Oferta

Kancelaria Prawna Skarbiec zbudowaa swoj pozycj oferujc usugi, ktre nie miay dotychczas odpowiednika na polskim rynku,czce ze sob doradztwo prawne, podatkowe i finansowe oraz usugi z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego.

 


Do najwaniejszych usug Kancelarii nale:

 • ochrona majtku przed przyszymi wier-
  zycielami
 • rejestracja spek za granic i zarzdza-
  nie nimi
 • zmiana rezydencji podatkowej
 • powoywanie fundacji prywatnych i trustw
 • reprezentacja w sporach dotyczcych zajcia majtku przez fiskusa
 • reprezentacja i obrona w postpowani-
  ach karnych
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych
 • prowadzenie postpowa restruktury-
  zacyjnych i upadociowych
 • sukcesja majtku i planowanie spadkowe
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy

 

Chtnie podejmujemy wyzwanie rwnie wtedy, gdy w gr wchodz przypadki bezprawia urzdniczego, widmo upadoci firmy, obawa przed oszustwem ze strony kontrahentw (np. karuzele podatkowe), szpiegostwem gospodarczym czy przed wrogim przejciem. Prowadzimy take w Polsce i za granic dziaania operacyjne zwizane z poszukiwaniem majtku nieuczciwych dunikw.

 

najbliszeszkolenia

Artykuy

W dniu 17 lipca 2019 r. Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych opublikowa komunikat zawierajcy wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagajcych oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. To bardzo istotny dokument, poniewa przedsibiorcy, którzy przetwarzaj dane w sposób wskazany w wykazie, bd zobligowani do wykonania oceny skutków przetwarzania danych dla ich ochrony. Jej brak moe zosta uznany za naruszenie RODO i obarczony sankcj. wicej »

Wyrokiem z 4 lipca 2019 r. Naczelny Sd Administracyjny oddali wniesion przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej skarg kasacyjn w rozstrzygnitej przez WSA sprawie, dotyczcej neutralnoci podatkowej wymiany udziaów, dokonanej przez wspólnika nieposiadajcego 50% akcji. W swym rozstrzygniciu NSA powoa si na utart lini orzecznicz, wyraon m.in. w wyroku z 24 marca 2016 r., zgodnie z któr: „...zrónicowanie podatkowych skutków dziaa majcych ten sam cel tylko w zalenoci od dopuszczalnej w wietle przepisów prawa iloci osób, które zawizay spók, mogoby zniweczy cel zaoony przez ustawodawc w art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f. poprzez ograniczenie jego stosowania i prowadzi do niczym nieuzasadnionego zrónicowania sytuacji prawnopodatkowej wspólników spóek kapitaowych podejmujcych tosame, zgodne z prawem, dziaania restrukturyzacyjne w zalenoci od tego, jaki pakiet udziaów (akcji) posiadali” (sygn. akt II FSK 117/14). wicej »

Samo przelanie pienidzy na konto bankowe okrelonej osoby w celu ich przechowania i przekazania wskazanej przez wpacajcego innej osobie nie oznacza, e doszo do powstania depozytu nieprawidowego, podlegajcego podatkowi od czynnoci cywilnoprawnych. Naley ponadto udowodni uprawnienie przechowawcy do rozporzdzania przedmiotem przechowania – orzek Naczelny Sd Administracyjny. wicej »

Zebrane w toku postpowania podatkowego dowody przesdzaj o finalnym rozstrzygniciu sprawy. Wanie dlatego ich rola jest niezwykle istotna. Naley starannie przedstawia fakty i dokumenty, które mog mie znaczenie w sprawie. wicej »

Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej to czsto stosowana instytucja na gruncie Ordynacji podatkowej. Jednak wielu podatników w dalszym cigu nie docenia jej mocy. Na czym polega i jak naley j poprawnie stosowa? wicej »

Na pocztku maja 2019 r. zapad korzystny wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym to TSUE stan po stronie firm budowlanych. Niewtpliwie oznacza to zwrot w sprawach podatkowych, a take lawin wniosków o wznowienie postpowa podatkowych. Wyglda na to, e organy podatkowe bd musiay zmieni dotychczasowy sposób postpowania. wicej »

Sprzeda nieruchomoci przed upywem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowizkiem zapaty 19% podatku od osignitego z tej sprzeday dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowizuj jednak przepisy znowelizowanej ustawy o PIT zezwalajce na korzystniejszy dla podatników sposób liczenia tego terminu w przypadku sprzeday nieruchomoci nabytych przez maonków do majtku wspólnego. wicej »

