2019 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w odzi, uchylajc interpretacj organu podatkowego odmawiajc maonce prawa do skorzystania przy sprzeday nieruchomoci z przysugujcego jej zmaremu mowi zwolnienia podatkowego (sygn. akt I SA/d 790/18). wicej »

Zgodnie z podstawow zasad prawa wspólnotowego – zasad proporcjonalnoci – pastwa czonkowskie nie mog nakada na swoich podatników dodatkowych ciarów, jeli byyby one nieproporcjonalne do celów, dla których ciary zostay ustanowione. Orzekajc o niedostosowaniu si do tej zasady przez polskie organy podatkowe, Wojewódzki Sd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 21 lutego 2019 r. stwierdzi: „Sam fakt, e strona zoya korekt deklaracji podatkowej po wszczciu kontroli podatkowej w sytuacji, gdy Skarb Pastwa nie dozna adnego uszczuplenia oraz gdy spóka sporzdzia przedmiotow deklaracj i jej korekt nie moe, w ocenie Sdu, by podstaw do naoenia na skarc sankcji z art. 112b ust. 2 pkt 1 u.p.t.u.” (sygn. akt I SA/Sz 873/18). wicej »

Kontrowersyjny projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wzbudza sprzeciw ekspertów ju na etapie legislacji. Wraz z pocztkiem 2019 r. wikszo przepisów ostatecznie wesza w ycie. Nowe reguy przewiduj m.in. rozszerzenie uprawnie naczelników urzdów skarbowych o dostp do chronionych informacji oraz przypieszenie procedury wszczynania kontroli celno-skarbowej. Co to oznacza dla podatników i czy jest si czego obawia? wicej »

Wielka Brytania nie zawara umowy ksztatujcej relacje ze Wspólnot, w zwizku z czym 30 marca 2019 r. nastpi tzw. twardy brexit. Wielka Brytania przestanie by czonkiem Unii Europejskiej, a w zamian uzyska status pastwa trzeciego. Nowa rzeczywisto bdzie miaa skutki take na gruncie prawa podatkowego. wicej »

Ju od 1 lipca 2019 r. czynni podatnicy VAT zostan zwolnieni z obowizku skadania czci deklaracji podatkowych. Nowe przepisy maj na celu wyrczenie przedsibiorców z koniecznoci dopeniania zbdnych formalnoci, dziki czemu zyskaj oni wicej czasu na obsug innych sektorów firmy. Jak w zaoeniach ma wyglda nowa rzeczywisto dla podatników VAT? wicej »

Fina sprawy podatkowej najczciej zaley od charakteru, rodzaju i treci zgromadzonego w sprawie materiau dowodowego. Element ten jest istotny szczególnie wtedy, gdy organ administracji spiera si z podatnikiem co do okrelonych faktów. Nie jest przy tym tak, e postpowanie dowodowe stanowi obligatoryjn cz postpowania podatkowego. Obowizek jego przeprowadzenia dotyczy wycznie cile okrelonych sytuacji. Kiedy naley je przeprowadzi? Jakie s w tym zakresie uprawnienia fiskusa oraz strony? wicej »

W pitek 18 stycznia 2019 r. Prezes Gównego Urzdu Statystycznego opublikowa w Monitorze Polskim „Komunikat w sprawie przecitnej redniorocznej ceny detalicznej 1000 kg wgla kamiennego w 2018 r.” (M.P. 2019, poz. 49). Analizujc dostpne na stronie GUS dane sprzed szeciu ostatnich lat, mona zaobserwowa znaczcy wzrost od 2016 r. cen surowca, który ma wpyw na ca gospodark i sytuacj przedsibiorstw w Polsce. Rosn nakady pastwa na programy socjalne oraz administracj skarbow. Dla przedsibiorców równie rosn... koszty prowadzenia dziaalnoci. wicej »

Projekt nowej Ordynacji podatkowej, który znajduje si obecnie na etapie opiniowania, okrelany jest jako innowacyjne podejcie do podatków w Polsce. Jednak nie wszystkie zapisy dokumentu s rewolucyjne. Cz z nich jest zaledwie drobn korekt obowizujcych ju przepisów. Jako przykad przytaczane s przepisy dotyczce czynnoci sprawdzajcych. Czy projekt zmieni cokolwiek w tej kwestii? wicej »

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]nastpna »