Spóka cywilna jest najprostsz i najbardziej powszechn form prawn prowadzenia biznesu w Polsce. W przeciwiestwie do spóek kapitaowych i osobowych nie posiada osobowoci prawnej, a jej funkcjonowanie zostao uregulowane w Kodeksie cywilnym, a cile rzecz ujmujc, w prawie zobowiza. W praktyce spóka cywilna oznacza umow pomidzy wspólnikami, którzy realizuj wspólny cel gospodarczy. Konstrukcja spóki cywilnej nakada jednak na wspólników liczne obowizki na tle podatkowym. Istotn jej cech jest fakt, e na gruncie podatków dochodowych podatnikami s wycznie wspólnicy, natomiast podatnikiem VAT bdzie ju sama spóka. wicej »

8 maja 2019 r. Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej wyda kolejny wyrok, który moe potwierdzi nieprawidow implementacj dyrektywy 2006/112 w sprawie podatku VAT do polskiego porzdku prawnego. Powyej celowo uyto zwrotu „moe”, poniewa orzeczenie TSUE zostao wydane na gruncie ustawy VAT obowizujcej w Republice Czeskiej. Tym niemniej podkrelenia wymaga, e w niedugim czasie TSUE wyda wyrok w polskiej sprawie, podobnej w swym przedmiocie do sprawy rozstrzygnitej z udziaem czeskiego podatnika. Majc na uwadze, e Trybuna waciwie nie odstpuje od swej praktyki orzeczniczej, naley przyj, e take i w tym przypadku dojdzie do pozytywnego dla polskich przedsibiorców rozstrzygnicia. wicej »

Naduycie prawa to instytucja, która od duszego czasu budzi wiele kontrowersji i ywych dyskusji. W Polsce brakuje bowiem jasnej i precyzyjnej regulacji, która stwierdzaaby, jaki jest dokadny zakres tej regulacji. Tymczasem niezwykle trudno odróni j od legalnego planowania podatkowego albo w drug stron – od oszustwa podatkowego. wicej »

Nie ulega wtpliwoci, e na przestrzeni lat coraz wicej polskich podmiotów dokonuje obrotu wirtualn walut. Zauway to równie polski ustawodawca, nowelizujc w ostatnim czasie przepisy ustaw o podatkach dochodowych, celem rozwiania wtpliwoci co do sposobu opodatkowania handlu kryptowalut. wicej »

Przedsibiorcy prowadzcy dziaalno gospodarcz mog spotka si z problematyk kar umownych i odszkodowa wynikajcych z rónych tytuów. Temat ten jest nie tylko skomplikowany na gruncie prawnym i gospodarczym, ale take na gruncie ustawy o podatku dochodowym. W szczególnoci w niektórych sytuacjach przedsibiorcy mog zaliczy do kosztów podatkowych wydatki zwizane z karami umownymi lub odszkodowaniami, a w innych ju nie. Wszystko zaley od tytuu, z jakiego ma zosta dokonana wypata, cigu zdarze do niej prowadzcego, umów i porozumie z kontrahentem, a take odpowiedniej dokumentacji. Powysze sprawia, e problematyka rozliczenia kary umownej czy odszkodowania stanowi wyzwanie dla przedsibiorców, którzy w tym zakresie czsto sigaj po pomoc dowiadczonych doradców podatkowych. wicej »

Sd Najwyszy przedstawi uzasadnienie do uchway z dnia 30 stycznia 2019 r., która rozstrzygna wtpliwoci interpretacyjne odnonie do zagadnienia zakresu penomocnictwa przy reprezentacji spóek kapitaowych w relacjach z czonkami zarzdu. Orzeczenie potwierdzio, e penomocnik powoany przez walne zgromadzenie spóki moe legitymowa si równie penomocnictwem rodzajowym, które pozwala na podejmowanie dziaa prawnych bez obowizku uzyskiwania zgody wspólników odrbnie dla kadej z czynnoci. wicej »

Generalnie wszelkie dziaania podatnika przynoszce mu zarobek, a którym fiskus potrafi przypisa charakter zorganizowany i cigy, traktowane s przez organy skarbowe jako podlegajce opodatkowaniu z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku w wyroku z 17 kwietnia 2019 r. uchylajcym decyzj Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zawar pouczenie, e taki charakter dziaa nie przesdza o tym, e podatnik zachowuje si jak „profesjonalny podmiot (...) a nie jak podmiot zarzdzajcy wasnym mieniem i kierujcy si zasadami gospodarnoci” (sygn. akt I SA/Gd 170/19). wicej »

Przesanki przedawnienia zobowiza podatkowych od zawsze budziy wiele kontrowersji. Niejasna i nieczytelna konstrukcja przepisów Ordynacji podatkowej wielokrotnie stawaa si przyczyn sporów pomidzy podatnikami a fiskusem. W ostatnim czasie najwicej emocji budzi przesanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia w postaci wszczcia postpowania karnoskarbowego. Sprawa dotara nawet do Naczelnego Sdu Administracyjnego. wicej »

« poprzednia[ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]nastpna »